Panalangin sa Mapalad

Panalangin sa Mapalad Ito ay isang liturhiya na sa paniniwala ng Katoliko ay karaniwang laging ginagawa. Dapat alam ng lahat ng mga mananampalataya ang mga dalangin na ito upang magawa ito sa tuwing kailangan natin ito.

Alalahanin na ang mga pagdarasal ay isang mapagkukunan na magagamit natin sa tuwing naramdaman natin ang pangangailangan, hindi natin dapat gawin ito nang walang pananampalataya ngunit sa halip na may tunay na pakiramdam sa ating puso na ang ginagawa natin ay isang gawaing pang-ispiritwal at tulad ng dapat gawin ay seryoso . 

Panalangin sa Mapalad

Ang panalangin na ito ay ginawa, sa karamihan ng mga kaso upang magbayad ng pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, na kinikilala ang sakripisyo na ginawa niya para sa sangkatauhan sa krus ng Kalbaryo. 

Panalangin sa Pinaka Banal Paano magdasal?

1) Mga panalangin para sa pagsamba sa pinaka banal 

“Amang Walang Hanggan, nagpapasalamat ako sa Iyo dahil iniligtas ako ng Iyong walang katapusang Pag-ibig, kahit na labag sa aking sariling kalooban. Salamat, aking Ama, sa Iyong napakalaking pasensya na naghintay para sa akin. Salamat, aking Diyos, sa Iyong hindi masukat na habag na naawa sa akin. Ang tanging gantimpala na maibibigay ko sa iyo bilang kapalit sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay ang aking kahinaan, ang aking sakit at ang aking paghihirap.

Nauna ako sa Iyo, Espiritu ng Pag-ibig, na ikaw ay isang hindi mahahalata na apoy at nais kong manatili sa iyong kaibig-ibig na presensya, nais kong ayusin ang aking mga pagkakamali, palawakin ang aking sarili sa kasigasigan ng aking pag-aalay at ibigay sa iyo ang aking pagsamba sa pagpuri at pagsamba.

Mapalad si Hesus, nasa harapan ko ka at nais kong mag-ploke ng hindi mabilang na Puso mula sa Iyong Banal na Puso, salamat sa akin at sa lahat ng kaluluwa, para sa Banal na Simbahan, iyong mga pari at relihiyoso. Payagan, O Jesus, na ang mga oras na ito ay tunay na mga oras ng pagpapalagayang-loob, mga oras ng pag-ibig na kung saan binigyan ako upang matanggap ang lahat ng mga biyaya na inilaan ng Aking banal na Puso para sa akin.

Birheng Maria, Ina ng Diyos at ang aking Ina, sumali ako sa Iyo at hinihiling ko sa iyo na ibahagi sa damdamin ng Iyong Malinis na Puso.

Diyos ko! Naniniwala ako, sumasamba ako, umaasa ako at mahal kita. Humihingi ako ng tawad sa mga hindi naniniwala, hindi sumamba, huwag maghintay at hindi ka mahal.

Karamihan sa Banal na Trinity, Ama, Anak at Banal na Espiritu, sambahin ko kayo ng malalim at inaalok sa iyo ang pinakamahalagang Katawan, Dugo, Kaluluwa at Kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo, na naroroon sa lahat ng mga Tabernakulo ng mundo, bilang pagbabayad sa lahat ng mga galit, pagsisisi at pagwawalang bahala sa kung saan Siya mismo ay nasaktan. At sa pamamagitan ng walang katapusang mga merito ng iyong Pinakabanal na Puso at ang Linis na Puso ni Maria, hinihiling ko sa iyo ang pagbabalik-loob ng mga mahihirap na makasalanan. "

Isang panalangin ng pagsamba sa pinakabanal nagpapakita ng isang kumpletong pagsuko mula sa puso, na ang dahilan kung bakit ang partikular na panalangin na ito ay may kahalagahan sapagkat sa loob nito ay hindi tayo hihilingin ng anumang espesyal ngunit isusuko lamang natin ang ating puso sa isa na karapat-dapat na may isang pinagsisisihan at nakakahiyang puso na itinuro sa salita ng Diyos. 

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang namatay na ina

Ang pagsamba, ang ginagawa mula sa puso at taimtim ay isang napakalakas na sandata sa larangan ng espiritwal. 

2) Panalangin sa pinaka banal na humiling ng isang himala

"Pinaka banal na Ama sa langit
Salamat sa iyo, una sa lahat
Para sa sakripisyo ng pag-ibig na ginawa mo, sa pamamagitan ng pagkamatay para sa aming mga kasalanan
Kaya't kinikilala kita, bilang aking Panginoon, at nag-iisang Tagapagligtas
Ngayon nais kong ilagay ang minamahal kong Ama sa harap mo, ang aking buhay
Alam mo kung ano ang mararanasan ko, at kung ano ang nagpapakumbaba sa aking sarili sa harap mo
Ang iyong salita ay sinabi na sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay gumaling
At nais kong naaangkop ang pangakong iyon, upang pagalingin mo ako
Lord hinihiling ko sa iyo na maging nasa kamay ng mga dalubhasa na mayroong kaso sa akin
Na bibigyan mo siya ng mga kinakailangang estratehiya upang matulungan nila ako
Kung ito ang iyong pinaka banal na Ama
Ipasa sa akin ang iyong nakapagpapagaling na kamay, at linisin ang aking katawan mula sa lahat ng karumihan
Alisin ang lahat ng sakit mula sa bawat isa sa aking mga cell
At ibalik ang aking kagalingan
Hiniling ko sa iyo, Banal na Ama
Nawa’y yumuko ang iyong tainga upang marinig ang aking mga panalangin
At ang iyong banal na mukha ay makahanap ng biyaya sa harap ko
Tiwala ako na narinig mo ang aking mga dalangin
At syempre, nagtatrabaho ka sa akin
Gawin ang iyong kalooban Minamahal na Ama
Amen

Kailangan mo ba ang pagkakaroon ng Diyos sa iyong buhay? Pagkatapos ay dapat mong ipanalangin ang Pinaka Banal na Panalanging humiling ng isang himala.

Ang panalangin na ito ay tutulong sa iyo na makamit ang isang himala. Madali man o mahirap, ang panalangin ay gagana lang.

Manalangin nang may malaking pananalig sa iyong puso at laging maniwala sa mga kapangyarihan ng Diyos na ating Panginoon.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa mga patay

3) Mga panalangin na purihin ang pinaka banal na sakramento ng dambana 

"Natatanggap ko sa araw na ito ang ilaw, kapayapaan at awa
Sa mapagpalang panginoon ng lahat ng kalangitan;
Tinanggap ko si Jesus na katawan at kaluluwa
Para sa aking buhay na puno ng pasasalamat, pananabik, kaligayahan,
Charisma at katatagan bago ang iyong pagbisita;
Nanatili akong malalim sa loob ko
Pinasuso ko ang sagradong pananampalataya na nagpapahintulot sa akin
Manatiling nakalutang sa mga oras ng krisis;
Natutuwa ako sa kaligayahan ng kumpanya ng langit
Bago ang paglalakbay ng aking buhay na iyon
Ito ay balot ng pinaka banal.
Kinukuha ko ang sakramentong ito sa aking kaluluwa
At tinatanggap ko ito ng awa, kabutihan at pag-ibig.
Nawa ang kapayapaan ng espiritu ay maging sa ating lahat
At na ang kurtina ng kadiliman ay umalis kapag
Ang aking pananampalataya ay lumilitaw.
Amen."

Magkaroon ng pananalig sa panalangin na ito upang purihin ang pinaka banal na sakramento ng dambana.

Ang papuri ay isang kadakilaan na ginagawa mula sa puso at sa kamalayan ng pag-alam na walang katulad ng taong iyon. Sa pagkakataong ito ay nagbibigay kami ng papuri sa Panginoon, hari ng mga hari na nagbigay ng sarili sa pag-ibig. Natiis niya ang sakit at kahihiyan upang masiyahan tayo ngayon sa totoong kalayaan sa kanya. 

Ang pagpuri ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na mga panalangin na hindi natin maiwalang bahala dahil lagi nating nakikilala ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay.

4) Panalangin sa Banal na Sakramento bago matulog 

"Oh Banal na Hesus! na sa gabi ay nag-iisa ka sa napakaraming tent ng mundo, nang walang alinman sa iyong mga nilalang na bibisitahin at sambahin ka.

Inaalok ko sa iyo ang aking mahinang puso, nais na ang lahat ng iyong mga beats ay kasing dami ng pagmamahal at pagsamba. Ikaw, Lord, ay laging gising sa ilalim ng mga species ng Sakramento, ang iyong maawain na pag-ibig ay hindi natutulog o napapagod sa pagbabantay sa mga makasalanan.

Oh pinaka mapagmahal na Hesus, Oh malungkot na Hesus! Gawin ang aking puso tulad ng isang nagniningas na ilawan; Sa kawanggawa maging inflamed at laging sunugin sa iyong pag-ibig. Panoorin oh! banal na sentinel!

Panoorin ang kahabag-habag na mundo, para sa mga pari, para sa mga banal na kaluluwa, mga nawala, para sa mga may sakit, na ang walang katapusang gabi ay nangangailangan ng iyong lakas at aliw, para sa namamatay at para sa iyong mapagpakumbabang lingkod na mas mahusay na naglilingkod sa iyo na magpahinga ngunit walang lumipat mula sa Iyo, mula sa iyong Tabernacle ... kung saan ka nakatira sa pag-iisa at katahimikan ng gabi.

Nawa ang Banal na Puso ni Hesus ay laging pagpalain, purihin, sambahin, mahalin at igalang sa lahat ng mga Tabernakulo ng mundo. Amen. "

Ang panalanging ito sa Mahal na Sakramento at ang Banal na Sakramento bago matulog ay isa sa pinakamakapangyarihan sa lahat.

Maaaring interesado ka:  Serenity Panalangin

Bago matulog mahalaga na gumawa ng ilang panalangin o manalangin sa espesyal na Banal na Sakramento upang tulungan kaming magpahinga sa kumpletong katahimikan. Ang pag-angat ng isang panalangin sa pinaka banal na sakramento bago matulog ay isang bagay na dapat nating gawin araw-araw at kahit na, ang pagpapahiwatig ng kasanayang ito sa mga bata ay may kahalagahan. 

Sa simbahang Katoliko ito ang isa sa pinakamahalagang panalangin habang pinapalakas nito ang pananampalataya ng Kristiyanismo at pinalakas ang espiritu.

Ito ay isang panalangin ng pagkilala, papuri y Sumasamba si Jesus at ang kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. Alam namin na ang mga panalangin ay laging nagbibigay ng benepisyo sa aming buhay dahil sa pamamagitan nito ay pinalakas namin at pinunan ka ng kapayapaan, na ang dahilan kung bakit kinakailangan ang pagkakaroon ng buhay sa pakikipag-ugnay sa Panginoon. 

Sino ang pinaka banal?

Ang pinaka banal na sakramento ay isang gawa ng pananampalataya na ginagawa sa simbahang Katoliko kung saan kinikilala at tinatanggap natin ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Ang kilos na ito ay karaniwang ginagawa sa ikatlong Linggo ng bawat buwan kung saan nakalantad upang maiangat ng mga naniniwala ang kanilang pagsamba.  

Ang inilaan na host ay isang simbolo ng katawan ni Cristo na dinurog para sa ating mga kasalanan para sa pagmamahal ng sangkatauhan at kinakailangan na ang lahat ng mananampalataya ay magkaroon ng kaalamang ito upang sumuko sa pagsamba sa harap ng Panginoon.  

Maaari ba akong magpasindi ng kandila kapag nagdarasal ako ng isang banal na banal?

Ang sagot ay oo, kung ang mga kandila ay maaaring sindihan kapag nananalangin. Gayunpaman, hindi ito ipinag-uutos dahil ang mga panalangin ay maaaring gawin sa anumang oras at lugar at hindi natin laging magagaan ang isang kandila upang manalangin. Maraming mga naniniwala ang karaniwang gumagawa ng mga espesyal na altar sa kanilang mga banal kung saan mayroon silang mga kandila na magaan sa tiyak na mga oras bilang handog ng pagsamba.  

Sa kaso ng mga dalangin at sa bawat ispiritwal na kumilos ang pananampalataya na kanilang ginawa ay sobrang mahalaga sapagkat naroroon na ang kanilang pagiging epektibo ay namamalagi.

Itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon na hindi tayo makakapagtaas ng mga dalang may isip na puno ng mga pag-aalinlangan o iniisip na ang hinihiling natin ay napakahirap dahil kung gayon ang pagdarasal ay nagiging isang pag-aaksaya ng oras na hindi tayo makakakuha ng anumang pakinabang. 

Inaasahan kong nasiyahan ka sa pagdarasal sa Mapalad na Sakramento. Maging kasama ng Diyos

Higit pang mga panalangin:

Tuklasin Kung Paano Ito Gawin
Tuklasin ang Nucleus
Mga pamamaraan ng Espanyol at Latin
Mga karagdagan