விழுந்த கனவு

ஸ்கான் டை வோர்ஸ்டெல்லுங் டென் போடன் அன்டர் டென் ஃபென் ஸு வெர்லிரென் அண்ட் டிஃப் ஜூ விழுந்தது, பெரிடெட் டென் மீஸ்டன் மென்ஷென் அன்ஹேகன்.

டை உர்சேச் இறந்துவிடு ஆங்ஸ்ட் வோர் டெம் ஃபாலன், ஃபோல்ஜ் வான் ஐனெம் அப்ஸ்டர்ஸ் ஓடர் ஐனெம் ஸ்போர்ட்ஸ்லிகன் மிஸ்ஜெச்சிக்கில் ஜம் பெய்ஸ்பீல். Diese Art des körperlichen Kontrollverlusts kann nicht nur sehr unangenehm sein, ein Sturz kann auch schlimme Folgen haben. டென்னோச் இஸ்ட் தாஸ் ஃபாலன் வான் ஜெஹர் ஆச் ஐன் அபென்டூயர்லிச்ஸ் எர்லெப்னிஸ், ஐன் ஸ்பன்னெண்டே அண்ட் லெஹ்ரிச் எர்ஃபஹ்ரங். Nicht umsonst genießen மிகவும் viele Menschen, sich ins Wasser plumpsen zu lassen, in in Arme Anderer Menschen zu fliegen oder - in der Extremeren Form - aus größer Höhe in die Tiefe zu stürzen, gesichert nur durch ein Gummin -Fil. அண்ட் ஆச் டாஸ் சின்பில்ட்லிச் "சிச்-ஃபால்ட்-லாசென்-கொன்னன்" ist als Traumbild durchaus positive verknüpft.

டோச் இருந்தது Wie sooft kommt es auf di geneureren Umstände Ihres Traums an und auf die Gefühle, die sie dabei empfinden. இந்த வார்த்தைகள் வெர்டன் கேன்: ஜூமிஸ்ட் சிண்ட் எஸ் ஈஹர் நெகடிவ் எம்பிஃபிடுங்கன் வை ஆங்ஸ்ட் ஓடர் ஷ்ரெக்கன், டை மிட் ட்ரூமன் வோம் ஃபாலன் ஐன்ஹெர்கெஹென்.

Wollen Sie mehr über di verschiedenen Traum-Situationen வோம் விழுந்தது மற்றும் deren Deutungsmöglichkeiten erfahren? Dann werfen Sie einen Blick in die von un für Sie im Folgenden zusammengestellten häufigsten Träume zum சின்னம் "விழுந்தது"!பொருளடக்கம்

டிராம்சிம்போல் "விழுந்தது" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஜம் சின்னம்

"விழுந்த சுருக்கம்" - சொற்பொழிவாளர் சிச் ஹிண்டர் டெம் டிராம்பில்ட்?

தாஸ் டிராம்சிம்போல் "விழுந்த சுருக்கம்" deutet häufig auf einen Verlust hin. உண்மையில், இந்த விவரங்கள் விவரங்கள் டெஸ் ட்ரூம்ஸ் ஜு ஆக்டென், டே விச் விஸ்டிஜ் தகவல் über das Fallen beziehungsweise den Absturz beinhalten. போர் வீலிச்ட் ஐன் ஃப்ளக்ஸுகாப்ஸ்டூர்ஸ் ஸு செஹென்? வென் ஜா, சொல்ல்டன் ப்ளீன் நோச் எய்ன்மல் எபெர்டாச் வெர்டென். Stürzt man im Traum ab, kann die außerdem ankündigen, dass sich das Bemühen des Schlafenden in der Wachwelt endlich auszahlt. ஃபெல்ட் ஐன் மற்றும் மற்றொரு நபர், நீட் அண்ட் ஈஃபர்சூட் ஆகியோரின் சாதாரண இறப்புகள்.

ஜெமாண்டன் விழுந்த செஹென் அல் ட்ராம்ஸீன்

ஜெமாண்டன் இன்ஸ் வாஸர் விழுந்தார்

இன்ஸ் வாஸர் சூ விழுந்துவிட்டது இது ist möglich, dass sich negative Entwicklungen ankündigen, dich sich oft auf die finanzielle Lage des Träumers beziehen. லைடர் கேன் ஐன் வோர்ஹபென் நிச் டெர் ஃபார்ம் உம்ஜெட்ஸெட் வெர்டென், வை எஸ் சிச் டெர் பெட்ரொஃபென் ஜெவென்ஷ்ட் ஹாட்டே - டாஸ் பில்ட் டெஸ் வாஸர்ஸ் மஹண்ட் ஹைர்பீ ஸம் லாஸ்லாசன் வான் ஐனர் ஐடி. வென் மேன் நிக்ட் ஆஃபாஸ்ஸ்ட், கேன் மேன் நாமிலிச் இன் ஐன் க்ரோஸ் பெட்ரங்னிஸ் கொம்மன்.

ஜெமண்டன் ஆஸ் டெம் ஃபென்ஸ்டர் விழுந்த செஹென் - ஐன் க்ரோசர் ஷ்ரெக் இம் டிராம்!

ஹில்ஃப்ளோஸ் மஸ் மேன் இன் டெர் டிராம்வெல்ட் ஜுசென், இந்த நபர் பெஸ்ஸ்டர் ஃபெல்ட். எனவே மான்செர் ட்ரூமெண்டர் இஸ்ரேட் மிட் ஹெர்ஸ்க்லோப்ஃபென் ஆஸ் ஐனெம் சோல்சென் ஷ்லாஃபெர்லெப்னிஸ் எர்வாச். Derjenige sollte vorsichtig sein beim Fall aus dem Traum-Fenster, vor allem, wenn er selbst stürzt: Ein Konflikt steht vielleicht bevor, und auf Unterstützung von außen sollten der Betroffene besser nicht set - டோச் கீன் சோர்ஜ், வெர் ஆஃப் சீன் அக்கோன் ஸ்டோர்க் செட்ஜ், டெர் விர்ட் டை ஷ்வீரியிகெய்டன் மெய்ஸ்டர்ன் கோனென்.

நபர் விழுந்த மற்றும் ஸ்டெர்பென். டெர் டாட் இம் டிராம்

டென் டோட் வான் மென்சென் சூ செஹென், டை இம் டிராம் இன் டை டைஃபே விழுந்தது, இது எர்ஷ்க்ரெக்எண்ட் அண்ட் கான் ஃபார் எம்ப்ஃபைண்ட்சேம் மென்ஷென் ஜும் ஆல்ப்ராம் வெர்டென். சிண்ட் டை ஃபால்லென்டென் நபர் இன் டெர் ரியலிடெட் அப்கன்டென்ட் அண்ட் ஃப்ரீஎம்டி, எனவே மெச்சன் க்ளீன், டெர் வாச்வெல்ட் க்ரோஸ் சோர்கனில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனையும். Der Träumer oder die Träumerin ist überlastet und nervlich stark gestresst. மேன் சோல்டே ஃபார் எயினன் ஆஸ்க்லீச் ஓடர் zர்ஜ்ட்லிச்சென் எலி சோர்கன், ஆண்டர்ஃபால்ஸ் கோன்டென் சிச் - இம் ஸ்க்லிம்ஸ்டன் ஃபால் - ஐன் இன்கோனெர் லீர் ஜுர் டிப்ரஷன் என்ட்விகல்ன்.

சிண்ட் டை ஃபாலெண்டன், டை ஸ்டெர்பென், லைப் ஜுவோன்னேன் மென்ஷென் மிட் பெக்கன்டன் ஜெசிச்செர்ன், டான் சோல்டே டெர் ட்ருமெண்டே டாரபர் நாச்ச்டென்கென், வை எர் சிச் இம் மெஹ்ர் சோஜியலே கண்டக்டே பெமஹென் கண்ணன். ஐன் ஸ்டேபைல்ஸ் சோசியல்ஸ் நெட்ஸ் ஸு ஹாபென் இஸ்ட் விச்ச்டிக் ஸ்க்லெக்டன் ஜீடனில். குட்டனில் உள்ள நாதர்லிச் ஆச்.

அவுட்ச்! டெர் டிராம்-வெல்ட்டில் செல்பஸ்ட் ஹின்பாலென்

வென் ஜெமண்ட் இன் டெர் டிராம்வெல்ட் ஹின்ஃபுல்ட், கேன் டைஸ் வோர் அலெம் ஆஃப் சைக்காலஜிசர் எபீன் ஐன் ஹின்வீஸ் தராஃப் சீன், டச் டைஜெனீஜ் நபர் sngste in sich trägt. Diese Ängste können ganz unterschiedlicher Natur sein und von Lebens- über Versagensängsten bis hin zur Furcht vor einem Kontrollverlust reichen. Allgemein betracht verweist der eigene Sturz meist auf eine Gefahr von außen.

டிரம் கெஃபல் செய்யப்பட்டதா?

பாம் ஃபுல்ட்! உம்ஃபாலெண்டே பியூம் இம் டிராம்

Auch wenn es zunächst nur wie der spektakuläre Sturz eines grünen Giganten wirken mag, தொப்பி ein fallender Baum im Traum doch eine weitaus tiefergehende Bedeutung: Diisem Traumbild steckt eine beeinträchtige ebierrchchte ebientrft Ein umgefallener Mandelbaum veranschaulicht oftmals das Ende einer glücklichen Lebensphase; ein gewöhnlicherer Baum wie eine Eiche zeigt im umgekippten Zustand, dass eine Trennung von einem geliebten Menschen bevorstehen könnte.

ஃபாலென்டெஸ் கைண்ட் - ஜு எலிஜ் இன்டர்வெக்ஸ்?

டெர் ட்ராம்வெல்ட் ஐன் கைண்ட் ஸ்டோல்பெர்ன் அண்ட் ஃபால்ட், கான் டைஸ் ஐனென் நியூயென் லெபன்சாப்ஸ்னிட் ஆன்காண்டிஜென், வோர் டெம் ஜெடோச் ஐனிஜ் ஹைண்டெர்னிஸ் ஸு எபெர்விண்டன் சிண்ட். Des Weiteren ist es möglich, dass das stürzende Kind Abhängigkeit und ein unreifes Verhalten des Träumers versinnbildlicht. வெர் ஐன் கின்ட் வான் டெர் ஷாக்கெல் விழுந்தது Vielleicht ist man zu naiv a eine Angelegenheit herangegangen?

தாஸ் டிராம்சிம்போல் "விழுந்த ஜெகன்ஸ்டாண்டே"

Erscheint im Traum eine Situation, in der Gegenstände herunterfallen, ist es für die Interpretion dieses traumes wichtig, darauf zu achten, Welche Dinge es waren, gefallen sind. எனவே ஸ்டீஹன் பீஸ்பீல்ஸ்வீஸ் டை ஷெர்பென் ஓடர் கிளாஷ்பெர்போன் வான் ஹெருண்டெர்ஜெஃபல்லெனெம் போர்செல்லன் ஓடர் ஐனர் வாஸ் ஃபர் க்ளாக், அபெர் ஆச் ஃபார் வெர்லெட்சுங் அண்ட் அபெர்மட். ஐனரில் விழுந்தது

டிராம்-ஸ்டெர்ன்ஷ்னுப்பன் விழுந்த ஹெராப், ஓ வை ஷான்!

அல்ஸ் ஐன் பாசிட்டிவ்ஸ் டிராம்சிம்போல் கில்ட் எஸ், டெர் ட்ரூம்வெல்ட் ஸ்டெர்ன்ஷ்னுப்பனில் விழுந்த ஸு செஹென். ஹியர் பெஸ்ட்ஹெட் டை மெக்லிச்ச்கெய்ட், டாக் லாங் ஜெஹெக்டே வான்ஷே, நிக்ஸ்டர் ஜீட்டில் உள்ள எர்ஃபுல்லுங் கெஹென் ஓடர் சிச் ஐன் வோல்கொமென் எர்லெப்னிஸ் அன்கண்டிக்ட், பெய் டெர் ஸ்க்லஃபென்டன் நபர் ஃப்ரூட் ஆஸ்லெஸன் வேர்ட். ட்ரிஃப்ட் டை ஸ்டெர்ன்ஷ்னுப் டென் ட்ரூமென்டன் பெய்ம் ஃபால், கோன்டென் சிச் இம் ஹின்ப்ளிக் ஆஃப் டை லிபே பாசிட்டிவ் எரெய்னிஸ் எர்ஜெபென். Womöglich hate derjenige schon längere Zeit darauf gehofft.

வோஹின் அண்ட் வோவோன் விழுந்ததா? ஆல்ப்ரூம் வோம் ஸ்டர்ஸ்

டை ட்ரெப் ஹினுன்டர்ஸ்டோர்சன்: ஆச் ஐம் டிராம் ஸ்க்மெர்ஷாஃப்ட்

டை ட்ரெம்பியூடங் ஆஃப் டிட் மிட் ஐனெம் வெர்பிண்டுங்ஸ்லைட் டெர் ஐன்செல்னென் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட்ஸ்பெரிச் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் க்ளீச்ஜெசெட்ஸ். Der Sturz von der Treppe kann somit einen Machtverlust in Bezug auf di eigene Persönlichkeit versinnbildlichen. ஐம் ட்ராம் டை ட்ரெப் ஹின்னுண்டர்ஃபால்லன் இஸ்ட் ஜுடெம் டெர் ஆஸ்ட்ரக் ஃபார் ஐன் ட்ரொஹெண்டே எண்டாஷ்சுங், அபெர் ஆச் ஐன் பெர்சென்லிச் ஃபோர்டென்விக்லங், ஆஸ்கெலஸ்ட் டர்ச் டை எர்னாச்செரங்.

Ein fallender Aufzug: திகில்- Angsttraum!

Ein Absturz mit dem Aufzug kann ein wahrer Albtraum sein. வெர் வான் ஐனெம் ஃஹர்ஸ்டுஹ்லாப்ஸ்டர்ஸ் ட்ரூம்ட், பெசிட்ஸ்ட் வில்லீச் டட்ஸ்ச்லிச் ஐன் ரீல் ஆங்ஸ்ட் டேவர், மிட் ஐனெம் ஃபஹர்ஸ்டுல் அப்ஜஸ்டர்சன். Unabhängig davon kann das Abstürzen eines Lifts auch versinnbildlichen, dass der Träumer zu hohe Ansprüche an sich selbst தொப்பி. ஷ்லாஃபெண்டே நபர் ஷைடெர்ட் மிட் க்ரோசர் வாஹர்ஷெய்ன்லிச்ச்கெய்ட், வென் சை இஹ்ரே ஐஜெனென் கிரென்சன் நிச் எண்ட்லிச் நீட்ரிகர் ஸ்டெக்ட்.

டெர் டிராம்டியூட்டங்கில் விழுந்த வான் ஹோச்சாஸ்

Der Sturz von einem Gebäude, wie beispielsweise einem Hochhaus, warnt vor unüberlegten Handlungen. டார்பெர் ஹினாஸ் கான் வான் ஐன் கெபியூட் விழுந்தது Disesem Fall is is besser, sich weniger an dem zu orientieren, andere Menschen gut können und beherrschen, sondern seine eigenen Fähigkeiten zu fördern.

வான் ஐனர் கிளிப் ஸ்டோர்சன் - லெபென்ஸ்ஜெஃபார்!

Im Traum von einem Abhang oder einer Klippe zu stürzen, steht in குறியீட்டாளர் Weise für die Angst, zu versagen und eine Herausforderung in der real Welt nicht meistern zu können. நிகழ்வுகள் தொப்பி மனிதன் சிச் இம் லெபென் பெஸ்டிம்மேட் ஜீலே கெசெட்ஸ், டை வீலெய்ச்ட் ஸு ஹோச் கெஸ்டெக்ட் வாரன் அண்ட் மேன் ரியாலிசர்ட் லாங்ஸம், டாஸ் சி நிச் வோல்ஸ்டாண்டிக் உம்செட்பார் சிண்ட்.

Vom Fallen in die Tiefe träumen - endloser Fall?

வோர் அன் டெர் அப்க்ரண்ட், டை டைஃபே - ஃபால்ட் இஸ்ஸ்ட் எயின் டைஃபர் ஃபால், ஐன் அன்ஃபால்ட்மேஸ் ஃபேலன் இன் டாஸ் போடென்லோஸ். டோச் என்பது வினைச்சொல் சிச் ஹிண்டர் ஐனெம் சோல்சென் டிராம்? Traumgeschehen unterschiedlich interpreter werden kann, handhold sich auch Hier um einen eher negativen Traum, der süwerige Situationen und Verluste steht.

குண்டுகள்! ஈன் லோச் இம் டிராமில் விழுந்தது

ஃபெல்ட் மேன் இன் டெர் ட்ராம்வெல்ட் இன் ஐன் லோச், இஸ்ட் ஈஸ் குட் மெக்லிச், டாஸ் மேன் இம்மர் நோச் அன்டர் டென் ஃபோல்கென் டெர் ஸ்க்லெக்டன் பெஹண்ட்லுங் டர்ச் அண்ட்ரே லீடெட். அலர்டிங்ஸ் கேன் டெர் ட்ராம் டயஸெம் ஜுஸம்மென்ஹாங் ஆச் அல்ஸ் எய்ன் ஆஃப்ரூஃப் வெர்ஸ்டாண்டன் வெர்டன், சிச் எண்ட்லிச் ஆக்டிவ் டமிட் ஆசினாண்டர்சூசென்ட் அண்ட் டை கெஷெஹ்னிஸ் ஸு வெரார்பெய்டன், இம் இன் ஐன் பாசிட்டிவ் ஜுகன்ஃப்ட் ஸு ப்ளிகன்.

ட்ரூமனில் வென் எட்வாஸ் ஆஸ்ஃபால்ட்

Ausfallende Zähne: Ein Ekel-Traum!

ட்ரூம் வோம் ஜான்வெர்லஸ்ட் அண்ட் ஜஹ்னாஸ்ஃபால் கன்னென் செஹ்ர் வீல்ஃபால்டிக் சீன் அண்ட் ரெய்சென் வான் லோக்கரன் ஜான்ஹென் அபெர் அப்ஜெப்ரோச்சேன் அண்ட் ஃபவுல் ஜுன் பிஸ் ஹின் ஜும் ட்ரூமஸ்ஷெஹென், டெம் அல்லே ஸாஹ்னே ஆஸ்ஃபாலனில். Häufig குறியீடானது Träume von ausfallenden Zähnen einen Verlust oder Misserfolg in der realen Welt. Der Verlust kann sich dabei auf jegliche Lebensbereiche beziehen: auf die Trennung vom Partner bis hin zum Verlieren eines Schmuckstücks, auf den Jobverlust oder den Mangel an Energie.

ஹரே விழுந்தது அல்லது டிராம்

ஹாரஸ்ஃபால் இம் ட்ராம் கேன் ஜைடென் இன் டெர் வாச்வெல்ட் அன்கண்டிகென், டயர் ஃபார் டை டை பெட்ராஃபென் நபர் எஹர் பெட்ரெக்கெண்ட் சீன் வெர்டன். வோர் அலெம் ஆஃப் சைக்காலஜிஷர் எபீன் ஸ்பீஜெல்ட் சிச் இன் டென் ஆஸ்ஃபாலெண்டன் ஹாரென் ஆச் டை ஆங்ஸ்ட் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ் வெர் வெர்லஸ்டன் அன்டர்சைட்லிச்சர் ஆர்ட் இம் பிரைவேட் அண்ட் பெருஃப்லிகன் பெரிச் அகலமானது. ஸ்பீல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஹைர்பி ஐன் ரோல். மெக்லிச் இஸ்ட் பெய்ம் எர்ஷைனென் டெஸ் ட்ராம்பில்டெஸ் "ஹாரே விழுந்த ஆஸ்" சோகர் ஐன் பால்டிகஸ் பெக்ரப்னிஸ்.

சிச் விழுந்த லாசென்: ஹிங்காபே அண்ட் லைபே இம் ஷ்லாஃப்

ஃபால்-ட்ரூம் எதிர்மறையாக இருக்கும்போது, ​​அது இன்னும் ஒரு ட்ராம், "ஃபாலன் லாஸ்ட்" இன் ட்ரூமனில் இன்னும் இருக்கிறது, உணர்ச்சிமிக்க போட்சாஃப்ட் ஜு எர்கென்னென். ட்ரூமென் விழுந்த ஜூ லாசென், கிப் டெம் ஷ்லெஃபர் ஜூ வர்ஸ்டெஹென், டஸ் எர் ஐனெர்சீட்ஸ் டை ஃபாஹிகெட் பெசிட்ஸ், சிச் வோல் அண்ட் கன்ஸ் ஐனர் சச்சே ஜூ விட்மென். ஆண்ட்ரெர்சீட்ஸ் ஹாட் எர் ஐன் டைஃப்ஸ் வெர்ரூயன் ஆன்டெர் மென்ஷென்.

ட்ராம்சிம்போல் «விழுந்தது» - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

Zunächst einmal kann ein bewegender, தீவிர டிராம் வாம் விழுந்த ஐன் ரெய்ன் medizinische Ursache வேண்டும். Wahrscheinlich kennt man disen Moment kurz vor dem Einschlafen, in dem man plötzlich das Gefühl hat, herunterzufallen um dann erschreckt wieder aufzuwachen. Dabei handelt என்பது sich um eine Reaktion des Körpers auf den Eintritt in die Ruhephase. Die Muskeln entspannen sich, டை Gliedmaßen reagieren darauf mit einem Zucken.

Gleichzeitig தொப்பி sich das Gleichgewichtsorgan im Innenohr schon auf die Schlafposition eingestellt und reagiert daher anders. ஃபர் டென் (வேகமாக) ஷ்லாஃபென்டென் ஃபுல்ட் சிச் ஒரு வை ஐன் ஸ்டோல்பெர்ன் இறந்தார். மனிதன் erschreckt, versucht தானியங்கி டென் Sturz abzufangen und wacht dabei auf.

கூட ஷ்லாஃப்ஸ்டேடியன் கோன்னென் ஃபால்ட்ரூம் ஐன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஐன் ஜு ஸ்டார்கே அப்சென்குங் டெஸ் ப்ளட்ரக்ஸ் அண்ட் டமிட் ஐன்ஹெர்ஜெஹெண்டே மேங்க்லெண்டே டர்ச் ப்ளூடுங் டெஸ் ஹிர்ன்ஸ் இம் ஷ்லாஃப் சீன். டைசென் Momenten träumen Schlafende இல், dass sie hinfallen oder umfallen und werden davon wach. கொம்மன் சோல்சே ஃபால்-ட்ரூம் சேர் ஹுஃபிக் வோர், இஸ்ட் ஐன் கிராண்ட்லிச்சர் மெடிசினிஷர் ஹெர்ஸ்-க்ரீஸ்லாஃப்-செக்-அப் ரட்சம்.

Fallträume können aber auch sinnhaft gedeutet werden - nämlich, wenn sie nicht als rein körperliche Reaktion, einen Zusammenhang auftauchen இல் sondern eingebunden. Allgemein gedeutet kann ein Traum Vom Fallen als நினைவூட்டல் வெர்ஸ்டாண்டன் வெர்டன்:

Träumerin oder der Träumer sollte auch in bekannten Situationen aufmerksam bleiben sowie realistisch. Die Person sollte ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. ஓடர் குர்ஸ்: Sie sollte nicht abheben. Wenn wir im Traum hinfliegen, niederstürzen oder auf den Boden knallen, kann die auf Gefahren hinweisen, dir in der Zukunft erwarten.

வெய்டெர் உர்சேன் ஃபார் ஐனென் ட்ராம் வோம் ஃபாலன் கன் ஐன் வெர்லஸ்ட் ஆன் தன்னம்பிக்கையை sein oder einschneidende Veränderungen im Leben sein, die den Träumer zur neuen Beschreibung und Festlegung der eigenen Ziele und Werte zwingen. Entscheidend für di genaue Deutung des Traumereignisses வோம் விழுந்த சிண்ட் இறக்கும் போது உம்ஸ்டாண்டே டெஸ் ஸ்டர்சஸ்.

Weitere Deutungen zum Traumsymbol «விழுந்தது»:

  • ஐனென் கிராபெனில் ஸ்டர்ஸ்: selbst verschuldeter Imageverlust
  • வெர்லெட்சுங் பெய்ம் ஃபால்லன்: வார்னுங் வோர் அசிச்ச்ட்பேரன் பெசன் அப்சிச்ச்டென் ட்ரைட்டர்
  • ஸ்டோல்பெர்ன், ஓன் ஹின்சுபல்லன்: க்ளிக்லிச் இபெர்விண்டுங் வான் ஹிண்டர்னிசென்
  • விழுந்த über Gegenstände, zum Beispiel Steine ​​oder vom Bgersrgersteig: wichtige Einsichten für d eigene Zukunft
  • விழுந்த ஆஸ் க்ரோசர் ஹேஹே: அன்வோர்ஹெர்செனிஸ் அங்லாக், வெர்லஸ்ட்.

டிராம்சிம்போல் «விழுந்தது» - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் டெஸ் ஃபாலென்ஸ் வெர்விஸ்ட் ஆஃப் லெபென்சாங்ஸ்டே, மேங்க்லெண்டெஸ் செல்ப்ஸ்ட்வெர்டிராயன் அண்ட் Zweifel. Zu unterscheiden sind hier Träume, in denen Sie ausrutschen und stolpern - மேலும் stürzen - von jenen, in Denen Sie in die Tiefe herabfallen. Sturz-Träume stehen für vorübergehende பிரச்சனை und deren Überwindung.

Ein Fall in das Bodenlose, in eine Tiefe ohne sichtbaren Boden, wird meistens als Zeichen von geringem Selbstvertrauen und allgemeinen Ängsten interpretiert. Der Träumer steht vor einer நிலைமை, இறக்கவும் überfordert, வான் டெர் எர் கிளாப் டமிட் ஐன்ஹெர் ஜெஹென் ஸ்வீஃபெல் அன் டென் ஐஜெனென் ஃபாஹிகெய்டென், கெபார்ட் மிட் டென் வெர்சாகென்சாங்ஸ்டன்.

ஐன் ட்ராம் வோம் ஃப்ரீயன் ஃபால் கான் ஜுடெம் பெடியுடென், டாஸ் டெம் ஷ்லோஃபர் டெர் சின்பில்டில்ச் "போடன் அன்டர் டென் ஃபென்" வெக்கரிசன் வுர்டே. வெர்லஸ்ட்-சிட்டுவேஷனில் டைஃப்ஸ் கெஃபிஹல் எண்ட்ஸ்டெஹ்ட் ஆஃப்: வைலீச் இஸ்ட் ஐன் ஜெலிப்டர் மென்ச் வெர்ஸ்டோர்பன் ஓடர் டெர் பெட்ரொஃபென் ஹேட் சீனின் ஆர்பீட்ஸ்ப்ளாட்ஸ் வெர்லோரன் பெஸிஹுங்ஸ்வைஸ் பெஃபெர்க்டெட், இஹ்ன் டெம்னாச்ஸ்ட் ஸு வெர்லெரன்.

Fall-Träume können மேலும் den Verlust von Macht und öffentlichem Ansehen குறியீடானது. Sie können ein Hinweis auf den verlorengegangenen Selbstbezug sein oder auch als எச்சரிக்கை vor Oberflächlichkeit, Whahalsigkeit und Hochmut verstanden werden. தாஸ் கில்ட் இன்ஸ்பேசன்டெர் ஆச் ஃபார் ட்ரூம், வெல்ச்சனில் ஷ்லாஃபெண்டே எர்ஸ்ட் அன்சிச்சர் பேலன்சியர் அண்ட் ஸ்க்லீலிச் விழுந்தது.

Taucht im Traum ein Fallschirm auf, அதனால் அது இறக்கிறது. டென் வென் மேன் இன் டெர் ட்ராம்வெல்ட் ஐனென் ஃபால்செர்ம் ஆஃப்னென் கன், சிம்போலிஸியர்ட் டைஸ் ஃபாஹிகெய்ட் வலிமை மற்றும் MUT. Derjenige sieht mögliche Lösungen f ser seine சூழ்நிலை மற்றும் தொப்பி டென் வில்லன், zngste zu überwinden.

Der Begründer der psychologischen Traumdeutung, Sigmund Freud, wies Traummotiven Om Fallen eine பாலியல் பெட்யூடங் zu. டெம் பெர்ஹெம்டன் சைக்கோஅனலைட்டிகர் நாச் வெர்வீசன் ட்ரூம் வோம் ஃபாலன் ஆஃப் கோண்டக்ட்ஸ்விர்ய்கைடென் அண்ட் இன்னெர் ஹெம்முங்கென் சோவி டென் வுன்ச், டை ஜு இபெர்விண்டன் அண்ட் சிச் எமோஷனல் "ஃபாலன் ஜூ லாஸன்".

டிராம்சிம்போல் «விழுந்தது» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

ஐனெம் டிராம் வோம் ஃபாலன் கெஹ்ட் என்பது ஸ்டெட்ஸ் அம் Ngstte, அடிக்கடி ஆவியானவர் இயற்கை சீன் கண்ணன். தாஸ் எதிர்மறை ஃபாலெர்லெப்னிஸ் ஐச்ட் நிச் செல்டன் ஆச் மிட் ஐனெம் ஸ்டார்கன் கெஃபெல் டெர் எர்லிச்செருங் மற்றும் Befreiung இணைக்கப்பட்டுள்ளது.