ஸ்வாங்கரைப் பற்றிய கனவு

வென் சீ வெர்கன்ஜீன் நாட்ச் கெட்ரூமண்ட் ஹபேன், ஸ்வாங்கர் ஜூ சீன், டான் மஸ் டாஸ் நிச் ஸ்வாங்ஸ்லூஃபிக் ஆஃப் ஐனென் இன்டென்சிவ் கிண்டர்வுன்ச் ஹிண்ட்யூடென் - ஒப்வோஹ்ல் டயஸர் ஆஸ்பெக்ட் டெர் ட்ரம்டியூட்டங் நாட்ரிலிக் டெர்ஜெனிச் இண்ட் வெல்டர் வெர் ஆல்ஸ் ஃப்ரா ப்ளீட்ஜ்லிச் ரீஜெல்மிக் ஈன் ஜெவிஸ் Ü பெல்கிட் வெர்ஸ்பர்ட், சிச் வீலீச் எர்ப்ரெச்ன் மஸ், அஹன்ட் வெர்மட்லிச் ஸ்கான் அன்வெஸ்ஸ்ட், டாஸ் ஐன் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் வோர்லீஜென் கன்டென்ட் - டெர் ட்ராம் வெர்சின்பில்ட்லிச்ச்ட் டை

ப்ளீன் அண்ட் ஹாஃப்னூங்கன், அன் ஹெரான்ரைஃபெனில் இறக்கவும், மிட் டெனென் விர் கூட இம் übertragenen Sinne «schwanger» sind, werden oftmals im Traumbild einer Schwangerschaft dargestellt. டா டெர் ஜஸ்டாண்ட் ஐனர் ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் மெஹ்ரெர் மோனேட் அண்டார்ட், விர்ட் வெர்முட்லிச் ஆச் ஐன் பெஸ்டிம்ம்டெஸ் ப்ரொஜெக்ட் நிச் சோஃபோர்ட் ஜம் அப்ச்லஸ் ஜெப்ராச் வெர்டன் கோனென்.

டார்பெர் ஹைனஸ் பைடெட் இஹ்ர் ட்ராம், ஜுவாச்ஸ் ஜு பெக்கமன், ஜெடோச் ப்ரீட்ஜ்ஃபெச்செர்டே விளக்கங்கள் Wichtig ist dabei zum Beispiel, இறப்பு augenblickliche Lebenssituation des Träumenden bei einer Traumanalyse zu berücksichtigen.

Sie sollten sich außerdem bewusst machen, dass eine Traumdeutung immer nur ein Ansatz zur விளக்கம் eines Traumes sein kann; ஹியர் கிப்ட் எஸ் கீய்ன் சிசெர், ஐண்டியூடிஜ் "டயக்னஸ்", சை சை வான் இஹ்ரெம் அர்ஜ்ட் அவளுடைய பெண் சிண்ட். Wichtig ist vor allen Dingen, dass Sie sich möglichst viele விவரங்கள் Ihres Traums merken, sich diese besser noch schriftlich notieren, um die Bedeutung verschiedener, sich gegenseitig beeinflussender.

Träume rund um das Thema "schwanger" begegnen un nicht selten und betreffen sowohl Frauen als auch Männer. டமிட் ஸீ இஹ்ரென் ஸ்வாங்கர் ஷாஃப்ட்ஸ்-ட்ராம் ப்ராப்ளோம்ஸ் டூயன் கோனென், ஹாபென் விர் ஃபார் சை இம் ஃபோல்ஜென்டென் டைம் ஹுஃபிக்ஸ்டன் டெர் ட்ராம்வெல்ட் எர்ஷினெண்டன் ட்ராம்சிம்போல் ஜூஸம்மெங்கெட்ராஜென்:பொருளடக்கம்

டிராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

Traumdeutung: இச் பின் ஸ்வாங்கர்!

ஐஸ் கெஃபெல் சீன், இம் டிராம் ஃபெஸ்ட்ஜஸ்டெல்லன்: இச் பின் ஸ்வாங்கர்! Schwanger zu sein in der Wachwelt bedeutet große Verantwortung, wohingegen schwanger sein im Traum jeder sicherlich anders wahrnimmt. வென் மேன் ட்ரூம்ட், ஸ்வாங்கர் சூ சீன், கான் இறந்தார்

Einerseits பின் ich glücklich schwanger im Traum, wennich mich auch im real Leben mit dem Thema Schwangerschaft auseinandergesetzt habe. ஆண்டெரெசிட்ஸ் குறியீடானது டட்சே, டாஸ் இச் ஸ்வாங்கர் பின், ஐனென் நியூயென் அப்ச்னிட் மெய்னெம் லெபென், டெர் பால்ட் ஸ்ட்ரினென் விர்ட்.

வோம் கிண்டர்வுன்ச் ட்ரூமன்

ஐம் ட்ராம் ஸ்வாங்கர் வெர்டன் வாலன்

Im Schlaf von der Schwangerschaft erfahren - f vr viele ein Wunschtraum. மனிதன் வான்ச்ட் சிச் நிக்க்ட்ஸ் சென்லிச்சர் அல்ஸ் ஐனென் பாசிட்டிவ்ன் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்ஸ்டெஸ்ட். Diesses Traumsymbol kann darauf hindeuten, dass jemand aus dem engen Umfeld oder sogar man selbst tatsächlich schwanger ist. Zugleich steht für d e eigenen Pläne und Wünsche, dich sich im Moment noch am Anfang befinden; auch neue Fähigkeiten, eine neue Partnerschaft oder Arbeitsstelle können sich durch den Traum Vom dringenden Kinderwunsch anbahnen.

Nicht schwanger werden konnen, ein Wahrtraum?

இது இஸ்கான் ஐன் ட்ரூரிஜ் சச்சே: வைடர் அண்ட் வைடர் வெர்சூட் மேன் ஸ்வாங்கர் ஜு வெர்டன், மஸ் அபெர் ஜடீஸ் மால் ஃபெஸ்டெலென், டாஸ் மேன் லைடர் நிச் ஸ்வாங்கர் இஸ்த் அண்ட் வேர்ட். Auf Dauer wird die Enttäuschung größer und die Verzweiflung wächst. Träumt man davon, nicht schwanger werden zu können, entwickeln sich Pläne für das weitere Leben zum Negativen. - இறக்கிறது

டெர் ஃபேமிலி ஐன் கெட்ரூம்டே ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் எர்லெபென்

டிராம்டியூடுங்: டெர் ஃபேமிலியில் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்

Eine Schwangerschaft in der Familie is meines eine erfreuliche Botschaft. வென் டெம் ஷ்லாஃபென்டென் இறந்தார் டிராம்சிம்போல் எர்ஷெயின்ட், கான்டிஜென் சிச் ஃபார் இஹ்ன் லெங்கர்ஃப்ரிஸ்டிக் ஷூட்ஸ், ஜெபோர்கன்ஹீட் அண்ட் நஹே ஆன். Diese Gefühle entstehen nicht zwangsläufig tatsächlich innerhalb der eigenen Verwandtschaft, auch ein enger Freund kann sich nun als besonders wertvoll erweisen. லூஃப்ட் ஆஃப்லீசனில் உள்ள நாச்செஸ்டர் ஜீட் இல் ஆஹெர்டெம் கோன்டென் சிச் அவிசுவாச பிரச்சனை. இன்ஜெசாம்ட் ஸ்டீஹன் டெம் ட்ரூமர் குட் ஜீடென் பெவர்.

ஓமா இஸ்ட் ஸ்வாங்கர், ஆச் ஹெர்ஜே! ட்ரூமினிடர் விளக்கம்

ஃபெர் டென் ட்ருமெண்டென் இஸ்ஹெச் சிச்செர்லிச் ஐன் செல்ட்ஸேம்ஸ் Gefühl, வென் டை ஈஜின் ஓமா இம் டிராம் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட். ஃபோர் ஐன் ஆல்டே ஃப்ராவ் டை டை க்ரோமட்டர் இஸ்ட் ஐன் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் நம்லிச் ட்ரோட்ஸ் மாடர்னர் மெடிஜினிஷர் மெக்லிச்ச்கெய்டன் எஹர் அங்ஜெவ்லிஷ். Die Oma im Traum schwanger zu sehen, bedeutet in der Regel, dass man வழுக்கை einen wichtigen Rat bezüglich der eigenen Zukunft erhält. Dieser Ratschlag muss nicht zwangsläufig von der realen Großmutter kommen, softern dise noch lebt, sondern kann von jeder weiblichen நபர் ausgesprochen werden, die dem Schlafenden sehr nahe steht.

மாமா பெகோம்ட் ஐன் பேபி: வான் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் டெர் முட்டர் ட்ரூமன்

முட் இஸ் ஸ்வாங்கர்! Einen solchen Ausruf erwartet man aus dem Mund eines kleinen Kindes, das sich über ein baldiges Geschwisterchen freut, das ihm seine அம்மா schenken wird. வெர்ஹோல்ட் எஸ் சிச் அபெர், வென் விர் அல்ஸ் ஜுஜென்ட்லிச் ஓடர் எர்வாச்சீன் இம் டிராம் எர்ஃபஹ்ரென், டாஸ் அன்ஸெர் ஈஜீன் முட்டர் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட்?

டைம்ஸ் டிராம்சிம்போல் ஸ்டெட் வோர் அலெம் டாஃபர், டாஸ் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே ஆஃப் அன்டர்சைட்லிச்சென் எபெனென் இன் சீனெம் லெபென் ஐனென் நியூபெஜின் வான்ச்ட். Der Betroffene bereut alte, in der Vergangenheit gemachte Fehler und hätte gerne eine zweite சான்ஸ், இம் சிச் சூ verbessern.

ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் டெர் டோச்சர் எர்ஷெயிண்ட் இம் டிராம் டை

இது கொம்ட் டை ஜீட், டெர் ஆச் டை ஈஜெனென் கிண்டர் ஐனென் பார்ட்னர் ஃபார் லெபென் ஃபைன் வெர்டன். வென் டான் டை டோச்சர் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட், வில்லீச் ஜம் எர்ஸ்டென் மால், சிண்ட் டை மீஸ்டன் எல்டர்ன் செர் ஸ்டோல்ஸ். Erfährt man ein derartiges Traumsymbol im Schlaf, stehe in nächster Zeit schöne und angenehme Ereignisse an, die ganz unterschiedlicher Natur sein könenen. Der Alltag des Träumers erfährt einen positiven Aufschwung, schlechte Erlebnisse Werden ausgeglichen durch Erfahrungen des Glücks.

ஐன் ஸ்வாங்கெர் ஸ்வெஸ்டர் இம் டிராம்

வென் டை ஈஜின் ஸ்வெஸ்டர் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட் ஆஃப் டெர் ட்ரூமெபீன், சோல்டே டெர் ட்ரூமர் இன்ஸ்பேசன்டெர் ஆஃப் டை கெஃபெல் ஆக்டென், டை டெர்ஜெனிக் ஜெஜெனெபர் சீனர் ஷ்வெஸ்டர் இம் டிராம் வெர்ஸ்பர்ட் தொப்பி. வாரன் டைஸ் எமோஷனென் எஹெர் பாசிடிவ் ஓடர் நெகடிவ்? Laut der allgemeinen Traumdeutung ist eine der häufigsten Ursachen für einen solchen Traum eine Verbesserung des gesundheitlichen Zustands. நீர்வீழ்ச்சி das Gefühl ein gutes war im Schlaf, so bessert sich eine Krankheit schon வழுக்கை; umgekehrt verhält is sich, empfand man die Schwangerschaft als falsch oder schlecht.

டான்டே இஸ்ட் ஸ்வாங்கர் - அவர் தாஸ் அல்ஸ் ட்ராம்சிட்டூஷன் ஆக இருந்தாரா?

மனிதன் கண்ணின் கதைகள் ஓடர் ஐன் ஷ்லெக்ட்ஸ் வெர்ஹால்ட்னிஸ் ஸு சீனர் டான்டே ஹேபென், அபெர் வென் சீ ஸ்வாங்கர் இஸ்ட், ஸ்டெட் ஐன் சேச் ஃபெஸ்ட்: மேன் பெகொம்ட் ஐன் நியூ கியூசின் ஓடர் ஐன் நியூன் கசின். Sieht man die Schwangerschaft der Tante im Traum, steht möglicherweise ein baldiger Gewinn bevor, der sich sowohl auf finanzieller als auch auf spiritueller Ebene abzeichnen kann.

டெர் டிராம்சிம்போலிக் இல் ஸ்வாங்கெரே கசின் இறக்கவும்

டெர் டிராம்டியூடுங் ஸ்டெஹ்ட் டை கசின் ஸ்டெல்வெர்ட்ரெண்ட் ஃபார் ஃபேர் ஃபேர் பிந்துங்கன். Hat man von der Schwangerschaft der Cousine geträumt, gilt is eigenen Gefühle in Bezug auf die Familie zu hinterfragen. ஜெய் நாச்ச்டெம், டெய் ட்ராம்வெல்ட் வெர்ஹால்டில் வைச் சிச் டை ஸ்வாங்கெர் கசின், சைட் டூட் அண்ட் சாக்ட், கான் டைஸ் ஹின்வீஸ் ஜம் வெர்ஹால்ட்னிஸ் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் ஜு டெசன் ஃபேமிலிஎனங்கேரிஹெஜென் கெபென்.

ஷ்வாங்கர் வெர்பிண்டுங் மிட் மற்றும் இண்டர் டிராம்

ஸ்வாங்கர் வோம் பிராயண்ட் சீன், ஐன் டிராமனலிஸ்

ஸ்வாங்கர் வோம் பெஸ்டன் ஃப்ராயன்ட் - உன்ட் நன்? ட்ரூம்ட் மேன் டேவோன், வோம் பிராயண்ட் ஸ்வாங்கர் ஜூ சீன், சோல்டே மேன் சிச் ஜுன்ச்ஸ்ட் ஃப்ரேஜ் ஸ்டெல்லன், ஒப் எஸ் விர்க்லிச் நர் ஐன் குட்டர் ஃப்ரெண்ட் ஓடர் டெர் பெஸ்ட் ஃப்ராயண்ட் இம் டிராம் போர். டெர் டிராம்வெல்ட் சோகர் ஸ்வாங்கர் வோம் ஸ்வார்மில் உள்ள ஓடர் வார் மேன்? அலென் ஃபுல்லென் விர்ட் டை பெசிஹுங் ஸு டயஸர் நபர் ஒரு ஸ்டார்க் அண்ட் ஹார்மோனி ஜுன்மென். பெட்ரொஃபெனென் பெர்ஃபென்டென் சிச் ஆஃப் ஐனெம் குட்டன் வெக், அண்ட் நர் வென் டெர் டிராம் வோம் செக்ஸ் மிட் டெம் கம்பெல் அண்ட் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ரீஜெல்மிக் எர்ஷீண்ட், சோல்ட் மேன் சீன் ஜிஃபிஹேல் ஓடர் டை டெஸ் ஃப்ரெண்டெஸ் ஹிண்டர்ஃப்ரெக்ன்: ஸ்டெக் வெல்ஹெஃப்டர் நர்செர்ட் நர்செர்ட் நர்ல்ஹெச்ர்

டெர் டிராம்வெல்ட்டில் உள்ள வோம் எக்ஸ் ஸ்வாங்கர், ஓ ஷ்ரெக் ...

இது கோம்ட் ரெட்ச்ட் ஆஃப் டோர் வோர், டாஸ் மேன் ஐம் டிராம் டென் ஐஜெனென் ஃப்ரெண்ட் பெட்ரிக் அண்ட் செக்ஸ் மிட் ஐனெர் மற்றும் மற்றொரு நபர், உம்ஸ்டாண்டன் மிட் டெம் எக்ஸ்-ஃப்ரயண்ட் தொப்பி. Erscheint nun aber das Traumsymbol, schwanger வோம் Ex-Freund zu sein, sehnt sich die Träumende nach einer deutlichen Veränderung ihrer Lebenssituation. இஸ்ட் டெர் எக்ஸ் ஐஎம் கிரான்கென்ஹாஸ் மிட் டெர் ட்ரூமெரின், இம் சை பெய் டெர் கெபர்ட் இம் ட்ரூம் ஜு பெக்லெய்டன், டென்ட் டை பெட்ராஃபென் மெக்லிஷர்வீஸ் ஹுஃபிகர் அன் ஃப்ரெர், பெஸெர் ஜைடென் மிட் டெம் எக்ஸ்-பார்ட்னர் ஜுரக்.

பார்ட்னரின் ஸ்வாங்கர்? ட்ரூம்டேடுங் பயணிகளே!

இது கன் சோவோல் ஐன் எர்ஃப்ரூலிச் நாச்ரிச்ச்ட் அல்ஸ் ஆச் ஐன் ஷாக் சீன்: டை பார்ட்னரின் இஸ்ட் ஸ்வாங்கர். டாக் ஒரு போர் நர் ஐன் டிராம். - அபெர் வெல்சே பெடெடுங் மேக் டஹிண்டர் ஸ்டெக்கன்? வென் மேன் டை ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் டெர் பார்ட்னெரின் இம் டிராம் எர்லெப் தொப்பி, கன் சிச் டர்ச் டாஸ் ட்ராம்பில்ட் ஐன் க்ரோஸ் வெரெண்டரங் இம் லெபென் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் அன்கண்டிகன். Wahrscheinlich ist diese Neuerung positive und bringt glückliche Zeiten für den Betroffenen mit sich. Mit einer tatsächlichen Schwangerschaft muss das allerdings nichts zu tun haben.

வான் டெர் ஸ்வாங்கரன் ஃப்ரெண்டின் ட்ரூமன் - இது வாஹெஸ் டிரான்?

தாஸ் டிராம்சிம்போல் டெர் ஸ்வான்ஜெரென் ஃப்ரெண்டின் கன் அஃப் ஸ்வீ ஆர்டன் கெடூயுடெட் வெர்டன்: ஐனெர்செட்ஸ் கன் எஸ் சிச் இம் டை ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஐனர் ஃப்ரெண்டின் ஹாண்டெல்ன், டெம் ஃபால், வென் டை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டின் ஸ்வாங்கர் இஸ்ஸ்ட். டயஸ் ஸ்டெட் லாட் டெர் ஆல்ஜெமெய்ன் ட்ரூமியூடுங் ஃபார் டை டை தட்சே, டேஸ் டைஸ் நபர் எயின் விச்ச்டிஜ் ரோல் இம் லெபென் டெஸ் ட்ருமெண்டன் ஸ்பீல்ட்.

ஆண்ட்ரெர்ஸெட்ஸ் கேன் ஐன் ஸ்வாங்கெர் ஃப்ரெண்டின் பெடியூடன், டாஸ் ஐம் டிராம் டை ஃபெஸ்டே ஃப்ரெண்டின் ஸ்வாங்கர் விண்ட் ஓடர் மேன் ஃபெஸ்டெல்ட், "மெய்ன் ஃப்ரெண்டின் இஸ் ஸ்வாங்கர்". Eine solche நிலைமை ist als Bereitschaft des Träumenden, Verantwortung zu übernehmen, zu verstehen.

ஐம் ட்ராம் இறந்தார்

Viele von un verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz und மற்றும் dementsprechend häufigen und mitunter auch engen Kontakt zu ihren Kollegen உள்ளன. எனவே வெர்வென்டர் என்பது ஆச் நிச், தாஸ் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் கொல்லேகின்". ஷ்வாங்கெரே கொல்லெஜின் ஸ்டீட் ஃபார் ஐயினன் அஸ்ஜெப்ரிஜென்ட் டீம்ஜீஸ்ட் அண்ட் டை ஃபாஹிகெய்ட், ஆஃபன் அஃப் அன்பெகாண்டே ஜுஜுகேன் அண்ட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸாஃப்டன் அஃப்ஸுபவுன். Ist in der Traumwelt eine Arbeitskollegin schwanger, wird man von seinem Umfeld außerdem meist sehr geschätzt.

ஸ்வாங்கர் வான் ஐனெம் ஆண்டெரென் மான் இம் டிராம்

வார் மேன் வான் ஐனெம் ஆண்டெரென் மான் ஸ்வாங்கர் இன் டெர் ட்ராம்வெல்ட், எனவே சோல்டே மேன் சிச் டை ஃப்ராஜென் ஸ்டெல்லன், ஓப் சிச் டேபே இம் ஐனென் ஃப்ரீம்டன் மன் கெஹன்டெல்ட் ஹாட் ஓடர் ஒப் மேன் சோகர் ஸ்வாங்கர் வோம் எக்ஸ்-மேன் ஓடர் எக்ஸ்-ஃப்ரெண்ட் போர். என் நாட்செம், இம் ஐன் மன் எஸ் சிச் கெஹான்டெல்ட் தொப்பி, முதல் சிச் டைசர் டிராம் இன் verschiedene Richtungen deuten: Der Fremde, der die Träumerin schwängert, குறியீடான Vorsicht gegenüber heimlichen sexuelen deülünüce den de de de. Der Ex zeigt als werdender Vater im Traum an, dass aus alten Angelegenheiten neue Ideen entstehen konnen.

ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஐனெர் ஆண்டெரான் ஃப்ரா அல்ஸ் ட்ராம்சிட்டூஷன்

வென் டெம் ட்ரூமென்டன் டை ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஐனர் ஆண்டெரென் ஃப்ரா ஐம் ஷ்லாஃப் எர்ஷெயின்ட், ஸ்டீஹன் டமிட் வெர்சீடென் செக்ஸுவெல்லே வான்ஷே வெர்பிண்டுங்கில். Womöglich wünscht sich der Träumende heimlich das Ausleben seiner sexuellen Fantasien, Welche er mit seiner Partnerin nicht erleben kann. வெய்டெர்ஹின் சிம்போலிஸியர்ட் டை ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் டெர் ஆண்ட்ரென் ஃப்ராவ் வோல்ஸ்டாண்ட் அண்ட் க்ளோக், சோஃபர்ன் டை ட்ரூம்சிட்டேஷன் மிட் டெர் ஃப்ரீம்டென் அல்ஸ் ஆஞ்செனெம் எம்ப்ஃபுண்டன் விர்ட்.

ஐனெர் ட்ராம்ஸ்ஜீனில் ஐன் ஆண்ட்ரே நபர் உள்ளார்

இஹ்ரீம் டிராமில் போர் மற்றும் மற்றொரு நபர் ஸ்வாங்கர்? ஹாபென் சீ கேசென், டாஸ் ஜெமண்ட் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட்? வென் டைம்ஸ் ட்ராம்பில்ட் எர்ஷெயின்ட், ட்ரூம்டெடுங் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் அன்டரர், டாஸ் சிச் டை லெபென்சும்ஸ்டாண்டே டெஸ் ட்ருமெண்டன் இன் நச்சர் ஜீட் வெர்ன்டர்ன் வெர்டன். ஜெமாண்டன் ஸ்வாங்கர் ஸு செஹென், டை ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் ஐனர் மற்றும் பிறர் வர்ஜுன்ஹெமன், ஜியூக்ட் ஜுடெம் வோன் ஐனெம் ஹோஹன் மா அன் ஐன்ஃபுல்சாம்கெயிட்.

மெய்னெம் பெட்டில் உள்ள டெர் ஃபீண்ட்: ஐம் டிராம் இஸ் மேன் வோம் விடர்ஸ்சர் ஸ்வாங்கர்

Vom Feind schwanger zu sein ist ein schockierendes Erlebnis, auch wenn es lediglich im Traum stattfindet. ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் வீலீச் சோகர் டர்ச் ஐன் வெர்கேவல்டிகுங் ஜஸ்டாண்டே கெக்கமன்? Nachwuchs von einem Feind zu erwarten, ist allgemein als negatives Vorzeichen und Warnung zu deuten. இன்ஸ்பேசன்டெர் டை இர்ரெர்ன் காம்ப்ஃபே, டை டை பெட்ராஃபென் டைம் செர் ஆஸ்மாச்ச்ட், க்ளெஃப்ட்பில்ட் க்ரிஃப்டிக் இன்ஸ் வாங்கன்.

அல்லேஸ் ரண்ட் அம்ஸ் கைண்ட் இம் ஸ்வாங்கர் ஷாஃப்ட்ஸ்-டிராம்

சீன் ட்ரூமனில் ஐன் கைண்ட் பெக்கமன்

ஸ்வாங்கர் செயின், ஐன் கைண்ட் பெகொமென் அண்ட் டாஸ் ஃபேமிலிஎன்லக் இஸ்க் பெர்ஃபெக்ட். Sieht man als Träumende das Traumsymbol ch schwanger und Baby “beziehungsweise“ schwanger Baby bekommen ”vor sich, kann is durchaus sein, dass man als Frau im Laufe der nächsten Zeit tatsächte டை Geburt esurt es Allgemein blickt man nach der volkstümlichen Traumdeutung bei einem solchen Traumbild voller Hoffnung auf einen neuen Abschnitt im eigenen Leben.

மெட்சன் ஓடர் ஜங்கே? Vom Geschlecht des Kindes träumen

ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் அண்ட் கெஷ்லெக்ட் டெஸ் கின்டெஸ் - டாஸ் சிண்ட் ஸ்வேய் டிங்கே, வெர்பிண்டுங் ஸ்டீஹனில் உள்ள ஜூமிஸ்ட் எங் மைட்டேனாண்டர். டை ஃப்ரேஜ் டனாச், ஒப் எஸ் ஐன் மெட்சன் ஓடர் ஐன் ஜங் விர்ட், கெஸ்ப்ரிச்சென் இபெர் தாஸ் கைண்டில் உள்ள ஐஸ் ஹுஃபிக் தேமா.

இம் ட்ராம் ஸ்வாங்கர் மிட் ஐனெம் ஜுங்கன் ஸு செய்ன் ஓடர் சோகர் மிட்சுவெர்லெபென், வை ஐன் ஜங் கெபோரென் விர்ட், ஸ்டெட் இன்டர் ஆன்டெரெம் ஃபர் டை டைம் பெர்சான்லிச்ச்கெய்சன்டெய்ல் டெஸ் ட்ருமெண்டன். Ist man schwanger und es wird ein Mädchen, verbergen sich hinter dem Traumsymbol "Schwangerschaft Mädchen" weibliche Anteile der Persönlichkeit des Schlafenden, aber auch die Entwicklung von உள்ளுணர்வு schwierigen Lebenssitution.

Bauchtritte spüren: ஓ, தாஸ் ட்ராம்-பேபி பீவேக் சிச்!

வ்ஹெரெண்ட் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ட்ரிட்டே ஜு வெர்ஸ்பெரென், இஸ் ஐன் கேன்ஸ் நார்மலே அண்ட் ஆச் ஸ்கேன் சச்சே. எனவே கன் ஆச் ஐம் டிராம் பாஸியரன், டாஸ் டாஸ் டிராம்சிம்போல் ஸ்வாங்கர் கிண்ட்ஸ்பெவெகுங் “ஆஃப்டாச். Träumt man von der Bewegung des ungeborenen Babys, zeigt sich anhand dieses Traumbildes, dass der Schläfer bereit ist, in der kommenden Zeit sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich mehr Verantwortmen zu.

பிஹைண்டெருங்கன் அண்ட் ஐன்ஸ்க்ரோன்குங்கன். ஐன் க்ராங்க்ஸ் பேபி அல்ஸ் ட்ராம்சிம்போல்

டர்ச் டாஸ் வெர்ஃபஹ்ரென் டெர் சோஜெனன்டென் ப்ரனாடால்டியாக்னோஸ்டிக் இஸ்ட் எஸ் ஹெட்சுடேஜ் மெக்லிச், அன்ஹான்ட் டெர் அன்டர்சுச்சுங் டெஸ் அன்ஜெபோரெனென் கிண்டெஸ் ஃபெஸ்டுஸ்டெல்லன், ஒப் டைஸ் ஐன் பிஹைண்டெரங் அஃப்வைஸ்ட் ஓடர் நிச். Sieht டெர் Schlafende das Traumsymbol "schwanger behindertes Kind", is es sinnvoll, eigenen Emotionen in Bezug auf disen Traum zu analysieren. தாஸ் கிரான்கே பேபி குறியீடானது எர்ஸ்டர் லினியில், தாஸ் சீலிஷே பெலாஸ்டுங்கன் டெர் லெட்ஸ்டன் ஜீட் கaumம் ஓடர் ஸ்க்லெட்ச் வேரர்பீடெட் வுர்டென்.

ஐம் ட்ராம் இஸ்ட் டை ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் நிச் கெப்லாண்ட் ஓடர் க்ளாப்ட் நிச்

Bitte nicht ... Träumen இல் ungewollte Schwangerschaft இல் இறக்கவும்

ஸ்வாங்கர் அன்ஜெவோல்ட் ஸூ சீன், கன் டாஸ் கெஸம்டே லெபென் ஆஃப் டென் கோப் ஸ்டெல்லன். ட்ரோட்ஸ் வெர்ஹதுங் மிட் ஐனெம் காண்டம் (டெம் "கம்மி") ஓடர் டெர் பிளே பிளிப்ட் டை பீரியட் ப்ளெட்ஸ்லிச் ஆஸ் அண்ட் டை பெட்ரோஃபென் ஃப்ரா ஸ்டெல்ட் ஃபெஸ்ட், டாஸ் சிஐ அன்ஜெப்ளான்ட் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட். Geschieht டைம் இம் ட்ராம், விர்ட் டாடர்ச் ஐன் ஸ்வாச்சுங் டெர் லெபென்ஸ்கிராஃப்ட் சிம்போலிசியர்ட், டயர் அன்ஹால்டன் விர்ட் ஒவ்வாமைகளை அழிக்கவும்.

பிளட்ஸ்லிச் ஸ்வாங்கர்! Sie க்குப் பார்க்கப்படாத பயமுறுத்தும் விளக்கம்

வென் ஜெமண்ட் இம் ட்ராம் ப்ளெட்ஸ்லிச் ஸ்வாங்கர் இஸ்ட், விர்ட் சிச் டைஸ் பர்சன் சிசெர்லிச் ஃப்ராகன், டைஸ் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் ஸு பெடியூடன் ஹாட். டர்ச் டென் ட்ராம் வான் டெர் ப்ளோட்ஜ்லிச்சென் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் விர்ட் டெம் ஷ்லாஃபென்டன் சிக்னலிசயர்ட், டாஸ் ஐன் நியூஸ் ப்ரொஜெக்ட் ஆஃப் இஹ்ன் வோர்டெட், வெல்ஹெஸ் ஓன் ஐன் க்ரீயர் வோராங்கண்டிகுங், வீல்மெஹர் மிட் ஐனர் இபெர்ராஷுங் சீன் லெபென் ட்ரென்ட் வேர்ட். Steht vielleicht வழுக்கை ein Jobwechsel oder ein spontaner Urlaub bevor?

ஐம் ட்ராம் ஹபே இச் டை ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் கார் நிக் பெமெர்ட், ஹ்ம் ...

சிண்ட் சை இம் டிராம் பொருத்தமற்ற ஸ்வாங்கர் ஜெவர்டன்? சிசெர்லிச் போர் என்பது எயின் மெர்க்வார்டிகஸ் கெஃபெல், ஐன் ஸோ டைஃப் கிரிஃபெண்டே வெரெண்டரங் அம் ஐஜெனன் கோர்பர் நிச் சூ பெமெர்கன். டெர் டிராம்டியூடுங் ஸ்டெஹ்ட் ஐன் சொல்சஸ் ட்ராம்சிம்போல் அல்ஸ் அன்கண்டிகுங் ஃபார் எயின் நியூ பார்ட்னர்ஷாஃப்ட். Der Grundstein dafür ist bereits gelegt, eigentlich muss man nur noch seine Chance ergreifen und gegebenenfalls den ersten Schritt zur Annäherung machen.

Hoffentlich klappt வழுக்கை! ஐம் ட்ராம் வெர்சூச்சென், ஸ்வாங்கர் ஜூ வெர்டன்

Der sehnsüchtige Blick auf den Schwangerschaftstest: Hat is dieses Mal geklappt, bin ich nun endlich schwanger? தாஸ் டிராமெர்லெப்னிஸ் டேவோன், ஸ்வாங்கர் ஸு வெர்டன், சிக்னலிசெர்ட் ஹ்யூஃபிக் வெர்சீடீன் செஹ்ன்சாச்ச்டே. இது ist gut möglich, dass sich der Schlafende in seiner Partnerschaft mehr Liebe und Zuneigung wünscht. Hinblick auf dise Punkte unglücklich, sollte man nach Möglichkeit das Gespräch mit seinem பங்குதாரர் oder seiner Partnerin suchen.

ட்ரூம் ரண்ட் இம் டை கெபர்ட்

வோம் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்-அல்ட்ராஷால் ட்ரூமன்

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் அல்ட்ராஷால்" ஐ எஸ் ஷ்லாஃப் எர்ஷியென்? Viele Träumende berichten davon, sogar eine Ultraschall-Untersuchung während der geträumten Schwangerschaft erlebt und die Abbildung des Babys erkannt zu haben. Von einem Ultraschallbild zu träumen, kann einerseits இறப்பு tatsächliche Vorfreude auf die Geburt eines Kindes bedeuten, andererseits steht dis ganz allgemein für Neugier und neue Ideen - beispielsweise dann, wenrenchen in wenfenln

டை வெஹென் செட்ஸன் இம் ஷ்லாஃபெர்லெப்னிஸ் ஐன் - ஆட்ட்ச்!

ஸ்வாங்கர் சீன் அண்ட் வெஹென் ஹபேன் - டாஸ் கெஹ்ட் ஸ்பெடெஸ்டென்ஸ், வென் சிச் டெர் கெபர்ட்ஸ்டெர்மின் நோஹர்ட், ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். வான் கெபர்ட்ஸ்-வெஹென் அண்ட் ஸ்டார்கன் ஷ்மெர்ஜென் ஜு ட்ரூமன், கன் வெர்சீடீன் க்ரண்டே ஹேபென். F er eine zufriedenstellende Traumdeutung sollte டை träumende நபர் auf die gesamte Traumsituation, dim Umstände und selbstverständlich auf don von ihr empfundenen Gefühle achten.

சிண்ட் டை வெஹென் இம் ட்ராம் செஹ்ர் ஸ்டார்க், ஹாட் டெர் ஷ்லோஃபர் பிரச்சனை மிட் டெம் லாஸ்லாஸன் சீன்ஸ் "ஆல்டென்" லெபென்ஸ் அண்ட் டெம் ஐன்ட்ரிட் இன் ஐன் நியூ ஃபேஸ். Ebenso konnen sich neue Persönlichkeitsmerkmale entwickeln, deren Ausreifung jedoch nicht "schmerzlos" vonstatten geht.

இது ஃப்ரெக்ஜ்பர்ட் இம் டிராம்

வென் மேன் இம் ஷ்லாஃப் வோம் ட்ராம்சிம்போல் ஸ்வாங்கர் ஃப்ரெஜ்பேர்ட் “கெட்ரூம்ட் ஹாட் அண்ட் இன் டெர் ரியாலிட் வைலீச் ஷ்வாங்கர் இஸ்ட், மஸ் மேன் சிச் ஜுனாச்ஸ்ட் கீனெர்லீ கெடன்கென் மச்சென், டாஸ் டைஸ் ஈன் நெகட்டிவ்ஸ் கேன்ஸ் இம் ஜெஜென்டெயில்: ஸ்வார் ஸ்டெத் இறந்தார்

ஜெட்ஜ் அபெர் ஷ்னெல்: ஸ்வாங்கர் அண்ட் குர்ஸ் வோர் டெர் கெபர்ட் இம் டிராம்

இது இஸ்ட் ஐன் பெவெஜெண்டர் ட்ராம், டெர் நிச் நர் ஸ்வாங்கெரே ஃப்ரூயன் எரைலன் கன்: மேன் பிஃபிண்டெட் சிச் இம் ஷ்லாஃப் குர்ஸ் வோர் டெர் கெபர்ட் டெஸ் கின்டெஸ். Einen Traum wie diesen zu erleben, ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Emotionen verbunden. Diesses Traumbild zu sehen, bedeutet oftmals, dass d träumende நபர் உள்ள டெர் Wachwelt am Rande einer grundlegenden Veränderung steht. Ist diser wichtige Schritt gut überlegt, wird sich am Ende vermutlich ein positives Ergebnis zeigen.

"ஸ்வாங்கர் இம் கிரான்கென்ஹாஸ்" அல்ஸ் ட்ராம்பில்ட்

Der Großteil der Geburten findet heutzutage im Krankenhaus statt. Im Vorfeld des Krankenhausbesuchs führt meist ein Gynäkologe in regelmäßigen Abständen gynäkologische Untersuchungen durch und ermittelt unter anderem den Zeitpunkt der Geburt. Ein Traum, in de man schwanger im Krankenhaus ist, gibt dem Träumenden zu verstehen, dass er sich eines Vorhabens, das er in der Wachwelt plant, sicher sein kann.

ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் & ஜெபர்ட்: ஐன் டிராமனலிஸ்

Eine Frau ist schwanger und di Geburt findet statt - ein neues Leben erblickt das Licht der Welt! டெர் ட்ராம் வான் ஐனர் ஸ்வாங்கர் ஷாஃப்ட்ஸ்-என்டிபிந்துங் ஸ்டெட் மிட் டெம் வெர்பிண்டாங்கில் உள்ள ஆரம்ப ஐனர் நியூயன் லெபென்ஸ்பேஸ். தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் எண்ட்பிண்டுங்" கான் க்ளீச்செர்மேசன் டை வெர்விர்க்லிச்சுங் பெர்சான்லிச்சர் ப்ளீன் அண்ட் ஜீலே வெர்பில்டிகென். Verlaufen Geburt und Entbindung im Traum nicht komplikationslos, zweifelt die நபர் über ihre getroffenen Entscheidungen und Vorhaben.

ட்ரூம் வோம் கைசெர்ஷ்னிட்

டெர் ட்ராம்வெல்ட் கான் வொர்கொம்மன், டாஸ் மேன் வான் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் அண்ட் கைசர்ஷ்னிட், நாச் டெசன் டர்ச்ஃபாஹ்ரங் மேன் ஸ்டோல்ஸ் பெரிச்சென் கான் "இச் வார் ஸ்வாங்கர்!", ட்ரூம்ட். பெய்ம் கைசர்ஷ்னிட் விர்ட் டர்ச் ஐன் ஆபரேஷன் அம் பாச் வோம் அர்ஸ்ட், பெசிஹுங்ஸ்வைஸ் ஜெனோமென் வோம் சிருர்க், டாஸ் கின்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்லிகேம் வெக் ஆஃப் டை வெல்ட் ஜெபிரக்ட். ஐம் டிராம் ஸ்டெஹ்ட் டயஸர் வோர்காங் ஃபார் ஐன் வார்னுங் வோர் கெஃபாரன் அண்ட் வெர்லஸ்டன் இன் டெர் வாச்வெல்ட். ஹைங்கன் மெய்ஸ்ட் டேமிட் ஜுஸம்மன், டாஸ் டெர் பெட்ரோஃபென் எ ஐனர் ஐன்ஸ்டெல்லுங் ஃபெஸ்டால்ட், டை ப்ராப்ளமாடிச் இஸ்ட்.

ட்ரூம் வான் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் அண்ட் டாட்

ட்ரூமன் வோம் டாட் அண்ட் டெம் ஸ்வாங்கர்சீன்

இது கிப்ட் ஸ்வேய் டிங்கே, டை மேன் சிச் நர் அன்ஜெர்னே இன் காம்பினேஷன் மைட்டினாண்டர் வோர்ஸ்டெல்ட்: ஸ்வாங்கர் அண்ட் டாட். Einen solchen Traum durchzustehen, stellt kein schönes Erlebnis dar. அன்லாஸ் ஸுர் ஆங்ஸ்ட், டென் டர்ச் டைஸ் ட்ராம்பில்ட் விர்ட் லெட்ஜிலிச் டோபெல்டர் வைஸ் டாஸ் எண்டே ஈன்ஸ் லெபென்சாப்ஸ்னிட்ஸ் அண்ட் டெர் பெகின் ஐன்ஸ் நியூயன் கபிடெல்ஸ் இம் லெபென் சிம்பொலிசியர்ட். Eine Todgeburt zeigt als Traumbild an, dass sich die träumende நபர் vollkommen neu im Leben orientiert.

Ich habe von einer Abtreibung geträumt

Schweißgebadet wacht man aus dem Albtraum auf, in de man vor wenigen Sekunden das Traumsymbol "schwanger Abtreibung" vor Augen hate. Von einer Abtreibung zu träumen, gibt dem Träumenden zu verstehen, dass er sich in der Wachwelt vor Gefahren und einem Verlust im privaten oder beruflichen Bereich in Acht Nehmen sollte.

Der Albtraum einer jeden Mutter: Fehlgeburt டை

தாஸ் டிராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஃபெல்ஜ்பர்ட்" ist sehr vielfältig. எனவே, இந்த வழியில், ட்ராம்-ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஐன் டோட்ஸ் பேபி ஆஃப்டாச்ச்ட். தாஸ் ட்ராம்பில்ட் ஷ்வாஞ்சர் பேபி டாட் “ஓடர் ஷ்வாஞ்சர் டோட்ஸ் பேபி” ஸ்டெஃப்ட் ஃபார் ஐயின் பிரச்சனை, டெஸ் வாச்வெல்ட் ஸு ஸ்காஃபென் மேட்ச்டில் டாஸ் டெம் ட்ரூமென்டன். வெய்டெர்ஹின் கன் ஸு ஐனர் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட்-டோட்க்பர்ட் கொம்மன், ஓடர் டாஸ் மேன் ஸ்வாங்கர் மிட் டோட்டெம் கைண்ட் இஸ்ட். Hierbei verspürt die schlafende Person meistens, dass der Embryo tot ist und sie den embryo verliert.

ஐன் சோல்ச்சர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்-அப்காங், பெய் டெம் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட், கைண்ட் அண்ட் டாட் எங் பெய்னாண்டர் ஸ்டீஹன், மஸ் அபெர் நிச் இம்மர் எட்வாஸ் ஷ்லெக்டெஸ் பெடூடன். Schwanger und Kind verloren, genau so wie schwanger und baby verloren, kann im Traum durchaus auch நேர்மறையான Ursachen haben: Die Geburt eines toten Kindes, wen bei der der Geburt ein Kind Stibt, steht unter anderem eenen Enden Enden Wand

க்ரூசெலிக்: வான் ஐனர் ஸ்வாங்கேரன் டோடென் ட்ரூமன்

Eine Tote schwanger zu sehen, wirkt auf den Träumenden sicherlich verstörend. Der Traum von einer schwangeren Leiche signalisiert dem Schlafenden, dass ihm auf dem bevorstehenden Weg in eine leichtere Lebensphase eine beschützende Person zur Seite steht. Tritt d schwangere Tote regelmäßig im Traumerlebnis auf, sollte sich der Träumer fragen, ob er seinem engsten Umfeld voll und ganz vertrauen kann.

அதிர்ச்சிகரமான பகுப்பாய்வு "ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் மற்றும் முன்னர்"

Der schwangere Mann im Traum, na, heier Stimt doch was nicht ...

மெர்க்வார்டிகர் கெத் என்பது வோல் கaumம், அல் வென் ஐன் ஸ்வாங்கரர் மான் இம் டிராம் எர்ஷெயின்ட். ஸ்வாங்கர் செயின் அல்ஸ் மான்? தாஸ் கெஹத் டோச் கர் நிச்! Während eine schwangere Frau beziehungsweise die Schwangerschaft einer Frau im Traum für viele Träumende சாதாரண சிண்ட், அது இறப்பது Festtellung „ein Mann ist swwanger“ eher unüblich. டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஸ்டெட் ஃபர் டென் வுன்ச் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர், டேஸ் ஐன் மென்லிச் இன் இன்ஹெரெம் லெபென் மெஹர் வெரான்ட்வொர்டுங் எபெர்னெஹ்மன் சோல்.

ஸ்வாங்கர் - அபெர் ஒஹ்னே மான்! Ein seltsamer Traum

Zeiten von künstlicher Befruchtung ist eine Schwangerschaft ohne Mann gar nicht so unüblich. Schwanger sein ohne Mann im Traum deutet darauf hin, dass der oder die Träumende männliche Persönlichkeitsanteile verbergen möchte. Gleichzeitig braucht டை நபர் einen starken mütterlichen Schutz. Schwangerschaft ohne Vater குறியீடாக மாற்றவும், dass in der aktuellen Lebenssituation eine männliche நபர் mit Vorbildfunktion fehlt.

டேவன் ட்ரூமன், மிட் மெஹ்ரெரென் கிண்டெர்ன் ஸ்வாங்கர் சூ சீன்

ஸ்வாங்கர் மிட் ஸ்வில்லிங்கன். தாஸ் பெட்யூட் இஹ்ர் ஷ்லாஃபெர்லெப்னிஸ்

ஜெனோ வை மிட் ஐனெம் ஐன்செல்னென் பேபி, கேன் ஜெமண்ட் இன் டெர் டிராம்வெல்ட் ஆச் ஸ்வாங்கர் மிட் ஸ்வில்லிங்கன் சீன். ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் மிட் ஸ்வில்லிங்கன் ஸ்டெல்ட் பெஸ்டிம்ம்ட் ஐன் Überraschung für den Träumenden dar. Sieht man im Traum die Schwangerschaft mit Zwillingen oder man selbst bekommt Zwillinge, அது இறந்துவிடுகிறது டிராம்சிம்போல்:

ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் மிட் ட்ரிலிங்கன், ஐன் ஸ்பானெண்டர் டிராம்!

வாரன் ஸ்வா ஸ்வாங்கர் மிட் சியென் ட்ரிலிங்கன் இம் டிராம்? செல்ப்ஸ்ட் ட்ரில்லிங் பெகொமன் இருந்தாரா? தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் ட்ரில்லிங்கே Die Zeit ist günstig, மேலும் sollte man den Zeitraum, உள்ள dem man den Traum von drei Kindern erfährt, in der Wachwelt für sich nutzen.

தாஸ் குவார்டெட் இம் பாச்: ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் மிட் எட்ரூம்டன் வீர்லிங்கன்

மிட் வீர்லிங்கன் ஸ்வாங்கர் ஸு சீன், கோம்ட் செல்டன் வோர். டென்னோச் பாசியெர்ட் ஜெலஜென்ட்லிச், டாஸ் ஐன் ஃப்ரா க்ளீச் வியர் கிண்டர் ஆஃப் ஈன்மல் ஜுர் வெல்ட் கொண்டு. தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் வீர்லிங்கே" கன் ஐன் ஆஸ்ட்ரக் ஃபார் சோர்கன்வோல்லே கெடன்கென் சீன், எபென்சோ கன் ஈஸ் ஃபார் எர்ஃபோல்க் அண்ட் வோஹால்ஸ்டாண்ட் ஸ்டீஹன். Ist man gerade tatsächlich schwanger, macht man sich beim Traumbild rund um die vier Babys vielleicht Sorgen, den Ansprüchen des bald auf di Welt kommenden Kindes nicht gerecht werden zu können.

Schwangerschaft und Tiere in der Traumsymbolik

ஸ்வாங்கர் மிட் டைரன் செயின். வாரும் ஷ்லாஃபெண்டே டேவோன் ட்ரூமன்

எனவே கோமிச் ஆச் க்ளிங்க், கேன் என்பது ட்ரோம்வெல்ட் பாஸியரனில் உள்ளது: ஸ்வாங்கர் செயின் மிட் டைரென் அண்ட் டைஸ் கெபேரன். ஐனெம் சொல்சென் டிராமில், டெம் மேன் மெக்லிஷர்வீஸ் ஆச் நீட்லிச் க்ளீன் டைர்பாபிஸ் சிஹ்ட், விர்ட் டெம் ட்ருமெண்டன் வெர்டியூட்லிச், டேஸ் எர் இன் டெர் வாச்வெல்ட் ஜ்வர் ஐன் க்ரோஸ் மே ஃப்ரீஹீட் பெசிட்ஜ்ட்

மியாவ்! ட்ரூமனில் உள்ள ஸ்வாங்கர் மிட் கட்ஸே

ஸ்வாங்கர் மிட் ஐனர் காட்ஸே, நா கிப்ட்ஸ் டென் சோவாஸ்? ஆஃபென்பார் ஸ்கான், டெர் டிராம்வெல்ட்டில் அலர்ஜிங்ஸ் வுல் நர். Mit einer Miezekatze schwanger zu sein und eventuell sogar die Katzenbabys zu gebären, குறியீடான லutட் டெர் அல்ஜெமினென் Traumdeutung டை Sehnsucht nach Zuneigung sowie Weisheit und Glück. Auch verdeutlicht die Traumsituation die Notwendigkeit, eigenständiger zu werden.

டேவோன் ட்ரூமன், ஸ்வாங்கர் மிட் ஹண்ட் ஸு சீன்

Wie mit anderen Haustieren, kann man in der grenzenlosen Welt der Träume auch schwanger mit einem Hund sein. ஹின்டர் டெம் ட்ரூமிஸ்ம்போல் "ஸ்வாங்கர் ஹண்ட்" வினைச்சொல் சிச் ஐன் கொமெண்டே ஹெராஸ்ஃபோர்டுங்க், மிட் டெர் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே ஸ்கான் வழுக்கை டெர் வாச்வெல்ட் ஜெஜென்பெர்கெஸ்டெல்ட் செஹென் வேர்ட். Derjenige, der dise Herausforderung annimmt, wird seinem Glück mit großer Wahrscheinlichkeit einen guten Schritt näher kommen.

டெர் டிராம்-ஷ்வாங்கர்சாஃப்டில் வெர்போட்

ஸ்வாங்கர் அண்ட் ராச்சென் இம் டிராம்

டெர் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் ஐன் சிகரெட் ஸு ரவுச்சன் இஸ்ட் கீன் கியூட் ஐடி, டா டாஸ் அன்ஜெபோரேன் கின்ட் ஹைர்டர்ச் எர்ன்ஸ்டாஃப்டன் ஷடென் நிம்ம்ட். Träumt man davon, schwanger zu rauchen, gilt die als eine Warnung. N allechster Zeit achtsam sein இல் Vor allem im privaten Bereich sollte der Träumende. வெய்டெர்ஹின் வெர்டன் டர்ச் டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் அன்சுஃப்ரிடென்ஹீட் அண்ட் ராஸ்ட்லோஸிகீட் வெர்கார்பர்ட்.

நா ப்ரோஸ்ட்: வோம் ஸ்வாங்கர்சீன் மற்றும் அல்கோஹோல் ட்ரூமன்

ஷ்வாங்கர் அல்கோஹோல் ஸு ட்ரிங்கன் சோல்டே, அன்பெட்ராச்ச்ட் டெர் கெஃபாஹர் ஃபர் டாஸ் பேபி பெஸர் வெர்மீடன் வெர்டென். Hat man als Schlafender vielleicht vom Betrunkensein während der Schwangerschaft geträumt, eventuell sogar den Rausch regelrecht gespürt? Dieser Traum Warnt vor schlechten Einflüssen in der Wachwelt und ist eine Mahnung, sich auf di wichtigen und wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren.

Geträumte Gefühle beim Schwangersein erleben

Trauer im Schwangerschafts-Traum

ஸ்வாங்கர் ட்ரூரிக் ஜு சீன் இஸ்ட் நொச் ஐன்மல் இம் ஐனிகஸ் ஸ்க்லிமர் அல்ஸ் சோன்ஸ்ட், டா டை ஜெஃப்ஹெல்ஸ்வெல்ட் வ்ஹெரெண்ட் டெர் ஸ்வாங்கர்ஷ்சாஃப்ட் ஜெகான்ட்லிச்சர்வீஸ் ஜெலஜென்ட்லிச் கோப் ஸ்டெஹ்ட். எனவே கண்ணன் ஐம் டிராம் டான் ஆச் வோர்கொமன், ஸ்வாங்கர் ஸு வெய்னென். Derartige Träume dienen meist dem Spannungsabbau und der emotionalen Befreiung; தொப்பி மனிதன் Pläne für டை Zukunft gemacht, dann werden diese in der Regel erfolgreich verlaufen, wenn eine tränenreiche Schwangerschaft im Traumgeschehen zum Thema wird.

நான் நன்றாக உணர்கிறேன்! ஐம் டிராம் க்ளிக்லிச் ஸ்வாங்கர் சீன்

இது இஸ்கான் ஐன் டோல்ஸ் கெஃபெல், இம் ட்ராம் மிட் டெர் ஐஜெனன் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் க்ளிக்லிச் ஸூ சீன். தாஸ் இன் டெர் டிராம்வெல்ட் வெர்ஸ்பெர்டே க்ளக்ஸ்ஜெஃபெல்ஹில் பெசுக் ஆஃப் டாஸ் ஸ்வாங்கர்சீன் தொப்பி அபெர் ஈஹர் ஐயன் நெகடிவென் சரக்டர், டென் எஸ் ஸ்டெஹ்ட் ஃபர் எயின் அன்சுஃப்ரிடென்ஹீட் டெஸ் ட்ரூமெண்டன் டெர் ரியல் வெல்ட். Allerdings muss dabei stets der gesamte Traumszusammenhang betrachtet werden.

கொம்ப்ளிகேஷனன் இம் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட்ஸ்-ட்ரம்

ஸ்வாங்கர் செயின் அண்ட் ப்ளூட்டங் பெகொமன் ஐம் டிராம்

Eine Blutung während der Schwangerschaft kann eine ernstzunehmende Gefahr darstellen. தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் ப்ளூட்டங்" முதல் சிச் நிச் கேன்ஸ் ஐன்ஃபாச் டியூட்டன், டே டை வெர்பிண்டுங் வான் ஸ்வாங்கர் அண்ட் ப்ளட் வெர்சீடீன் விளக்கம். Zum einen kann dieser Traum auf eine starke Lebensenergie hindeuten, zum anderen குறியீட்டு எண் Energieverlust und Beschwerden. Eine Fehlgeburt, dh häufig mit viel Blut in der Schwangerschaft einhergeht, ehe gewisse Versagensangst இல் ஸ்டெஹ்ட் மேஸ்ட்.

ட்ரூமென் ஸ்வாங்கர் செயின் அண்ட் ஷ்மெர்சன் ஹபன்

ஷ்வாங்கர் ஷ்மெர்சன் சூ ஹபன் இஸ்ட் கீன் ஸ்கோன் ஏஞ்சலெஹன்ஹீட், ஆவி வென் சை, ஜெவிசெர் வெய்ஸ் ஸு ஐனர் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் டாஸுகெஹெரென். வென் சீ ஐனென் ஷ்வாங்கர் ஷாஃப்ட்ஸ்-ஷ்மெர்ஸ்-ட்ராம் ஹட்டன், சோல்டன் சை ஜெனோ ஆஃப் இஹ்ரே ஷ்மெர்ஸெம்ப்ஃபிண்டுங்கன் வ்ஹெரெண்ட் டெஸ் ட்ராம்ஸ் ஆக்டென். Ein solcher Traum kann nämlich mitunter auf ein wichtiges Ereignis hinweisen.

டிராம்டியூடுங்: ஜான்வெர்லஸ்ட் வ்ஹெரெண்ட் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்

Träume von einem Zahn und Zähnen sowie deren Verlust sind recht häufig. Von Zahnausfall-Schwangerschaft, wenn man also beim Zahnausfall schwanger ist, zu träumen, kann bedeuten, dass sich in der Wachwelt ein wirklicher Verlust ankündigt. பெய் டெம் டிராம்சிம்போல் "ஜான்வெர்லஸ்ட் ஸ்வாங்கர்" சோல்ட் ஐன் ட்ரூமர் ஜுடெம் அல்லே ஐன்ஸெல்ஹைடென் சீன்ஸ் டிராம்ஸ் பெர்சிச்சிக்டிஜென்: ஃபுல்ட் ஐன் ஜான் அஸ் ஓடர் க்ளீச் மெஹ்ரெ ஜான்? ஒரு வெல்செம் ஆர்ட் ஸை டை ஜான் ஒடர் டென் ஜான் வெர்லோரன்? வாரன் டை ஆஸ்ஃபாலெண்டன் ஜான் வோர்ஹர் ஸ்கான் லாக்கர்? ஜெனே ட்ரூம்சிட்டூஷன் கிப்ட் ஹின்வைஸ் டராஃப், வெல்பெம் லெபென்பெரிச் டெர் வெர்லஸ்ட் வெர்முட்லிச் ஸம் டிராகன் கோம்ட்.

வோம் ஸ்வாங்கேரன் பாச் ட்ரூமன்

டெர் ருண்டே பாச் இம் டிராம் வோம் ஸ்வாங்கர்சீன்

ஹோச் ஸ்வாங்கர், ஐன் டிக்கர் பாச், வழுக்கை இஸ்ட் தாஸ் கைண்ட் டா. Ein kugelrunder Bauch gehört zu einer Schwangerschaft eben dazu. Erscheint das Traumsymbol "schwanger Bauch" dem Schlafenden, gilt dys allgemein als der Hinweis auf eine positive Botschaft, die den Träumenden வழுக்கை எரெய்சென் wird. Hat eine Frau vor kurzem entbunden in der Realität, verarbeitet sie die Geburt im Traum, wenn sie sich selbst erneut mit einem Schwangerenbauch sieht.

ட்ரோட்ஸ்டெம் ஃப்ளாச் ... ஓன் பாச் ஸ்வாங்கர் ஐம் டிராம்

நானு, ஸ்வாங்கர் ஓஹ்னே பாச்? தாஸ் இஸ்ட் வோல் நர் கான்ஸ் ஜு பெகின் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் டெர் ஃபால், டென் அப் ஐனெம் பெஸ்டிம்ம்டன் ஜீட்பங்க்ட் லாஸ்ட் சிச் டெர் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட்ஸ்-பாச் ஐன்ஃபாச் நிச் மெஹர் வெர்பெர்ஜென். ட்ரூம் வோம் ஸ்வாங்கர்சீன் ஓன் பாச் குறியீடான வெர்லஸ்டே, வெர்ச் இன் டெர் வாச்வெல்ட் மெக்லிஷர்வைஸ் வழுக்கை பெவோர்ஸ்டெஹென். Ebenso kann eine schlechte Botschaft zum Thema werden.

வெயிட்டர் ட்ரூம் ருண்ட் உம் தாஸ் ஸ்வாங்கர்செயின்

ஷ்வாங்கர் அல்ஸ் ஜங்ஃப்ராவ்: அன்மாக்லிக்ஸ் விர்ட் மேக்லிச் இம் ஷ்லாஃப்!

பெய் டெர் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ஐனர் ஜங்ஃப்ராவ் வெர்டன் வீல் அன்மிட்டெல்பார் அன் டை ஹீலிஜ் ஜங்ஃப்ராவ் மரியா ஆஸ் டெர் பிபெல் டென்கன், டை டர்ச் டை அன்ஃபெக்லெக்ட் எம்ப்ஃபாங்னிஸ் ஸ்வாங்கர் வுர்டே. நான் செக்ஸ் ஸ்வேங்கர் ஜூ வெர்டன், ஸ்டெஹ்ட் சowஹோல் ஃபார் ஐஜென்வெரான்ட்வொர்டுங் அல்ஸ் ஆச் ஃபார் டை வான்ட்லங்ஸ்ஃபிஹிகெய்ட் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர். டென் ட்ராம்வெல்ட் ஸ்வாங்கர் ஜு வேர்டன் ஸீஜ்ட் ஆßர்டெம், டேஸ் டை ட்ரூமென்டே நபர் ஐஹெர் “இன்னெரஸ் கைண்ட்” பெவஹர்ட் ஹாட் அண்ட் நர் உங்ரேன் டை எர்ஸ்டன் ஆஃப்காபென் ஈன்ஸ் எர்வாச்சென்ன் எபெர்னிம்ட்.

வோம் எம்ப்ரியோ ட்ரூமன்

டென் வெல்ட் டெர் ட்ரூமென்டன் எர்ஷெயிண்டில் வென் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் எம்பிரியோ" Diese Idee bedarf noch einiger Zeit, bis sie ausgereift ist. டை சைட் சூ வார்டன், விர்ட் சிச் அபெர் லோஹென். Neben Ideen können auch Gefühle heranreifen, dier Schläfer இல் டயஸர் படிவம் Von sich noch nicht kennt.

ஷ்வாங்கர்சாஃப்ட் இம் ஆல்டர் அல்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் எர்லெபென்

Schwanger im Alter sind nicht viele Frauen, aber doch gibt es einige, dich sich auch noch jenseits einer bestimmten Altersgrenze für Nachwuchs entscheiden. Auch wenn damit Risiken verbunden sind, gewährleistet die moderne medizinische Betreuung häufig einen problemlosen Ablauf. தாஸ் டிராம்சிம்போல் டெர் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் இம் ஆல்டர் ஸ்டெஹ்ட் ஃபர் டென் வைடர்ஸ்ப்ரூச் ஸ்விசென் ஐனெம் அல்டர்ன்டன் கோர்பர் அண்ட் ஐனெம் ஜுங்கன் கீஸ்ட், ஜெடோச் ஸ்டெக்கன் நோச் வெசென்ட்லிச் மெஹர் விளக்கங்கள்

ஸ்வீட் பதினாறு: ட்ரூமன் ஸ்வாங்கர் மிட் 16 சீனில்

Sehr junge Mütter sind in unserer heutigen Gesellschaft keine Seltenheit und so ist auch eine Schwangerschaft mit 16 Jahren nicht ausgeschlossen. வென் மேன் ஐம் ட்ராம் ஐன் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் மிட் 16 கெசென் ஹெட், கான் டைஸ் ஐன் ஹின்வீஸ் தராஃப் சீன், டாஸ் மேன் சீன் மெக்லிச்ச்கைடன் அண்ட் டேலன்ட் நோச் நிச்ட் வோல் ஆஸ்சாஃப்ட். இது லோஹன்ட் சிச், ஹைராஃப் ஐனென் ஜெனரெரன் ப்ளிக் ஸு வெர்ஃபென் அண்ட் அன் டெர் ஐஜெனன் என்ட்விக்லங் ஜு ஃபைலன்.

Ich traume davon, schwanger ohne பார்ட்னர் zu sein

டெர் ட்ராம்வெல்ட் ஓஹ்னே பார்ட்னர் ஸ்வாங்கர் ஸு சீன், க்ரான்ட் ஹென் பென். வென் டெம் ட்ருமெண்டன் இறந்தார் ட்ராம்பில்ட் எர்ஷெயின்ட், ஸ்டெஹ்ட் டைஸ் மிட் க்ரோயர் வஹர்ஷெய்ன்லிச்ச்கெய்ட் மிட் சிக்கல் இம் ஆல்டாக் இம் ஜுஸம்மென்ஹாங். ஜுடெம் குறியீடான ஐன் ஸ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் ஓஹ்னே பார்ட்னர் வெர்லுஸ்டாங்ஸ்டே, டை டென் ஷ்லாஃபென்டென் டெர்சிட் பெஸ்காஃப்டிஜென். Auch kann eine große Verantwortung schwer auf den Schultern der schlafenden Person lasten.

டர்ச் ஐன் அஃபேர் ஸ்வாங்கர் சீன். இஹ்ரே டிராமுன்டெரிப்டேஷன்

Eine Schwangerschaft, di durch eine Affäre zustande kommt, is nicht unbedingt wünschenswert, d nicht immer klar ist, ob der Erzeuger des Kindes auch für die Versorgung durch Unterhalt aufkommen wird. டெர் ட்ராம்வெல்ட் ஸ்வாங்கர் டர்ச் ஐயன் சீடென்ஸ்ப்ரங் ஸூ சீன், செக்ஸுவல் நெய்குங்கென் அன்ட் ப்ரெட்பிரைட் பெடார்ஃப்னிஸ். சிச் டென் டிராங், ஐனெம் செக்ஸுவெல்லென் அபென்டூயர் நாச்சுகெஹென் இல் நிகழ்வுகள் ஸ்போர்ட் டெர் ஷ்லோஃபர்.

Hochzeit und Schwangerschaft im Traum sehen

Hochzeit und Schwangerschaft zeugen von einem großen Maß an Verbundenheit, denn sowohl das Kind als auch die Ehe bilden eine Verbindung für das Liebespaar. வென் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர் ஹோச்ஸீட்" இம் ட்ராம் எர்ஷெயின்ட், ஸ்டெஹ்ட் டைஸ் ஃபார் ஐயன் நியூன் லெபென்சாப்ஸ்னிட், டெர் சிச் ஆஃப் மெஹ்ரெரென் எபெனென் க்ளீச்ஜெய்டிக் வோல்ஸிஹ்ட். Dieser Abschnitt kann sich beispielsweise durch eine neue Partnerschaft äußern, in di der Partner ein Kus Aus einer früheren Beziehung mitbringt.

வான் ஐனர் ஹேம்லிசென் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் ட்ரூமன்

ஹெய்ம்லிச் ஸ்வாங்கர் சூ செயின் ஹாட் எட்வாஸ் ரொமாண்டிச்செஸ் எ சிச், கான் அபெர் - ஜெ நாச்ச்டெம், வோர் வெம் மேன் டை ஷ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் வினைச்சொல் - ஆஹா உனங்கெனெம் சீன். டெர் டிராம்வெல்ட் ஐன் கெஹெய்ம்னிஸ் சூ மச்சென், ஃபுஹர்ட் டெம் ட்ரூமென்டன் வோர் ஆகென், டஸ் எர் ஆச் இன் டெர் வாச்வெல்ட் எட்வாஸ் விச்ச்டிஜஸ் ஃபர் சிச் பெஹால்ட். எர் சோல்டே எபெர்லெஜென், ஒப் எர் நிச் டோச் டஸு பேரிட் இஸ்ட், டைஸ் மைஸ்டீரியம் மிட் ஜெமண்டம் ஜூ டீலன்.

ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

பிரின்சிபீல் இஸ்ட் டெர் டிராம், ஸ்வாங்கர் சூ சீன், மிட் பாசிட்டிவ்ன் அஸ்பெக்டன் வெர்க்னிப்ஃப்ட். டாஸ் ட்ராம்பில்ட் ஸ்டெஹ்ட் ஸ்வர், எர்ஸ்டர் லினீ ஃபர் வான்ஷே, டை பிஸ்லாங் நோச் யுனெர்பால்ட் சிண்ட் அண்ட் டெரன் எர்ஃபுல்லுங் ஆஃப் சிச் வார்டன் லிஸ்ட், அலர்ஜிங்ஸ் டூய்ட் சோல்ச் ஐன் டிராம் இன் டெர் டிராம்டியூட்டங் ஆச் ஆஃப் ஐனென் நியூயன் லெபென்சாப்ஷ்னிட் und டை vorteilhafte வளர்ச்சி வான் geschmiedeten Lebensplänen hin.

Ihrem nächtlichen Traumerlebnis in Anderen Umständen waren இல் Wenn Sie, அதனால் kann dills Bild Alternativ eine neue Partnerschaft ankündigen. Diese Bedeutung Ihres Traums ist vor allen Dingen dann wahrscheinlich, Wenn Sie in Ihrer aktuellen Beziehung unglücklich sind und sich nach einem neuen Partner sehnen - பீச்ச்டன் சை டாபே, டாஸ் டை புதிய பங்குதாரர் ஜீட் பிராச்ச்ட், உம் சூ வாட்சன்.

ஜெனரெல் பெஸ்காஃப்டிக்ட் சிச் இஹ்ர் அன்டெர்பெவுஸ்ட்சைன் இம் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட்ஸ்-ட்ராம் மிட் ஐனெம் தேமா, டாஸ் இம் வாச்சுஸ்டாண்ட் நோச் நிச் ஆஸ்ஜெரிஃப்ட் இஸ்ட் அண்ட் டாஸ் நோச் ஹெரான்வாட்சன் மஸ். Sie sollten sich in disem Zusammenhang fragen, ob Sie einen லெபன்சம்ஸ்டாண்ட் verändern möchten und ob Sie zufrieden sind mit der Position, Die Sie momentan im Leben தேவையில்லாமல். ஆல் வெல்செம் ப்ளிக்வின்கெல் ஹேராஸ் சி ஐனென் ட்ராம், டெம் ஸீ செல்ப்ஸ்ட் ஸ்வாங்கர் சிண்ட் ஓடர் ஐன் அன்டெர் நபர், அச் டுட்ராச்ச்டன்: ஐன் ஸ்வாங்கர்சாஃப்ட் டீட்ஸ் அல் ட்ராம்சிம்போல் இமர் டேராஃப் ஹின், டாஸ் எய்ன் நியூ என்டெக்விங் இங் கங்கே இஸ்ட்.

Relativ செல்டென் geht es ல் einem Traum, டெம் டெர் Träumende எம்ஐடி einer Schwangerschaft உள்ள, einem பேபி ஓடர் einer Geburt konfrontiert wird, darum, தாஸ் டெர் Betroffene selbst schwanger IST - zumal auch viele முறையில் வோன் Frauen träumen, இறக்க டெம் Kindegen untlich einer டெம் Traum. டோச் ஆச் இன் டென் ட்ரூமன் வான் மென்னெர்ன் கெட் வெனிகன் ஃபுலென் டாரூம், டஸ் டைஸ் டெம்னெக்ஸ்ட் செல்பஸ்ட் ஜு வெடர்ன் வெர்டனில் உள்ளார்.

Vielmehr bezieht sich ein Traum, der eine schwangere Person zeigt, auf eine Schwangerschaft im sozialen Umfeld des Träumenden, die im Schlaf verarbeitet wird. வில்லீச் நெஹ்மென் சை ஆஃப் டைஸ் வெய்ஸ் ஆம் க்ளிக் ஐன்ஸ் பர்சென்ஸ், டேஸ் இன் கோர்ஸ் ஐன் கைண்ட் எர்வர்டெட், டீல். Träumt davon zur Einleitung der Geburt einen Wehencocktail mit Rizinusöl zu trinken, sollte man sich vermutlich mit seinen Erfahrungen auseinandersetzen, Welche sich als trostlos herausgestellt haben.

ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

Sollten Sie tatsächlich ein Kind bekommen, verarbeitet Ihr Unterbewusstsein diesen Zustand quasi im Schlaf. இது ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் சிட்ச் விச்ச்டிக், டாஸ் ஸீ சோவோல் டை கோர்பெர்லிச்சென் வெரெண்டெரங், அல்ஸ் ஆச் டை சைக்கிசென் அன்ஃபோர்டுங்கன் அன் சை அல்ஸ் வெர்டெண்டே முட்டர் அஃபரபீடன். வெயிப்லிச் சைக் சிக்னலிசெட் இம் ட்ராம் டென் டிஃபென் வுன்ச் டெர் ட்ருமென்டன், ஜுகான்ஃப்டிக் பொறுப்பு übernehmen zu wollen. இம் ட்ராம் ஸ்வாங்கர் ஸூ செயின் டியூட், டாஸ் டை ஃப்ராவ் டை ரைஃப் ஃபார் ஐன் முட்டர்ஷாஃப்ட் எர்லாங்க்ட் தொப்பி.

Falls Sie von einer anderen, vielleicht fremden, நபர் geträumt haben, dch schwanger ist, so haben Sie im Moment des Traumes eigene Fähikekeiten und Eigenschaften von außen betrachtet. டாஸ் டிராம்சிம்போல் வெர்டியூட்லிச் திறமையானவர் மற்றும் சரக்டர்ஸ்டார்கன் zu erkennen und auszubilden.

ஸீ அல்ஸ் ஃப்ரா கெட்ரூம்ட், டாஸ் இஹ்ர் பார்ட்னர் குட்டர் ஹாஃப்நங் இஸ்ட், அதனால் மேக் எஸ் சீன், டாஸ் சி சிம் இம் ஆல்டாக் மெஹர் வெரான்ட்வோர்ட்ஸ்ஸ்பெவஸ்ஸ்டேன் வான் இம் வான்சென். டெல் பார்ட்னர்ஷாஃப்ட் செயினில் உள்ள சோல்டன் சை டைஜெனிகே, டை ஸ்டெட்ஸ் டை பிஃப்லிச்ச்டென் டெஸ் ஆல்டேக்ஸ் அலீன் ரீஜெல்ட், எனவே கோன்டன்ன் சை சிச் மிட் டைஸர் ஆஃப்காபே ஆஃப் டauர் überfordert fühlen.

வெல்சே டிஃபென்ப்சைகோலோகிசென் அஸ்பெக்டே ஹிண்டர் ஐனெம் டிராம் வான் ஐனர் ஸ்வாங்கரன் நபர் ஸ்டெக்கன், இஸ்ட் நொச் நிக்ட் வோல்கொமென் எர்கிரண்டெட். Schließlich தொப்பி eine Schwangerschaft - soft Sie im Wachzustand tatsächlich besteht - Auswirkungen auf die Funktionsweise des Gehirns: Eine werdende Mutter erlangt durch die சோகர் பெய் ஐனெம் மான் வெரெண்டர்ட் சிச் டை ஹிர்ன்செமி, வென் இஹ்ம் பியூவஸ்ட் விர்ட், டாஸ் எர் வாட்டர் வேர்ட்.

Träumt ein Mann von einer schwangeren Person, so wird dieser Traum oftmals als sehr bizarr erlebt: Das Unterbewusstsein des baldigen Vaters is is viel stärker auf eine செல்ப்ஸ்ட்வாஹர்னெஹ்மங் getrimmt; mlicglicherweise entdeckt der Träumende mit Hilfe eines Traums neue Fähigkeiten und Talente an sich. Etwas Kleines ist unterwegs, das zu etwas Großem heranwachsen kann.

டிராம்சிம்போல் "ஸ்வாங்கர்" - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

டெர் ஸ்பிரிடுஎல்லன் ட்ரூம்டியூட்டங் இஸ்ட் டெர் வெப்லிச் கெர்ன் சோல்ச் ஈன்ஸ் ட்ராம்பில்டெஸ் எண்ட்சைடெண்ட்; இது கெஹ்ட் இம் அஸ்பெக்டே டெர் ஆகும் உருவாக்கம் மற்றும் கருவுறுதல். Setzt man ein Kind in di Welt, so sichert man das Überleben der Menschheit; auch seinen Geist, sein Wissen und seine Erfahrungen kann man an seinen Nachwuchs weitergeben. Liegt man im Sterbebett, so kann man sicher sein, dass ein Teil seiner Seele im Sohn oder in der Tochter weiterlebt.

ஆச் டெர் அஸ்பெக்ட் ஐனர் லெங்கரென் காத்திருக்கும் காலம் kommt bei dieser Herangehensweise einer Traumdeutung erneut zum Tragen. பெச்சோஃப்டிக்ட் சிச் ஐன் மென்ச் மிட் டெம் தேமா ஆன்மிகம் மற்றும் அண்ட் எண்ட்ஸ்க்ளீச் சிச், டைசெம் ஐன் க்ரீன் ப்ளாட்ஸ் சீனெம் லெபென் ஜு கெபன், எனவே மோனட் அண்ட் சோகர் ஜஹ்ரே, பிஸ் மேன் ஜெவிஸ் ஸ்டேஷன் இன் டெர் ஸ்பிரிட்யூலன் எண்ட்விச்

டெர் மென்ஷ் பிராச்ச்ட் பொறுமை. Auch wenn Hürden auf dem Weg zur Spiritualität auftauchen, அதனால் muss derjenige geduldig abwarten und darauf vertrauen, dass hindernisse aus eigener Kraft überwunden werden können.

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஐனர் ஸ்வான்ஜெரென் மஹந்த் டென் ட்ருமெண்டன் சோல்ச் ஐனர் சூழ்நிலையில், சிச் செல்பஸ்ட் நிச் அன்டர் எர்ஃபோல்க்ஸ்ட்ரக் ஸு செட்ஸென். Bleiben Sie mit Ihrem Geist und Ihrem Körper im Gleichgewicht, எனவே wie es auch im Ablauf einer realen gesunden Schwangerschaft der Fall sein sollte.