டான்டேவின் கனவு

அல்ஸ் டான்டே பெசிச்னென் விர் டை ஷ்வெஸ்டர் டெர் ஐஜெனென் முட்டர் ஓடர் டெஸ் வாட்டர்ஸ், இது கைபேசி சிச் பெய் இஹ்ர் மேலும் இம் ஈனே உறவினர் நஹே வெர்வாண்டே. Dro Großtante ist die Schwester der eigenen Großmutter oder des Großvaters. Die Patentante ist die Frau, டை டை கிறிஸ்துமஸ் Taufe eines Kindes bezeugt.

Der Kontakt, der zur eigenen Tante gepflegt wird, fällt oft unterschiedlich aus: Manche Menschen sehen sie sehr regelmäßig und freuen sich äber häufige Besuche, andere treffen ihre Tante nur Bei Familienbn ei (n get (r (i gen gei (n fastt (r )

தாஸ் டச்ஸ்ச்லிச் வெர்ஹால்ட்னிஸ் ஸூர் டான்டே இம் ரீலன் லெபென் கன் ஆச் டை டியுடங் டெர் வெர்வாண்டன் அல்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் பீன்ஃப்ளூசன். டோச் ஜெனா சாக்ட் ஐன் டிராம், டெம் டை ஈஜீன் டான்டே ஐன் ரோல் ஸ்பீல்ட், ஆஸ்?ட்ராம்சிம்போல் "டான்டே" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

தாஸ் செஹன் டெர் டான்டே கண்ணன் இம் டிராம் நாச் ஆல்ஜெமெய்னர் ஆஃபாஸ்சங் ஐனென் அன்வர்வர்ட்டென் லாபம் ankündigen. Der Betroffene darf sich freuen, denn er wird bald etwas geschenkt bekommen, oder aber finanzielle Erfolge erzielen konnen. Mlicglicherweise kündigt sich durch das Traumsymbol auch eine günstige Erbschaft an.

Träumt eine junge Frau von ihrer Tante, Ist die meen weniger positive zu bewerten: Der Traum kunnte auf baldige பிரச்சனை hinweisen. Aufgrund bestimmter Handlungen wird sie von anderen stark க்ரிடிசியர்ட் வெர்டன் அன்ட் எமோஷனல் செஹர் இன்டர் டைசர் கிருத்திக் லைடன்.

லெடிக்லிச், வென் டை டான்டே இம் ட்ராம் லெசெல்ட், கோன்டே டைஸ் ஐன் ஸ்கெனெல்லே Überwindung டெர் ஷ்வியெர்கைடென் ஆன்ஜிகன். டென்னோச் சோல்டே டை பெட்ரொஃபென் இன் நஹெர் ஜுகுன்ஃப்ட் வெர்சுச்சென், நிச் டர்ச் சூ வோரிலைஜஸ் ஹேண்டல்ன் நெகடிவ் அஃப்ஸுஃபல்லன் அண்ட் சிச் ஐன் பிஸ்ஸன் ஜுரக்ஸுஹால்டன். Auf dise Weise bekommen andere vielleicht gar nicht erst die Gelegenheit, sich negativ über sie zu äußern.

Über dise Bedeutungsmöglichkeiten hinaus kann die Tante im Traum auch einen bestimmten Teil der ஈஜெனென் பெர்சோன்லிச்கீட் அடையாளப்படுத்து ஹேண்டெல்ட் சிச் இம் ஐனென் பாசிட்டின் ட்ராம், ஃப்ரூட் மேன் சிச் டை டான்டே ஜு செஹென், ஜீக்ட் டைஸ் லெடிக்லிச் டாஸ் ஆஸ்ஸினாண்டர்செட்ஜென் மிட் டைசன் சரக்டெர்ஜெஜன்.

Ist man im Traum jedoch unglücklich über den Besuch der Tante, kann die ein Hinweis darauf sein, dass man mit bestimmten Aspekten seiner Selbst nicht im Reinen ist, die Teile der Persönlichkeit nicht annimmt.

சீன் டிரம் ஃபிலிம்ஃபிகுரென் வை பீஸ்பியல்ஸ் டைஸ் டான்டே வான் ஹாரி பாட்டர் சிஹ்ட், டெர் விர்ட் ஆஃப்க்ரண்ட் சீனர் டர்ச்செட்சுங்ஸ்கிராஃப்ட் பிரச்சனை

ட்ராம்சிம்போல் "டான்டே" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

உளவியல் ஆய்வாளர் ஹின்சிட்ச் கன் டை டான்டே அஸ்பெக் டெஸ் ஈஜெனன் கதாபாத்திரங்கள் டார்ஸ்டெல்லன். Wie nach der allgemeinen Deutungsmöglichkeit, kann eine Tante, die man ablehnt, auch hier zeigen, dass man mit sich selbst nicht im Einklang ist und a seinen eigenen innerlichen Einstellungen und Handlungen zweifelt.

வேர் அபெர் ஐம் டிராம் சீன் டான்டே ட்ரிஃப்ட் அண்ட் டைஸ் இர் என்ஹெர் கென்னென்லெர்ன்ட், விர்ட் சிச் ஆச் ஐஎம் ரியல் லெபென் இன்டெசிவர் மிட் டென் டெய்லன் சீனர் ஐஜெனன் பெர்சான்லிச் கேட் அவுசினாண்டர் செட்ஜென் அண்ட் வீல் இபெர் சிச் செல்பஸ்ட் எர்ஃபஹரன். Mit einhergehen könnte dabei auch ein wachsendes Selbstvertrauen.

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் «டான்டே» tatsächliche Verhältnis ஸு டெர் வெர்வாண்டன் ஐஎம் ரியலென் லெபென் விடர்ஸ்பீகல்ன். Disesem Fall fordert der Traum dazu auf, sich die Angehörigen häufiger ins Bewusstsein zu rufen und diese nicht im Stress des Alltags zu vergessen. Liegt man mit ihr im Streit, sollte man versuchen, diese Auseinandersetzungen zu überwinden, sich vielleicht sogar wieder anzunähern.

டிராம்சிம்போல் "டான்டே" - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

ஆஃப் டைசர் Deutungsebene ist die Tante im Traum Teil der eigenen ஆவியுல்லன் குரூப்.