Entffentlichkeit பற்றி கனவு

டெர் Öffentlichkeit aufzutreten இல், erfordert stets Mut und Selbstbewusstsein. அல்லே ப்ளிகே சிண்ட் ஆஃப் டை ஈஜீன் பெர்சன் ஜெரிச்செட், அண்ட் டாஸ் ரிசிகோ, சிச் ஸு பிளேமியரென், இஸ்ட் க்ரோ. வேர் ஐம் லிட்ச்ட் டெர் எஃபென்ட்லிச்ச்கெய்ட் ஸ்டெஹ்ட், கிப்ட் வீல் வான் சிச் ப்ரீஸ். Vielen Menschen fällt என்பது darum schwer, vor Zuhörern eine Rede zu halten oder vor Kollegen eine Präsentation zu zeigen. சை மெச்சென் சிச் கீன் ப்ளீ ஜெபன். Andere wiederum சுசென் regelrecht das Scheinwerferlicht und laufen erst dann zur Höchstform auf, wenn sie sich der der Aufmerksamkeit möglichst vieler Zuschauer gewiss sind.

Häufig tritt das Traumsymbol «Öffentlichkeit» im Zusammenhang mit Nacktheit auf. டெம் பப்ளிகம் ஷுட்ஜ்லோஸ் ஆஸ்ஜெலிஃபெர்ட் சூ சீன், ரஃப்ட் பீம் ட்ரூமெண்டென் மெசென்ட்ஸ் ஷாம் கொதிக்கிறது. Umgekehrt kann sein Traum ihn auch die andere Position einnehmen lassen, சேதமடையாத டெர் Träumende als Beobachter selbst ein Teil der Öffentlichkeit ist. Derutumsmöglichkeiten in der Traumdeutung sind vielfältig இல் இறக்கவும்.ட்ராம்சிம்போல் «Öffentlichkeit» - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

டெர் டிராம்டியூடுங் விர்ட் ஹின்சிச்ச்ட்லிச் டெஸ் ட்ராம்பில்ட்ஸ் "Öffentlichkeit" unterschieden, ob der Träumende zum Publikum gehört oder ob er selbst öffentlich agieren muss. இம் எர்ஸ்டன் ஃபால் கான் டெர் ட்ராம் ஐன் பெஸ்ட்டிகுங் டெஸ் ஐஜெனன் ஹாண்டெல்ஸ் சீன்: மேன் ஹாட் டை Öffentlichkeit auf seiner Seite, ist also auf dem allgemein anerkannten Weg.

Steht der Träumende selbst im Mittelpunkt des Inteferences, kann das bedeuten, dass ihm gesellschaftliche Vergnügungen und Anerkennung ins Haus stehen. டெம் ஃபால் ஆச், டாஸ் எர் சிச் மிட் இல் நிகழ்வுகள் பெஸாக்ட் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் wichtigen Entscheidungen auseinandersetzen muss.

Eine nahe ligende Assozation mit diesem Traumsymbol ist das Nacktsein in der Öffentlichkeit. டரின் கின் சிச் டெர் வுன்ச் சூர்ன், எனவே ஆஞ்செனோமென் ஜு வெர்டன் வீ மேன் டட்ச்ச்லிச் இஸ்ட். டெர் டிராம்டியூடுங் ஆச் ஆல்ஸ் அன்ஃபரஸ்டு ஆஃபோர்டெருங் வெர்ஸ்டாண்டன், சிச் திறந்த மற்றும் ehrliche கொடுப்பதற்கு.

Träumt jemand, er ging in der Öffentlichkeit nackt über eine Straße und werde dabei von anderen gesehen, möchte der Träumende gerne etwas vich sich zeigen, traut sich in der Realität aber nicht. சீனெம் டிராம் கேன்ஸ் அலின் அன்லெக்லீடெட் இன்டர்வெக்ஸ் சுதந்திரம் ausleben

ட்ராம்சிம்போல் «Öffentlichkeit» - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

டென் ட்ராம்-சிச்சுவேஷனில் டை பெய்ன்லிச்ச்கெயிட், சிச் இன் டெர் ஆஃபென்ட்லிச்செய்ட் இம் வஹர்ஸ்டன் வோர்ட்சின் ஐன் ப்ளூ ஜு கெபென், கன் டஹர் ரஹ்ரென், டாஸ் டெர் ட்ருமெண்டே டெர் ரியலிடெட் வீலெய்ச்ட் ஜு வீல் வான் சிச் ப்ரீஸ்ஜிப்ட், ஸு ஆஃபென், மன்ச்மால் சோகர் நைவ் இஸ்ட் அண்ட் சிச் டமிட் பிளேமியர்ட்.

டை போட்ஸ் ஷாஃப்ட் லாடெட் டான், சிச் பிறகு மோசமான ஜுராக்சுஹால்டென். ஓடர் டெர் ட்ருமெண்டே மச்செ எட்வாஸ் கெஹிம் ஹால்டன், நிமண்ட் விஸ்ஸன் சோல், சரக்டர்லிச் ஃபெஹ்லர் ஓடர் பலவீனங்கள், எர் சிச் சாம்ட் ஃபார் டை. தாஸ் Unterbewusstsein பாட் டென் ட்ரக், டென் டெர் ட்ருமெண்டே சிச் செல்பஸ்ட் ஆஃபர்லெக்ட், ஏபி, சேதமடையாத இம் டிராம் டை ஹாலன் விழுந்தது

அலர் Öffentlichkeit steht இல் உள்ள Unbedecktheit ஐ Der Traumdeutung jedoch auch für இல் இறக்கவும் அப்பாவித்தனம், Unbekümmertheit und Freiheit. Der Träumende schätzt Offenheit und Ehrlichkeit und wünscht sich Ein Leben ohne Zwänge.

டிராம்சிம்போல் «Öffentlichkeit» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

Im Traum einen Vortrag in der Öffentlichkeit zu halten, wird in der Traumdeutung als das Bedürfnis verstanden, sich selbst darzustellen. சீனரில் தாஸ் ஐஜீன் இச் விசித்திரமானவர் ஆன்மீகம் Vielfältigkeit இன்ஸ்ஜெனியர்ட், டாஸ் பப்ளிகம் ஸ்பைஜெல்ட் ஹுஃபிக் டை வெர்ஷிடெனென் ஃபேஸ்டென் டெர் ஆளுமை.

டைம்ட்ஸ் டேமிட் ஐன்ஹெர்ஜெஹெண்டே நாக்ஹீட் டெஸ் ட்ருமெண்டென் இஸ்ட் ஐன் சிம்பல் ஃபார் பாரடைசிஷே வீடர்கர்பர்ட் மற்றும் நியூபெஜின்.