Panalangin sa Banal na Trinidad

Panalangin sa Banal na Trinidad Katoliko para sa pag-ibig, mahirap at kagyat na mga kaso at proteksyon ay isa sa pinakamakapangyarihang nagtanong ito sa Ama, Anak at sa Banal na Espiritu.

Ang salita ng Diyos ay nagpapakita sa amin ng isang Diyos Ama ng lahat ng mga bagay, pagkatapos ay ipinakilala sa amin kay Jesucristo na ang parehong Diyos na ginawa ng tao, ay kasama sa amin at ibinigay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan, nang siya ay pumunta sa langit ay iniwan niya tayo sa Espiritu Santo at ngayon maaari tayong umasa sa lahat ng tatlo.

Ang Ama at ang Anak ay nasa langit at ang Banal na Espiritu ay gumagalaw sa ating puso tulad ng apoy.

Ang Simbahang Katoliko ay may serye ng pangungusap na itinuturo lalo na sa tatlo na magkasama ay isa, ang banal na Trinidad.

Ang mga ito ay mga panalangin na tumataas sa iba't ibang mga kaso kung saan ang kamay ng tao at hindi maaaring gumana at pagkatapos ay nakasalalay tayo sa isang panalangin dahil isang himala lamang ng Diyos ang sapat. 

Panalangin sa Banal na Trinidad Sino ang Banal na Trinidad?

Panalangin sa Banal na Trinidad

Ang unyon ng Ama; Ang Anak at Banal na Espiritu ang mga bumubuo sa Banal na Trinidad.

Ang kanyang mga paglitaw ay unti-unti at makikita natin ang mga ito sa buong Biblia.

Sa simula, lumilitaw ang Diyos na lumilikha ng mga langit at lupa at bawat buhay na nilalang.

Pagkatapos sa mga ebanghelyo ni Bagong Tipan nakikita natin na dumating si Jesucristo, na ipinanganak ng isang birhen sa pamamagitan ng gawa at biyaya ng Banal na Espiritu. 

Doon natin nagsisimulang malaman ang buong buhay ng Tagapagligtas, pagkatapos kapag siya ay namatay, nabuhay muli at umakyat sa langit, iniwan niya sa amin ang pangako ng Banal na Espiritu, ngunit ito ay nahayag lamang pagkatapos ng isang oras sa araw ng Pentekostes na isinalaysay sa aklat ng Mga Gawa ng Mga Apostol at patuloy na sinasamahan natin hanggang ngayon. 

Napakahusay na Trinidad na nagbibigay sa amin ng mga kahilingan ng aming puso, yaong maraming beses na ginagawa natin mula sa kaluluwa.

Ang Banal na Trinidad ay laging handa na makinig sa amin.

Panalangin sa Holy Trinity na Katoliko

Pinasasalamatan kita, Banal na Espiritu na paraclito, para sa aking Diyos at Panginoon, at nagpapasalamat ako nang walang hanggan sa lahat ng makalangit na hukuman sa pangalan ng Mahal na Birhen, ang iyong mapagmahal na Asawa para sa lahat ng mga regalo at pribilehiyo na iyong pinalamutian mo, lalo na para sa perpekto at banal na pag-ibig sa kapwa na pinagmulan mo ng kanyang banal at dalisay na puso sa kilos ng kanyang pinaka maluwalhating Pagpapalagay sa langit; at mapagpakumbabang ipinamamanhik ko sa iyo sa pangalan ng iyong walang imik Asawa, bigyan mo ako ng biyaya na patawarin ako sa lahat ng mga malubhang kasalanan na nagawa ko mula pa noong unang sandali na ako ay maaaring magkasala; hanggang sa kasalukuyan, kung saan ako ay nagdadalamhati nang walang hanggan, na may layunin na mamatay sa halip na masaktan muli ang iyong banal na Kamahalan; at sa napakataas na mga merito at napakahusay na proteksyon ng iyong pinakamamahal na Asawa ay hinihiling ko sa iyo na bigyan ako at si N. ang pinakamahalagang regalo ng iyong biyaya at pag-ibig ng Diyos, na binigyan ako ng mga ilaw at partikular na tulong na tinukoy ng iyong walang hanggang Katangian upang mailigtas ako, at akayin ako sa oo

Ang panalangin ng Holy Catholic Trinity ay may mga agarang epekto.

Panalangin, isang makapangyarihang sandata na kabilang lamang sa atin na naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Mapalad

Makapangyarihang kasangkapan na alam ng Simbahang Katoliko kung paano gamitin at nag-iiwan sa amin ng isang modelo, isang halimbawa upang malaman namin kung paano magtanong, kung anong mga salita ang gagamitin. 

Ang panalangin ay hindi masama, sila ay isang pagkakataon na masanay sa panalangin, matutong manalangin nang tama, na ang dahilan kung bakit umiiral ang mga panalangin upang gabayan tayo sa proseso. 

Panalangin sa Banal na Trinidad para sa pag-ibig 

Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen.

Banal na Trinidad, ang ating simula at wakas, ang aking lakas at aking proteksyon at ang aking banal na tulong, na naninirahan sa aking puso at naroroon sa aking kaluluwa at binubuo ang aking buong pagkatao.

Mapalad na Banal na Trinidad, karapat-dapat sa lahat ng karangalan, kaluwalhatian at papuri, naniniwala ako sa Iyong kapangyarihan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Banal na Espiritu.

Bulag na pinagkakatiwalaan ko ang iyong mga regalo at umaasa ako sa Iyo, at ang aking pag-asa at kawanggawa na inilalagay ko sa iyong mga kamay, tulungan akong madagdagan ang aking pananampalataya at araw-araw sa iyong pag-ibig maging isang mas mahusay na tao at gumising na puno ng paghihikayat at sigasig.

Mapalad na Diyos, ikaw ang mapagkukunan kung saan nagmumula ang pag-ibig at buhay, na nilikha mo kami ayon sa iyong imahe at wangis, at na para sa pag-ibig sa amin ay ipinadala mo ang Diyos Anak upang sa kanyang buhay ay maaari niya kaming matubos at iligtas kami mula sa kasalanan, ...

(Sabihin ang iyong pangalan)

Binibigyan kita at inilalaan ang lahat ng nananahan sa aking pagkatao at labis na humihingi ng tawad sa iyo na patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko at sa mga kasalanan na nagawa ko sa araw na ito at humiwalay sa akin mula sa Iyo.

Banal na Trinidad, hinihiling ko sa iyo na maawa ka sa akin, at bigyan mo ako ng tulong, upang ang aking kaluluwa ay napuno ng katahimikan, binago ang aking sarili sa isang pasyente, pag-unawa, mapagpakumbaba at nakasuot sa iyong kabutihan.

Mapalad na Banal na Espiritu, pinagmulan ng lahat ng kaginhawahan, hinihiling ko sa iyo na pagyamanin ang aking kaluluwa sa kasaganaan ng iyong mga regalo.

Ikaw ang aking pag-asa at kalasag sa aking mga laban, ikaw ang aking lakas sa mga paghihirap at pagkabalisa.

Sa kadahilanang ito ay lumuhod ako sa harap mo upang hilingin sa iyo na pakisabi ang iyong kamay para sa tulong at mamamagitan para sa akin sa harap ng Diyos na Ama upang matanggap ang kanyang kaagad na tulong.

Banal na Langit na Espiritu, palakasin ang aking lakas at dagdagan ang aking lakas ng loob na ipagpatuloy ang labanan na aking kinakaharap, mangyaring iwaksi ang iyong tainga patungo sa aking mga pagsusumamo at bigyan ako ng nais at hilingin sa iyo sa araw na ito.

Mangyaring magaan ang aking puso ang pag-ibig ng Diyos na nagliliwanag sa mga puso ng iyong tapat na tagasunod. Para sa iyong Pag-ibig, Kapangyarihan at Awa ay hinihiling ko sa iyo na palayain ako mula sa lahat ng kahirapan, at na walang nakakagulo sa aking kapayapaan o nagpapahirap sa akin.

Banal na Trinidad, lumapit ako nang buong kumpiyansa sa Iyo, at sa buong pananalig ng aking kaluluwa, upang maibsan mo ang mga kalungkutan na nagdudulot sa akin ng labis na pagdurusa, mangyaring pagalingin ang mga sugat ng aking puso at ibuhos ang iyong awa sa akin at kailangan ko ng labis pagpilit

(Sabihin sa Banal na Trinidad kung ano ang kailangan mo nang madali at humingi ng kanilang maluwalhating tulong)

Diyos Ama, salamat dahil pinakinggan Mo ang aking mga panalangin, para sa Iyong walang katapusang pag-ibig, at para sa seguridad na ibinibigay sa akin ng iyong pag-ibig, na kumukulong sa akin at nagdudulot sa akin ng kaaliwan.

Hinihiling ko sa iyo na tulungan ako, Banal na Trinidad, hinihiling ko sa iyo ang panghihimasok at karapat-dapat ng Mahal na Birheng Maria, Ina ni Jesus at aming ina.

Amen.

Nagustuhan mo ba ang panalangin ng Holy Trinity para sa pag-ibig?

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa mga Anak

Ang pag-ibig ay palaging ang makina ng ating mga panalangin, nagpapagalaw man sa atin na humingi ng iba o humiling tayo ng pag-ibig na tumawid sa ating landas.

Anuman ang kaso, ang mahalagang bagay ay hilingin mula sa puso, mula sa kaluluwa at may maraming pananampalataya.

Ang nagpapasigla sa ating mga dalangin at nakakakuha ng mga sagot ay naniniwala tayo na maibibigay ang hinihiling natin.

Ang paghingi ng pag-ibig, upang malaman natin kung paano makilala ito sa sandaling ito ay tumatawid sa ating landas ay pinakamahalaga sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang puso ay nanlinlang at maaari nating paniwalaan na makahanap tayo ng pag-ibig kapag wala ito. 

Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng patnubay ng Banal na Trinity ay halos isang kilos ng buhay at kamatayan. 

Panalangin ng Banal na Trinidad para sa mga mahirap at kagyat na mga kaso

Holy Trinity, Triune God at Isa, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang aming simula at wakas, nagpatirapa sa Iyo bago ako magpasalamat sa iyo: mapalad at purihin ang Banal na Trinidad !; Sa iyo, Holy Trinity maging lahat ng karangalan, kaluwalhatian at papuri para sa buong kawalang-hanggan, naniniwala ako sa iyo ng buong puso at nais kong maging iyong tapat na deboto, lumapit ako sa Iyo na may buong kumpiyansa na hilingin sa iyo na makita ako palagi akong malaya sa kasamaan pati na rin mula sa lahat mga paghihirap at panganib, at sa aking mga pangangailangan, hinihiling ko sa iyo, bigyan mo ako ng pabor.

Ama ng Langit, Magandang Pastol ni Jesus, Banal na Espiritu, hinihiling ko sa iyo para sa pamamagitan at merito ng Mahal na Birheng Maria, bigyan mo ako ng tulong, gabay at proteksyon sa lahat ng bagay at alalahanin ng aking buhay.

Luwalhati sa Iyo ang Diyos Ama, mapagkukunan ng kabutihan at walang hanggang karunungan, nagmumula ang buhay sa iyo, nagmumula ang pag-ibig, gawin ang bawat sandali na gumagana nang may katuwiran at karunungan upang tamasahin ang mga kalakal at pag-aliw na ipinadala mo sa akin; tandaan na ako ang iyong anak, at naaawa sa aking mga pagdurusa, aking mga pangangailangan at bigyan ako ng tulong sa mahirap na sitwasyong ito:

(magtanong nang may malaking pananampalataya kung ano ang nais mong makamit)

Salamat, maawain na Ama na naroroon.

Luwalhati sa Iyong Diyos na Anak ng Ama sa Langit na kung saan ang Sagradong Puso ang aking kaluluwa ay nagtatago ng aking kaluluwa, turuan mo akong matapat na tularan ang iyong buhay at iyong mga birtud, bigyan mo ako ng katatagan at pagiging matatag upang tuparin ang iyong mga turo at gawin akong gawang mas madalas na gumagana, huwag mo akong talikuran ang pang-araw-araw na mga pakikibaka, palayain mo ako sa mga kurbatang mayroon ako ng kaaway, ilayo mo ako at protektahan ako mula sa lahat ng kahirapan na nakakagulo sa akin at bigyan ako ng iyong mahimalang tulong sa problemang ito: (ulitin ang kahilingan na may malaking pag-asa).

Salamat sa aking mabuting Jesus sa pagiging nasa tabi ko sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa at paghihirap.

Luwalhati sa Iyong Banal na Espiritu, kalinawan na nagpapaliwanag sa lahat, at na ikaw ang kagalakan, pagkakatugma at kagalakan ng paglikha, gawin itong laging naka-dokumento sa iyong banal na inspirasyon na bigyan ako ng kapayapaan, bigyan ako ng tulong sa aking mga kakulangan at problema at bigyan ako ng iyong tulong upang makamit ko ang kailangan ko sa ngayon.

Salamat sa Banal na Espiritu ng Pag-ibig sa pagtulong sa akin kapag madilim ang lahat at kailangan ko ng Ilaw.

Ina at Reyna ng akin, Lady of Heaven Ikaw na napakalapit ng Holy Trinity ay manalangin para sa akin at sa aking kasalukuyang mga problema at pagkukulang, maging Ikaw ang aking abugado at kalahati upang ang aking pagsusumamo ay dumalo, gawin mo akong makuha ang himala na labis na kailangan ko sa ang buhay ko

Salamat sa aking mahal na Ina, pinagpalang Birheng Maria, sa sobrang pag-unawa at palaging sinusunod ang aming mga kahilingan.

Banal na Trinidad, Ama, Anak at Banal na Espiritu, bigyan mo ako ng iyong awa, bigyan mo ako ng iyong kabaitan at bigyan ako ng mabilis na solusyon sa aking mga kalungkutan at pagkabalisa.

Ama, Anak at Banal na Espiritu, Mapalad at Pinaka Banal na Trinidad, mahal kita, sambahin kita at binigyan kita ng aking pagkatao.

O Trinity of Love, God of compassion, pinapabayaan ko ang aking sarili sa iyong Banal na Kalooban, dahil ang iyong mga oras ay perpekto at ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Luwalhati sa Ama, Luwalhati sa Anak, Luwalhati sa Banal na Espiritu, luwalhati sa Kabanal-banalan at hindi nahahati na Trinidad, tulad ng sa simula, ngayon at palagi, sa lahat ng mga siglo ng mga siglo.

Kaya maging ito.

 

Ang mga kaso kung saan walang makakaya ng tao na magagawa natin.

Maaaring interesado ka:  Panalangin para sa isang operasyon

Ang mga kaso kung saan binigyan nila kami ng diagnosis ng medikal, kung saan nawala ang isang miyembro ng pamilya, kung saan ang isang bata ay nangangailangan ng tulong ng Diyos at hindi alam ito o hindi nais na hilingin ito, pagdurusa, sakit, kawalan ng lakas, kawalan ng pakiramdam at ilang mga sitwasyon at emosyon na gumawa sa amin ng mas desperado. sila ay kung saan ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay gumagalaw nang may kapangyarihan. 

Ang panalangin ng Holy Trinity ay maaaring maging tulong sa lalong madaling panahon sa gitna ng mga pinakamahirap na problema upang malutas.

Ang lahat ay isang gawa ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon, sa paniniwalang may kontrol siya sa lahat ng bagay at alam niya ang ginagawa niya.

Maikling para sa proteksyon 

Kinikilala kita at sinasamba kita, O Mapalad na Birhen, Queen ng langit, Lady at Patroness ng sansinukob, bilang Anak na babae ng walang hanggang Ama, Ina ng kanyang pinakamamahal na Anak, at Mapagmahal na Asawa ng Banal na Espiritu; at nakayuko sa paanan ng iyong dakilang Kamahalan na may pinakamaraming pagpapakumbaba ay hinihiling ko sa iyo ang banal na kawanggawa; na napuno ka ng iyong Assumption sa langit, na ginagawa mo sa akin ang natatanging biyaya at awa ng paglalagay sa akin sa ilalim ng iyong pinaka-ligtas at pinaka-tapat na proteksyon, at sa pagtanggap sa akin sa bilang ng mga napakasaya at masuwerteng mga lingkod na iyong pinatay sa iyong suso.

Dignify iyong sarili, oh Ina at ang aking pinaka-maawaing Lady, upang tanggapin ang aking nakalulungkot na puso, aking memorya, aking kalooban, at iba pang mga panloob at panlabas na kapangyarihan at aking pandama; Tanggapin ang aking mga mata, aking mga tainga, aking bibig, aking mga kamay at aking mga paa, pamamahalaan ito ayon sa pag-apruba ng iyong Anak, upang sa lahat ng kanyang paggalaw ay nais niyang bigyan ka ng walang hanggan na kaluwalhatian.

At para sa karunungan na kung saan pinaliwanagan ka ng iyong pinakamamahal na Anak, hinihiling ko sa iyo na maabot mo sa akin ang ilaw at kaliwanagan upang makilala ko ang aking sarili, ang aking kawalang-kabuluhan, at lalo na ang aking mga kasalanan, na mapoot sila at masusuklian sila palagi, at maabot din ako ng ilaw upang malaman ang mga patibong ng infernal na kalaban at ang nakatago at manifest na combats.

Lalo na, banal na Ina, humingi ako ng biyaya ... (banggitin).

Ito himalang dasal Ala Santísima Trinidad upang hilingin para sa aming kalusugan, proteksyon at kaunlaran ay napakalakas!

Pinoprotektahan kami, ang bahala sa amin y gabayan mo kami gawin lamang kung ano ang kalooban ng Diyos. Maaari tayong humiling ng proteksyon para sa ating sarili o para sa ating pamilya at mga kaibigan.

Alalahanin na ang lahat ng mga positibong lakas na ito ay dumadaloy mula sa amin na sumisid sa lahat sa ating paligid.

Walang anuman na hindi kayang protektahan ng Banal na trinidad, walang mas malakas o mas makapangyarihan kaysa sa Diyos, kaya't nagtitiwala tayo na siya ang mag-aalaga sa atin at sa atin kahit nasaan man sila.

Kailan ako magdarasal?

Maaari kang manalangin tuwing nais mo.

Ang panalangin sa Banal na Trinidad ay walang perpektong araw, oras o sandali.

Dapat tayong manalangin kapag nais nating manalangin. Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya at laging naniniwala na ang lahat ay maayos.

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali