Panalangin para sa mga handog

Panalangin para sa mga handog Sa sandali ng pag-render ng aming mga kalakal bago ang presensya ng Panginoon, napakahalaga.

Ang mga handog ay maiiwan sa dambana o kamalig ng simbahan o maaari nating ibigay ang mga ito nang diretso sa isang tiyak na tao ngunit dapat nating tandaan na ang Panginoon ay nararapat sa isang bahagi ng aming mga kita sa pananalapi. 

Panalangin para sa mga handog

 Ito ay isang prinsipyo na nakikita natin sa Bibliya at nagdadala ng hindi mabilang na mga pagpapala sa ating buhay. Sa paggawa ng isang handog ay nagbibigay tayo ng biyaya kung ano ang natatanggap nating biyaya at dapat gawin nang may kasiya-siyang puso sapagkat ito ang tagapagbigay na pinagpapala ng Panginoon. 

1) Panalangin para sa mga handog at ikapu

"Ama sa Langit,
Ngayon dinala namin ang aming mga handog na pinakamabuti sa aming kinikita at sa aming produksyon.
Inihiwalay namin ang isang bahagi ng aming mga kinikita, sa proporsyon kung saan mo kami pinaunlad. 
Tumingin nang may kasiyahan kung ano ang inaalok namin sa iyo sa araw na ito.
Nangako kami sa aming mga labi na maglilingkod kami sa iyo, kaya kusang-loob kaming nagdadala sa iyo ng aming mga handog.
Naunawaan namin na ito ay isang sagradong sandali sa harap mo, at itinuturing namin nang may paggalang ang naihatid namin ngayon.
Diyos, binibigyan namin ang kaluwalhatian dahil sa iyong pangalan; Iyon ang dahilan kung bakit nagdadala kami ng mga handog na ito at pumunta sa iyong mga korte.
Salamat sa pagpapadalisay at paglilinis ng aming buhay, dahil ngayon naiintindihan namin na ang mga handog na ito ay inaalok sa katarungan sa iyong kadakilaan at iyong soberanya. 
Nawa ang pagpapakita ng aming pagsamba ay maging kaayaaya sa iyo.
Nagbibigay kami ng kaluwalhatian dahil sa iyong pangalan habang nagdadala kami ng aming mga handog at dumarating sa harap ng iyong harapan; sambahin ka namin oh Lord!
Ngayon masisiyahan tayo sa pag-ambag sa kusang mga handog, sapagkat sa buong puso ginagawa natin ito.
Sa pangalan ni Jesus,
amen
"

Ipagdasal ang dasal na ito para sa mga handog at ikapu na may malaking pananampalataya.

Maaaring interesado ka:  Panalangin upang ang lahat ay maayos

Ang mga handog at ikapu ay isang alituntunin sa bibliya na ginawa lamang sa pamamagitan ng paghahayag sapagkat madalas na usapin ng pagpuna na mayroong mga alituntuning ito at inilalapat ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Sa Bibliya makikita natin na ang mga tao na nagdeposito ng kanilang mga ikapu ay mga maunlad na tao sa bawat kahulugan ng buhay. 

Ang mga handog ay maaaring ang lahat na nagmumula sa ating puso, ngunit ang mga ikapu, na pag-aari ng Panginoon, ay bumubuo ng sampung porsyento ng ating kita, maging pera man o kung hindi man.

Itinuturo sa atin ng salita na sinaway ng Diyos mismo ang nagugutom para sa atin hangga't sumusunod tayo sa pamamagitan ng paghahatid ng mga ikapu sa isang napapanahong paraan at may pusong puno ng kagalakan. 

2) Panalanging ihandog sa Diyos

"Salamat sa iyo ng Panginoon sa lahat ng iyong ibinigay sa akin, sa lahat ng iyong pinalaki sa akin.
Alam ko na minsan hindi ako masyadong nagpapasalamat sa iyo, ngunit sa oras na ito ako ay magiging.
Lahat ng inani ko ngayon ay lumaki salamat sa iyo.
Ginawa mo akong isang mas mahusay na tao.
Salamat sa aking pamilya, aking mga kaibigan, aking malapit na mga tao.
Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isa pang araw ng buhay, 
Isa pang araw upang purihin at sambahin ka, mahalin ka.
Kung wala ka ay walang tao, salamat Lord. 
Hindi ko kailanman mababayaran ang aking utang sa iyo, upang mabayaran ka sa lahat ng iyong ibinigay sa akin.
Amen."

Ang mga handog, kahit na iwanan natin ito sa kamalig o ibibigay natin sa ibang tao, ito ay ang parehong Diyos na tumatanggap nito sa langit at bibigyan niya tayo ng gantimpala ayon sa kayamanan na siya mismo ay nasa kaluwalhatian.

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Santa Muerte para sa trabaho

Ang panawagan ay gawin ang mga handog na may masayang puso sapagkat ang salita ay nagsasabi sa atin na pinagpapala niya ang masayang nagbibigay kaya't hindi tayo makapagbigay ng isang bagay na may pusong puno ng kapaitan ngunit masaya sa ibinibigay.

3) Halimbawang panalangin para sa mga handog

"Lord
Ngayon dinala namin ang aming mga handog at aming limos sa abot ng aming kinikita at sa aming produksyon.
Inihiwalay namin ang isang bahagi ng aming mga kita, 
ang parehong proporsyon na ibinigay mo sa amin sa pagpapaunlad sa amin.
Tumingin nang may kasiyahan at mahalin ang inaalok namin sa araw na ito.
Nangako kami sa aming mga labi na maglilingkod kami sa iyo, 
Iyon ang dahilan kung bakit kusang-loob kami at walang pagpipilit na dalhin sa iyo ang aming mga handog.
Naiintindihan namin na ito ay isang seremonya sandali sa harap mo,
at itinuturing namin ang kagandahang-loob at pag-aalaga sa inihahatid namin ngayon.
Diyos, binibigyan namin ang kaluwalhatian dahil sa iyong pangalan; 
Iyon ang dahilan kung bakit nagdadala kami ng mga handog na ito at pumupunta sa iyong templo.
Maraming salamat sa paglambot, paglilinis at pagprotekta sa aming buhay, 
dahil ngayon naiintindihan namin na ang mga handog na ito ay inaalok sa katarungan sa iyong kadakilaan at iyong soberanya.
Nawa ang pagpapakita ng aming pagsamba ay maging kaayaaya sa iyo.
Binibigyan namin ang kaluwalhatian dahil sa iyong pangalan habang nagdadala kami ng aming mga handog at dumating sa harap ng iyong harapan, sinasamba namin ka Lord.
Ngayon masisiyahan tayo sa pagkakaroon ng nag-ambag ng kusang mga handog at limos, sapagkat sa buong puso ginagawa natin ito.
Sa pangalan ni Jesus.
amen"

Sa ganitong kahulugan nakita natin na ang parehong salita ng Diyos ay puno ng hindi mabilang na mga halimbawa. Ang isa sa mga ito at ang pinakamalakas na nakikita natin siya sa parehong Abraham na kilala bilang ama ng pananampalataya, siya ay nasubok at nagawang iligtas ang kanyang sariling anak kung ang Panginoon ay hindi binigyan siya ng guya upang ihandog sa kanya. 

Maaaring interesado ka:  Panalangin sa Birhen ng Montserrat para sa mga buntis

Dito makikita natin ang halimbawa ng pagsunod at tulad nito ay marami pang iba kung saan matututo tayo ng mahahalagang turo sa nalalabi nating buhay. 

Ano ang dasal para sa mga handog? 

Kami ay nagdarasal sa oras ng pag-alay ng gayon pagpalain ng Panginoon ang gawa na ginagawa natin. Upang maging magkaparehong Diyos na nagpaparami ng ating pananalapi, upang gabayan tayo na ibigay ito sa taong nangangailangan nito at sa gayon ay laging mayroon tayong hangaring iyon sa ating puso na magbigay ng isang handog 

Mahalagang malaman na ang mga handog ay hindi palaging sa cash ngunit maaaring gawin sa anumang bagay. Halimbawa, napaka-pangkaraniwan na makita ang mga handog ng prutas o bulaklak at lahat ay tinanggap ng Panginoon. 

Paano manalangin para sa mga handog na Kristiyano?

Ito, tulad  lahat ng mga dasal, dapat itong gawin mula sa kalaliman ng ating puso at may buong kamalayan sa ginagawa natin.

Maraming mga beses, dahil ang pag-alay ay isang bagay na pisikal, hindi natin alam na ito ay isang gawaing pang-ispiritwal at ito ay isang prinsipyo na hindi natin malilimutan sa anumang paraan dahil ang Diyos mismo ang tumatanggap ng ating mga handog at bibigyan tayo ng gantimpala ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian 

Ang isang panalangin para sa makapangyarihang mga handog at ikapu ay isa na ginagawa nang may pananampalataya, naniniwala na ang Diyos mismo ay nakikinig sa atin at pagiging siya mismo ang nagbibigay sa atin ng sagot ng hinihiling natin, pisikal man o espiritwal, dapat tayong palaging manalangin mula sa kaluluwa at makipag-ugnay nang direkta sa Diyos bawat makapangyarihang tagalikha at may-ari ng lahat ng mga bagay .  

Higit pang mga panalangin:

 

trick library
Tuklasin Online
Mga tagasunod sa Online
madali itong iproseso
mini manwal
a kung paano gawin
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
mali-mali