Pferd பற்றி கனவு

"தாஸ் க்ளக் டெர் எர்டே லைக்ட் ஆஃப் டெம் ராக்கன் டெர் பெஃபெர்டே." ஜெடர் கென்ட் வோல் டைஸ் ஸ்ப்ரிச்வோர்ட். அண்ட் ஆச் வென் மேன் இஹ்ம் நிச் அன்ட் பெண்டிங் ஜஸ்டிமென் மஸ், எனவே ஹெர்ஷ்ட் எபெர் ஐன்ஸ் சிசெர்லிச் ஐனிகெயிட்: ஃபெர்டே சிண்ட் ஃபாஸினியெரெண்டே டைர். கிராஃப்ட் அண்ட் கிரே கெபாட் மிட் அன்முட் அண்ட் எலெகான்ஸ். Viele Menschen fühlen sich stark zu den grßßen Vierbeinern hingezogen, andere begegnen ihnen mit Furcht; அல்லே ஹாபென் சிசெர்லிச் க்ரோசென் ரெஸ்பெக்ட் வோர் டென் ஸ்டார்கன் டைரன்.

Auf einem Pferd zu reiten oder mit ihm zu arbeiten தொப்பி இம்மர் எட்வாஸ் மிட் க்ரோசெம் வெர்ட்ரூயன் அஃப் பீடன் சீடன் ஜு டூன். Dabei können starke Bindungen zwischen Mensch und Tier entstehen. டைசெம் சின் இஸ்ட் தாஸ் ப்ஃபர்ட் ஐன் சீலென்டியர். இது ரீஜியர்ட் ஆஃப் டை பெடார்ஃப்னிஸ் சீன்ஸ் ரைட்டர்ஸ், கிப்ட் இஹ்ம் கிராஃப்ட் அண்ட் பெவெக்லிச்ச்கீட் - ஆச் ஆஃப் சீலிஷர் எபீன். எயின் ஆக்கிரமிப்புகள் Pferd bedarf einer besonders einfühlsamen Behandlung, um es zu zähmen. Je nach Temperament unterscheidet man Pferde in Kaltblut, Warmblut oder Vollblut.

சின்னம் ஸ்டீஹன் பெஃபெர்டே ஃபார் எனர்ஜி அண்ட் லீடென்ஷாஃப்ட், ஃபேர் பெவெகுங், கிராஃப்ட் அண்ட் ஃப்ரீஹீட். டெஸ் வெய்டெரென் சிம்பொலிஸியெர்ன் வோர் அலெம் வெயி ஃபெர்டே வெயிஷெய்ட். தாஸ் geflügelte Pferd Pegasus gilt als Sinnbild அலர் Dichtkunst. டையர் ஸ்டீஹன் வைலென் கல்ச்சர் ஃபார் வெயிஷெய்ட் அண்ட் கீஸ்டிஜ் வெயெரெண்ட்விக்லங் Lange Zeit waren Pferde wichtige Nutztiere für den Menschen - als Fortbewegungsmittel und Helfer bei der Arbeit.

ஹியூட் சிண்ட் பிஃபெர்டே ஜு லக்ஸஸ்ஜெடர்ன் ஜெவர்டன். Sie werden dressiert und manche finden den Weg auf die Rennbahn. Nicht mehr viele Menschen können es sich leisten, in der modernen Zeit ein Pferd zu halten. எனவே மென்சென் ஐன் வுன்ஷ்-ட்ராம் மீது இழிவான ஐயின் ஐஜென்ஸ். டோச் இஸ் இச் நிச் இம்மர் ஆஸ்ரக் எயின்ஸ் வுன்செஸ், வென் ஐன் பெஃபெர்ட் இன் ட்ரெம்ஜெஷ்செஹென் வோர்கோம்ட். Erfahren Sie hier, das Pferd im Traum tatsächlich குறியீடாக இருந்தார்.

டென் ஃபோல்ஜெண்டன் அப்ச்னிட்டன் பெஸ்க்ரீபென் விர் ஜஹ்லிரேச் ட்ராம்சிட்டுவேஷன், டைம் மிட் ப்ஃபெர்டென் இம் ட்ராம் இம் ஜுஸம்மென்ஹாங் ஸ்டீஹன். Alles zur islamischen Traumdeutung des Symbols "Pferd" erfahren Sie unter "Traumdeutung Islam".பொருளடக்கம்

ட்ராம்சிம்போல் "ஃபெர்ட்" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

Unterwegs mit Pferden im Traum - unendliche Freiheit?

ஆஃப் கெஹ்ட்ஸ்! Ein Pferd wird im Traum gesattelt

வென் டெர் ட்ரெமென்டே ஐன் ஃபெர்ட் சாட்டெல்ட், ஈஸ் டைஸ் எயின் ஜீச்சென் ஃபெர் டென் பெகின் ஐனர் நியூயன் லெபென்ஸ்ஃபேஸ், டைம் ஸ்லாஃபென்டென் வீல் அனெர்கென்னங், க்ளக் அண்ட் வோஹால்ஸ்டாண்ட் பெஷெரென் வேர்ட். டை ட்ரூம்டேடுங் versteht இறப்புகள் சின்னம் ஆச் அல்ஸ் சிக்னல் டெஸ் ஆஃப்ரூச்ஸ், ஒரு புதிய வெஜ் இம் லெபென் ஸு பெஸ்க்ரெய்டன், பீஸ்பைல்ஸ்வீஸ் டை எர்ஃபோல்கிரைச் க்ரான்டுங் ஐன்ஸ் ஈஜென் அன்டெர்ஹெமன்ஸ்.

Träumen, auf einem Ross zu reiten

வேர் ஐம் ஷ்லாஃப் ஐனென் ரிட் ஆஃப் ஐனெம் ரோஸ் எர்லெப், ஹாட் ஐன் ஸ்டார்க்ஸ் பெடோர்ஃப்னிஸ் நாச் கான்ட்ரோல் அண்ட் ஈஜெனர் டொமினான்ஸ் இம் லெபென். டைஸ் விசிட் பெசண்டர்கள் டர்ச் ஸ்ட்ராஃப் ஜஃபெஹிர்டே ஜாகல் பெடோன்ட். Der Kontrollwunsch des Träumers kann sich auf die Partnerschaft und den sexuellen Bereich beziehen, aber auch auf andere Aspekte im Leben, zum Beispiel die Beziehung zu Arbeitskollegen.

Reitet டெர் Träumende ssnell im Galopp, sollte er dys als Warnung verstehen, seine Begierden besser zu kontrollieren und zu zügeln. ஐன் எஹெர் லாங்ஸாமர் ரிட் வெயிஸ்ட் டாகெஜென் தராஃப் ஹின், டாஸ் டை ட்ரூமெண்டே நபர் இஹ்ரே ட்ரீபே குட் பெஹெர்ஷென் கண்ணன். லாங்ஸேம்ஸ் ரெய்டன் கன் அபெர் ஆச் ஐன் நெகடிவ் பெடெடுங் ஹபன் அண்ட் ஆஃப் எங்பாஸ்ஸெ இம் கெஷ்சாஃப்ட்ஸ்லெபென் ஹின்வீசன்.

Im Schlaf Ein Pferd ohne Sattel reiten

சாய் ட்ரூமன் டேவோன், ஐன் ஃபெர்ட் ஓஹ்னே சாட்டெல் ஜூ ரீடென், நீங்கள் இந்தியராக இறக்கிறீர்களா? Dann befinden Sie sich laut der பாரம்பரியமான Traumdeutung im Einklang mit der Natur und mit sich selbst und können Ihre eigenen seelischen Bedürfnisse freei entfalten.

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் வீஸ்ட் ஆஸ்ரெடெம் டராஃப் ஹின், டாஸ் சை எமோஷனல் ஆஸ்ஜெக்ளிச்சென் சிண்ட் அண்ட் கீனென் டிராங் வெர்ஸ்பெரென், இர்ஜெண்ட்ஜெமாண்டன் ஓடர் எட்வாஸ் ஜு டோமினியர் ஓடர் ஸு பெஹெர்ஷென்.

Ein erhabener Anblick: Ein Ross mit Reiter im Traum

Erscheint ein Ross zusammen mit einem Reiter im Traum, weist die auf ein harmonisches Beziehungsleben des Träumers hin. இது Zufriedenheit und Ungestörtheit des Schlafenden und signalisiert ihm, dass seine seelischen und sexuellen Bedürfnisse befriedigt werden என்பதன் குறியீடாகும். ட்ரெக்ட் டெர் ரைட்டர் அலர்ஜிங்ஸ் ஐன் ரஸ்டுங் இம் ஷ்லாஃப், டெக் வாச்வெல்ட் ஸ்காட்சனில் உள்ள மேச் சிச் மேஸ்ட் வோர் எட்வாஸ் ஓடர் ஜெமண்டம்.

எண்ட்லிச் நாட் ஹில்ஃப்: வான் ஐனர் கிரான்கென்ஸ்ச்வெஸ்டர் ஜூ பிஃபெர்ட் ட்ரூமென்

எய்ன் க்ராங்கென்ச்வெஸ்டர் இம் டிராம் ஸ்டெஹ்ட் க்ரண்ட்ஸ்ட்ஜ்லிச் ஃபார் ஹெய்லுங் அண்ட் ஃபர்சோர்ஜ். Kommt diese nun auf einem Klepper geritten, kann der Träumende die als Zeichen für die baldige Erfüllung seiner Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit verstehen. ஆச் ஐன் பெருஃப்ளிச்சர் எர்ஃபோல்க் கன் பெவோர்ஸ்டெஹென். ஆண்டெரெசிட்ஸ் கான் டாஸ் ட்ராம்பில்ட் டெர் க்ராங்கென்ச்வெஸ்டர் - ஃப்ரவுன்ட்ரூமனில் வோர் அலெம் - ஆச் டராஃப் ஹின்வீசன், டாஸ் மேன் überfürsorglich ist und sich zu viele Sorgen Mct.

ஹாஹாட்! Eine Kutsche mit Pferd im Traum

Sieht der Schlafende im Traum ein Pferd mit Kutsche, kommt es für d Deutung entscheidend darauf an, Welcher Machart die Droschke ist: Ein einfacher Wagen signalisiert, dass viel Arbeit und grße Mühen auf den Trämen zufen. Eine große, prunkvolle Kutsche verspricht dagegen beruflichen Erfolg und hohes Ansehen. ஒவ்வாமை எச்சரிக்கை

ஆஃப் அண்ட் டேவோன்: மிட் டெம் கவுல் இம் டிராம் ஃப்ளெக்டன்

Flüchtet der Träumer mit einem Gaul, so wird er auch im Wachleben Ängste oder Konflikte eher verdrängen, als sich ihnen selbstbewusst zu stellen und nach Lösungen zu suchen. Vielleicht träumt der Schlafende auch davon, eine für ihn unangenehme reale நிலைமை டெர் Traumwelt zu vergessen und vor ihr zu fliehen.

ட்ரூமென் வான் ஐனெம் அன்ஃபால் மிட் டெர் ஜோஸ்ஸே

Ein Unfall mit der Zosse kann im Traum auf möglicherweise drohende Gefahren hindeuten, Der Träumer in der Wachwelt noch nicht bewusst sind. எர் சோல்டே அஃப்மெர்க்சமர் ஃபர் சைன் உம்வெல்ட் சீன் அண்ட் மெக்லிச் கெஃபெரென்குவெல்லென் ஃப்ரோஹ்செய்டிக் எர்கென்னென். Dennoch sollte sich der Schlafende nicht zu sehr von sngsten leiten lassen, weil sich der Unfalltraum sonst schnell als selbsterfüllende Prophezeiung erweisen kann. ஃபுல்ட் மேன் இம் ட்ராம் வோம் பெஃபெர்ட், கான் டைஸ் நாச் டெர் பாரம்பரியம்

Pferd und Mensch - eine ganz besondere Traum -Beziehung

வான் ஸ்ட்ரீச்செலின்ஹைடென் ஃபார் டாஸ் பிஃபெர்ட் ட்ரூமன்

Ein Pferd, das gestreichelt wird, ist ein typisches Traumsymbol für Harmonie in der Beziehung. Der Träumende empfindet ein tiefes Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuneigung, das durch eine glückliche Partnerschaft erfüllt wird. Fühlt man sich im Schlaf aber unwohl oder traurig, während man den Klepper streichelt, kann darauf hindeuten, dass seine eigenen Sehnsüchte in der Realität nicht erfüllt werden.

ஃப்ரெண்டே ஃபார்ஸ் லெபென்: ஐன் ஃபெர்ட் இம் ட்ராம் உமர்மென்

வென் ஸீ இம் ட்ராம் ஐன் ஃபெர்ட் உமர்மென், வினைச்சொல் சி ஐன் க்ரோஸ் பெடார்ஃப்னிஸ் நாச் லீபே அண்ட் ஜுனிகுங். Fühlen Sie sich während இறப்புகள் Traumerlebnisses wohl, befinden Sie sich wahrscheinlich in einer glücklichen Beziehung, in der Ihre Wünsche und Sehnsüchte erfüllt werden. சிண்ட் சீ அபெர் எஹர் ட்ரூரிக், வ்ஹெரண்ட் சை டாஸ் ரோஸ் உமர்மென், வெர்டன் இஹ்ரே வான்ஷே லீடர் நிக் எர்ஃபால்ட்.

Einem geschenkten Traum-Gaul schaut man nicht ins Maul!

வேர் ஐம் ட்ராம் ஐன் ஃபெர்ட் கெஸ்கெண்ட் பெகொம்ட், கன் சிச் தராஃப் ஐன்ஸ்டெல்லன், டாஸ் பால்ட் ஐன் நியூ லெபென்ஸ்ஃபேஸ் தொடங்குகிறது, டைம் ட்ரூமர் ஃப்ரிச்சென் ஸ்வங் அண்ட் நியூ க்ரூஃப்டே வெர்லீஹென் வேர்ட். அலர்டிங்ஸ் விர்ட் டயஸர் «Energychub» nichtom Träumenden selbst, sondern von außen angestoßen, weshalb der Schlafende überlegen sollte, wie er aus eigener Kraft mehr im Leben erreichen kann.

தாஸ் கெஹர்ட் மிர் அலீன்! Vom eigenen Pferd träumen

டெர் ட்ராம் வோம் ஐஜெனென் ஃபெர்ட் இஸ்ட் மிட் ஐனெம் இன்டென்சிவன் நாச்ச்டென்கென் über டென் சீலன்-அண்ட் கெஃபுல்ஸுஸ்டாண்ட் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் வெர்புண்டன். தாஸ் ரோஸ் குறியீடாக இறந்தார் ஐஜெனென் லெபென்ஸ்க்ராஃப்டே, எமோஷனென், பெடார்ஃப்னிஸ்ஸே அண்ட் செஹ்ன்சாச்ச்ட் அண்ட் டெர் ட்ரூமர் ஃப்ராக்ட் சிச், ஒப் ஆல் டைஸ் க்ரிஃப்டே நோச் இம் க்ளீச்ஜெவிச் சிண்ட் ஓடர் ஒப் எர் ஐனென் பெஸ்டிமென்டென்ட் டெய்ல் சீனர் பெர்சென்லிச்லெட் ஹைட்

கட்டுப்பாடற்றது: இம் ட்ராம் டாஸ் பிஃபெர்ட் ஜ்ஹெமன் அண்ட் ஃபெஹ்ரென்

ருஹிக், பிரவுனர்! தாஸ் பெஃபர்ட் வேர்ட் ஐம் டிராம் ஜெஸ்ஹம்ட்

Ein gezähmter Gaul im Traum deutet auf unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse des Träumers hin, die er in der Wachwelt nicht frei ausleben kann. Der Schlafende fühlt sich möglicherweise in seiner Beziehung eingeengt oder ist mit seinem Arbeitsplatz unzufrieden. Diese Konflikte sollten in der realen Welt angesprochen werden, damit sie die Psyche des Träumenden nicht weiterhin stören. தாஸ் ட்ராம்பில்ட் டெஸ் ஜெஸ்ஹெம்டென் பிஃபெர்டெஸ் கேன் அபெர் ஆச் சிக்னலிசெரென், டாஸ் மேன் நிக்ட் எபெர்மடிக் சீன் அண்ட் சீன் ஐஜெனன் க்ரிஃப்டே நிச் இபெர்ஷ்சாட்ஸன் சோல்டே.

ஹியர் கெட்டின் மொழி: ஐனென் க்ளெப்பர் ஃபுரென்

Eine Traumsituation, in der Sie einen Klepper führen, signalisiert Ihnen, dass Sie Ihr Leben im Großen und Ganzen unter Kontrolle haben und dass Sie ach உணர்ச்சிகரமான ausgeglichen sind. தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் எரின்நெர்ட் அபெர் ஆச் தரன், டாஸ் ஸீ இஹ்ரே ஐஜெனென் ஃபாஹிகைடென் ரியலிஸ்டிச் ஐன்ஷ்செட்ஸன் அண்ட் சிச் நிக் செல்பஸ்ட் எபெர்போர்டன் சோல்டன்.

ஹைர்கெப்லீபென்! ஐன் ஃபெர்ட் இம் டிராம் ஃபாங்கன்

Träumt man davon, ein Pferd einzufangen, kann sich der Träumende auf Erfolge im Geschäftsleben einstellen. இது சிண்ட் நிகழ்வுகள் ஹோஹே ஜெவின்னே அண்ட் ஃபைனான்ஜியெல்லே ஜுவாட்சே ஜு எர்வர்டன், டை இஹெம் ஐனென் பெசெரென் லெபென்ஸ்டாண்டர்ட் வெர்சாஃபென் வெர்டன். Dieser berufliche Erfolg kann jedoch nicht douerhaft garantiert werden.

ஃபெர்டே அல்ஸ் பெட்ரோஹங் ஐம் டிராம்

ஆங்ஸ்ட் வோர் ப்ஃபெர்டென் இம் ட்ராம் - தொப்பி எஸ் டேமிட் ஆஃப் சிச்?

வேர் ஐம் டிராம் ஆங்ஸ்ட் வோர் ப்ஃபெர்டென் வெர்ஸ்பார்ட், இஸ்ட் ஆஃப்ஃபென்பார் மிட் சீனர் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட் நிச் இம் ரெய்னென். டெம் ட்ரூமர் சிண்ட் டெய்ல் சீன்ஸ் சாரக்டர்ஸ் ஓடர் பெஸ்டிம்ம்டே பெடார்ஃப்னிஸ்ஸே அனாங்கெனெம் அண்ட் எர் ஃபெர்க்டெட் சிச் மெக்லிஷர்வீஸ் சோகர் டேவர். இது ஜெலிங் இஹெம் அபெர் நிச், சிச் இன் டெர் வாச்வெல்ட் மிட் டைசென் நெகடிவேன் எம்பிஃபிங்கன்ஜென் useசீனாண்டர்ஜூசெட்சென், எனவே கெஸ்டால்ட் ஐன்ஸ் க்ளெப்பர்ஸ் வெர்ஃபோல்ஜென், டெர் ஆங்ஸ்டெஃபெல் ஆஸ்லஸ்ட்.

ஹில்ஃப், ஐன் ஃபெர்ட் வெர்ஃபோல்ட் மிச் இம் டிராம்! உங்களுக்கு இஸ்டாஸ் தாஸ் ஸு டியூடன்?

Verfolgt டென் Träumenden ein Pferd, ist das als Hinweis auf verdrängte oder uneingestandene Gefühle, Befindlichkeiten oder Sehnsüchte zu verstehen, die den träumer im Schlaf einholen, weil sie no srich nie எர் சோல்டே எபெர்லெஜென், எர் சிச் டயஸர் எமோஷனென் டெர் ரியலிடிட் பெவஸ்ட் வெர்டன் கன், இம் எண்ட்கால்டிக் மிட் இஹ்னென் அப்சுஷ்லீசன். வில்லீச் ஹில்ஃப்ட் ஐன் வெர்ட்ராலிச்சஸ் கெஸ்ப்ரிச் மிட் ஐனெம் குட்டன் ஃப்ரெண்ட்.

ஐன் ட்ரிட் மிட் டென் ஹுஃபென் - இம் ட்ராம் வாம் ஆக்ரோஷென்ஃபென் ஃபெர்ட் பெறுகிறார்

வென் டை ஜோஸ் சிச் அக்ரெக்ஸிவ் வெர்ஹோல்ட் ஓடர் டென் ட்ரூமென்டன் சோகர் மிட் டென் ஹூஃபைசென் ட்ரிட் ஓடர் பெய்ட், இஸ்ட் டைஸ் ஐன் ஹின்வீஸ் டராஃப், டாஸ் எர் வான் ஐனெம் ஃப்ரெண்ட், ஐனர் ஃப்ரெண்டின் ஓடர் ஐனர் சான்ஸ்ஜிகன். Auch kann das agression Pferd als Traumbild eine Warnung vor Missgunst und Neidern sein, die der träumenden நபர் ihren beruflichen oder privaten Erfolg nicht gönnen.

«Pferd» und «Tod» als Motiv im Traum

Träumen, dass Ein Pferd getötet wird

வென் ஐன் பெர்ஃபெர்ட் விட், ஸ்டெர்ப்ட் நிச் நர் தாஸ் டயர், சோண்டெர்ன் அல்லேஸ், டெர் கோன்க்ரெட்டன் ட்ராம்சிட்டுவேஷன் மிட் இஹ்ம் வெர்பிண்டெட் இல் இருந்தார். டை ட்ரூமனாலிஸ் சிஹ்ட் டைஸ் சிம்பல் டஹர் அல்ஸ் சின்ன்பில்ட் ஃபார் டென் வெர்லஸ்ட் வான் பாசிட்டிவ்ன் கெஃபெலன், லெபென்செர்ஜி அண்ட் ஆன்ட்ரிப்ஸ்கிராஃப்ட். இம் ஜெனுவர் ஜு பெஸ்டிம்மென், அவர் தாஸ் டெடென் டெஸ் ரோஸஸ் ஃபார் இஹ்ன் கொன்க்ரெட் பெடியுடெட், இஸ் இஸ் சின்வோல், வென் டெர் ட்ரூமர் எர்கென்னன் கன், வெர் டாஸ் டயர் உம்ஜிபிராக்ட் தொப்பி. போர் என்பது ஒரு மனிதர், அவர் ஒரு நபர், அவர் தனது சோகன்ஃப்டிக் ஜெனோ பீபோக்டன், டென் எஸ் கான்டென் சீன், டாஸ் டைஸ் இம் தாஸ் லெபென் ஸ்வேர் மேட்ச்.

ஆஸ் அண்ட் வோர்பை: தாஸ் பெஃபர்ட் ஸ்டிர்ப்ட் இம் டிராம்

ஐன் ஃபெர்ட், டாஸ் இம் டிராம் ஸ்டிர்ப்ட், சிம்போலிஸியர்ட் நச்லாசெண்டே எனர்ஜி, டட்கிராஃப்ட் அண்ட் லைடென்சாஃப்ட். Dies kann sich sowohl auf den privaten wie auf den beruflichen Bereich des Träumenden beziehen. சீலெம் வேலை überfordert அண்ட் இஸ்ட் மிட் சீனன் கிராஃப்டன் ஐஎன் ப்ளாட் ஐன் பெஸிஹுங்ஸ்க்ரைஸ். Der Schlafende sollte die Begegnung mit einem toten Pferd zum Anlass nehmen, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. டார்பெர் ஹினாஸ் ஸ்டெஹ்ட் டாஸ் ஸ்டெர்பெண்டே ராஸ் ஃபார் வெர்னாச்லஸ்ஸிக்ட் டெய்ல் டெர் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட் ஓடர் டெர் சைக் டெஸ் ட்ருமென்டன், டை எர் பியூவஸ்ட் அன்ஹெமன் சோல்டே.

க்ளக், க்ளக், க்ளக் ... - ட்ரூமன், டாஸ் டாஸ் ஃபெர்ட் எர்ட்ரிங்க்ட்

Ein ertrinkendes Ross im Wasser deutet auf eine gewisse Hilf- oder Ratlosigkeit des Träumenden hinsichtlich seiner Psyche hin. Im Traumerlebnis des ertrinkenden Pferdes erkennt der Schlafende bestimmte Gefühle und Neigungen, die er aber nicht erklären und einordnen kann und wird von diesen überwältigt. ஐஸ் இஸ் இஸ் மெக்லிச், டாஸ் டெர் ட்ரூமர் சிச் ஐனெர் ஆஸ்வெக்ளோசன் நிலைமை பிஃபிண்டெட் அண்ட் கீன் மெக்லிச் கேட் ஜுர் லூசங் சீனர் சிக்கல் சிஹெட்.

ஆல்ட்ராம் ஓடர் நிச்? Ein Pferd erschießen

Erschießt der Träumende ein Pferd, muss die im übertragenen Sinne verstanden werden: Der Schlafende wird nicht tatsächlich jemanden töten, aber er தொப்பி. Möglicherweise will der Träumer bestimmte Gefühle oder Begierden abwehren, Ihm in der Realen Welt nicht gelingt, im Traumerlebnis aber durch das Töten des Kleppers, der für die Triebhaftigkeit des Menschen steht, verwirk

Im Schlaf Einen Gaul schlachten

தாஸ் ஷ்லாச்ச்டென் ஈன்ஸ் கவுல்ஸ் இஸ்ட் இம் ட்ராம் எஹர் நெகடிவ் பெலெக்ட், டென் எஸ் ஹேண்டெல்ட் சிச் ஹைர்பே இம் ஐன் பெசான்டர்ஸ் கிராஸேம் ஆர்ட் டெஸ் டாடென்ஸ். ஸ்வார் வெர்டன் டர்ச் டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஃபைனான்ஸியெல்லே ஜெவின்னே அன்ஜெகண்டிக்ட், அபெர் டெர் ட்ரூமர் லூஃப்ட் டபேய் கேஃபர், சீனன் குட்டன் ரூஃப் அண்ட் சீன் அன்சென் ஜு வெர்லியரன். Vielleicht versucht der Träumende durch das Schlachten Des Pferdes auch, sich von Emotionen oder Trieben zu befreien, dh ihm unangenehm sind und d er er nur im Unterbewusstsein auslebt. Endgültig kann der Träumer solche negativen Gefühlsregungen aber nur überwinden, wenn er ihnen auch im realen Leben bewusst begegnet.

கிளாப் சூ, பெஃபெர்ட் டாட் - ஜிடென்ஃபால்ஸ் இம் டிராம்

Ein totes Pferd im Traum weist den Träumer auf seine früheren Gefühle und empfindungen fer bestimmte Personen hin, die möglicherweise immer noch im Unterbewusstsein vorhanden sind und den Träumenden weiterhin seelische bein. Ursächlich hierfür ist möglicherweise ein nicht verarbeiteter Beziehungskonflikt, beispielsweise mit dem Ex-Freund.

Der tote Gaul signalisiert dem Träumer zugleich, dass nun ein neuer Lebensabschnitt startnt, der ihm viele நேர்மறை Erfahrungen bescheren wird.

ட்ரூமனில் உள்ள டெர் ஹாண்டெல் மிட் பெஃபெர்டென்

ஐன் லோஹெண்டே முதலீடு? Der Pferde-Kauf im Traum

வேர் ஐம் ட்ராம் ஐன் ஃபெர்ட் காஃப்ட், எர்ஃபெல்ட் சிச் டமிட் ஐனென் வுன்ச், டெர் டெம் ட்ரூமென்டன் இன் டெர் ரியலிடெட் ஆஃப்ஃபென்பார் வெர்வெர்ட் ப்ளீப்ட். டா டை வுன்சர்ஃபெல்லுங் வோம் விர்க்லிச்சென் லெபென் இன் டென் டிராம் வெர்லஜெர்ட் விர்ட், ஹேண்டெல்ட் டெர் ட்ரூமர் சேர் வெர்னாஃப்டிக். தாஸ் டிராம்சிம்போல் கான் அபெர் ஆச் ஆண்ட்யூடென், டாஸ் சிச் டை ஃபைனான்ஸியெல்லே நிலைமை டெஸ் ஷ்லாஃபென்டென் ஜுகான்ஃப்டிக் வினைச்சொல் விசித்திரமானது, எனவே தாஸ் எர் சிச் ஐன் ஈஜென்ஸ் ஃபெர்ட் லெஸ்டன் கேன்.

நான் trabertragenen Sinne bedeutet das Träumen Vom Pferdekauf aber auch, dass der Träumende besondere Sehnsüchte und Gefühle gegenüber einer bestimmten Person hegt, diese aber nicht erwidert. Der Schlafende glaubt offenbar, sich die Liebe und Zuneigung dieses Menschen erkaufen zu können, aber meistens misslingt.

மேக்கின் குடல், ராஸ் மாற்றுகிறது! ட்ரூமன், ஐன் ஃபெர்ட் ஜு வெர்காஃபென்

வென் ஐன் ராஸ் இம் ட்ராம் வெர்காஃப்ட் விர்ட், வில் சிச் டெர் ட்ரூமர் ஆஃபென்பார் வான் பெஸ்டிம்மென்ட் ஆங்ஸ்டன், டை இஹ்ன் சீலிஷ் பெலாஸ்டன், பெஃப்ரீன். Auch kann dieses Traumsymbol darauf hinweisen, dass man sich von einer alten Beziehung, die gescheitert ist, auch gedanklich endgültig verabschiedet. டர்ச் டென் nüchternen Verkaufsakt wird so jede mit Emotionen beladene Erinnerung beispielsweise an den Ex-Freund ausgelöscht. டைஸ் ட்ராம்பில்ட் கன் வெயிட்டெர்ஹின் ஐன் சிக்னல் டஃபர் செய்ன், டாஸ் சிச் டெர் ட்ரூமெண்டே ஆஸ்ஜெபியூட் ஃப்ஹல்ட் ஓடர் டாஸ் எர் சிச் இன் ஐனர் ஃபைனான்ஸியெல்லன் நோட்லஜ் பிஃபிண்டெட்.

கேலோப் அண்ட் ட்ராப்: வை ஃபெர்டே சிச் இம் டிராம் வெர்ஹால்டன்

அண்ட் வெயிட்டர் இம் காலோப்! Ein rennendes Pferd im Traum

Galoppierende Pferde wirken grundsätzlich sehr kraftvoll und dynamisch. இம் ட்ராம் குறியீடாகவும், அன்டென்யூர்லஸ்ட் அண்ட் டை செஹ்ன்சுச் நாச் ஃப்ரீஹீட். Vielleicht fühlt sich der Träumende fremdbestimmt und wünscht sich, von allen Zwängen befreit zu sein, அதனால் dass er sein Leben selbstständig gestalten kann. Ein rennender Hengst kann aber auch für unterdrückte Emotionen stehen, dich sich im Traum Bahn brechen.

அது என்ன நூர் ஹின்? ட்ரூமன், டாஸ் டாஸ் பிஃபெர்ட் வெக்லூஃப்ட்

Ein Pferd, das wegläuft, kann in einer Traumsituation darauf hindeuten, dass den Träumenden Sorgen oder Ängste plagen, vor denen er sich fürchtet und di er im im Wachleben deshalb verdrängt. எர் லூஃப்ட் புச்ஸ்டிப்லிச் வோர் இஹ்னென் வெக். Gleichzeitig bietet der flüchtende Klepper eventuell eine Lösungsmöglichkeit f dier இறக்கும் பிரச்சனை ஒரு, இறப்பு அபெர் im Unklaren bleibt, weil das Ziel des Gauls dem Träumenden unkanntnt ist.

வோர்சிட் வோர் டைசன் ஹுஃபென்! தாஸ் ஃபெர்ட் கெத் துர்ச்

வென் ப்ஃபெர்டே Ängste verspüren, reagieren sie oft agrageiv und undrechenbar. Lhnlich ist au im im Traum: Ein durchgehender oder ausschlagender Gaul குறியீடீசீயர்ட் டை Ängste des Träumers, dich sich meist auf den Verlust der körperlichen oder geistigen Stärke oder der Lebenskraft beziehen. M dieglicherweise existieren diese Befürchtungen only im Unterbewusstsein des Träumenden und werden erst im Traum wachgerufen. எர் சோல்டே சிச் அன் பேடிங்ட் பெம்ஹென், சிச் டை வெர்லுஸ்டாங்ஸ்டே ஆச் ஐம் ரியலென் லெபென் பெவஸ்ட் ஸு மச்சென், இம் சிச் இஹ்னென் சூ ஸ்டெல்லன்.

வோம் ஆங்கிரிஃப் ஈன்ஸ் பிஃபெர்டெஸ் ட்ரூமென்

வேர் ஐம் ட்ராம் எர்லெப்ட், டாஸ் ஐன் ஃபெர்ட் ஆங்க்ரீஃப்ட், டெர் சோல்டே வச்சம் செயின்: இது ட்ரோஹ்ட் ஐன் கெஃபாஹ்ர்! Mlicglicherweise தொப்பி Der Träumende seine Triebe Und Begierden nicht unter Kontrolle, eine Bedrohung f dier dz zwischenmenschlichen Beziehungen darstellen kann. ஹியர் சோல்டே சிச் டெர் ட்ரூமர் செல்ப்ஸ்ட் இபெர்ப்ரெஃபென், வோ மெக்லிச் கெஃபெரென்கெல்லன் லாவெர்ன் அண்ட் வை எர் ஸீ பெஸெய்டிகென் கண்ணன். Auch kann dieses Traumsymbol darauf hindeuten, dass der Träumende von einer nahestehenden நபர் seelisch verletzt werden könnte.

ஆர்மர் கோல்! ட்ரூமன், டாஸ் டாஸ் பிஃபெர்ட் லாஹ்ம்ட்

ஐன் லாஹ்மெண்டர் கோல் ஸ்டெட் இன் டெர் டிராமனலிஸ் ஃபார் கோர்பெர்லிச் ஸ்வாச்சே அண்ட் எர்ஷோப்ஃபுங். ஐலெர் ஃபெர் இஹ்ன் செஹ்ர் பெலாஸ்டென்டென் நிலைமை மற்றும் உட் இஸ்ட் மிட் சீனன் கிராஃப்டன் ஆம் எண்டே. Wer beruflich auf gut lafende Geschäfte angewiesen ist, muss beim Erscheinen die Traumbildes möglicherweise mit Einbußen und Verlusten rechnen.

ஐன் ஃபாலென்டிஸ் பிஃபெர்ட் இம் டிராம்

Wenn das Pferd im Traum fällt oder (ab) stürzt, deutet dieses Traumbild auf drohendes Unheil hin. Der Träumer sollte sich vor möglichen Gefahren in Acht nehmen und überlegen, wie er sie beseitigen kann. Vor allem körperliche und Gesundheitsschäden, டை zum Beispiel durch Unfälle oder Krankheiten verursacht werden, k dnnen durch dieses Traumsymbol angekündigt werden. Ebenso kann dieses Traumerlebnis eine Warnung an den Träumenden vor Hochmut und Überheblichkeit sein.

ஐன் லெஜெண்டஸ் பெர்ஃட் இம் டிராம்

வென் ஐன் ராஸ் இம் ட்ராம் லைக்ட், கன் டாஸ் வெர்சீடென் க்ரண்டே ஹபன். Deshalb sind auch die Deutungsmöglichkeiten sehr unterschiedlich. ரூன், ஹார்மோனி மற்றும் ஆஸ்ஜெக்ளிசென்ஹீட் ஆகியோரின் ஐன் ஸ்லாஃபெண்டர் க்ளெப்பர் ஸ்டெஹ்ட். Ebenso kann dieses Traumbild bedeuten, dass der Schlafende neue Kraft schöpfen muss. Liegt das Pferd jedoch am Boden, weil es verletzt, krank oder sogar tot ist, muss der Träumer mit Konflikten und Unglück im Wachleben rechnen.

வான் டெர் ஜெபர்ட் ஐன்ஸ் ஃபோலென்ஸ் ட்ரூமன்

வென் டெர் ட்ருமெண்டே பெபாச்செட், வை ஐன் ஸ்டூட் ஐன் ஃபோலென் கெபர்ட், கிண்டிட் சிச் ஐன் நியூ லெபென்ஸ்பேஸ் ஆன், டை ஃபார் டென் ஷ்லாஃபெண்டன் வீல் அனெர்கென்னுங் அண்ட் எர்ஃபோல்க் வெர்ஹெய்ட். Dies kann sich sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich ereignen. Ebenso kann die Geburt eines Fohlens nach der allgemeinen Traumdeutung auf die baldige Niederkunft eines menschlichen Babys im Umfeld des Träumers hindeuten.

ஸ்டார்கர் ஹெங்ஸ்ட், லஹ்மர் கோல் - unterschiedliche Traum -Pferde

Ein junges Pferd im Traum erleben

Ein junges Pferd oder auch ein Fohlen im Traum steht für Energie, Lebenskraft und eine zufriedene, ausgeglichene Persönlichkeit. Der Träumende sprüht geradezu vor Schaffenskraft und nimmt sein Leben mit all seinen Herausforderungen selbst in di eigene Hand. எனவே கேன் டைஸ் ட்ராம்பில்ட் சowஹோல் ஜுங்கன் மென்சென் பெகெக்னென், டை இஹ்ரென் பிளாட்ஸ் இம் லெபென் நோச் சுச்சென், அல்ஸ் அச் அல்டெரென் மென்சென், டை வில்லீச் ஜெரட் இஹ்ரென் «ஸ்வீடன் ஃப்ரெஹ்லிங்» எர்லபென்.

Ein zahmes Pferd im Traum erleben

வேர் ஐம் டிராம் ஐனென் ஜஹ்மன் கulல் எர்லெப்ட், இஸ்ட் சீலிச் ஆஸ்ஜெக்லிச்சென் அண்ட் ஃப்ஹர்ட் ஐன் ஹார்மோனிச் பெஸிஹுங். Seine Gefühle und Triebe தொப்பி Der Träumer meistens unter Kontrolle und ist auch f ser seine Umwelt ein angenehmer Mitmensch. Vielleicht sollte der Träumer etwes seinem Selbstbewusstsein arbeiten, u se se Interestsen durchsetzen zu können.

ஃபெர்ன் - நாதர்லிச் நர் ஐம் டிராம்

ஐன் க்ரோசர், ரைசிகர் ஹெங்ஸ்ட் ஸ்டீட் ஃபார் வீல் எனர்ஜி அண்ட் டட்கிராஃப்ட் சowஹீ ஹோஹெஸ் லீஸ்டுங்ஸ்வெர்மெஜென், அபெர் ஆச் ஃபார் ஃபுர்ங்ஸ்டார்கே. மெக்லிஷர்வீஸ் ஸ்டெஹ்ட் இஹ்னென் ஐன் பெர்ஃப்ளிஷர் ஆஃபஸ்டீக் பெவர். ஜெடெம் ஃபால் விர்ட் சிச் இஹ்ர் லெபென் பாசிடிவ் வெயெரெண்ட்விக்கெல்ன் அண்ட் சை வேர்டன் ஜென்ஜெண்ட் கிராஃப்ட் ஆஃபிரிங்கன், இம் டை அன்ஸ்டெஹெண்டன் ஹெராஸ்ஃபோர்டெருங்கன் ஸு மெய்ஸ்டெர்ன்.

Ein exotischer Traum: Einem Araber-Pferd begegnen

Ein Araber-Pferd im Traum kann ein Hinweis auf unswusste oder unterdrückte Gefühle und Begierden sein, der Träumende in der Wachwelt möglicherweise gar nicht wahrnimmt, die aber im Traumerlebnis verarbeet Der Schlafende erlebt dann eine geheimnisvolle, fremde Seite a sich selbst, der ihm in der Realität eventuell neue Erfahrungen ermöglicht இல் இறக்கவும்.

ஆர்ம் ஜோஸ்: தாஸ் அப்கேமஜெர்டே ஃபெர்ட் இம் டிராம்

டாஸ் அப்ஜெமகெர்டே ஃபெர்ட் ஐஸ்ட் ட்ராம்சிம்போல், டாஸ் ஃபார் கோர்பெர்லிச், நிகழ்வெல் ஆச் கீஸ்டிஜ் ஸ்வாச், நாச்லஸ்ஸெண்டே எனர்ஜி அண்ட் ஆச் க்ராங்கெய்டன் ஸ்டெட். Der Träumende sollte sich zunächst auf sich selbst konzentrieren und sich fragen, is er tun kann, damit es ihm wieder besser geht. M diesglicherweise ist die der பணக்காரர் Zeitpunkt für einen beruflichen oder privaten Neuanfang.

ட்ரூமன் வான் ஐனெம் வெர்லெஸ்டன் ஃபெர்ட்

Ein verletztes oder lahmendes Ross ist ein Zeichen for verminderte Antriebskraft und Erschöpfung, aber auch für psychische Probleme. Die Verwundung des Gauls muss nicht auf eine körperliche Beeinträchtigung des Träumenden hindeuten, sondern es kann auch eine seelische Verletzung gemeint sein, die de Träumer beispielsweise von einem guten Freund zugef hatgret f hatnd wuro egem

வான் ஐனெம் ப்ளூடெண்டன் பிஃபெர்ட் ட்ரூமென்

வெர் ஐன் ப்ளூடெண்டெஸ் பிஃபெர்ட் இம் டிராம் கேசென் தொப்பி, மஸ் சிச் டெஸ்வெஜென் கீன் சோர்கன் மச்சென். டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஐசிடி டர்சஸ் பாசிடிவ் ஜு வெர்ஸ்டெஹென் அண்ட் சாக்ட் டெம் ட்ரூமர், டாஸ் எர் டெர்சிட் über வீல் எனர்ஜி வார்த்தை, இம் ஆச் ஸ்வீரியேஜ் நிலைமை எஃபோல்க்ரீச் ஸு பெஸ்டெஹென். Diese seelische Stärke strahlt auch auf seine Beziehung aus.

அவுட்ச்! தாஸ் பெஃபர்ட் wird im Traum gebissen

Wird der Gaul im Traum gebissen, ist die als Angriff auf die seelische Verfasstheit des Träumers zu werten. எர் மஸ் சிச் டராஃப் ஐன்ஸ்டெல்லன், தாஸ் சீன் கெஃபெல் இன் நாக்ஸ்டர் ஜீட் வெர்லெட்ஸ் வெர்டன் கோன்டன், ஆச் அண்ட் ஜெராட் வான் இஹம் நஹெஸ்டெஹெண்டன் பெர்சென், டை இஹ்ன் மெக்லிஷர்வீஸ் என்டெஷ்சன் வெர்டன். இம் ஜெனுவர் ஜூ பெஸ்டிம்மென், வோம் வெம் டை டெம்டிகுங் ஆஸ்ஜெத், சோல்டே டெர் ட்ரூமர் நச்வோல்ஜீஹென் கோனென், வெர் ஓடர் டென் க்ளெப்பர் ஜெபிசென் தொப்பி.

ஆர்மர் கோல்! Von einem kranken Pferd träumen

தாஸ் ட்ராம்பில்ட் டெஸ் க்ராங்கன் பெஃபெர்டெஸ் சிக்னல்இசர்ட் ஸ்விண்டெண்டே எனர்ஜி அண்ட் லெபென்ஸ்ஃப்ரூட். Der Träumer sollte nach den Ursachen für diese körperliche und geistige Schwäche suchen. மெக்லிஷர்வீஸ் என்பது சீனம் பெர்ஃப் அங்லாக்லிச் ஓடர் இஹ்ன் ப்ளாட் ஐன் ஸ்க்வெர் க்ராங்க்ஹீட் ஆகும். Auch பிரச்சனை டெர் Beziehung können Auslöser für eine Phase der de seelischen Erschöpfung sein.

ஐன் ரவுப் டெர் ஃபிளமென் - ஐன் ப்ரென்னெண்டெஸ் ஃபெர்ட் இம் டிராம்

வென் மேன் ஐம் ட்ராம் ஐன் ப்ரெண்டெண்ட்ஸ் ஃபெர்ட் சிஹ்ட், மஸ் டைஸ் நிச் அன்ட் பீடிங் நெகடிவ் வெர்ஸ்டாண்டன் வெர்டன். ஃபார் டை டியூட்டங் இஸ்ட் டை பெர்சான்லிச் சூழ்நிலை டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் என்ஸ்டிஹைடென்ட். வெய்ன் எர் சிச் பெரீட்ஸ் ஐனெர் ஸ்வீரியெஜென் லெபென்ஸ்ஃபேஸ் பெஃபிண்டெட் அண்ட் பீஸ்பியல்ஸ்வீஸ் டை ஷைடுங் வோம் பார்ட்னர் பெவர்ஸ்டெட், வெர்டன் சீன் கெஃபெல் ஃபர் டைஸ் ஐம் ஃபியூயர் வினைச்சொல். Dies ist zunächst gewiss mit Schmerz und Trauer verbunden, eröffnet danach aber auch neue Möglichkeiten und Freiräume: Der alte Lebensabschnitt is dutch das Traumbild dend Fulment Gandendendendendendendellitlglg Telumbitlglindegind des in den Flammen (பார்க்க) brennenden Gauls endgültig beseitigt und der Träumeris அதிபர், Erleben மற்றும் Träumeris அதிபர்.

டிராமர்லெப்னிஸ்: எயின் பிஃபெர்ட் செஹனை குருடனாக்கினார்

வெர் வான் ஐனெம் பிளைண்ட் ப்ஃபெர்ட் ட்ரூம்ட், சோல்ட் சிச் ஃப்ராகன், ஒப் எர் சீன் உமக்புங் அண்ட் டை பர்சென், டைம் இம் விச்டிக் சிண்ட், டட்ஸ்ச்லிச் ஏஞ்செம்ஸென் வாஹ்ரினிம்ட். இது könnte nämlich sein, dass er vor wichtigen Dingen die Augen verschließt oder sich bestimmte Gefühle nicht eingestehen will. டைஸ் பெட்ரிஃப்ட் இன்ஸ்பேசன்டெர் சீன் எம்பிஃபின்டுங்கன் ஜெஜென்பெர் இஹெம் நஹெஸ்டெஹென்டென் மென்ஷென், டை டர்ச் டாஸ் ராஸ் சிம்போலிசியர்ட் வெர்டன். டை ட்ராம்ஃபோர்ஷ்சுங் டியூட் எயின் ஃபெர்ட், டாஸ் நிச் செஹென் கன், அபெர் ஆச் அல்ஸ் வார்னுங் வோர் டூசுச்சுங்கன் அண்ட் லெபென்ஸ்லேகன்.

Pferde-Farben im Traum bedeuten

ஐம் ஷ்லாஃப் எர்ஷெயிண்ட் ஐன் பிரவுன்ஸ் பெர்ஃப்

ஃப்ரெஹெரென் ஸெய்டன் வுர்டனில், ஃபெர்டே ஹுஃபிக் ஆல்ஸ் கிளாசிஷே ஆர்பீஸ்டீயர் ஐங்கேசெட்ஸ், வை பீஸ்பீல்ஸ்வைஸ் டை ஜெனாக்ஸாமென் அண்ட் ரூஹிகன் கால்ட்ப்ளெட்டர். Diese sind meistens braun, und so weist ein braunes Ross im Traum auf Fleiß, Bescheidenheit und Bodenständigkeit hin. Diese Eigenschaften sollte der Träumer beibehalten und pflegen, denn sie sind immer nützlich im Leben.

Weiß wie Schnee: Einen Schimmel im Traum sehen

Ein weißes Pferd oder ein Schimmel steht in der Traumforschung பாரம்பரியத்தின் மூலம் Weisheit und Klugheit. வீலீச் பெஃபிண்டன் சை சிச் இன் ஐனர் ஃபேஸ் டெர் கீஸ்டிஜென் வீடெரென்ட் விக்லங் அண்ட் மெச்சென் இஹ்ரென் ஹொரைஸன்ட் எர்வீட்டர்ன். Auch steht die Farbe Weiß für Reinheit und Unschuld. Jedenfalls können Sie auch zukünftig mit Glück im Leben rechnen. பிரச்சனை முரண்பாடு Dieser steht nämlich für Unglück und Konflikte.

வோ சிச் ஃபெர்டே இம் டிராம் அஃபால்டென்

தாஸ் ஃபெர்ட் ஸ்டெட் இம்மர் இம் ஸ்டால் - ஆமாம் ட்ராம்

Sehen Sie im Traum ein Pferd im Stall, k Snnen Sie beruhigt sein: Ihrem Leben ist alles in bester Ordnung, Sie haben sowohl Ihr Liebesleben als auch Ihren Gefühlshaushalt fest im Griff. டிரைம்டுயுடூங் சய்த் டைஸ் ட்ராம்பில்ட் ஆச் அல்ஸ் ஜீசென் ஃபெர் பெரிட்ஸ் வோர்ஹான்டென் ஓடர் பெவர்ஸ்டெஹென்டன் வோல்ஸ்டாண்ட், டெர் இஹ்னென் மெக்லிஷர்வீஸ் டர்ச் ஐனென் பெருஃப்ளிகன் ஆஃப்ஸ்டீக் பெஷர்ட் விர்ட். Auch der Pferdemist im Stall ist ein glückbringendes Zeichen für den Träumer!

"டா ஸ்டெத் ஐன் டிராம்-ஃபெர்ட் ஆஃப் டெம் ஹவுஸ்-ஃப்ளூர் ..."

Ein Hottehü im Haus deutet auf eine glückliche Beziehung hin, in der Träumende seine Gefühle und Sehnsüchte frei ausleben kann. Zuhause findet er Geborgenheit und Schutz. Zusammen mit dem Pferd als Symbol der engen Verbundenheit mit dem Lebenspartner stellt das Haus für den de Träumenden einen idalen Rückzugsort dar, ஒரு de er er ganz er selbst sein kann.

ட்ரூமன் வோம் பெர்ஃப் இன் டெர் வொஹ்னுங்

Lhnlich wie das Haus bildet auch die Wohnung einen Bereich der Privatsphäre und des Rückzugs. Sieht der Träumende einen Gaul in der Wohnung, kann er sich beschützt, sicher und stark fühlen, vor allem, wenn e ein großes, prächtiges Pferd ist. ஸ்டெஹ்ட் டாகெஜென் ஐன் ஸ்வாச்சர் அண்ட் க்ராங்கர் கவுல் இம் டோமிசில், ஃபுல்ட் சிச் ஆச் டெர் ட்ரூமர் ஆஸ்கெலாக் அண்ட் க்ராஃப்ட்லோஸ். எர் சோல்டே சிச் வீலிச்ச்ட் மால் வீடர் ஐன் ஆஸ்ஸீட் கோனென்.

ஐஎம் வாஸர்! Warum Sie davon geträumt haben

க்ளார்ஹீட் அண்ட் ரெய்ன்ஹீட், ரெய்னிகங் அண்ட் லாஸ்லாஸன் ஆகியோருக்கான வாஸர் இஸ்ட் இம் ட்ராம் கிரண்ட்ஸ்ஸ்ட்லிச் ஐன் சின்னம். Ein Pferd im Wasser wird von der பாரம்பரியமான Traumdeutung deshalb als Zeichen für die Befreiung von negativen Gefühlen angesehen. Der Träumende ist bereit, sich auf andere உணர்ச்சிகரமான Erlebnisse einzulassen, vielleicht in einer neuen Beziehung.

Ein Traum-Pferd kommt selten allein

Dos Zosse im Doppelpack: Im Traum zwei Pferde sehen

Sieht man im Traum zwei Pferde, kann die ein Hinweis darauf sein, dass der Träumende உணர்ச்சிகரமான nicht völlig ausgeglichen ist. எர் இஸ்ட் வோமிக்லிச் ஸ்விசென் ஸ்வேய் ஜெஃபிஹல்ஸ்ரெகுங்கன் ஹின்-அண்ட் ஹெர்கெரிசன் அண்ட் வெயிச், வெல்ச்சர் எர் ஃபோல்கன் சோல். Sch hineinhören und sich seiner tatsächlichen Bedürfnisse bewusst werden இல் Der Schlafende sollte genau. ஆச் வென் மேன் ஐம் ட்ராம் ஸ்வேய் ஃபெர்டே பீம் ஜீஹென் ஐனர் மஹ்மாசின் சிஹெட், கேன் டைஸ் ஆஸ்லெகுங் ஹெரஞ்சோஜென் வெர்டன்.

Im Schlaf einer Pferde-Herde begegnen

வென் சீ இம் ட்ராம் ஐனர் கேன்சன் ஹெர்டே வான் பெஃபெர்டென் பெகெக்னென், டிராக்ட் டைஸ் ட்ராம்சிம்போல் இஹ்ரென் வுன்ச் நாச் ஜுகேஹரிகெட் ஜு ஐனர் ஜெமெய்ன்சாஃப்ட் ஆஸ். Sie haben das starke Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammenzuleben, டை ähnliche Ziele wie sie selbst verfolgen. Achten Sie aber darauf, nicht nur im Strom mit zu schwimmen, sondern sich auch Ihre eigene Persönlichkeit zu bewahren.

அடடா! Von einem Pferd mit Fohlen träumen

என்டெக்கேன் சை இம் ட்ராம் ஐன் ப்ஃபெர்ட் மிட் ஐனெம் ஃபோலென், இஸ்ட் டைஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஐன் ஜெய்சென் டஃபர், டாஸ் இஹ்னென் ஐன் நியூ லெபென்ஸ்ஃபேஸ் பெவர்ஸ்டெட், டை இஹ்னென் வீல் எர்ஃபோல்க் அண்ட் அநெர்கென்னுங் பெஷெரென் வேர்ட். Auch kann durch dieses Traumbild die Geburt eines Kindes angekündigt werden. ஃப்ரூயன் சீ சிச் மேலும் அஃப் நாச்வச்ஸ் இம் ஃபேமிலியன்- ஃப்ரெண்டெஸ்க்ரீஸ்!

க்ளீன் அண்ட் க்ரோஸ்: வான் ஐனெம் போனி அண்ட் ஐனெம் ஃபெர்ட் ட்ரூமன்

வேர் ஐம் டிராம் ஐன் பெஃபெர்ட் அண்ட் ஐன் போனி வோர் சிச் சிஹெத், பெக்னெட் ஸ்வேய் அன்டர்ஸ்கிட்லிச் ஆஸ்ஜெப்ரெக்டன் சீடென் சீனர் சீலிசென் வெர்ஃபாஸங். ராஸ் அண்ட் போனி கிராஃப்ட், ஸ்டார்க் அண்ட் எனர்ஜியை குறிக்கிறது. டா டாஸ் போனி அபெர் க்ளீனர் இஸ்ட், கிப்ட் எஸ் வில்லீச் லெபென்ஸ்பெரிச், டெனென் டெர் ட்ருமெண்டே நிச் மெஹர் எனவே வீல் கிராஃப்ட் ஆஃபிரிங்கன் கான் வீ ஆன்டரனில். Mlicglicherweise fühlt sich der Träumer im Beruf gestresst, whhrend es im privaten Umfeld keinerlei சிக்கல் கிப்ட்.

ஃபெர்ட் அண்ட் ஹண்ட் இம் டிராம் செஹென்

Sowohl Pferde als auch Hunde stehen für eine enge Beziehung zum Menschen. ஹூஃபிக் வெர்டன் ஆச் அல் ஹாஸ்டியர் கெஹால்டனுக்குப் பக்கத்தில். நான் டிராம் குறியீடாக இருக்கிறேன், என்ஜெர்ஜி, ஸ்டார்க், ஃப்ரெண்ட் ஷாஃப்ட், வெர்ட்ரூட்ஹீட் மற்றும் எமோஷனலிடேட். ட்ரெட்டன் ரோஸ் அண்ட் ஹண்ட் இம் ட்ராம் ஜெமீன்ஸம் ஆஃப், கன் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே ஃப்ரீயன்: எர் ஃப்ஹர்ட் ஐன் க்ளிக்ளிச்ஸ் லெபென் அண்ட் இஸ்ட் சீலிச் ஆஸ்ஜெக்லிச்சென். Sein Bedürfnis nach Geborgenheit und Vertrautheit wird befriedigt und er muss sich dabei nicht nur auf eine einzige நபர் verlassen, sondern தொப்பி ach einige gute Freunde, die ihn unterstützen.

ஃபெர்டே அல்ஸ் ஃபாண்டஸிவேசன் இம் டிராம். ஐன்பாக் கற்பனை!

ஹால்ப் மென்ஷ், ஹால்ஃப் ஃபெர்ட்: ஐனெம் ஸ்விட்டர் இம் ட்ராம் பெகெக்னென்

பெகக்னெட் மேன் இம் ட்ராம் ஐனெம் ஃபேபல்வேசன் ஆஸ் மென்ச் அண்ட் ஃபெர்ட், கன் டைஸ் தராஃப் ஹிண்டியூடென், டாஸ் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே எமோஷனல் ஜு ஐனர் நபர் ஹிங்ஜோஜென் ஃபுல்ட், டைஸ் வெர்லாங்கன் டெர் வாச்வெல்ட் பிஷர் அபெர் அன்டெர்டிராக்ட் ஹாட் Diese Traumdeutung erscheint vor allem dann sinnvoll, wenn der Träumende டை நபர் கென்ட், டை மிட் டெம் கவுல் வெர்புண்டன் இஸ். Im Traum verschmelzen dieser Mensch und die Gefühle, die der Träumer für diesen empfindet, zu einer Einheit. நான் இறக்கும் நபர் டெம் ட்ரூமர் அசம்பாவிதம், கான் டைஸ் பெடூடன், டஸ் எர் வழுக்கை நீயூ பெகான்ட்ஸ்சாஃப்டென் மச்சென் வேர்ட், டை இஹ்ன் ஜெஃபிஹல்ஸ்மைக் அஃப்வாஹெலன் வெர்டன்.

ஹே ஹைம்லிச்! Von einem Pferd ohne Kopf träumen

Ein Pferd ohne Kopf kann den Träumenden darauf hinweisen, dass er seine Gefühlswelt nicht mehr unter Kontrolle hat und dazu neigt, seinen Trieben freien Lauf zu lassen, ohne darüber nachzudenr ken Der Träumer folgt மேலும் im wahrsten Sinne des Wortes «kopflos» seinen Emotionen. எர் சோல்டே எபர் மெக்லிச்ச்கெய்டன் நாட்ச்டென்கென், டென் கிரிஃப் ஸு பெகொம்மனில் உள்ள பெஸ்ஸர், சோன்ஸ்ட் கன்டென் எர் ஸ்வெரென் ஷடன் எர்லீடன்.

ஐம் டிராம் ஐனெம் பெஃபெர்ட் ஓஹைன் பீன் பெகெக்னென்

வெர் வான் ஐனெம் ஃபெர்ட் ஒஹ்னே பீன் ட்ரூம்ட், ஐனெர் ஃபர் இஹ்ன் ஆஸ்வெக்ளோசன் நிலைமை, ஆஸ் டெர் எஸ் கீன் என்ட்ரினென் கிப்ட். மெக்லிஷர்வீஸ் ஹாட் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே ஜெமண்ட் ஆண்டெரென் வெர்லிபெட்டில், அபெச் சீன் ஜெட்ஜிகே பெசிஹுங் நிச்ட் கெஃபாஹர்டென். தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் டெஸ் க்ளெப்பர்ஸ் ஓன் பீன் கேன் அபெர் ஆச் தராஃப் ஹிண்டியூடென், டாஸ் டெர் ஷ்லாஃபெண்டே ஸ்டில்ஸ்டாண்ட் அண்ட் லாங்கேவீல் சீனெம் லெபென் வெர்ஸ்பெர்ட் அண்ட் ஃப்ரிஷே இம்பல்ஸ் ப்ராச்ச்ட், டை ஹைம் நியூயன் ஸ்வாங் வெர்லெயென்.

பெகாசஸ் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரூயன் - ஐன் ஜெஃப்லெகல்ட்ஸ் ஃபெர்ட் இம் டிராம்

Ein geflügeltes Pferd ist ein starkes Traumsymbol for Freiheit und Unabhängigkeit. Wenn Ihnen Pegasus im Traum begegnet, fühlen Sie sich von allen inconren und gesellschaftlichen Zwängen befreit und können Ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Ihr Selbstbewusstsein und Ihre inconnere Energie Werden Ihnen dabei helfen, neue Herausforderungen erfolgreich zu meistern. வை டெர் ஃப்ளீஜெண்டே பெகாசஸ் ஸ்ட்ரெபென் சீ டனாச், கெடன்க்ளிஷே அண்ட் ரீல் கிரென்சன் ஸு எபெர்விண்டன் அண்ட் சிண்ட் ஆஃப் ஃபெர் கிரியேட்டிவ் லூசென்ஜென், டை இஹ்ரென் கீஸ்டிகன் ஹொரிசான்ட் எர்வீடர்ன் வெர்டன்.

Tränen lügen nicht - oder? ட்ரூமன் வோம் வெய்னென்டன் ஃபெர்ட்

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் டெஸ் வெய்னென்டன் ப்ஃபெர்டெஸ் ஸ்டெத் ஃபர் டென் அப்பாவ் வான் எமோஷனலன் ஸ்பானுங்கன் அண்ட் பெலாஸ்டுங்கன், டெச் வாச்வெல்ட் ஆஃப்கெபாட் ஹபேன் அண்ட் டார்ட் நோச் நிச் வெரெபீட் வெர்டன். எர்ஸ்ட் இம் டிராம் லெசென் சிச் டைஸ் ஜிஃபெல்ஸ்மைஜென் பிளாகடென் ஆஃப், அவர் ஆவார் ஜூ ஐனர் சீலிசென் பெஃப்ரியுங் டெஸ் ட்ரூமெண்டன் ஃபுரென் கன். எர் கான் சிச் நன் ஆஃப் நியூ எர்ஃபஹ்ருங்கென் ஐன்லாசன்.

கோனென் பெஃபெர்டே ஸ்ப்ரெச்சென்? நான் டிராம் ஸ்கான்!

வென் சீ இம் ட்ராம் ஐன் ஸ்ப்ரெச்செண்டெஸ் ஃபெர்ட் எர்லெபென், கோன்னென் சை டேவோன் ஆஸ்ஜெஹென், டாஸ் இஹ்ர் அன்டெர்பெவஸ்ஸ்டைன் ஓடர் இஹ்ரே சீலே இஹ்னென் எட்வாஸ் மிட்டெய்லென் வில். வீலீச் எரின்ர்ன் சி சிச் தரன், டாஸ் ரோஸ் இம் டிராம் கெஸாக்ட் தொப்பி. Mlicglicherweise wollte என்பது Sie vor zukünftigen gefährlichen Situationen எச்சரிக்கை. இலையுதிர்காலத்தில், சாய் இறந்து போகிறார்.

எச் கோல்டிக்: தாஸ் கோல்டென் பெஃபெர்ட் அல்ஸ் டிராமர்லெப்னிஸ்

ஐன் கோல்டன்ஸ் பெஃபெர்ட் இஸ்ட் ஐன் சின்னம் ஃபார் க்ளக் அண்ட் வோல்ஸ்டாண்ட். Der Träumende wird möglicherweise வழுக்கை viele Erfolgserlebnisse haben, dich sich sowohl auf den beruflichen als auch auf den privaten Bereich beziehen konnen. தாஸ் டிராம்பில்ட் டெஸ் கோல்டன்ன் ரோஸஸ் கேன் அபெர் ஆச் அல்ஸ் வார்னுங் வெர்ஸ்டாண்டன் வெர்டன், சிச் நிச் வான் ஃபால்சென் வெர்ஸ்ப்ரெச்சுங்கன் டூசென் சூ லாசென் அண்ட் நிச் இபெர்மடிக் ஸு வெர்டன்.

அச்ச்டுங், ஐன்ட்ரிங்லிங்கே! தாஸ் ட்ரோஜனிஷே ஃபெர்ட் இம் டிராம்

மிட் டெம் ட்ரோஜனிச்சென் ஃபெர்ட், ஐனெம் ஹோல்ஸ்-ஃபெர்ட், சிண்ட் ஐன்ஸ்ட் கிரீச்சிஷே சோல்டடனில் ட்ரோஜா ஈங்கிட்ருங்கன் அண்ட் ஹாபென் சோ டென் கெக்னர் இபெர்லிஸ்டெட். Im Traum steht dieses Symbol für die Schattenseiten der eigenen Persönlichkeit und unterdrückte Begierden, die man eigentlich nicht zulassen will, die aber im Tramer immer wieder in die Seele des Schlafenden eindringen. டெர் வாச்வெல்ட் ஸ்டெல்லன் அன்ட் வெர்சுவன், சை ஸு இபெர்விண்டன் இல் எர் சோல்டே சிச் டைசன் நெகடிவென் கெஃபெஹ்லென். Auch kann das trojanische Pferd das unterdrückte Verlangen des Träumers symbisieren, sich in die Privatsphäre anderer Menschen einzuschleichen.

ட்ராம்சிம்போல் «பெஃபெர்ட்» - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

Als Traumsymbol verweist das Pferd, vor allem, wenn es sich um einen Hengst handelt, auf unsere animalische Seite, auf unsere Instinkte, Triebe und Emotionen. ஸ்டெஹ்ட் டாஸ் Pferd குறியீட்டைத் தவிர்க்கவும் லெபென்செனர்ஜி.

Gesunde, முன்வந்து Pferde stehen für eine நேர்மறை Verfasseng. ஒழிப்பு ஓடர் கிரான்கே, அல்ட் அண்ட் எர்மாடீட் பிஃபெர்டே இம் ட்ராம் வெர்வீசன் ஆஃப் ஸ்விண்டெண்டே எனர்ஜி. Vielleicht haben Sie das Gefühl einer Aufgabe oder நிலைமை nicht mehr gewachsen zu sein. ஸ்டிர்ப்ட் ஐன் ஃபெர்ட் ஐஎம் டிராம் இஸ்ட் டாஸ் ஐன் ஸ்டார்க்ஸ் ட்ராம்சிம்போல், டாஸ் இஹ்னென் க்ளார் சாக்ட்: இஹ்ரே எனர்ஜி நிம்ம்ட் ஏபி. Sie sollten den Auslöser dafür suchen.

ஹூஃபிக் இஸ்த் தாஸ் டிராம்சிம்போல் ஃபெர்ட் ஆச் மிட் டெம் தேமா ஸ்விஷ்சென்மென்ஸ்லிச் பெஸிஹுங்கன், பாலியல் மற்றும் கூட்டு verbunden. Ob Ihr Pferdetraum Ausdruck einer Sehnsucht nach einer engen Partnerschaft ist, lsst sich nur im Zusammenhang des gesamten Traumgeschehens deuten. ஆச் டெர் வுன்ச் நாச் மெஹ்ர் ஃப்ரீஹைட் இஸ்ட் டென்க்பார்.

Ein Pferd zu reiten kann einen Wunsch nach Dominanz über etwas oder jemanden ausdrücken, auf allgemeiner wie sexueler Ebene. ஆஹ்ச் கண்ணன் தாஸ் சிம்பல் பெடியூட்டன், டாஸ் சை எட்வாஸ் அன்டர் கண்ட்ரோல் ஹபேன் ஓடர் ஹாபென் மச்சென்.

Ein schneller Ausritt in der Natur verweist auf அபெண்டியூர்லஸ்ட். லாங்ஸேம்ஸ் ட்ராபென் டியூட் டேஜெக் எஹெர் ஆன், டாஸ் ஸீ ஆர்ட்னுங் இன் இஹ்ர் லெபென் ஓடர் இஹ்ரே பார்ட்னர்ஷாஃப்ட் கொண்டு வரப்பட்டது. Träume von trächtigen Stuten oder Fohlen heißen, dass Sie sich mit dem Thema Schwangerschaft befassen.

Ihrem Traum von einem Ross mit Hufeisen getreten werden, அதனால் kann das auf eine வெர்லெட்சங் durch einen nahestehenden Menschen hindeuten beziehungsweise auf d Angst davor. இந்த வழக்கில், இது முட்டர்ரோலுக்கு இறக்கும் அடையாளமாகும். Ist Ninztier, verweist darauf, dass das Praktische eine zu große Rolle இல் Ihrem Leben spielt. Sie sollten Ihren Gefuhlen mehr Raum Geben.

Wichtig ist neben der Art der interaktion auch die ஃபர்பே டெஸ் பெர்ஃபெர்ட்ஸ்:

Weiße Pferde verweisen auf positive Energien, auf Bewusstheit und geistige Stärke. Eine Deutung wäre, dass Sie nach einer erfolgreich gemeisterten Herausforderung eine positive Grundstimmung haben. Braune Pferde stehen für di praktische, bodenständige Seite Ihrer Persönlichkeit. ஸ்வார்ஸ் ஃபெர்டே டியூடன் ஆஃப் லைடென்ஷாஃப்டென் ஹின் அண்ட் ஆச் ஆஃப் டென் வுன்ச் நாச் ஃப்ரீஹெய்ட் அண்ட் அபென்டியுர். Sie können aber auch als Anzeichen für எதிர்மறை ஆற்றல் gedeutet werden.

Weitere Traamsituationen zum சின்னம் «Pferd»:

 • ஃப்ரீலாஃபென்டிஸ் ஃபெர்ட்
 • Pferd im Stall: Wohlstand
 • Pferd mit Sattel: Steigerung des Ansehens, beruflicher Aufstieg
 • வைல்ட்ஸ், அன்ஜெஸ்ஹெம்டெஸ் பிஃபெர்ட் வை ஐன் முஸ்டாங்: ஜுஃபான்ஃப்டிஜ் எர்ஃபோல்ஜ், ஃபார் டை மேன் நோச் காம்ப்ஃபென் மஸ்
 • durchgehendes, ausbrechendes Pferd: Gefahr
 • ஸ்பிரிங்டென்ஸ் பெர்ஃப்: ஹிண்டர்னிஸ் சிண்ட் லெய்ச்ட் ஸு எபெர்விண்டன்
 • ஃபெர்ட் பெஸ்க்லாஜன்: க்ளாக்
 • ஹூஃப் டெஸ் பெஃபெர்டெஸ் மிட் ஐனர் ராஸ்பல் ப்ளெஜென்: டை ஈஜெனன் லீஸ்டுங்கன் வெர்டன் அநர்கானண்ட் வெர்டன்
 • dressiertes Pferd: Sie haben treue Unterstützer, Gönner
 • ஃபெர்ட் ஆம் ஹால்ஃப்ட்டர் ஃபெஹ்ரென்: Übereilen Sie eine bestimmte Angelegenheit nicht
 • Pferd vor einfachem Wagen: Es kommt viel Arbeit auf Sie zu
 • ப்ஃபெர்ட் வோர் ப்ரங்க்வோலெம் வேகன்: எர்போல்க், அன்சென், எஹ்ரே
 • ஃபெர்ட் ஜியூமன் அண்ட் / ஓடர் சாடெல்ன்: க்ளிக்லிச்சர் பிகின் ஈன்ஸ் அன்டெர்னெஹ்மன்ஸ்.

ட்ராம்சிம்போல் "ஃபெர்ட்" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

Pferdeträume verweisen psycologisch gedeutet auf Ihre Lebenskraft, Ihre Sexualität und Partnerschaft. Bilden Pferd und Reiter im Traum eine Einheit, deutet das auf seelische und sexualle Ungestortheit டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் ஹின்.

குடல் நடத்தை Pferde ஐன் ஹார்மோனிசஸ் லெபென் அண்ட் டை ஜாகெலுங் டெர் ஐஜெனென் லீடன்ஷாஃப்டனை குறிக்கிறது. Schlecht gepflegte Pferde oder ein klappriger Gaul hingegen zeigen im Traum auf gestörte Triebe und eine «bockige» பாலுறவு.

ஷியூண்டே, டர்ச்ஜெஹெண்டே பிஃபெர்டே காண்டன் எபென்சோ வை ஐன் வாலாச் வான் ஆங்ஸ்ட் வோர் Lebenskraft- அல்லது பொட்டென்ஸ்வர்லஸ்ட். Gezäumte Pferde nehmen Bezug zu selbstauferlegten oder fremdbestimmten Einschränkungen, இறப்பு Ihre volle psychische Entfaltung im Wachzustand verhindern. ஃபியூரிஜ் ராப்பன் வெர்வீசன் டராஃப், டாஸ் டெர் ட்ரூமெண்டே சீன் லெபென்ஸ்கிராஃப்ட் அன்டெர்டிராக்ட், வோர்டர் சீன் சீல் லீடெட். Schimmel können auf mangelndes Gemeinschaftsgefühl டியூட்டன்.

தாஸ் வெர்ஹால்டென் டெஸ் பெர்ஃடெஸ் இம் ட்ராம் ஸ்டெஹ்ட் ஃபார் இஹ்ரே ஹால்டுங் ஸு டெம் இம் ட்ராம் குறியீடாக பிரச்சனை உண்டாக்க முடியும் ட்ரெக்ட் ஐனென் ரைட்டர்? இது கெடுல்டிக் ஓடர் அன்லஸ்டிக்?

ட்ராம்சிம்போல் "ஃபெர்ட்" - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

தாஸ் பெட்ரூம்டே பெஃபெர்ட் ஸ்டெஹ்ட் ஃபார் டென் ஆற்றல்மிகு டெஸ் ட்ருமென்டன். Bleiche Pferde குறியீடீசென் டென் டாட், geflügelte Pferde die Fähigkeit Ihrer Seele, das Irdische zu überwinden.

Gestreste, kranke Traber oder gar sterbende Pferde verweisen auf eine starke ஸ்வாச்சுங் இஹ்ரெர் ஈஜென்ட்லிசென் டைனமிசென் கிராஃப்ட்.