Nachttopf பற்றி கனவு

ஃப்ரெஹெரனில் ஜைடென், டென்னில் நோச் நிச் இப்லிச் போர், டை டாய்லெட் இம் ஹவுஸ் ஸு ஹபன், டூத் ஐன் நாச்ச்டோப் அல்ஸ் டாய்லெட்டெனெர்சாட்ஸ். Meist stand er unter dem Bett oder wurde im Nachtschrank aufbewahrt. மேன் ஹாட்டே இஹ்ன் சோ ஷ்னெல் ஸுர் ஹேண்ட், வென் மேன் டென் வெய்டன் வெக் ஸுர் டாய்லெட் நிச் கெஹென் வோல்ட், ஜெடோச் மிட் டெம் வெர்ரிச்ச்டன் சீனர் நோட்ரூஃப்ட் நிச் பிஸ் ஸம் நச்ஸ்டன் மோர்கன் வார்டன் கோண்டே.

Nachttöpfe waren meist aus Keramik, Glas oder Blech. டென் ஹியூடிஜென் ஜீட் விர்ட் நர் நோச் இன் வெனிகன் ஹusஷால்டென் ஐன் நாச்ச்டோப் ஸு ஃபைன்ட் சீன். Krankenhäusern இல் உள்ள அலர்டிங்ஸ் வெர்டன் வோர் அலெம் Diese sind dem Nachttopf sehr ähnlich und erleichtern bettlägerigen Patienten den für sie oft nicht mehr möglichen Gang zur Toilette.

Wenn wir von einem Nachttopf geträumt haben, werden wir wahrscheinlich erstaunt aufwachen und uns fragen, டயஸர் டிராம் ஸு பெட்யூடென் தொப்பி. Nachfolgend கண்டுபிடித்துள்ளேன்.ட்ராம்சிம்போல் "நாச்ச்டாப்ஃப்" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

Benutzen wir im Traum einen Nachttopf, ist der häufigste Grund für dieses Traumerleben das tatsächlich empfundene Bedürfnis, zur Toilette zu gehen. மேன் ஸ்பார்ட் டைசென் டிராங் ஆச் இம் ஷ்லாஃப் அண்ட் வெர்சூட் மிட் டெர் பெனுட்ஸுங் டெஸ் நாச்ச்டோப்ஸ், ட்ரைமேபென் நாச்சுகெபென்.

ஜெர்பிரிட் மேன் டென் நாச்ச்டாப், வெர்ஹீய்ட் டைம் டெம் ட்ருமென்டன் மகிழ்ச்சி, ஆச் வென் டை உம்ஸ்டாண்டே ஜெரடே விட்ரிக் அண்ட் ஸ்வீரிக் சிண்ட். எர் சோல்டே சிச் டஹர் கீன் ஸு சோர்கன்வோலன் கெடன்கென் மச்சென், டென் அல்லெஸ் விர்ட் சிச் ஃபர் இஹ்ன் ஜம் குடென் வென்டன். டார்பெர் ஹைனஸ் குறியீடாகக் கருதப்படுவது "நாச்ச்டாப்ஃப்", அன்லிச் வீ டாய்லெட் செல்ப்ஸ்ட், டை பெஃப்ரியுங் வான் பெலாஸ்டெண்டென் டிங்கன். ஒரு நபர் இறந்துவிடு எதிர்மறை அல்லது ஆல் இஹ்ரீம் லெபென் என்ட்ஃபெர்னன், இம் சிச் வான் நன் அன் டென் பாசிட்டிவ் சீடன் டெஸ் லெபென்ஸ் விட்மேன் ஜு கானென்.

ஜுடெம் ஜீக்ட் டெர் நாச்ச்டோப் இம் ட்ராம், டாஸ் டெர் பெட்ரோஃபீன் சிச் இம் வஹ்ரென் லெபென் மேலும் தனியுரிமை und Zeit für Intimität wünscht. Mlicglicherweise fällt is ihm schwer, Grenzen zu setzen und klar auszusprechen, is er braucht. டெர் ட்ராம் வோம் நாச்ச்டோப் கான் இஹ்ம் டைஸ் அஃப்ஸீஜென் அண்ட் இஹ்ன் ஜுர் வெர்டெரெங் எர்முடிஜென்.

ட்ராம்சிம்போல் "நாச்ச்டோப்" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

டெர் சைக்காலஜிசென் ட்ராம்டியூடுங் வெர்கார்பர்ட் டெர் நாச்ச்டோப் டை நாட்வெண்டிகெயிட், சீலிச்சென் பாலாஸ்ட் லாஸ்ஸுவர்டென். Der Träumende ist sich im realen Leben jedoch noch nicht bewusst, wo genau er ansetzen soll. மன்ச்மல் ஹபென் விர் வீல் பாச்சன் இன் லெபென் ஸு ட்ரஜன் அண்ட் வீல் தீமன் விர்கன் சிச் செஹ்ர் பெலாஸ்டெண்ட் ஆஃப் அன்ஸெர் சைக் ஆஸ். தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "நாச்ச்டோப்" கன் ஐன் குறிப்பு சீன், டாஸ் எஸ் ஜீட் இஸ்ட், சிச் வான் இன்னென் சூ ரெய்னிஜென் அண்ட் லாஸ்ஸுலாசென், தாஸ் ஹெர்ஸ் எர்ச்வெர்ட் ஆவார்.

இது கன் ஆச் வோர்கொம்மன், டாஸ் மேன் இம் டிராம் டென் இன்ஹால்ட் ஈன்ஸ் நாச்ச்டோப்ஸ் über ஐனெம் ஆண்டெரென் மென்ஷென் ஆஸ்கிப்ட். ஹைர்பே ஹேண்டெல்ட் என்பது சிச் வஹர்ஷெய்ன்லிச் இம் ஐனென் சேர் உணர்ச்சிகரமான கான்ஃப்ளிக்ட், டென் மேன் மிட் ஐனெம் ஆண்டெரென் இம் ரியலென் லெபென் ஆஸ்ட்ரெக்ட். ஜெடோச் ஸ்பிகல்ட் டைஸ் தீவிர ட்ரூம்சிட்டூஷன் கீன்ஸ்வெக்ஸ் ஹாஸ்ஜெஃப்ஹேல், சோன்டர்ன் ஸீஜ்ட் வீல்மெஹர் ஐன் க்ரோசி சீலிஷே வெர்லெட்சுங் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர்.

நான் Zusammenhang mit dem Traumbild «Nachttopf» kann is zudem hilfreich sein, Weitere Trauminhalte mit in die Traumdeutung einzubeziehen.

ட்ராம்சிம்போல் «நாட்ச்டோப்» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

Auf ஸ்பிரியூல்லர் Ebene verkörpert das Traumsymbol «Nachttopf» Einen geistigen Reinigungsprozess und das Bedürfnis der träumenden Person nach Innerem Rückzug.