ஸ்லாஞ்ச் பற்றி கனவு

தாஸ் சின்னம் டெர் ஷ்லாஞ்ச் கெஹார்ட் ஸு டென் ஆல்டெஸ்டென் டெர் மென்ஷ்செய்ட்ஸ்ஜெச்சி. டை ஷ்லாஞ்ச் ஐஎஸ் அன் பெர்ரிட்ஸ் பெக்கன்ட் ஆஸ் டெர் கிறிஸ்ட்லிசென் ஷோப்ஃபுங்ஸ்ஜெஸ்ஸ்சிக்டே.

Dieser verleitet sie Eva dazu, trotz aller Mahnungen das Verbotene zu tun und டென் Apfel zu beißen இல். டெர் கிரீச்சிசென் புராணக்கதையில் டச்ச்டே சை அல்ஸ் டீல் டெர் சிமரா ஆஃப்: ஐன் மிஷ்வெசன் ஆஸ் லூ, ஸீஜ் அண்ட் ஸ்க்லேஞ்ச் ஓடர் டிராச். Selbst in der Literatur und der Film -Welt der jüngsten Jahrhunderte wird das Motiv der Schlange dazu verwendet, das Böse darzustellen: sei es im "Dschungelbuch" வரிசையில் டெர் பெர்ஹம்டன் "ஹாரி பாட்டர்" -தொடர். டை ஷ்லாஞ்ச் இஸ்ட் ஐன் ஆர்கிளிஸ்டிஜஸ் அண்ட் அன்ட்லெக்ராபிரெண்டெஸ் டயர், ஈன்ஸ், டாஸ் டை உர்-Ä ங்ஸ்டே வைலர் மென்ஷென் அன்ரெக்ட். - Dennoch ist das Traumsymbol der Schlange mitnichten nur negativ zu bewerten. இது வெர்பிண்டுங் ஜெபிராச்சில் உள்ள விட் நர் செல்டென் மிட் டெம் டாட். டை ஷ்லாஞ்ச் இஸ்ட் ஐன் செஹ்ர் இண்டெரெசான்டெஸ் சின்னம், டேஸ் இன் டெர் ட்ரூம்டெடுங் வீல் - ஜும் டீல் அம்பிவலன்ட் - கெசிச்ச்புன்க்டே அஃப்வைஸ்ட்.

ஷ்லாங்கன் எக்ஸிஸ்டியரென் ஸ்கான் சீட் வைலன் மில்லியனன் ஜஹ்ரென்; sie verbreiteten sich in der Kreidezeit, als die Dinosaurier ausstarben. ஹியூட் கிப்ட் என்பது 2.500 ஷ்லாங்கெனார்டன் வெல்ட்வீட், வோபே அலீன் டை நாட்டர் மெஹர் அல்ஸ் டை ஹல்ஃப்டே அலர் லெபென்டன் ஷ்லாங்கன் ஆஸ்மாச். சீடெம் டை எர்ஸ்டன் வோர்ஃபஹ்ரென் டெர் மென்ஸ்சென் அண்ட் ஷ்லாங்கன் டை எர்டே ஜெமீன்ஸாம் பெவோஹ்னென், இஸ் டாஸ் வெர்ஹால்ட்னிஸ் டைஸர் பீடன் ஸ்பீயிஸ் ஜுயினாண்டர் கெஸ்பால்டன்: டை ஷ்லாஞ்ச் விர்ட் சீட் ஜெஹர் மிஸ்வர்ஸ்டேன்ட் அண்ட் கெஃபர்ட்டெட். Gleichzeitig fasziniert sie die Menschen, weil die Schlange ein sehr anpassungsfähiges und reaktionsschnelles Tier ist. நான் ஆல்டென் கிரைசென்லாண்ட் ஸ்ப்ரச் மேன் ஐஹர் சோகர் ஐன் ஹைலெண்டே விர்குங் சூ. டை ஷ்லாஞ்ச் இஸ்ட் நோச் ஹியூட் ஆஃப் டெம் சின்னம் ஃபார் டென் zrztestand zu finden, டெம் Äskulapstab, um den sich das Tier windet. அப்போதெக்கன் வெர்வென்டன் இறக்கிறது

அபெர் நெபென் டெம் க்ரியெக்டியர் கண் மிட் டெர் ஷ்லாங்கே ஆச் எட்வாஸ் கேன்ஸ் ஆண்டெரெஸ் ஜெமிண்ட் செயின். விர் ஸ்ப்ரெச்சன் பெய்ஸ்பீல்ஸ்வீஸ் வான் ஐனர் ஷ்லேஞ்ச், வென் விர் ஆஃப் டெர் ஆட்டோபான் இம் ஸ்டாவ் ஸ்டீஹன் அண்ட் ஐன் ஃபார்ஸியூக்-கொலோன் ஜு ஐனர் வெர்கெர்ஸ்டோகுங் ஃபுர்ட். ஓனர் வென் விர் பீம் ஐன்காஃபென் ஐனெர் வார்டெஸ்லேஞ்ச் ஸ்டீஹனில், வெயில் டெர் குண்டே கேன்ஸ் வோர்ன் அன் பேடிங் பாஸ்ஸெண்ட் மிட் க்ளீங்கெல்ட் பெஸாலென் மஸ் அண்ட் சோமிட் டை கேன்ஸ் ரீஹே அன் குன்டன் இன்ஸ் வார்டன் ஜெரட். Mit einer Schlange kann aber auch eine Heuchlerin oder ein boshaftes Weibsstück gemeint sein. Hinterhältig wie das gleichnamige ஊர்வன கண்ணனும் துர்சஸ் ஆச் ஸ்வீபீனர் செயின் ...

இஹெரெம் டிராமில் அபெர் வெல்சே பெட்யூடுங் ஹாட் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் நன்? ஐயன் ஸ்க்லெக்ட்ஸ் ஓமன் ஐ ஐஸ் குட்ஸ் ஓடர்? Sie sollten stets den Gesamtzusammenhang eines Traums berücksichtigen, um den Sinngehalt einzelner Traumsymbole verstehen zu können: Sogar die Farbe oder der Oufenthaltsort der Schlange im Traum kannn ein traumanalyse entche ஹேபென் சீ எர்கன்ட், இம் வெல்சே ஸ்லாங்கே எஸ் சிச் இம் டிராம் கெஹான்டெல்ட் தொப்பி? Eine Otter, Viper, Kobra oder vielleicht doch eine போவா? அலர் ருஹே அண்ட் இன்டர்ஸ்சுச்சென் சியே நாச் மெக்லிச்ச்கெய்ட் வீல் வெர்சீடீன் அஸ்பெக்டேவில் பீவர்டன் சை இஹ்ரென் டிராம்.

டமிட் ஸீ இஹ்ரென் ட்ராம் வான் டெர் ஷ்லாஞ்ச் பெஸர் வெர்ஸ்டெஹென் அண்ட் டியூட்டன் கொன்னென், ஹேபன் விர் இன் டென் ஃபோல்ஜெண்டன் அப்ஷ்னிட்டன் ட்ராம்சிட்டுவேஷன் பெஸ்க்ரீபென், டை மிட் ஷ்லங்கன் இம் ட்ராம் இம் ஜுஸம்மென்ஹாங் ஸ்டீஹன் கோனென். சுசெவின் நோக்கத்திற்காக இஸ்லாமியென் ட்ராம்டியூடுங் ஃபார் டை "ஷ்லாஞ்ச்" இஸ்ட், டெர் கண்டுபிடிட் ஹியர் மெஹர் ஜுர் டியூட்டங்: ட்ராம்சிம்போல் இஸ்லாம் ஸ்லேஞ்ச்.பொருளடக்கம்

டிராம்சிம்போல் "ஸ்லாஞ்ச்" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

டெர் ஷ்லாங்கன்பிஸ் இம் டிராம்

வோம் பிஸ் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் ட்ரூமன்

வென் வோம் ஷ்லாங்கன்பிஸ் கெர்ட்ரூம்ட் விர்ட், கொம்ட் எஸ் ஃபர் டை டைடுங் டராஃப் அன், ஓப் டை கெட்ரூம்டே ஷ்லேஞ்ச் கிஃப்டிக் ஓடர் அன்ஜிஃப்டிக் போர். Der Biss einer giftigen Schlange kündigt Eifersucht und Neidgefühle im Umfeld der träumenden நபர் ஒருவர். Wenn eine ungiftige Schlange im Traum zubeißt, gibt es möglicherweise jemanden, der dem Träumer feindlich gesonnen isnd und ihm schaden möchte.

Zugebissen! ஹில்ஃப், ஐன் ஷ்லேஞ்ச் ஹாட் மிச் இம் டிராம் எர்விஷ்ட்!

"ஆஹா, தாஸ் டட் வெ! Eine Schlange beißt mich! » வேர் ஐம் டிராம் எர்லெப்ட், வான் ஐனர் ஷ்லாங்கே ஜெபிசென் ஜு வெர்டன், மஸ் சிச் நிகழ்வெல் டராஃப் ஐன்ஸ்டெல்லன், டாஸ் அன்டெர் மென்சென் டெம் ட்ரூமென்டன் சீனன் எர்ஃபோல்க் நிச் கன்னென். Diese Neider könnten ihm auch ernsthaft schaden. வெய்டெர்ஹின் குறியீடான ஐன் ஷ்லாஞ்ச், டை பெய்ஸன் வில், ஆச் டென் வுன்ச் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ், வெர்கன்ஜென்ஸ் ஹிண்டர் சிச் ஸு லாசென்.

ஹேண்ட் ஓடர் பீன்: வான் டெர் டிராம்-ஷ்லாஞ்ச் ஜெபிசென் வெர்டென்

Ein Schlangenbiss in di linke Hand kündigt mögliche Konflikte Innerhalb der Familie an. எர்லெப்ட் டெர் ட்ருமெண்டே ஐனென் ஷ்லாங்கன்பிஸ் இன்ஸ் ரெக்டே ஓடர் லின்கே பேன் Ebenso kann என்பது ieerre freundschaftlichen Beziehung kommen இல் vielleicht zu Schwierigkeiten ஆகும். Der Träumer sollte sich frühzeitig auf mögliche பிரச்சனை vorbereiten, um sie besser bewältigen zu können.

ஆர்மர் பெல்லோ ...

Eine Schlange, einen Hund beißt, dird in der Traumforschung als Warnsignal verstanden: Dy träumende Person Läuft Gefahr, verführt zu werden. Sie sollte deshalb genau darauf achten, mit Welchen Menschen sie sich einlässt. இது கான்ட் சீன், டாஸ் ஜெமண்ட் சை ஜூ ஐனர் அஃபேர் வெர்லெய்டென் வில், டாஸ் பெஸிஹுங்ஸ்லெபென் டெர் ட்ரூமெரின் ஸ்வெர்வீஜெண்ட் ஸ்கோடிஜென் கோன்டே.

Eine Katze wird im Traum von einer Schlange gebissen

Eine Schlange beißt eine Katze: Diesses Traumsymbol beinhaltet eine starke sexuelle Komponente und kündigt intime Situationen an, die der Träumerin oder dem Träumer வழுக்கை bevorstehen konnten. Womöglich lernt die schlafende Person demnächst einen neuen Partner kennen, der ihrem Liebesleben frischen Schwung verleihen wird. ஒப் டை அஃபேர் ஃபர் ஐன் ஃபெஸ்டே பெஸிஹுங் டாக், மஸ் சிச் அலர்ஜிங்ஸ் எர்ஸ்ட் நொச் ஜீஜென்.

Zssss, eine Schlange beißt Ein Kind in der Traumwelt

டை ட்ரூம்சிட்டேஷன், டெர் ஐன் ஷ்லாஞ்ச் ஐன் கிண்ட் பெய்ட், டூயட் டராஃப் ஹின், டாஸ் ஐன் எர்வர்ட்டர் நியூவான்ஃபாங் இம் லெபென் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் ஜுன்ச்ஸ்ட் நோச் வெர்சோபென் விர்ட். நிகழ்வெல் இஸ்ட் டெர் பெகின் எயின்ஸ் நியூபென் லெபன்சாப்ஸ்னிட்ஸ் மிட் ஸ்வீரியிகேடென் அண்ட் ஹிண்டெர்னிசென் வெர்புண்டன், டை டை ட்ரூமெண்டே நபர் எர்ஸ்ட் நோச் இபெர்விண்டன் மஸ். Leider sieht der Betroffene diese பிரச்சனை nicht kommen und wird von ihnen unangenehm überrascht - wie gut, dass dieser Traum vorab einen Hinweis gibt!

வான் ஆஃபென்டால்ட்சோர்டன் டெர் ஷ்லாஞ்ச் ட்ரூமன்

Eraberall Schlangen! வென் ட்ரோம் பனிக் எர்ஜியூஜென்

வென் இம் ட்ராம் überall viele Schlangen zu sehen sind, kann die ein Zeichen dafür sein, dass dr träumende நபர் ihren Gefühlen und Trieben zu viel Platz im Leben einräumt. Sie sollte bedenken, dass sie auch auf ihren Verstand hören muss, um ihren Alltag erfolgreich bewältigen zu können. வோர் அலெம் இம் பெருஃப் கோன்டென் டெர் ட்ரூமெரின் ஸ்வீயெர்கைடென் பெவோர்ஸ்டெஹென், வென் சை சிச் ஸு செஹ்ர் வான் இஹ்ரென் எமோஷியன் லீடன் லிஸ்ட்.

Gefahr für Kinder: Träume von Schlangen bei den Kleinen

Eine Schlange, dich sich bei Kindern aufhält, wird nach der allgemeinen Traumdeutung als Zeichen dafür interpretiert, dass für den Träumenden ein neuer Lebensabschnitt தொடங்குகிறது. டிஸர் கோன்டன்ட் அபெர் நிகழ்வெல் மிட் ஸ்வீரியிகெய்டன் வெர்புண்டன் சீன். பெவர் டெர் ஷ்லாஃபெண்டே ஐனென் நியூபெஜின் வாக்ட், சோல்டே எர் சிச் மிட் கெஃபிஹெலென் அண்ட் எர்ஃபஹ்ருங்கென் ஆசீனாண்டர்செட்ஸன், டை எர் வீலீச் வெர்ட்ரொங்க்ட் ஹாட் அண்ட் டை நூர் ஐஎம் அன்டெர்பெவ்ஸ்டேன் வோர்ஹண்டன் சிண்ட்.

வான் டெர் ஷ்லாங்கே இம் ஹவுஸ் ஓடர் டெர் வொஹ்னுங் ட்ரூமனில்

டெர் வொஹ்னுங் பெஃபிண்டெட்டில் ட்ராம்-ஷ்லாஞ்ச் இம் ஹவுஸ் ஓடர் போது, ​​அவர் இறந்துவிட்டார் Sie sollte sich mit diesen Empfindungen auseinandersetzen und sie verarbeiten, damit diese nicht zu einer douerhaften Belastung werden. விண்டாஸ் டாஸ் க்ரீக்டியர் டென் ஐஜெனென் வியர் வுண்டன் ஸு ஐனெர் கெஃபாஹ்ர், சிண்ட் பீரிட்ஸ் வெர்கன்ஜீன் எர்லெப்னிஸ் அண்ட் நெகடிவ் எமோஷனென் டைஃப் இம் அன்டெர்பெவுஸ்ஸ்டைன் வெர்கிராபென்.

Im Zimmer kriecht eine Schlange umher - Traumanalyse இறக்கவும்

ஷ்லாங்கன் இன் ஐனெம் ரaumம் ஓடர் ஐம் ஜிம்மர், பெய்ஸ்பீல்ஸ்வீஸ் இம் வொன்சிம்மர், சிக்னலிஷியர் ஐஎன் ட்ரூம்ஜெஷெஹென், டஸ் டை ட்ரூமெரின் சிச் இன் இஹ்ரர் பெர்சான்லிச்ச்கெயிட் வெயிட்ரென்விக்கெல்ட் அண்ட் நியூ சீடென் இஹ்ரெஸ் சரக்டர்ஸ் எண்டெக்க்ட். Diese können auch vorher schon vorhanden gewesen sein, werden aber erst durch dieses Traumerlebnis bewusst gemacht, aufgezeigt und können hiernach aktiv gefördert werden.

டை ஷ்லாஞ்ச் இம் ஷ்லாஃப்ஸிம்மர், டெர் பிளாங்க் ஆல்ப்ராம்!

வெர் வான் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் இம் ஷ்லாஃப்ஸிம்மர் ட்ரூம்ட், வேராபீடெட் இம் ட்ராம் வோம்க்ளிச் ஜெஹைம் வான்ஷே அண்ட் சென்சாச்ச்டே, டை நர் ஐம் அன்டெர்பெவுஸ்ஸ்டைன் வொர்ஹான்டென் சிண்ட் அண்ட் எர்ஸ்ட் இம் டிராமர்லெப்னிஸ் சிச்ச்பார் வெர்டன். Auch sehnt sich die oder der Träumende offenbar nach mehr Zweisamkeit, durch das Reptil im Traum குறியீடாக இருந்தது, அது இறந்துவிட்டது

ஐம் பெட் லைக் சி, ஹில்ஃப்! தாஸ் ஸ்லாங்கென்டியர் அல்ஸ் ஷ்லாஃப் பார்ட்னர்

Eine Schlange im oder unter dem Bett des Träumenden weist auf unterdrückte sexuelle Begierden hin, dy träumende நபர் im Wachleben womöglich nicht befriedigen kann. Sie sollte das Gespräch mit ihrem Lebenspartner suchen, um die jeweiligen Erwartungen an ihre Beziehung und auch ihr Intimleben im Idealfall zu verbessern. கிப்ட் லூசங்கிற்காக இங்கே இருக்கிறார், அவர் பெட்ராட்ச் ஜெசோகன் வெர்டனில் உள்ள பார்தெராபியின் தொழில்முறை உறுப்பினர்.

Gute Fahrt mit der Traum-Schlange im Auto

ஷ்லாஞ்ச் இம் ஆட்டோ ஐஸ்ட் டிராம்சிம்போல், டேஸ் ஐனெர்சிட்ஸ் ஃபார் ஆஃப்ரூச் அண்ட் டைனமிக் ஸ்டெஹ்ட், வெய்ன் டெர் ட்ருமெண்டே ஐன் நியூ லெபென்ஸ்பேஸ் ஸ்டார்டெட்டில். ஆண்டெரெசிட்ஸ் டென் நியூபெஜின் டாடர்ச் பெலாஸ்டெட் வெர்டன், டஸ் வெர்ட்ராங்க்டே நெகடிவ் கெஃபிஹல் ஆஸ் டெர் வெர்கன்ஹீட் டென் ட்ரூமர் இம்மர் நோச் பெலாஸ்டன் அண்ட் இஹ் அச் வெய்டெர்ஹின் அஃப் சீனர் லெபென்ஸ்ரைஸ் பெக்லெய்டன் வெர்டன். மிட் டைசன் எமோஷனென் சோல்டே எர் சிச் அன் பேடிங்ட் ஆசிநேண்டர்செட்சென்.

ஸ்லாஞ்ச் இம் கார்டன். டெர் வாச்-அண்ட் டிராம்வெல்ட்டில் பாசியர்ட்

வென் வான் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் இம் கார்டன் கெட்ரூம்ட் விர்ட், வான்ச்ட் சிச் டை ட்ரூமென்டே நபர் ஆஃபென்பார் சீலிஷே ஆஸ்ஜெக்லிசென்ஹீட் அண்ட் ரூஹே. Diese kann sie momentan jedoch nicht finden, weil sie im Unterbewusstsein Emotionen in sich spürt, die sie eigentlich nicht zulassen will, die sie aber dennoch beschäftigen. Außerdem sollte sich die Träumende vor Betrügern in Acht nehmen, ihr privates இல் இறக்கவும் Idyll eindringen und ihr großen Schaden zufügen könnten. Träumt man von einer Schlange im Garten Eden, kann der Traum auch eineligiöse Bedeutung haben.

லஃப்டிகரில் ஹாஹே - வான் டெர் ஸ்லாங்கே ஆஃப் டெம் பாம் ட்ரூமன்

ஐன் பாம் குறியீடாக ஜம் ஐனென் லெபென்ஸ்கிராஃப்ட் அண்ட் எனர்ஜி, ஜம் ஆண்டெரென் அச் ஐன் ஜெவிஸ் ஸ்ட்ரக்டர் இம் லெபென் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் அண்ட் டை பாரம்பரியம், டெர் சீன் ஃபேமிலி ஸ்டெட்டில். Bifindet sich auf disem Baum oder auf einem Ast nun eine Schlange, kann ಡೈஸ் ein Hinweis darauf sein, dass eine framde நபர் இறப்பு குடும்பம் Harmonie stören will undamit auch dem Träumenden einen beträchtlichen Schaden zufügen könn Zukunft darauf achten இல் உள்ள ஒரு sochete, ஒரு Welchen Stellen Anlässe für solche Konflikte geben Mag.

Schlange im Wasser, gluck, gluck. Ihr Schlaferlebnis bedeutet

டிராம் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் இம் வாஸர் எர்ஷெயிண்ட் என்று வரும்போது, ​​அவர் இறந்துவிடுகிறார், அவர் இறந்துவிட்டார் Entscheidend für இறப்பு Traumdeutung ist dabei auch, wie sich die oder der Träumende gefühlt தொப்பி, மற்றவர்கள் ஒடர் sie von den Schlangen im Wasser geträumt தொப்பி. Eigene Gefühlslage lässt nämlich Rückschlüsse darauf zu, ob sich der Träumer tatsächlich von belastenden Gefühlen lösen kann.

Gefangen im Käfig: Ding eingesperrte Traum-Schlange

Träumt man von einer Schlange im Käfig, kann der Schlafende davon ausgehen, dass er gegenüber seinen Feinden überlegen ist und sich vor diesen nicht zu fürchten braucht. Mlicglicherweise wird er aus einem längeren Streit als Sieger hervorgehen und in seinem Umfeld dafür viel Respekt und Anerkennung erfahren. Auch eine glückliche Ehe kann durch die Traumsymbol angezeigt werden.

வான் டெர் ஷ்லாங்கே இம் சாக் ட்ரூமன்

Ein Sack zeichnet sich Dadurch aus, dass sein Inhalt zunächst nicht von außen sichtbar ist. Deshalb verweist das Traumsymbol "Schlange im Sack" auf unwusste Charakterzüge der träumenden நபர், இறப்பு ihr vielleicht selbst etwas unheimlich sind. Sie sollte sich mit diesen Eigenschaften ఇంటென்சிவ் auseinandersetzen, um sie beherrschen und kontrollieren zu können.

நான் ஒர் இம் கோர்பர் சிச் ஐன் ட்ராம்-ஷ்லாஞ்ச்

ஆம் கோர்பர் கிரியேட் இம் ட்ராம் ஐன் ஸ்லாஞ்ச் என்ட்லாங் ...

Wenn sich die Schlange im Traum am Körper befindet, sie die träumende நபர் ஆஃபன்பார் ஆஃப் vernachlässigte Teile ihrer Persönlichkeit aufmerksam machen. Vielleicht தொப்பியில் இறக்கவும் Mlicglicherweise sehnt sie sich auch nach Nähe und Zärtlichkeit, Ihr Aber erst im Traumerlebnis bewusst wird.

ஹில்ஃப், ஆஸ் மீனெம் கோர்பர் கோம்ட் ஐன் ஸ்லாங்கே! ஐன் ஏகல்-டிராம்

Eine Schlange kommt ஆஸ் டெம் Kperrper des Träumenden: Ein solches Traumgeschehen kann geradezu schockierend sein, hült für den Schlafenden aber eine wichtige Botschaft bereit: Offenbar drängen undefin inthend infen Sich hineinhorchen இல் உள்ள Der Träumer sollte genau, um die Signale seines Unterbewusstseins richtig zu deuten.

ஐன் ஸ்லாஞ்ச் ஆம் ராகன் ஹபன்: ட்ரூம்டியூட்டங் டை

Sieht டை Träumerin eine Schlange am Rücken, sollte sie darauf vorbereitet sein, dass nahestehende நபர் ihr offenbar etwas verheimlichen oder sie eventuell sogar hintergehen. Auch Belastungen und Stress im Alltag können durch dieses Traumsymbol ausgedrückt werden. ஐன் க்ளீன் ஆஸ்ஸீட் டேட் டெர் ட்ரூமென்டன் மிட் சிசெர்ஹீட் குடல், இம் இஹ்ரே டெர்ஸீடிஜ் லெபென்ஸ்லேஜ் ஸு எபெர்டென்கென்.

வர்மர் அல்ஸ் ஜெடர் ஷால் ... டை டிராம்-ஷ்லாஞ்ச் உம்ஸ்லிங் டென் ஹால்ஸ்

ஐன் ட்ராம், டெம் சிச் டை ஷ்லாங்கே இம் டென் ஹால்ஸ் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர் ஸ்மிமெக்ட், கன் ஐனெர்ஸீட்ஸ் க்ரோ வெர்ட்ரூத்யிட் அண்ட் நஹே ஆஸ்ட்ராக்கன். டான் சிம்பொலிசியர்ட் டாஸ் க்ரியெக்டியர் ஐனென் மென்ஷென், டென் டெர் ஓடர் டை ட்ருமெண்டே குட் கென்ட் அண்ட் ஸ்காட்ஸ். ஆண்ட்ரெர்ஸீட்ஸ் இஸ்ட் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்லாஞ்ச் உம்ஷ்லூங்கன்" ஆச் ஐன் ஜீசென் ஃபர் என்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீம்ட்பெஸ்டிம்முங். Vielleicht தொப்பி டெர் Träumer das Gefühl, sich zu oft nach den Bedürfnissen anderer richten zu müssen.

இம் ஹால்ஸ் கிரியேட் எட்வாஸ்! டெர் ஹாரோர்ட்ராம் வான் டெர் ஷ்லேஞ்ச்

வென் எட்வாஸ் ஸ்ப்ரிச்வார்ட்லிச் "இம் ஹால்ஸ் ஸ்டெக்கன் பிளிப்ட்", ஈஸ்ட் டைஸ் மெயிஸ்ட் கீன் குட்ஸ் ஜீச்சென். ட்ராம்ஃபோர்ஷ்சுங் இன்ட்ரெப்டீரியர்ட் டாஸ் ட்ராம்பில்ட் டெர் ஷ்லாஞ்ச் இம் ஹால்ஸ் அல்ஸ் அன்சைச்சென் ஐனர் சீலிசென் பெலஸ்டுங் டெர் ஓடர் டெஸ் ட்ரூமெண்டன். Diese kann durch traumatische Erlebnisse der Vergangenheit verursacht worden sein, die dr träumende நபர் nie richtig verarbeitet தொப்பி. Dai damit verbundenen Gefühle drängen nach draußen, aber noch kann sich die Träumende nicht klar zu ihnen bekennen.

Wie ein தலைப்பாகை: Im Traum eine Schlange auf dem Kopf haben

Eine Schlange auf dem Kopf zu haben, kann zunächst sehr befremdlich wirken. டாஸ் டிராம்சிம்போல் சாக்ட் டெம் ட்ரூமென்டன் அபெர், டாஸ் எர் எபெர் ஐனென் ஸ்டார்கன் டர்ச்ஹால்டெவில்லென் வெர்ஃபெக்ட், டெர் இஹான் ஆச் ஸ்வெர் லெபென்ஸ்பேசன் டர்ச்ஸ்டெஹென் லாஸ்ட். எர் கான் சிச் ஆஃப் சீன் யூரிஜெனன் கிராஃப்டே வெர்லாஸன் அண்ட் விர்ட் சிச் வான் லெய்ச்டென் ராக்ஸ்லெஜென் நிச் எண்ட்முடிஜென் லாசென். இறக்கவும்

ஹார்ட், ஹார்ட்! Von einer Schlange im Ohr träumen

டை ஷ்லாஞ்ச் இம் ஓர் இஸ்ட் டெர் ட்ராம்வெல்ட் ஐன் ஆஃபோர்டுரங் அன் டென் ட்ரூமர், மேலும் ஆஃப் சீன் கெஃபெல் ஜு ஹரென். Vielleicht தொப்பி auch seine Partnerin seine உணர்ச்சிகரமான Seite zuletzt sehr vermisst und wünscht sich mehr Zärtlichkeit und Nähe. Der Träumende sollte sich also fragen, was er während des Traums von der Schlange im Ohr empfunden தொப்பி.

ஏக்லிக்! "ஷ்லாஞ்ச் இம் முண்ட்" அல்ஸ் டிராமர்லெப்னிஸ்

நாட்டர்லிச் கொம்டிஸ் எஃப் ஆஃப்டர் வோர், டாஸ் சிச் க்ளென்டீயர் வை இன்செக்டன் மென்ஷ்லிச் மெண்டர் வெர்ரெர்ன், வோர் அலெம், வென் விர் அன் ஐம் சோமர் இம் ஃப்ரீயன் அஃபால்டன். டான் ஹாட் மேன் ஆஃப் டென் முண்ட் வோல் வான் ஃப்ளிகன் ஓடர் மெக்கன். Eine ganze Schlange im Mund zu haben, ist dagegen wohl nur in der Traumwelt denkbar. வென் மேன் டேவோன் ட்ரூம்ட், ஐன் ஸ்லாங்கே ஆஸ் டெம் முண்ட் ஸு ஜியஹென், வீஸ்ட் டைஸ் டென் ட்ரூமர் ஆஃப்மாட்ஸ் ஆஃப் சீன் இன்டர்டிராக்டன் செக்ஸுவெல்லன் பெஜியர்டென் ஹின்.

Schlange in der hand halten - ein Traum mit Überwindung?

வென் மேன் இம் ட்ராம் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் இன் டெர் ஹேண்ட் ஹோல்ட், வெர்டன் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர் மெக்லிஷர்வீஸ் ஐஹெர் பிஷர் இன்டர்டிராக்டன் கெஃபெல் அண்ட் ஈவென்டூல் அச் இஹெர் செக்ஸுவலன் பெடார்ஃப்னிஸ்ஸே பெவஸ்ஸ்ட், டை பிஷர் இண்டெர்பெவ்யூஸ்ஸ்டீன் வெர்பெர்ஜென். Sie betrachtet diese Empfindungen wie einen wertvollen Gegenstand und begreift womöglich, வரவேற்பு Bedeutung sie für ihr persönliches Wohlbefinden haben.

குடல் வெர்டாட்? வான் டெர் ஷ்லாங்கே இம் பாச் ட்ரூமன்

Eine Schlange im Bauch sagt der Träumerin, dass sie bestimmten Teilen ihrer Persönlichkeit mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. டைஸ் பெட்ரிஃப்ட் இன்ஸ்பெசண்டேர் ஐஹெர் எமோஷனல், ட்ரீப்ஜெஸ்டியூர்டே சீட், அலி லெபென்ஸ்பெரிச்சே, டை மிட் டிஃபென் கெஃபெலென் அண்ட் டெர் செக்ஸுவலிடெட் ஜுஸம்மென்ஹாங்கன். தாஸ் டிராம்சிம்போல் கன் சோமிட் ஐன் ஆஃபோர்டெருங் டார்ஸ்டெல்லன், மேலும் ஆஃப் டாஸ் பாச்ஜெஃபுல் ஸு ஹரென் அண்ட் ஆச் டாஸ் லிபெஸ்லெபென் நிச் சூ வெர்னாச்லஸ்ஸிகென்.

டை டிராம்-ஷ்லாஞ்ச் பிஃபிண்டெட் சிச் இம் போ

டை ஷ்லாஞ்ச் இம் போ இஸ்ட் ஐன் ட்ராம்பில்ட், டாஸ் ஜுன்ச்ஸ்ட் எகெல் அண்ட் அப்சு ஹெர்வொரூஃபென் கான். ரு ட்ரெமென்டே நபர் versucht offenbar, sich von belastenden Erinnerungen zu befreien, ihr aber nicht vollständig gelingt. Sie sollte zunächst versuchen, இறப்பு நெகடிவேன் எம்பிஃபிடுங்கென் ஸு வெர்ஸ்டெஹென், டமிட் சி சிச் அன்ஸ்க்லீசென்ட் வான் இஹ்னென் லேசன் மற்றும் டைஸ் வேரர்பீடென் கண்ணன். இம் ஸ்வீஃபெல்ஸ்ஃபால் ஹைர்ஃபர் ஹில்ஃப் வான் அஸ்ஸன் நட்டிக்.

அன்டர் டெர் ஹாட் ஸ்க்லெங்கெல்ட் டாஸ் டயர். ஃபுர்ச்ச்ட்பார், டெர் டிராம்!

Befindet sich die Schlange im Traum unter der Haut, verweist dieses Traumsymbol den Träumenden auf sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen. இது கோன்டே சீன், டாஸ் டைஸ் இம் விச்சிகே டிங்கே வெர்ஹெய்ம்லிச்சென் ஓடர் டாஸ் சை இஹ்ன் டூச்சென் வாலன். Jedoch sollte der Träumer auch seine eigene Haltung zu seinem Freundeskreis kritisch hinterfragen; vielleicht தொப்பி er ihn zuletzt etwas vernachlässigt.

டை ஃபார்பன் டெர் ஷ்லேஞ்ச்: ஐன் பன்டர் டிராம்

Wie ein Regenbogen - டை பன்ட் ஷ்லேஞ்ச் இம் டிராம்

டை ஃபார்பே டெர் ஷ்லேஞ்ச் தொப்பி ஐன் க்ரோஸ் பெடெடுங் ஃபார் டை ஆன்ஜெம்சீன் விளக்கம் டெஸ் டிராம்ஸ். வார் டை டைம் ஷ்லேஞ்ச் சேர் பன்ட், அதனால் ட்ரெமர் ட்ரெமர்லெப்னிஸ் ஆஃபென்பார் வெல் வெர்சீடீன் ஜிஃபெல் இம் ஸ்பீல், டை டை ட்ரூமெண்டே பர்சன் சிச் ஸுனாச்ஸ்ட் நோச்மால் எர்நெருங் ரூஃபென் சோல்டே. Empberwiegen dabei டை பாசிடிவ்ன் எம்ப்ஃபிண்டுங்கன், வெயிஸ்ட் டை பன்ட் ஷ்லேஞ்ச் auf gelingende Vorhaben hin.

ஸ்வார்ஸ் வை டை நாச். டிஸ்டெர் ஷ்லேஞ்ச் அவுஸ் டெம் ஷ்லாஃப் டை

Die Farbe Schwarz wird häufig negativ gedeutet, dabei steht sie in der Traumforschung auch für Kreativität und Ideenreichtum. Von einer schwarzen Schlange zu träumen, ist jedoch ein Zeichen dafür, dass sich die träumende Person mit den dunklen, furchterregenden Seiten ihrer Persönlichkeit auseinandersetzt. டாஸ் சீ டைஸ் டூட் அண்ட் டைஸ் சரக்டெரீஜென்சாஃப்டன் நிச் ஸு வெர்டிரோங்கன் வெர்சூட், இஸ்ட் ஹைட்னுங்ஸ்வோல்ஸ் சிக்னல்.

அன்ஷுல்டிக் அண்ட் ரெய்ன்? வெய் ஷ்லேஞ்ச் இம் டிராம் டை

Weiß ist eine Farbe, di häufig mit Reinheit und Unschuld, Verbindung gebracht wird இல் aber auch Verletzlichkeit. Sieht டெர் Träumende eine weiße Schlange vor sich, sollte er jedoch besonders aufmerksam sein: Eventuell gaukelt ihm jemand eine angebliche Hilflosigkeit vor, dabei will er de träumer sunefilse seilfil

வான் டெர் பரிசு

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "க்ரீன் ஸ்க்லேஞ்ச்" ஜீக்ட், டாஸ் எஸ் சிச் பெய் டெர் ட்ரூமென்டன் உம் ஐன் லெபென்ஸ்- அண்ட் ஹாஃப்னுங்ஸ்ஃப்ரோஹே நபர் கையடக்கம், டை சிச் வான் ராக்ஸ்லோகன் நிச் எண்ட்மியூஜென் லிஸ்ட். Ihre இல்லை Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen der Träumerin, sich auf ihre eigenen Stärken zu verlassen und sich nicht von anderen Menschen beeinflussen zu lassen. Der geträumte Biss einer grünen Schlange signalisiert hingegen, din der Schlafende möglicherweise in der Wachwelt in einen "Hinterhalt" gerät. ஜெமண்ட் வெர்சூட், ரூஃப் அண்ட் எஹ்ரே ஜு பெஷ்டிகன்.

ஐஸ் டை க்ரீன் ஸ்லாஞ்ச் க்ரோ, எனவே ஹெட் டெர் ட்ரூமெண்டே இன் டெர் ரியலிடட் டாஸ் கெஃபிஹல், நிச்ட் க்ளீச்வெர்டிக் வை ஆண்டெர் மென்ஷென் பஹென்டெல்ட் ஜூ வெர்டன். Auch kann derjenige sich betrogen fühlen, vielleicht um die richtige Anerkennung. ஐன் க்ளீன் க்ரெய்ன் ஸ்க்லேஞ்ச் காண்டிக்ட் அல்ஸ் டிராம்டியர் ஆஃப்ட்மால்ஸ் ஆர்கர் அன்: ஈஸ் கிப்ட் பர்சென், டைம் பெட்ரோஃபெனென் ஸ்கேடன் மெக்டன் ஓடர் இஹ்ன் ஜெரிங்ஷ்சாட்ஜிக் ஹேண்டல்ன். தாஸ் கன்னென் நெய்டர் அண்ட் கொன்குரென்டென் இம் ஜாப் செயின் - மேன் சோல்டே வோர்சிச்சிக் சீன், மிட் வெம் மேன் இன் டெர் பெட்ரிஸ்பாஸ் über வென் லெஸ்டெர்ட் அண்ட் வெம் மேன் சிச் அன்வெர்ராட்.

எய்ன் பிளே ஸ்லேஞ்ச் எர்ஷெயிண்ட் இம் ட்ரூம்ஜெஷெஹென்

நான் இறந்து போகிறேன் Die Farbe Blau kann jedoch auch das genaue Gegenteil ausdrücken, n psymlich psychische Probleme und Innere Ängste, dai das Leben der oder des Träumenden belasten. F er eine zutreffende Deutung dieses Traumsymbols sind die konkrete Lebenssituation der träumenden Person und ihre Gefühlslage während des Traums entscheidend.

Gelbe erträumte Schlange ஐ இறக்கவும்

ஐன் ஷ்லாஞ்ச், டை ஜெல்ப் இஸ்ட், ஸ்டெஹ்ட் லாட் டெர் ஆல்ஜெமினென் டிராம்டியூடுங் ஃபார் நீட்ஜெஃபிஹேல், டை அன்டெர் மென்ஷென் ஜெஜெனெபர் டெம் ட்ரூமர் எம்ப்ஃபிண்டன். நிகழ்வுகள் ஹெட் எர் சிச் இன் சீனெம் உம்ஃபெல்ட் லெட்ஜெர் ஜீட் எட்வாஸ் நம்பமுடியாத ஜெமாட்ச். Jedoch kann eine Schlange in der Farbe Gelb den Träumenden auch a seinen möglicherweise vorhandenen eigenen Egoismus erinnern. எர் சோல்டே சிச் வோர் ஆகென் ஹால்டன், டாஸ் மெட்டீரியல்லர் வோல்ஸ்டாண்ட் நிச் அல்லஸ் இம் லெபென் இஸ்ட்.

ஐன் எச்சரிக்கை? டிராம்-ஷ்லேஞ்ச் ரோட் டை

Rot ist grundsätzlich eine Signalfarbe. ஐன் ரோட் ஸ்க்லேஞ்ச் ஸ்டெஹ்ட் இம் ட்ரூம்ஜெஷ்சென் ஃபார் லைடென்ஷாஃப்ட், எமோஷனலிட்டட் அண்ட் காம்ப்ஃபெஸ்லஸ்ட். Außerdem weist sie die träumende நபர் darauf hin, dass in ihrem Inneren womöglich geheime sexuelle Begierden schlummern, die sie allerdings nicht ausleben kann oder will. Vielleicht isi sie momentan auch mit ihrer Beziehung etwas unzufrieden.

ஜெரிங்கெல்ட் ஓடர் கெஃப்லெக்ட்: வான் ஐனர் அழுகல்-ஸ்வார்சன் ஸ்லாஞ்ச் ட்ரூமன்

எயின் ரோட்-ஸ்வார்ஸ் ஸ்க்லேஞ்ச் வீஸ்ட் லாட் டெர் ஆல்ஜெமெய்ன் ட்ரூம்டெடுங் டராஃப் ஹின், டாஸ் சிச் டை ட்ரூமென்டே நபர் மிட் ஆன்டெலன் இஹ்ரர் பெர்சான்லிச் கேட் அவுசெனாண்டர்செட்ஸ், டை ஹைர் எஹெர் உனாங்கேனெம் சிண்ட். Gerade deshalb verspürt sie offenbar auch starke உணர்ச்சிகரமான Regungen und leidenschaftliche Empfindungen, டை டை Träumerin ruhig vorübergehend ausleben sollte, solange sie sie unter Kontrolle தொப்பி.

டை ஷ்லாஞ்ச் இம் டிராம் இஸ்ட் ஸ்வார்ஸ்-ஜெல்ப்

Hat die geträumte Schlange eine schwarz-gelbe Färbung, அதனால் verweist இறப்புகள் Traumtier auf ein seelisches Ungleichgewicht des Träumers. டை ஃபெலெண்டே பேலன்ஸ் கன் டர்ச் நீட்ஜ்ஃபெஹ்லே அண்ட் ஐன் ஆல்ஜெமைன் அன்சுஃப்ரிடென்ஹீட் ஹெர்வோர்கெருஃபென் வெர்டென். Vielleicht sollte sich der Träumende weniger an anderen Menschen und deren Erfolge orientieren, sondern überlegen, ihn selbst tatsächlich glücklich und zufrieden machen würde.

ஐன் லிலா ஸ்லாங்கே இம் டிராம் எர்கென்னன், அங்லாவ்லிச்!

ஐன் லிலா ஸ்லாஞ்ச் ஐஸ் ஐனெர்சீட்ஸ் ஐன் ஜெய்ச்சென் டஃபர், டாஸ் சிச் டை ட்ரூமென்டே நபர் நாச் வெரெண்டரங் இம் லெபென் செண்ட் அண்ட் ஜெர்ன் நியூ டிங்கே எர்லெபென் மச்ச்தே. ஆண்டெரெசீட்ஸ் குறியீடானது டஸ் அன்ஜுவான்லிச் ஜிஃபெர்ப்டே டயர் டாஸ் இன்னெர் க்ளீச்ஜெவிச் அண்ட் டென் சீலன்ஃப்ரீடன். ஆஸ்பெக்டே டெஸ் டிராம்சிம்போல்ஸ் கோனென்னில் ஐங்க்லாங் ஜெப்ராச்ச்ட் வெர்டனில், வென் டை ட்ருமெண்டே சிச் ஆஃப் இஹ்ரே தனித்தனியான பெடார்ஃப்னிஸ் அண்ட் வான்ஷே கோன்சென்ட்ரியட்.

வான் ஐனர் பிங்கன் ஓடர் பிங்க் ஸ்க்லேஞ்ச் ட்ரூமன்

Sieht டை Träumerin eine pinke Schlange vor sich, sehnt sie sich offenbar nach Liebe und Zuneigung. நிகழ்வுகள் வெர்சால்ட் சிச் இஹ்ர் லிப்ஸ்டர் மொமெண்டன் எட்வாஸ் டிஸ்டன்சியர்ட் அண்ட் அப்சைசெண்ட், எனவே டாஸ் இஹ்ர் டைஸ் பெகியர்டன் இம் ட்ராம் பெவஸ்ட் வெர்டன். ஐன் அன்லிச் டியூட்டங் பைடெட் சிச் ஆன், வென் மேன் வான் ஐனர் ரோசா ஸ்லாங்கே ட்ரூம்ட். Dann sehnt sich d träumende நபர் vielleicht nach den glücklichen Zeiten ihrer Kindheit und Jugend oder sie träumt von der perfekten, immerwähieren Liebe, die jedoch schwer zu finden ist.

Eine braune Schlange im Traum sehen

மிட் டெர் ஃபார்பே பிரவுன் விர் நர் வெனிக் பாசிடிவ்ஸ். டெர் ட்ராம்ஃபோர்ஷ்சுங் ஸ்டெல்ட் ஐன் ஸ்லாஞ்சில், டை பிரவுன் கெஃபெர்ப்ட் இஸ்ட், ஜெடோச் ஐன் விச்ச்டிஜஸ் வார்ன்சைனல் டார். Sag sagt dem Träumenden, dass er sich vor falschen Hoffnungen und überzogenen Erwartungen hüten sollte. மென்சென் ஆஸ் சீனைம் உம்ஃபெல்ட் டூ சோச்சன் பெட்டர்ஜென். Nedchster இல் Zedenfalls sollte der Träumer Zeit etwas vorsichtiger handeln, sonst konnte er in gefährliche Situationen geraten.

எய்ன் க்ரே ஸ்லேஞ்ச் மெய்னிம் டிராமில் ஐன் ரோல் ஸ்பீல்ட்

Eine Schlange in der Farbe Grau signalisiert dem Träumenden, dass er einen Hang zur Melancholie und zur Schwarzmalarei தொப்பி. எர் சோல்டே டை ஸ்கோனென் சீடென் டெஸ் லெபென்ஸ் மெஹர் வெர்ட்ஷ்சோட்ஸன் அண்ட் வெர்சூச்சென், அன்ட் இன்ட்யூஷ்சுங்கன் அண்ட் நைடெர்லாஜன் எட்வாஸ் பாசிடிவ்ஸ் ஜு செஹென். உம் தாஸ் லெபென் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் இன்டெரஸன்டர் அண்ட் வெனிகர் ஐன்டானிக் ஸு கெஸ்டால்டன், வெர்ன் நியூ பெகான்ட்ஷஃப்டென் அண்ட் கோண்டக்டே பெஸ்டிம்ட் ஹில்ஃப்ரீச்.

டை ஃபெர்ப் ஆரஞ்சில் இறக்கவும்

Sehr exotisch mutet eine Schlange an, die - wie die gleichnamige Frucht - ஆரஞ்சு gefärbt ist. டாஸ் ஓராங்கீன் ஷுபென்க்ரியெக்டியர் குறியீடான டயர் அவுச் டை செஹ்ன்சுட் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர் நாச் ஃபெர்னன் லென்டர்ன், டெனென் சை நியூ எண்டெக்குங்கன் மச்சென் கண்ணன். Außerdem steht eine orangefarbene Schlange für Ausgelassenheit und Lebensfreude sowie für geheime sexuelle Begierden.

ஸ்வேய், ட்ரெய் ஓடர் மெஹர் ஷ்லாங்கன் எர்ஷைனென் இம் டிராம்

ஸ்வேய் ஷ்லாங்கன் மற்றும் ட்ராம்சிம்போலிக்

Der Traum von den 2 Schlangen warnt den Träumenden vor Menschen in seinem Umfeld, dys esueuell nicht gut mit ihm meinen. Auch Freunde oder enge Vertraute könnten ihm schaden wollen. Diese Traumdeutung ist insbesondere dann heranzuziehen, வென் டை zwei Schlangen miteinander kämpfen.

ஹேண்டெல்ட் சிச் பெய் டென் ஸ்வேய் ஸ்லாங்கன் அபெர் இம் ஐன் பார், டாஸ் சிச் செர் ஹார்மோனிச் வெர்ஹோல்ட், கன் டெர் ட்ரூமர் வார்ஷ்செய்ன்லிச் அஃப் அன்டர்ஸ்டாட்ஸுங் ஹோஃபென், வெனர் எர் சிச் இன் ஐனர் ஸ்க்வெரிஜென் நிலைமை பெஃபிண்டன் சோல்டே. Jedoch wird er für diese Hilfestellung wohl auch eine Gegenleistung anbieten müssen.

அலர் குட்டன் டிங்கே சிண்ட் ட்ரீ - ஆச் பீ டென் டிராம் -ஷ்லாங்கன்

Erscheinen im Traumerlebnis drei Schlangen, அதனால் குறியீடாகத் திகழ்கிறார் ட்ரியோ வோல்கொமென்ஹீட் மற்றும் Zufriedenheit. ஒரு நபரை மறைக்கவும் Auch im beruflichen Bereich wird sich womöglich schon வழுக்கை ein großer Erfolg einstellen, wenn von 3 Schlangen geträumt wird.

வான் வியர் ஷ்லாங்கன் ட்ரூமன்

Eine Traumsituation, in der 4 Schlangen zu sehen sind, deuft auf eine besondere Ordnung und Stabilität im Leben des Träumers hin. ஆஃபென்பார் ஹாட் எர் சீனென் ப்ளாட்ஸ் இம் லெபென் கெஃபுண்டென் அண்ட் அல்லே ஜீல் எர்ரிச், டை எர் சிச் ஜெசெட்ஸ் தொப்பி, வென் எர் வான் வியர் ஷ்லாங்கன் ட்ரூம்ட். Allerdings sollte der Träumende hin und wieder auch für etwas Abwechslung sorgen, damit sein Leben nicht zu eintönig wird.

Mehrere Schlangen இம் ட்ராம் சேஹென்

Mehrere oder besonders viele Schlangen im Traum weisen die träumende நபர் darauf hin, dass sie in dieser நிலைமை einigen Gefühlsregungen begegnet, die sie im Wachleben verdrängt und nicht an sich heranlässt. ஐம் டிராம் ஹாட் சை டை ஜெலேகன்ஹீட், சிச் மிட் டைசென் எம்ப்ஃபிண்டுங்கன் அவுசெனாண்டர்சூசெட்சென். Vielleicht kann die Träumende so auch ihrem Leben neue Impulse Geben.

Verschiedene Arten von Schlangen - Deutung der Träume

ஐன் அனகொண்டா-ஷ்லாங்கே இம் டிராம் செஹென்

Eine Anakonda ist eine Schlange, Fuchten Regionen und Flüssen aufhält இல் dich sich bevorzugt. Wenn Ihnen eine solche Schlange im Traum begegnet, is the es geneue Traumdeutung hilfreich, wenn Sie sich an die konkrete Situation erinnern, in der Ihnen die Anakonda erschienen ist. Befand sie sich im Wasser, zum Beispiel in einem Bach, wollen Sie sich vielleicht von belastenden Gefühlen befreien und einen Neubeginn wagen.

டை போவா: ஐன் ட்ராம்-டயர் ஆஸ் டெர் ஃபேமிலி டெர் ரைசென்ச்லாங்கன்

இம் ட்ராம் ஐன் ஸ்க்லேஞ்ச் ஜு செஹென், டை ஜுர் ஃபேமிலி டெர் போஸ் கெஹர்ட், கன் ஐன் செஹ்ர் ஈண்ட்ரக்ஸ்வோல்ஸ், அபெர் ஆச் பீங்ஸ்டைஜெண்டெஸ் ட்ராமர்லெப்னிஸ் சீன், ஸ்க்லீலிச் கெஹெரென் போஸ் ஸு டென் வெல்ட்வீட் க்ரூடன் ஸ்லாங்கன். Vielleicht fühlt sich der Träumer eingeengt oder fremdbestimmt. நிகழ்வில் எம்பி ஆச் ஆண்டெர் பர்சென் இன் சீனெம் உம்ஃபெல்ட் அல்ஸ் மிகவும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார், தாஸ் சி இஹ்ம் டை ஸ்ப்ரிச்வார்ட்லிச் லுஃப்ட் ஜம் ஆட்மென் நெஹ்மென்.

வான் ஐனர் கோப்ரா-ஷ்லாஞ்ச் ட்ரூமன்

ஐனர் கோப்ரா இம் ட்ராம் ஜூ பெகெக்னென், இஸ்ட் ஐன் அன்ஹைம்லிஷர் வோர்காங், டென் டெர் ட்ரூமர் ஃபுல்ட் சிச் வோமக்லிச் வை ஹிப்னோடிசியர்ட் அண்ட் நிச் மெஹர் அல்ஸ் ஹெர் சீன்ஸ் ஈஜெனென் வில்லன்ஸ். Mlicglicherweise wird die träumende Person von tief sitzenden Ängsten geplagt, dä lähmend auf sie wirken. தாதுர்ச் கன் சை கீய் ஐஜெனென் எண்ட்ஷெய்டுங்கன் மெஹர் ட்ரெஃபென், வெயில் சை சிச் வோர் அலெம் ஃபெர்ச்செட். Träumende sollte sich überlegen, wie sie diese Ängste überwinden kann.

பைதான்-ஷ்லாஞ்ச் ஈன் ஜிஃபெர்லிச்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் இறந்துவிடுமா?

ஹேண்டெல்ட் என்பது சிச் பெய் டெர் கெட்ரூம்டன் ஷ்லாங்கே இம் ஐன் பைதான், மெக்டே டெர் ட்ரூமர் வோமக்லிச் அம் லைப்ஸ்டன் வோர் இஹ்ர் டேவோரன்னென். தாஸ் டிராம்சிம்போல் எர்மஹன்ட் டென் ட்ரூமென்டன் ஜெடோச், நிக்ட் வோர் சீனென் சிக்கல் மேன் ஜு ஃப்ளெச்ச்டென், சோன்டர்ன் சிச் இஹ்னென் கன்ஸ் பெவஸ்ட் ஸு ஸ்டெல்லன் அண்ட் நாச் லூசென்ஜென் சூ சுச்சென். டார்பர் ஹைனஸ் கேன் ஐன் பைதான் இம் ட்ராம் ஆச் மெக்லிச் வெர்லஸ்டே இம் கெஸ்காஃப்ட்லிச்சென் பெரேச் அன்கண்டிகன்.

Dif giftige Viper-Schlange im Traum, Vorsicht!

டைபர் வைடர் ஓடர் ஆச் ஒட்டர் ஜில்ட் ஸு டென் கிஃப்டிக்ஸ்டன் ஷ்லாங்கன் வெல்ட்வீட். Erscheint sie in einem Traum, ermahnt sie den Träumer zu besonderer Vorsicht. எர் கான்டென் ஸ்கோன் வழுக்கை பெகான்ட்ஸ்சாஃப்டன் மிட் பெர்சன்சன் ஸ்க்லீசன், டைம் இஹ்ம் கர் நிச் வோல்ஜெசோன்னன் சிண்ட், சோண்டெர்ன் இஹ்ம் நச்சால்டிக் ஸ்கேடன் வொல்லன். Auch im Freundeskreis des Träumenden könnten sich möglicherweise solche Menschen finden. கிப்ட் என்பது வீலெய்ச்ட் ஐனென் ஸ்பெஜியெல்லன் அன்லாஸ், வெஷால்ப் சீன் ஃப்ரெண்டே டெம் ட்ரூமர் ஸ்கேடன் வெல்லன்?

ஷ்லாங்கன் அண்ட் ஆண்டெர் டைர் இம் டிராம்

ஸ்லேஞ்ச் & ஹண்ட் ஜுஸம்மென் இம் டிராம் செஹென்

Wenn eine Schlange und ein hund zusammen im Traum auftauchen, sollte die träumende நபர் இறக்கிறார் அல் வார்சினல் வெர்ஸ்டெஹென். Sie muss aufpassen, sich nicht verführen zu lassen, denn diese Gefahr könnte ihr durchaus drohen. டை நாட்டர் ஸ்டெஹ்ட் அல்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் நம்லிச் ஃபார் செக்ஸுவெல்லே பெகியர்டன் அண்ட் டை குன்ஸ்ட் டெர் வெர்ஃபுரங். ஜெலிங் டெம் ஹண்ட் இம் ட்ராம் ஜெடோச், சிச் ஜெகன் டாஸ் க்ரியெக்டியர் ஸு நடத்தை

டை ஷ்லேஞ்ச் அண்ட் டை கட்ஸ் அல்ஸ் ட்ராம்-டியோ

டை பெகெக்னுங் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் மிட் ஐனர் காட்ஸே இம் ட்ராம் குறியீடான பலவகை செக்ஸ்வேல் பெடார்ஃப்னிஸ் டெஸ் ட்ருமென்டன் அண்ட் டென் மெக்லிஷர்வீஸ் ஹைம்லிச்சென் வுன்ச், ஐன் அஃபேர் ஸு ஆரம்பம். டை காட்ஸே மிட் இஹ்ரர் வோராஸ்ஸueன்டென் வெயிஷெய்ட் அண்ட் க்ளுகீட் விர்ட் டென் ட்ரூமர் அபெர் வார்ஷ்செய்ன்லிச் வோர் சோல்சென் ரிஸ்கான்டென் ஆக்டியோன் பெவாஹெரென், டேமிட் எர் சீன் லாங்ஜஹிரிஜ் பெசிஹுங் நிச்ட் கெஃஹர்ஹெட். இந்த ஒற்றை, ஒற்றை, விட் டை லிபெலி வில்லீச் ஐனெம் ஜெஃபில்ஷாஸ் எண்டன் - ஆச் டேவர் எச்சரிக்கை ஷ்லாஞ்ச் அண்ட் காட்ஸே அல்ஸ் டியோ ஐம் டிராம்.

Schlange und Krokodil im Traum - eine gefährliche Kombi?

Sowohl டை Schlange als auch das Krokodil stehen für d triebhafte Seite und d niederen Instinkte der träumenden Person. Erscheinen sie zusammen in einem Traumgeschehen, könnte die darauf hindeuten, dass der Träumer zwischen zwei gegensätzlichen Emotionen schwankt und innerlich geradezu von ihnen zerrissen wird. Diese Traumdeutung ist vor allem dann wahrscheinlich, wenn Schlange und Krokodil im Traum miteinander kämpfen.

வான் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் அண்ட் ஐனர் ராட்டே ட்ரூமன்

வான் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் அண்ட் ஐனர் ராட்டே ஜு ட்ரூமன், டியூட் டராஃப் ஹின், டாஸ் டெர் ட்ரூமர் சிச், ஜுகன்ஃப்ட் பெசண்டர்ஸ் வோர்சிச்சிக் வெர்ஹால்டென் சோல்டே. Die Ratte ist laut der allgemeinen Traumdeutung nämlich ein wichtiges Warnsignal. Sig signalisiert dem Träumenden, dass möglicherweise eine Gefahr für ihn drohen könnte, im im Traum durch டை Schlange குறியீடமைப்பு wird.

ஸ்லாஞ்ச் அண்ட் ஸ்பின்னே, ஐன் ஐன்ஸிகர் ஆல்ப்ராம்!

பெசன்டர்கள் furchteinflößend kann ein Traum wirken, in de eine Schlange und eine Spinne gemeinsam erscheinen. பெய் பீடென் கண்ணாஸ் சிச் இம் கிஃப்டிஜ் டயர் ஹேண்டெல்ன், எனவே டஸ் டை ட்ரூமென்டே நபர் சிச் நிகழ்வுகள் அஃப் கெஃபிர்ஹிலிச் சிஸ்டுவேஷன் ஐன்ஸ்டெல்லன் மஸ். Auch das Verhalten von Schlange und Spinne kann für இறந்து போகலாம்:

டிராம்-ஷ்லாஞ்ச் அண்ட் டெர் வர்ம் டை. ஐன் பார், தாஸ் சிச் äநெல்ட்?

Eine Schlange und ein Wurm können im Traum durchaus zusammen auftauchen. Der Träumer sollte sich dann vor Menschen in seinem Umfeld hüten, eineer bestimmten நிலைமை ausnutzen wollen இல் seine Hilflosigkeit டை. Der Schlafende sollte überlegen, wann er sich eher schwach und unsholfen fühlt und woran die litgen konnte. சிண்ட் டை லெபென்ஸியல் எரேச்ச்பார்? கெசுன்ட்ஹீட் குத்திக்கொண்டு இறந்துவிடுவானா?

மென்சென் அண்ட் ஷ்லாங்கன் - ஐன் பெசன்டெரெஸ் ட்ராமர்லெப்னிஸ்

வோம் கைண்ட் மிட் ஐனர் ஷ்லாங்கே ட்ரூமன்

Wer eine Schlange und ein Kind im Traum sieht, muss sich darauf einstellen, dass ein positiver Neubeginn im Leben der träumenden Person noch etwas auf sich warten lisst oder eventuell durch äußere Einflüsse gefhrdet Dabei kann is sich auch um framde Menschen handeln, டை டென் Träumer zu risanten und und unüberlegten Handlungen verführen wollen.

டை முட்டர் ஜுஸம்மென் மிட் ஐனர் ஷ்லாங்கே இம் டிராம் செஹென்

Erscheint im Traum d eigene Mutter gemeinsam mit einer Schlange, தொப்பியில் இறக்கவும். Erleben Männer eine solche Traumsituation, fürchten sie sich eventuell davor, dass eine weibliche Bezugsperson sie verlässt und sie plötzlich auf sich allein gestellt sind. தாஸ் கண்ணன் நெபென் டெர் முட்டர் டை ஆக்டுவேல் பார்ட்னெரின் செயின் - இது பெஸிஹுங் வீலெய்ச் ஆன்ஜஸ்பான்ட் டெர்சிட்? Ein Gespräch über die eigenen Verlustängste hilft hier eventuell.

பெசொன்டெர் மெர்க்மலே டெர் கெட்ரூம்டன் ஷ்லேஞ்ச்

டிக்கே அண்ட் டன்னே ஷ்லாங்கன் இம் டிராம்

Ene besonders dicke Schlange weist im Traum darauf hin, dass die träumende Person zu sehr ihren Trieben und Leidenschaften folgt und ihren Verstand missachtet. இம்மர் வென் டை லாஜிக் ஒடர் வெர்னுன்ட் வான் ஐனர் ஹேண்ட்லங் அப்ரட், விர்ட் டெம் "பாச்ஜெஃபால்" ஸ்டாட்டெட்சன் ஜெஃபோல்ஜ்ட் - டாஸ் இஸ்ட் லைடர் நிச்ட் ஸ்வாங்ஸ்லூஃபிக் டை ரிச்செட் எண்ட்ஷீடுங். ஹைண்டர்ஹால்டிகீட் உண்ட் ஃபால்ஷே வெர்ஸ்ப்ரெச்சுங்கன் வான் ஆண்டெரென் செய்ன் இன் டைம் கேட்ரூம்டே ஷ்லேஞ்ச் டேஜெஜன் செஹ்ர் டான்.

டெர் டிராம்சிம்போலிக் இல் ஹெல்லே அண்ட் டங்கிள் ஷ்லாங்கன்

வேர் ஐன் ஹெல்லே ஸ்க்லேஞ்ச் இம் ட்ராம் சிஹெட், கன் சிச் தராஃப் வெர்லாசன், டாஸ் சீன் வீஷீத் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஹெம் டேபே ஹெல்ஃபென் வெர்டன், ஆச் ஸ்வீரியேஜ் சிஸ்டுவேஷன் எர்ஃபோல்க்ரீச் ஸு மெய்ஸ்டர்ன். Eine dunkle Schlange weist den Träumer darauf hin, dass verborgene Gefühle in sein Bewusstsein drängen, dh ehm eher unangenehm sind, denen er sich aber dennoch stellen muss.

டர்சிச்ச்டிகே ஷ்லேஞ்ச் இம் டிராம் டை

பெசான்டர்ஸ் ஐஜென்டெம்லிச் மியூட் எயின் ட்ராம் ஆன், டெம் எயின் டர்சிச்ச்டிகே அண்ட் டேஹர் அசிச்ச்ட்பரே ஸ்லாங்கே அல்ஸ் ஐன் ஆர்ட் கெஸ்பென்ஸ்ட் எர்ஷீண்ட் - பீனாஹே வை ஐன் ஜார்டே, வெளிப்படையான ஸ்க்லாங்கன்ஹாட், ஓஹ்னே நோச்சென், மஸ்கெல் அண்ட் ஆர்கன். டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் ஹேட் ஐன் வார்னெண்டே ஃபங்க்ஷன், டென் எஸ் சாக்ட் டெர் ட்ருமெண்டன், டாஸ் அசிச்ச்ட்பரே கெஃபாஹெரென் லாயர் கோன்டன்டன், டை டை ட்ரூமெரின் ஜெட்ஜ் நோச் நிச் வர்னிம்ட். Niechster Zeit etwas vorsichtiger durch das Leben gehen இல் உள்ள Sie sollte.

வான் எய்னர் ஐங்கெரோல்டன் ஸ்க்லாங்கே ட்ரூமென்

ஐன் ஐங்கெரோல்டே ஓடர் ஜுஸ்மேன்ஜெரோல்ட் ஸ்க்லேஞ்ச் சிக்னலிஸியர்ட் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர், டாஸ் எஸ் மென்சென் இன் இம்ரெம் உம்ஃபீல்ட் கிப்ட், டை கேஹெய்ம்னிஸ் வோர் இஹ்ர் ஹபன், டை சை அச் நிச் ப்ரீஸ்ஜெபென் வொலன். டை ஓடர் டெர் ட்ருமெண்டே சோல்டே சிச் ஃப்ராகென், வார்ம் ஜெமண்ட் எட்வாஸ் வோர் ஐஹம் ஓடர் இஹ்ர் வெர்ஹெய்ம்லிச்சென் மச்சே. Aech unerfüllte Bedürfnisse in Liebesdingen können durch dieses gerollte Traumtier ausgedrückt werden.

Eine lange Schlange im Traum sehen - வாவ்!

நான் இறந்து போகிறேன் Der Träumende sollte sich verstärkt mit diesen Empfindungen und Wünschen auseinandersetzen. Auch ist es möglich, dass sich eine Freundschaft une vorhergesehen in eine Feindschaft wandeln könte.

வான் ஐனர் ரைசென்ஸ்க்லாங்கே ட்ரூமென்

Ene besonders große oder riesige Schlange wie beispielsweise eine Anaconda kann furchteinflößend und gefährlich wirken. நான் Traumgeschehen ermahnt sie dy träumende நபர் zu besonderer Vorsicht im Wachleben, dn es könnten schon வழுக்கை Schwierigkeiten bevorstehen. Diese Probleme können sich sowohl auf den privaten als auch auf den beruflichen Bereich beziehen. Gut wäre is im Augenblick, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.

Achtung, dise Traum-Schlange ist giftig!

பெகக்னெட் டெம் ட்ரெமென்டன் ஐன் கிஃப்டிஜ் ஸ்லாஞ்ச், ஜம் பெய்ஸ்பியல் ஐன் க்ரூஸோட்டர், டூயட் டைஸ் டராஃப் ஹின், டாஸ் எர் இன் டெர் ரியாலிடிட் மிட் அன்ஜெலஸ்டன் சிக்கன் அண்ட் நிகழ்வுகள் அச் பெசிஹுங்ஸ்கான்ஃப்ளிக்டன் ஜு கோம்ப்ஃபென் ஹாட். Lhnlich wie ein Schlangengift lähmen diese Dinge d träumende நபர் ihrem beruflichen und privaten Alltag இல் இறந்தார். Sie sollte sich ernsthaft damit auseinandersetzen, um die Blockade zu überwinden.

கோப்ஃப்ளோஸ் அண்ட் எச்ட் க்ரூசெலிக்: ட்ரூம் வான் கோப்ஃப்ளோசன் ஸ்லாங்கன்

பெசன்டர்ஸ் எகெலெர்ரெஜெண்ட் கேன் ஐன் ட்ராம் வான் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் ஓஹ்னே கோஃப் விர்கன். தாஸ் டிராம்சிம்போல் "ஷ்லாஞ்ச் கோஃப் அப்" என்பது ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிலை. Der Schlange den Kopf abzuschlagen, sagt de Träumenden, dass er dunkle Kräfte, seinem Inneren gewirkt haben, endgültig besiegt தொப்பியில் இறக்கவும். Zwar erscheinen டை unheimlichen Mächte im Traum noch in Form der geköpften Schlange, aber sie können dem Träumer nicht mehr schaden.

Eine Schlange ohne Zähne im Traum sehen

வென் மேன் வான் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் ஓன் ஜான் ட்ரூம்ட், பெஸ்ட்ஹெட் கீன் அன்லாஸ் ஸுர் பியுன்ருஹிகுங். தாஸ் ஜான்லோஸ் சுப்பென்டியர் சிக்னலிசியர் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர் லெடிக்லிச், டாஸ் ஐஹெர் ஜெமண்ட் ஐன் பெசன்டெர் கெஃபர் வோர்காகெல்ட், இந்த டைஸ் அபெர் டட்ஸாக்லிச் überhaupt nicht gibt. வீலெய்ச்ட் மச்செட் ஜெமண்ட் டெர் ட்ரூமெரின் ஐனென் ஷ்ரெக்கன் ஐன்ஜாகன் ஓடர் ப்ளோ டை அஃப்மெர்க்சம்கெயிட் ஆஃப் சிச் லென்கென்.

வான் டெர் வாஸ்ஸர்ஸ்லேஞ்ச் ட்ரூமன்

Eine Wasserschlange oder ein Aal ist ein Traumbild, das auf die erfolgreiche Bewältigung von Problemen und Krisen hinweist. டர்ச் டை ரெய்னிஜெண்டே கிராஃப்ட் டெஸ் வாஸர்ஸ் விர்ட் டெர் ட்ரூமர் சிச் ஆச் வான் பெலாஸ்டென்டன் கெஃபெலென் பெஃப்ரெய்ன் அண்ட் கேன் அன்லெஸ்ஸ்டெட் இன் ஐன் நியூ லெபென்ஸ்பேஸ் ஸ்டார்டன். Allerdings sollte er auch nicht übermütig werden und bedenken, dass jederzeit neue Gefahren drohen könnten.

Eine besonders zahme Schlange im Traum erleben

ஐன் பெசண்டர்கள் ஜஹ்மே ஓடர் ஜுட்ராலிச் ஸ்க்லேஞ்ச் கன் ஐனெர்சீட்ஸ் சிக்னலிசெரென், டாஸ் ஐன் எஹெமலிகர் ஃபைண்ட் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் நன் ஃப்ரீடன் மிட் இஹ்ம் ஸ்க்லீசன் மச்செ. ஆண்ட்ரெர்ஸெய்ட்ஸ் சோல்டே டை ட்ரூமென்டே நபர் ஆச் பெஸாண்டர்ஸ் மிஸ்ட்ராவிச் சீன், வென் ஸீ ஐன் ஜஹ்மேஸ் க்ரிச்ச்டியர் இம் டிராம் எர்பிக்லெட். இது கோன்டே சீன், டாஸ் மென்ஷென், டை சிச் அல்ஸ் இஹ்ரே ஃப்ரூண்டே ஆஸ்ஜெபென், வஹ்ஹீட் டூஷென் வொல்லன் இல் உள்ளது.

Zerstückelte Schlange im Traumszenario இல் இறக்கவும்

Wenn eine Schlange im Traum en viele kleine Teile zerstückelt ist, ist die ein Zeichen dafür, dass der Schlafende seine Probleme und Sorgen Offenbar gerade verarbeitet. எர் ஜெர்லெக்ட் சை இன் வைல் க்ளீன் ஐன்செல்டெய்ல், எனவே டாஸ் சை பெஸர் ஜூ பெவல்டிஜென் சிண்ட். வென் இறந்தார்

Zschhh ... - வான் டெர் ஜிஷெண்டன் ஸ்லாங்கே ட்ரூமன்

ஐன் ஜிஷெண்டே ஓடர் லாட் ஷ்லேஞ்ச், ஜம் பெய்ஸ்பியல் ஐன் க்ளாப்பர்ஸ்லேஞ்ச், இஸ்ட் ஐன் ட்ராம்சிம்போல், டாஸ் அன்டர்ஷீட்லிச் கெடூட் வெர்டன் கண்ணன். இது ஒரு நபரை அல்லது ஒருவரை இழக்கக் கூடியது. ஜெடோச் இஸ் அக் மாக்லிச், டாஸ் டாஸ் ஜிஷென் டெர் ஷ்லாஞ்ச் டென் ட்ரூமர், சீனென் ஐஜென்ட்லிச்சென் ஆஃப்காபென் திறனற்ற ஓடர் டூஷ்சென் சோலில் இருந்து மட்டுமே.

ஐன்பாக் கற்பனை! ட்ராம்-ஷ்லாஞ்ச் தொப்பி zwei Köpfe ஐ இறக்கவும்

டெர் ட்ராம்வெல்ட் இஸ்ட் அல்லேஸ் மாக்லிச். தேசால்ப் கண்ணன் துர்காஸ் செயின், டாஸ் டெர் ட்ரூமென்டன் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் எர்ஷெயின்ட், டை ஸ்வேய் ஓடர் சோகர் மெஹரேர் கோஃப் கோஃப் ஹெட். டைசஸ் ஃபேபெல்வெசென் விர்ட் ஹைட்ரா ஜெனண்ட் அண்ட் ஸ்டாம்ட் ஆஸ் டெர் கிரிச்ச்சென் மித்தாலஜி. தாஸ் டிராமெர்லெப்னிஸ் வீஸ்ட் டை ட்ரூமெரின் டராஃப் ஹின், டாஸ் ஜெமண்ட் ஆஸ் இஹ்ரெம் ஃப்ரெண்டெஸ்க்ரீஸ் சை வோம்க்லிச் ஹிண்டர்ஜெத், ஓபொஹல் எர் ஓடர் சை சிச் ஜெஜென்பெர் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர் ஃப்ரெண்ட்ஸாஃப்ட்லிச் வெர்ஹால்ட்.

இந்த வழியில் பார்க்கவும்…

Eine Schlange mit Beinen, die wie eine aussieht Eidechse Schwanz mit sehr langem, ist ein laut der Allgemeinen Traumdeutung Warnsignal: Möglicherweise nnghert Unglück sich ein oder ein ecer diee techr diee t sor dien வென் டெர் ட்ரூமர் க்ளக் அண்ட் überlegt ஹேண்டெல்ட், கன் எர் டை ஷ்லிம்ஸ்டன் ஃபோல்ஜென் நிகழ்வுகள் நொச் வெர்ஹெர்தெர்ன்.

ஆக்ரோஷமான அண்ட் ஜெஃப்ஹர்லிச் ட்ராம்-ஷ்லேஞ்ச் டை

ஹில்ஃப், ஐச் வெர்டே வான் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் இம் டிராம் வெர்ஃபோல்ட்!

"டை ஷ்லாஞ்ச் வெர்ஃபோல்ட் மிச்!" - வென் டெர் ட்ருமெண்டே இறந்தார் டெர் ட்ராம்வெல்ட் வஹ்ரில் ஒரு நிமிஷம் எமர் டைஸ் நர், அலர்ஜிங்ஸ் சோல்டே எர் சிச் மிட் டைசென் எம்பிஃபிங்கன் ஆச் இம் வாச்லெபென் ஆசீனாண்டர்செட்சென். Ansonsten könnte er die Verfolgung durch eine Schlange noch öfters im Traum erleben.

ஐனென் ஸ்லாங்கன்-ஆங்கிரிஃப் இம் ட்ராம் எர்லெபென்

ஹில்ஃப், ஐன் ஷ்லேஞ்ச் கிரிஃப்ட் மிக் ஆன்! Sie kommt டைரக்ட் auf mich zu! » Ein solches Traumerlebnis, in der der Träumer von einer aggressiven Schlange bedroht wird, kann darauf hindeuten, dass die träumende Person im Wachleben eventuell Verletzungen erleiden wird. Diese müssen aber nicht körperlicher Natur sein, sondern konnen auch darin bestehen, dass ein enger Vertrauter den Träumenden enttäuscht und somit seelisch verletzt.

கெய்ன் ஆஸ்வெக்: டை ஷ்லாஞ்ச் இம் டிராம் பிளாக்கியர்ட் டென் வெக்!

வென் மேன் ஐம் ட்ராம் வோர் எட்வாஸ் வெக்லாஃபென் வில், அபெர் ஐன் ஸ்லாஞ்ச் டென் வெக் ப்ளாக்யர்ட், சோல்ட் டெர் ஷ்லேகர் சிச் ஜுனெக்ஸ்ட் மிட் சீனென் ரீலேன் அன்வெஸ்ஸ்டன் எமோஷனென் அண்ட் வெர்ட்ராங்க்டன் எரினெருங்கன் ஆஸைனாண்டர்செட்ன் Grundsätzlich vergrößern sich Probleme oftmals, wenn man versucht, sie zu verdrängen. வெர் சிச் இஹ்னென் ஜெடோச் ஸ்டெல்ட், இஸ்ட் இம்மர் ஆஃப் டெர் ஜெவின்ர்சனைட் - செல்ப்ஸ்ட் வென் டை ஷ்வயெர்கைடென் நிச் க்ளீச் ஜூ லேசன் சிண்ட்.

டை டைச் ஷ்லேஞ்ச் டை: டெர் ரெய்ன்ஸ்டே ஹாரர் ஐம் டிராம்

ஐன் ஹண்ட் விர்ட் ஆபர் டெர் ஷ்லாஞ்ச். தாஸ் பெடியூடெட் இஹ்ர் டிராம்

Wenn eine Schlange einen Hund im Traum frisst, werden positive Emotionen in der Psyche des Träumers eventuell verdrängt. Er sollte sich fragen, warum er den denativen Gefühlen so einen großen Raum gibt, anstatt sich an den schönen Seiten des Lebens zu erfreuen. Der Träumende sollte sich um Erfolgserlebnisse bemühen, eine Aufmunterung sorgen konnen.

Auf Katzenjagd: Träumen, dass die Schlange Eine Katze frisst

Eine Schlange, dine eine Katze tötet, k Verndigt Verrat und Missgunst an, die das Leben der träumenden நபர் நிகழ்வுகள் பெலாஸ்டன். வீலெய்ச் சிண்ட் அன்டெர் மென்ஷென் நீடிஷ் ஆஃப் டை ட்ருமெண்டே ஓடர் கன்னென் இஹ்ர் டென் பெருஃப்ளிச்சென் எர்ஃபோல்க் நிச். டாவோன் சோல்டே சிச் டை பெட்ரோஃபென் அலர்ஜிங்ஸ் நிச் பெர்ரென் லாஸன், சோன்டெர்ன் ஸ்டாட்டெட்சென் வெய்டெர்ஹின் இஹ்ரே ஜீல் வெர்ஃபோலஜன். பால்ட் ஷான் விர்ட் டை லெஸ்டெரி வான் செல்ப்ஸ்ட் ஆஃப்ஹரன்.

டை மusஸ் அல் லெக்கர்பிசன் ... டை டிராம்-ஷ்லேஞ்ச் ஃப்ரிஸ்ட் டென் நாகர்

Ein Traumerlebnis, in de eine Schlange eine Maus frisst, குறியீடுகள் நிகழ்வுக் கசப்பானது டெர் ட்ருமெண்டே ஆச், டாஸ் எர் சீன் ஃபைண்டே ஓடர் பர்ஸனன், டைம் ஐம் அன்ஜெனெஹம் சிண்ட், அவுஸ் சீனெம் லெபென் ஹேரusஷால்டென் கான். டைஸ் கோன்டே சிச் அல்ஸ் வோர்டெயில்ஹாஃப்ட் ஃபர் டென் ட்ரூமர் எர்வீசன், அபெர் ஆச் அல்ஸ் நாச்செலிக், வென் எர் டைஸஸ் ஜீல் நர் மிட் அன்ஃபைரன் மிட்டல் எர்ரிச் தொப்பி.

டை ஸ்லாஞ்ச் ஃப்ரிஸ்ட் ஐன் ஆண்ட்ரே ஸ்லேஞ்ச் இம் டிராம்

Eine Schlange, dine eine andere Schlange frisst, deutet auf eine Art Konkurrenzkampf zwischen zwei Emotionen hin, dy träumende நபர் இறந்து விடுங்கள். Hat sie sich während dieses Traums besonders wohlgefühlt, kann die ein Zeichen dafür sein, dass das நேர்மறை Gefühl sich gegen die belastende Empfindung durchgesetzt தொப்பி. தாஸ் Gefühl அல்லே gegen mich verschwimmt dann.

ஐன் மென்ஷ் வேர்ட் ஐம் டிராம் வான் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் கிடைத்தது

வென் டை ஷ்லாஞ்ச் ஐனென் மென்ஷென் டிடெட் ஓடர் ஃப்ரிஸ்ட் டைஸ் ட்ராம்சிம்போல் கான் ஆஃப் வெர்சீடீன் வெயிஸ் கெடூட் வெர்டென். ஹேண்டெல்ட் சிச் பெய் டெர் ஜெஃப்ரெஸ்ஸெனன் நபர் உம் ஐனென் பெக்கன்டென் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ், பெனிக்டிட் டீசர் நிகழ்வுகள் ஹில்ஃப் அண்ட் அன்டர்ஸ்டாட்சுங். ஃப்ரிஸ்ட் டை ஷ்லாஞ்ச் டாகெஜன் ஐனென் ஃப்ரீம்டன் மென்ஷென், டென் ட்ரூமெண்டென் நிகழ்வைச் சேர்ந்தவர் அல்லது ஃபைண்ட் ஷாட்சன் ஆகியோரைப் பார்ப்பார்.

இச் ட்ரோம்

"ஓ நீன், ஐன் ஷ்லாஞ்ச் வொர்க்ட், ஃபிஸ்ட்ஸ்ட் மிச்! Dieses Traumerlebnis weist den Schlafenden darauf hin, dass er sich einem schlechten Einfluss nicht länger entziehen kann und von diesem vollkommen beherrscht wird. Eine solche Deutung erscheint besonders dann plausibel, wenn das Reptil den Träumenden verschlingt. Gleichzeitig beinhaltet das Traumsymbol "Schlange will mich töten" aber auch die Möglichkeit eines Neuanfangs, wenn der Träumer es schafft, sich வான் டென் நெகடிவென் Erfahrungen zu befreien.

டிங்க், ட்ரூமன் மச்சனில் ஷ்லாங்கன் இறக்கவும்

டை ஹுடுங் அண்ட் வெர்வாண்ட்லங் ஐனர் எர்ட்ரூம்டன் ஷ்லேஞ்ச்

வென் டை ட்ரூமென்டே நபர் எயின் ஸ்லேஞ்ச் சிஹெட், டைன் சிச் ஹுடெட் ஓடர் ஈன் அன்டெர்ஸ் டயர் வெர்வாண்டெல்ட், மேக்ட் சை வாஹர்ஷெயின்லிச் ஜெரட் எபென்ஃபால்ஸ் ஐனென் வாண்ட்லங்ஸ்ப்ரோஜெஸ் டர்ச். Ihre Persönlichkeit entwickelt sich weiter und sie lernt neue Seiten an sich selbst kennen. Deshalb steht di ung der Schlange als Traumsymbol auch für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, der der oder dem Träumenden viele neue Erfahrungen bescheren wird.

வான் ஐனர் டான்செண்டன் ஓடர் ஸ்பிரிங்என்டன் ஸ்லாங்கே ட்ரூமன்

டான்செண்டே ஷ்லாஞ்ச் இஸ்ட் எபென்சோ வை ஐன் ஷ்லாஞ்ச், டை ஸ்பிரிங்ட், ஈன் ட்ராம்பில்ட், டாஸ் ஆஃப் டை ஹெர்காம்மிலிச் பெட்யூடுங் டெர் நேட்டர் அல்ஸ் வெர்ஃப்ஹெரின் பெசோஜன் இஸ்ட். Mlicglicherweise ist der Träumer (oder auch die Träumerin) recht anfällig für weibliche Reize und lässt sich von diesen leicht ablenken. டாடர்ச் கின்டே ஐன் பார்பெசிஹுங் ஜெடோச் எர்ன்ஸ்டாஃப்ட் ஜிஃபிஹர்டெட் வெர்டன், வென் டை ஃப்ளர்டெரி ஜுவோர் நிச் மிட் டெம் பார்ட்னர் கெக்லர்ட் வுர்டே.

Wo steckt sie nur? டை ஷ்லாஞ்ச் verschwindet im Traum oder versteckt sich

Eine Schlange, டை verschwindet oder dich sich versteckt, signalisiert dem Träumenden, dass er belastende Gedanken vorerst aus seinem Leben verdrängt தொப்பி. Diese können aber jederzeit wiederkehren und sein Inneres Gleichgewicht gefährden. Auch ist es möglich, dass jemand den Träumer in eine peinliche Lage bringen könnte - Hier gilt es, Ruhe und einen "kühlen Kopf" zu bewahren.

டாட் அண்ட் ஸ்க்லேஞ்ச்: டை டிரைம் ட்ரூம்டுடுங்கன்

ட்ராம்-ஷ்லாஞ்ச் ஸ்டைர்ப்ட் இறக்கவும்

வெர் டென் டாட் ஐனர் ஷ்லேஞ்ச் இம் ட்ராம் எர்லெப், மஸ் நிச் பெஃபர்ட்டென், டாஸ் எர் ஆச் ஐம் வாச்லெபென் ஐனெம் டோட்டன் டயர் ஓடர் மென்ஷென் பெகெக்னென் விர்ட். Vielmehr kündigt dieses Traumsymbol eine positive Wende im Leben des Träumenden an. Wenn டை geträumte Schlange Stibt, hat der Träumer wahrscheinlich alle Menschen aus seinem Leben verdrängt, die einen neagativen Einfluss auf ihn haben und kann unlaslastet einen neuen Lebensabschnitt startnen.

Eine Schlange wird im Traum getötet

வென் டெர் ஷ்லாஃபெண்டே ட்ரூம்ட், ஐன் ஷ்லாஞ்ச் ஜு டாடென், இஸ்டெர் மெக்லிஷர்வீஸ் über சிச் செல்பஸ்ட் எர்ஸ்க்ரோக்கன், டென் ஐம் ரியல் லெபென் வோர்டே எர் எட்வாஸ் வொல் நீ டூன். Eine Schlange im Traum zu erschlagen, zu erwürgen oder zu überfahren ist jedoch ein Zeichen dafür, dass die oder der Träumende versucht, sich von den Beschwernissen der Vergangenheit zu befreien. Ist d Schlange einmal zertreten, sollte sich auch sein Leben zum Besseren wenden. வென் டை ட்ரூமென்டே பெர்சன் அபெர் சிஹெட், வை ஜெமண்ட் ஆண்டெர்ஸ் ஐன் ஷ்லாஞ்ச் எர்வெர்க்ட் ஓடர் ஜெர்டெயில்ட், அச் நெஹ்மனில் உள்ள மஸ் சை சிச் வோர் மென்ஷென், டை சை நிகழ்வில் பெட்ரூஜென் வாலன்.

ஹேண்ட்லுங்கன் ஈன்ஸ் மென்சென் மிட் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் இம் டிராம்

Auf in den Kampf mit der Traum-Schlange!

Der geträumte Kampf mit einer Schlange signalisiert dem Träumenden, dass er im Wachleben einige Hindernisse überwinden muss, u se se Ziele zu erreichen. க்ளீச்சஸ் கில்ட் ஆச் ஃபார் டென் கேம்ப்ஃப் ஜெகன் லோவே. இது சினெம் உம்ஃபெல்டில் உள்ள கிப்ட் வோமிக்லிச் மென்சென், டை இஹ்ம் ஃபைண்ட்லிச் கெசொன்னன் சிண்ட். இம் ட்ராம் மிட் ஐனர் ஷ்லாங்கே ஜு காம்ப்ஃபென், இஸ்ட் டெஷல்ப் ஐன் ஜெய்சென் டாஃபர், டாஸ் டெர் ட்ரூமர் டைஸ் ஹெராஸ்ஃபோர்டெருங் அன்னிம்ட். ஒப் இஸ் இஹெம் ஜெலிங், டென் வைடர்ஸ்டாண்ட் ஸு ப்ரெச்சென், ஹோன்ட் வோம் ஆஸ்காங் டெஸ் காம்ப்பெஸ் ஜெகன் டை ஷ்லாஞ்ச் ஏபி.

தாஸ் ஸ்பீல் மிட் டெர் கெஃபாஹ்ர்: ட்ரூமன், மிட் டெர் ஷ்லாங்கே ஸு ஸ்பைலன்

Mit einer Schlange zu spielen, ist ein Traumbild, das auf eine etwas kindliche und naive Persönlichkeit des Schlafenden verweist. Vielleicht handelt die träumende நபர் manchmal zu leichtfertig und lässt sich deshalb auf viel zu risante Vorhaben ein. Ebenso ist möglich, dass Betrüger oder Kriminelle die Gutgläubigkeit des oder der Träumenden ausnutzen konnten.

ஹாப் டிச்! Eine Schlange im Traum einfangen

தாஸ் ஃபெஸ்டால்டன் ஓடர் ஐன்ஸ்பெரென் ஐனர் ஷ்லாங்கே இம் ட்ராம் சிம்போலிசியர்ட் டை Überwindung வான் நெகடிவேன் எனர்ஜியன் அண்ட் ஐன்ஃப்ளோசன், டை பிஷர் நொச் ஆஃப் டென் ட்ரூமர் ஐங்க்விர்க் ஹபன். Eine Schlange zu fangen, bedeutet in der Traumforschung, dass der Träumende seine Wdersacher besiegt und unangenehme Emotionen und Triebe - zumindest vorerst - unter Kontrolle தொப்பி. கன் டாஸ் டயர் ஐம் ட்ராம் ஃப்ளீஹென் ஓடர் டெர் ஷ்லெஃபர் லாஸ்ட் எஸ் லாஸ், எனவே இஸ்ட் டெர் சீக் über டை கிக்னர் நூர் வோர்பெர்கெஹெண்ட்.

நா லாஸ், கே ஷான்…

Wird die Schlange im Traum aus einem Käfig freigelassen, தொப்பியில் இறக்கவும் Sie machen ihr im Wachleben und im Schlaf keine Angst mehr, sondern sie kann sie beherrschen und professionalell damit umgehen.

மஹ்ல்ஸீட்! Träumen, eine Schlange zu Essen oder zu erbrechen

தாஸ் வெர்ஸ்பீசன் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் விர்ட் டெர் ட்ரூமென்டே வோஹ்லிச் வை ஐன் எக்லிகஸ் எசென் அல்ஸ் செர்ர் அன்ஜெனெஹ்ம் எம்ப்ஃபிண்டன். Wird die Schlange gefressen oder verschluckt, versucht die träumende நபர் womöglich, எதிர்மறை Gefühle und Belastungen regelrecht in sich hineinzufressen, in der Hoffnung, dass ihre Umwelt nicht merkt, wie eshh micht mert

Wird wahrscheinlich aber nicht gilingen, so dass es der Träumerin auch durchaus passieren kann, gerade verspeiste Schlange zu erbrechen. Dies ist dann ein Hinweis darauf, dass sie sich mit ihren Ängsten und Befürchtungen nochmals auseinandersetzen sollte.

ஷ்லாங்கன்ப்ஃப்லெஜ்: தாஸ் சிம்போல்டியர் ஃபேட்டர்ன் ஓடர் ஸ்ட்ரீச்செல்ன்

Eine Schlange zu füttern oder zu streicheln kann in der Traumwelt darauf hinweisen, dass der Träumende möglicherweise seinen Trieben und Leidenschaften zu viel Platz im Leben einräumt, dabei Aldtings எர் ஹேண்டெல்ட் gefühlsgetrieben und manchmal leichtfertig. Ebenso kann das Bild von der Pflege einer Schlange vor falschen Hoffnungen und unrealistischen Versprechungen in der Wirklichkeit எச்சரிக்கை.

Eine Schlange gebären - Ein unheimliches Traumerlebnis

Mit einer Schlange schwanger sein: Dann kann auch wirklich nur im Traum passieren. தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்லாங்கே ஜெபேரன்" சிக்னலிசெட் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர், டாஸ் லாங்கே அன்டெர்டிராக்டே கெஃபெல் அண்ட் பெகர்டென் கன்னியாஸ்திரி ஐஹர் லெபென் ட்ரங்கனில் டை டைம் ஷ்வாங்கர்ஷாஃப்ட் மிட் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச் ஸ்டெல்ட் ஐயும் ஆஃபோர்டோருங் அன் டை ட்ரூமெரின் டார், டைஸ் எமோஷனென் அல்ஸ் ஐனென் டீல் இஹ்ரெர் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட் அன்ஜுன்மென்.

அல்ஸ் ஹாஸ்டியர் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் ஹால்டன். வாரும் டைசர் டிராம்?

வென் மேன் டேவோன் ட்ரூம்ட், சிச் ஐன் ஷ்லாங்கே அல்ஸ் ஹாஸ்டியர் ஸு ஹால்டன், பெஸ்காஃப்டிக்ட் சிச் டெர் ட்ரூமர் ஆஃபென்பார் மிட் டென் டெஸ்டெரென் அண்ட் அன்ஜெனெமன் சீடன் சீன்ஸ் சாரக்டர்ஸ். Er ist darum bemüht, diese auch als Teil seines Lebens und seiner Persönlichkeit zu sehen und anzuerkennen. Dabei sollte der Träumende jedoch seine positiven Charakterzüge nicht vergessen - auch diese können weiterhin gefördert werden.

டை ஹாட் அப்சியஹென், இஹ்ஹ் ... டிராம்டியூடுங் "ஸ்லாங்கே ஹுடென்"

Eine Schlange zu häuten verweist gemäß der allgemeinen Traumdeutung darauf, dass der Träumende sich auf einen Wandel in seinem Leben vorbereitet, den er auch selbstbestimmt gestalten will. Womöglich setzt sich derjenige zurzeit neue Ziele im Leben oder start einen neuen Lebensabschnitt durch eine Heirat, den Hausbau oder die Geburt eines Kindes. Dabei setzt sich dy träumende நபர் möglicherweise mit verdrängten Erinnerungen auseinander, die sie auf dise Weise verarbeitet.

கிஃப்ட் ஸ்டேட் பால்

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "மெல்கன்" தொப்பி நார்மலர்வீஸ் ஐன் ஈஹர் பாசிடிவ் பெடெடுங் அண்ட் ஸ்டெஹ்ட் ஃபார் க்ளக் அண்ட் வோஹல்ஸ்டாண்ட். Wird während des Traums jedoch eine Schlange gemolken, konnten fremde Menschen die Gutmütigkeit des Träumenden ausnutzen. டைஸ் வர்ஷ்செய்ன்லிச், வென் டெர் ட்ரூமர், சீனெம் ஷ்லாஃபெர்லெப்னிஸ் பீபோக்டெட், டயர் அன்டெர் பெர்ஸன் டை ஷ்லாஞ்ச் மெல்கன் அண்ட் கிஃப்ட் ஜெவின்னென்.

தாஸ் கெஸ்ப்ரச் சுச்சென். Mit einer Schlange im Traum rede

ஐன் ஹாரி பாட்டர்-ரோமன், வென் மேன் டேவோன் ட்ரூம்ட், மிட் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் ரெடென் ஸு கோன்னென் ஆகியவற்றில் மனிதர் வேகமாகச் சென்றார். வெர் டாஸ் டயர் ஐம் டிராம் வெர்ஸ்டான்டென்ட் தொப்பி, சொல்லே சிச் தரன் எரின்நெர்ன், ஜெனஸ் தாஸ் ரெப்டில் ஜுர் ட்ரூமெண்டன் பெர்சன் கெஸாக்ட் தொப்பி. Wollte es sie womöglich vor einer großen Gefahr எச்சரிக்கை? ஓடர் தொப்பி இறந்து போகிறது? தாஸ் அல்லஸ் கண்ணின் சிறந்த மரபான டிராம்டியூடுங் ஹில்ஃப்ரீச் செயின். Grundsätzlich verweist solch ein Gespräch mit einer Schlange auf di eigene Auseinandersetzung mit sexuellen Begierden, Lust und Aggressionen.

ஐன் ஷ்லேஞ்ச் ரெட்டன்: ஐஹரே ட்ரூமினிடர் விளக்கம்

வென் மேன் ஐம் ட்ராம் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் ஆஸ் ஐனர் பெட்ரோஹ்லிச்சென் சிசுவேஷன் ரெட்டெட், இஸ் மேன் ஆஃபென்பார் ஐன் செஹ்ர் ஹில்ஃப்ஸ்பெரைடர் மென்ஷ். தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் எர்மஹன்ட் டென் ட்ரூமர் ஜெடோச், ஜெனாவ் தராஃப் ஸு ஆக்டென், வெர் சீன் ஹில்ஃப் டட்ஸ்ச்லிச் பெனிக்டிட். ஈவென்யூல் கிப்ட் சீனெம் உம்ஃபீல்ட் மென்ஷனில் உள்ளது, டை சீன் க்ரோசிக்ஜிகிட் ஜெலஜென்ட்லிச் ஆஸ்நட்ஸன் அண்ட் சிச் ஆஸ் பெக்வெம்லிச் கேட் ஆஃப் இஹ்ன் வெர்லாசன்.

டேர் செஹென் டென் ட்ராம்வெல்ட்டில் ஷ்லாங்கென்டியர்ஸ்

வேர் ஐம் டிராம் ஐன் ஷ்லேஞ்ச் சிஹெட், ஹாட் ஆஃபென்பார் ஆங்ஸ்ட் டேவர், டாஸ் ஐன் வோல்கேஹெடெட்ஸ் கெஹிம்னிஸ் ஜெலஃப்டெட் வெர்டன் கன்டென்ட். Der Träumer sollte sich fragen, warum er nicht möchte, dass diese Sache ans Tageslicht kommt. சிண்ட் டை Befürchtungen umsonst? Vielleicht ist என்பது Zeit für eine ehrliche Aussprache mit den Menschen, die ihm vertrauen und denen derjenige umgekehrt vertraut.

தாஸ் டிராகன் டெர் ஷ்லாங்கே அல்ஸ் ட்ரூமண்ட்லங்

Eine Schlange im Traum zu tragen signalisiert dem Träumenden, dass er sich mit den dunklen Seiten seiner Persönlichkeit auseinandersetzt, இறப்பு mitunter auch abchreckend oder furchteinflößend sein können. டே டை ட்ரூமென்டே நபர் டாஸ் க்ரியெக்டியர் ட்ரெக்ட், எபெர்னிம்ட் சை அபெர் வெரான்ட்வொர்டுங், அண்ட் ஜ்வர் ஆச் ஃபர் டைஸ் சரக்டர்ஸேஜ், அண்ட் நிம்ம்ட் சை அல்ஸ் ஐனென் டீல் வான் இஹ்ர் ஆன்.

Träumen, eine Schlange zu treten oder zu Jagen

தாஸ் ட்ரெடென் ஓடர் ஜகேன் ஐனர் ஸ்க்லேஞ்ச் இம் ட்ராம் டியூட் டராஃப் ஹின், டாஸ் சிச் டெர் ட்ரூமர் ஐனெர் ஸ்வீரியெஜென் லெபென்ஸ்ஃபேஸ் பெஃபிண்டெட், டெர் எர் வைடர்ஸ்டேன்டே überwinden அண்ட் சிச் மிட் சீனைன் ஃபைண்டென் அஸைனாண்டர்செட்ஸன் மஸ். ஜெலிங்க் டெம் ஷ்லாஃபென்டன், டை ஷ்லாங்கே டர்ச் சீன் ட்ரைட்டே ஜு வெர்ஜாகன், இஸ் இஸ் வஹர்ஷெய்ன்லிச், டாஸ் எர் டை ஆஸினாண்டர்செட்ஸுங் மிட் சீனென் கிக்னெர்ன் ஆச் இம் ரியலென் லெபென் ஜெவின்ன் விர்ட்.

வெஜ் டமிட்! தாஸ் வெக்வெர்ஃபென் ஐனர் ஷ்லேஞ்ச் இம் டிராம்

Wer eine Schlange während des trams wegwirft oder wegschleudert, தொப்பி sich offenbar in der Wachwelt ఇంటர்சிவ் mit seinen verborgenen Persönlichkeitsteilen beschäftigt. Diese Charaktereigenschaften haben einer genauen Prüfung nicht standgehalten und wurden fr schlecht erklärt. Nun ist die Träumende offenbar soweit mit sich im Reinen, dass auch die Schlange als Symbol der Falschheit und Verführung offenbar keine Gefahr mehr für sie darstellt.

Weitere Träume zum Traumsymbol «Schlange»

Ein vergiftetes Geschenk? ட்ரூமன், ஐன் ஷ்லேஞ்ச் ஜு பெக்கமன்

"Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!", weiß der Volksmund. Wer verhält es sich aber in der Traumwelt, wenn der träumenden நபர் eine Schlange geschenkt wird? Dann sollte die Träumerin besonders auf die Person achten, die ihr diese Gabe தொப்பி zukommen lassen. இது கோன்டே சீன், டாஸ் சிச் டாஸ் க்ரோஸிகிகே கெஷ்செங்க் அல்ஸ் டூஷ்சுங் எர்வீயிஸ்ட், ஆஃப் டை டை ட்ருமெண்டே நிக்ட் இங்கேஇன்ஃபால்லன் சோல்டே.

Große Angst vor einer Traum-Schlange haben

நெய்ன், சை சிண்ட் நிச் அலீன்: வீலே மென்சென் ஹேபென் ஆங்ஸ்ட் வோர் ஷ்லாங்கன். Träumen von Frauen kann di empfundene Angst vor Schlangen darauf hindeuten, dass sie fürchten, von ihrem Mann verlassen zu werden. Auch eine Furcht vor unkktenten Charaktereigenschaften oder sexuellen Trieben kann dazu führen, dass man im Traum Angst vor Schlangen empfindet.

தாஸ் ஸ்லாங்கன் -டாட்டூ இம் டிராம் - அபெர் வாரும் டாஸ் மோட்டிவ்?

Eine Schlange als Tattoo weist die träumende நபர் darauf hin, dass sie ihre verborgenen Sehnsüchte und Begierden endlich wahrnehmen und als Teil ihres Charakters anerkennen soll, அதனால் dass sie sie nicht mehr verheimlenhen Auf der anderen Seite ist au auch möglich, dass das Schlangen-Tattoo im Traum als Warnsignal dient, weil jemand der Träumerin schaden will.

க்ளீன் அண்ட் ஷ்னெல்: வான் ஐனர் ஷ்லாங்கன்-ஸுங்கே ட்ரூமன்

Erscheint die Zunge einer Schlange im Traum, sollte der Träumer wachsam sein: Es ist möglich, dass eine andere Person Lügen und falsche Behauptungen haber ihn verbreitet. தாதர்ச் கான்டென் சீன் ரூஃப் அண்ட் சீன் ஜெசெல்சாஃப்ட்லிச் ஸ்டெல்லுங் நாச்சால்டிக் கெஸ்சிடிக்ட் வெர்டன். Der Träumende sollte darauf achten, seinem Umfeld über ihn geredet wird இல் உள்ளார்.

ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்லாஞ்ச்" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

டை ஷ்லாஞ்ச் கில்ட் சீட் டெர் பிப்லிசென் பெகெக்னுங் மிட் ஈவா அல்ஸ் ஐன் பாஸ் வெர்ஃபுஹ்ரெரின். டமிட் கொம்ட் டெம் டயர் இன் டெர் ஆல்ஜெமெய்ன் ட்ரூம்டெடுங் ஐன் செக்ஸுவல்லெ பெடெடுங் சூ. Sie von einer Schlange geträumt, kann die ein Hinweis darauf sein, dass demnächst eine «schlüpfrie» நிலைமை auf Sie zukommt உள்ளன. டெல் ட்ரம்டியூடுங் நம்லிச் ஆஃப் அல்ஸ் ஃபல்லுசிம்போல் கெசெஹனில் ஷ்லாஞ்ச் விர்ட் டை. டெர் செக்ஸுவல் அஸ்பெக்ட் இறந்தார்

Allgemein stellt die Schlange im Traum die ட்ரைபே, இன்ஸ்டின்க்டே மற்றும் உணர்வுகளை டெஸ் ட்ருமெண்டன் கொடுங்கள். Diese befinden sich im Verborgenen, im Unterbewusstsein des Menschen, und kommen nun ans Tageslicht. Taucht eine Schlange im Traum auf, kann sich der Träumende in einem Entwicklungsprozess befinden, deem er seine பாலியல் உணர்ச்சியில் ஈடுபடுதல் மற்றும் festigt.

டார்பெர் ஹினாஸ் வார்ன்ட் டை ஷ்லாங்கே இம் டிராம் வோர் ஐனர் நிலைமை, டெர் மேன் ஐனெம் ஆண்டெரென் மென்சென் நிச் வெர்ட்ரூயன் சோல்டே - ஸ்க்லீலிச் இஸ்ட் தாஸ் டயர் ஆச் எச் சின் சின்னம் வெராட் மற்றும் பொய். Seien Sie nicht zu leichtgläubig und விழுந்த Sie nicht auf falsche Freunde இங்கே.

ட்ரூமன் சிண்டில் வீடெர் ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங்சான்செட்ஸ் வான் ஷ்லாங்கன்:

 • ஸ்லாஞ்ச் செஹென்: ஆங்ஸ்ட் டேவர், டாஸ் ஐன் டங்கிள்ஸ் கெஹிம்னிஸ் பெக்கன்ட் விர்ட்
 • zwei Schlangen sehen: zwei Freunde sind nicht das, sie vorgeben
 • வியேல் ஸ்க்லாங்கன் செஹென்: ஃப்ரூண்டே கோனென் சிச் அல்ஸ் ஃபீண்டே என்ட்புப்பேன்
 • ஸ்க்லேஞ்ச் உம்ஸ்லிங்ட் ஐன் கோர்பெர்டெயில்: ஸ்வச்ச்பங்க்ட் விட் ஆஃப்செஜிக்ட்
 • Schlange umschlingt den gesamten Körper: Wunsch nach Befreiung aus Einer Lebenssituation Oder von Einer Person
 • ஸ்க்லேஞ்ச் இஸ்ஸ்ட் அக்ரெசிவ் அண்ட் பீய்ட்: எபென்பால்ஸ் ஈன் ஸ்வாச்ச்பங்க்ட்
 • ஸ்க்லேஞ்ச் ஹுடெட் சிச்: வெர்வாண்ட்லங்ஸ்ப்ரோசெஸ், நியூரங் ஸ்டெஹ்ட் ஆன்
 • ஸ்லாஞ்ச் கிரீச்
 • ஸ்லாஞ்ச் ஈஸ்ட் கிஃப்டிக்: செக்ஸுவல் அன்ஸ்ப்ரூச்ஸ்வால், விர்ட் அபெர் நிச் ஆஸ்ஜெலெப்ட்.

இது கிப்ட் ஓசர்டெம் கaumம் ஐன் ட்ராம்சிம்போல், டெசன் நிறம் eine so wichtige Rolle bei der Traumdeutung zukommt. இஹ்ரீம் ட்ராம் கியாச்செட்டில் ஸீ ஆஃப் இறந்தார் ஃபர்பே டெர் ஷ்லாங்கே? Schauen Sie nach, இறந்தார் Farbgebung des Tieres über Ihren Traum aussagt:

 • ரோட் ஷ்லேஞ்ச்: குறியீட்டு முறை பாலியல் உணர்வு; ஹாபென் சை வான் ஐனர் ரோட்டன் ஷ்லாஞ்ச் கெட்ரூம்ட், சிண்ட் சை வோமக்ளிச் நிச் ஐஎம் ரெய்னென் மிட் இஹ்ரெம் செக்ஸுவலெபென் அண்ட் இஹ்ரென் செக்ஸுவெல்லன் நீகுங்கன்
 • grüne Schlange: Steht für geistige Stärke und Hoffnung
 • வயலட் ஸ்க்லேஞ்ச்: பெடூட் எயின் ஸ்டார்கே மனநோய் ஆற்றல்
 • வீ ஸ்லேஞ்ச்: குறியீடான ரெய்ன்ஹீட், வீஷீட்
 • gelbe Schlange: Frauenträumen Angst vor der männlichen sexuellen Macht இல்
 • ஆரஞ்சு ஸ்க்லேஞ்ச்: கோம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பல், பெய்ன்ஹால்டெட் டெய்ல் வான் ரோட் (செக்ஸுவலிட்) அண்ட் வெய் (ரெய்ன்ஹீட்); டை காம்பினேஷன் கன் ஆஃப் டென் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸ்விசென் டெம் செக்ஸ்வல்ட்ரிப் அண்ட் டெம் கன்ட்ரோல்யெரெண்டன் கெயிஸ்ட் ஹிண்டூடன்
 • நரக லியூச்சென்டே ஷ்லேஞ்ச்: வார்ன்சினல், ஆங்ரிஃப் ஸ்டெட் பெவர்
 • bronzefarbene Schlange: Angst vor finanzieller Krise.

ட்ராம்சிம்போல் "ஸ்லாஞ்ச்" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

Die Lebensumstände des Träumenden haben großen Einfluss auf die Bedeutung eines Traumes, in de eine Schlange vorkommt. உளவியலாளர் Hinsicht wird hier oft der Bogen zu den செக்சுவெல்லன் நீகுங்கன் மற்றும் லெபென்சும்ஸ்டாண்டன் டெஸ் மென்ஷென் கெஸ்பான்ட்.

Der Psychoanalytiker Sigmund Freund hat d Schlange als Phallussymbol beschrieben. Tatsächlich kann eine Schlange in der Traumdeutung einen sexuellen Charakter haben, insi Bes Jugendlichen und Teenagern. டை ஷ்லாஞ்ச் குறியீடான டேபே டை ட்ரைபே eines Heranwachsenden und deutet auf ein mögliches ungelöstes பிரச்சனை மிட் டைசெம் தேமா ஹின். Junge Mädchen erfahren solche Träume häufiger als ausgewachsene Frauen, die bereits sexuelle Erfahrungen gesammelt haben.

ட்ரூமன் எர்வாச்சீன் ஃப்ராவன் வான் ஐனர் ஷ்லாஞ்ச், கன் டைஸ் ஆஃப் ஆங்ஸ்ட் வோர் வெயிப்ளிஷர் கொங்குரென்ஸ் ஹிண்டியூடென். வில்லீச் பெஃபிண்டன் சை சிச் ஜெராட் ஐனெர் சிச்சுவேஷன், இன் டெர் சீ ஃபார்ச்ச்டன், டாஸ் ஐஹெர் பார்ட்னர் ஸீ ஃபார் ஐன் ஆண்ட்ரே ஃப்ரா வெர்லெஸ்ட்?

Betrachtet man das Traumsymbol der Schlange aus psychologischer Sicht, kommt dem Tier மேலும் keineswegs d Rolle einer Verführerin zugute. டை ஷ்லாஞ்ச் டியூட்டட் வீல்மெர் ஆஃப் ஐன் செக்ஸுவல்லெஸ் சிக்கல் ஹின். Sie einmal Ihre persönliche Lebenssituation ஐப் பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்

டிராம்சிம்போல் "ஸ்லாஞ்ச்" - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

வீலீச் கென்னன் சை டாஸ் பில்ட்சிம்போல் வான் ஓரோபோரோஸ், ஐனர் ஷ்லாஞ்ச். Dabei beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz und bildet somit einen geschlossenen Kreis. Dieses சின்னம் f dier இறப்பு Unnendlichkeit, Die unendliche Energie und Macht kannten bereits die Alten Ägypter. Ouroboros stellt das Leben dar, das sich stets im Kreislauf selbst erneuert. Ist der Träumende offen für ein selbstgenügsames spirituelles Leben, zeigt sich fors einer auftauchenden Schlange im Traum.

டெர் ஸ்பிரிட்யுலன் ட்ராம்டியூடுங் ஹாட் டை ஷ்லாங்கே ஆசர்டெம் ஐன் அன்லிச் பெடெடுங் வை டை அல்கெமைன் ஆஃபாஸ்சங்: சை வார்ன்ட் ஃபால்சென் ஃப்ரெண்டன், வோர் ஊழல் மற்றும் மாயை. விண்டெட் சிச் டாஸ் டயர் உம் ஐனென் ஸ்டாப், அன்லிச் டெம் ஆஸ்குலாப்ஸ்டாப், எனவே இஸ்த் தாஸ் லெபென் டெஸ் பெட்ரோஃபெனென் இருப்பு.

Wenn eine Schlange im Traum angreift und zubeißt, அதனால் kann dys den de Wunsch des Träumenden குறியீடானது, மற்றும் மற்றவர்கள் Altes hinter sich zu lassen. சோமிட் டிரான்ஸ்ஃபார்மியர் சிச் டை ஷ்லாஞ்ச் வோம் சிம்பல் ஃபார் எண்டே அண்ட் அன்ஃபாங் ஜம் பில்ட் ஃபார் ஐனென் மாற்றம்.