டான்ஸைப் பற்றி கனவு காணுங்கள்

பெய் எர்ட்வெர்புண்டெனன் வோல்கர்ன் போர் டெர் டான்ஸ் ஐன் சென்ட்ரலர் பெஸ்டாண்டெயில் ஜெரமோனியெல்லர் ஹாண்ட்லுங்கன். டர்ச் டென் டான்ஸ் டெர் இந்தியர் சோல்டே ஐன் கோர்பெர்லிச் வெர்ஷ்மெல்சுங் மிட் டெம் ஹெர்ஸ்ஷ்லாக் டெர் க்ரோசென் முட்டர் எர்ரிச் வெர்டன். Außerdem konnte mit einem Tanz Freude ausgedrückt werden und die Tänzer konnten sich dadurch in einen Zustand der Ekstase oder des Rausches versetzen.

M dchte darauf auch das Traumsymbol «Tanz» ஹின்வீசன்? ஆஸ்ட்ரக் அமைதியற்ற தருணமாக Gefühlslage ஆகுமா? ஓடர் ஸ்டெக்ட் மெஹர் டேஹிண்டர்?ட்ராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

இன்னர்ஹல்ப் டெர் ஆல்ஜெமெய்ன் டிராம்டியுடுங் விர்ட் ஐன் டான்ஸ் இம் டிராம் அல்ஸ் ஐன் சின்னம் டெர் Befreiung விளக்கம். டென் வாட்ச்வெல்ட் பெஃப்ரெயினில் உள்ள நிகழ்வுகள் மிகச் சிச் டெர் ட்ரூமெண்டே ஆஃப் கிரியேட்டிவ் வீஸ் ஆஸ் டென் கிரென்சன் சீன்ஸ் லெபென்ஸ். Zudem verweist das Traumsymbol «Tanz» auf einen Zustand der Inneren Harmonie oder auf Gefühle, Welche der Träumende ungezwungen ausleben möchte.

டான்செட் டெர் ட்ரூமென்டே சீனைம் டிராம் அலீன், வெர்டன் இஹ்ம் ஸ்வீரியிகெய்டென் மிட் சீனைம் ஐஜெனென் அகோனரென் ஜெகன்ஸ்பீலர் ஆஃப்ஜெஜிக்ட். ஐன் டான்ஸ் மிட் ஐனெம் பார்ட்னர் ஒடர் ஐனர் பார்ட்னர்னின் இம் டிராம் விர்ட் டேகஜன் மூழ்கியது செக்ஸ்யூல் கெடூட். டஹின்டர் கன் சிச் டெர் வுன்ச் டெஸ் ட்ரூமென்டென் நாச் செக்ஸ்யூலர் அன்னெஹெருங் வெர்பெர்கன். Wer im Traum zu einem Tanz - zum Beispiel einem Walzer - geführt oder aufgefordert wird, muss sich in der Wachwellt freiwillig oder unfreiwillig einer Sache fügen. Beobachtet der Träumende sich selbst beim Tanz im Traum, wird er sich im Wachleben zwischen zwei Menschen entscheiden müssen.

டெர் டான்ஸ் ஆஃப் ஐனர் ஹோச்ஸீட் அல் ட்ராம்சிம்போல் ப்ரெண்ட் இன் டெர் வாச்வெல்ட் கம்மர்வோல் ஸ்டண்டன் மிட் சிச். Ein selbstvergessener Tanz des Träumenden verweist auf லிபெஸ்டிங்கனில் க்ளூக். Beobachtet der Träumende andere Menschen beim Tanz in seinem Traum, wird er வழுக்கை வோம் க்ளூக்ளிச்சென் Leben eines Freundes erfahren. வேர் ஐம் டிராம் ältere Menschen beim Tanz sieht, darf sich auf gute Perspektiven in geschäftlichen Angelegenheiten freuen. ஃபுர் ஜங் மென்ஷென் வெர்சின்ன்பில்ட்லிச் டாஸ் டிராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» வீல் ஃப்ராய்ட் அண்ட் ஐன்ஃபேச் ஆஃப்காபென் இம் வாச்லெபென்.

Der Tanz als Seiltänzer auf einem Hochseil im Traum kann vor risanten Unternehmungen im Wachleben எச்சரிக்கை. Auf dise sollte man sich zum eigenen Wohl nicht einlassen.

ட்ராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

உளவியல் ஆய்வுகள் ஸ்டர்ம் டெஸ் லெபென்ஸ், வரவேற்பாளர் Gefühle, Lust und Sexualität mit sich bringt. ஐன் டான்ஸ் ஆஃப் டெம் வுல்கன் இம் ட்ராம் குறியீடான டேபி டென் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ் ஆல்டாக்ஸ், ஐன் டான்ஸ் பீ ஐனெம் பால் டேஜெக் ஸ்டெத் ஃபர் டாஸ் எர்ரிச்சென் செக்ஸுவல்லர் வான்ஷே.

ஃபிரவுன்ட்ரூமன் வோரில் சைக்காலஜிச் பீட்ராச்செட் கொம்ட் டாஸ் டிராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» ஹியர் வேர்ட் ஈஸ் அல்ஸ் ஐன் மிட்டல் ஜம் செல்ப்ஸ்டாஸ்ட்ரக் அண்ட் ஐன் ஆர்ட் டெர் செல்ப்ஸ்ட்வர்விர்க்லிச்சுங் கெசென். டெர் டான்ஸ் மிட் சீனைம் பார்ட்னர் ஐம் டிராம் லைஃபெர்ட் மெயிஸ்ட் ஹின்வைஸ் über தாஸ் ரோலன்வெர்ஹால்டன் இன்னர்ஹால்ப் டெர் பெஸிஹுங். இது சோல்டே டெஷால்ப் ஜெனாவ் பெட்ராச்செட் வெர்டன், வெர் பீம் டான்ஸ் ஐம் டிராம் ஜிஃபெர்ட் ஹாட் அண்ட் வெர் சிச் ஃபுரென் லைß. Außerdem sollte sich die Frage gestellt werden, ob diese Verteilung freiwillig oder erzwungen போர்.

Der Tanz als Traumsymbol kann zudem auf den Rhythmus des Lebens verweisen. Ist der Tanz im Traum langsam und gelassen, so verläuft auch das Leben des Träumenden in Ruhigen und geordneten Bahnen. இது அபெர் ஐன் வைல்டர் டான்ஸ் இம் டிராம் ஓடர் ஈஸ் விர்ட் வோம் ட்ரூமென்டென் எனவே எம்ப்ஃபண்டன், கெஸ்டல்டெட் சிச் ஆச் சீன் வாச்லெபென் டர்புலண்ட் அண்ட் வெனிக் ஜியோர்ட்நெட்.

டிராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

ஸ்பிரிட்யூல் விட் டெம் ட்ரூமென்டன் டர்ச் டாஸ் டிராம்சிம்போல் «டான்ஸ்» ஆஃப்கெஸிக்ட், டாஸ் எர் சிச் ஆஸ் சீனர் இர்டிசென் Begrenzung befreien möchte. எயின் டான்ஸ் இம் ட்ராம் கன் அபெர் ஆச் ஆஃப் டை உம்வாண்ட்லுங் வான் ரaumம் இன் ஜீட் ஹின்வீசென்.