ஜெமால்டே பற்றி கனவு

வோர் டெர் எர்ஃபிந்துங் டெர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டெல்டன் ஜெமால்டே ஐன் கேங்கிஜ் மெக்லிச்ச்கெய்ட் டார், டை விர்க்லிச்ச்கெயிட் அப்சுபில்டன். தனிநபர், அபெர் ஆச் சரித்திர அறிஞர் எரெய்னிஸ் அண்ட் ஆல்டாக்ஸ்ஸெனென் வுர்டன் ஆஃப் லெய்ன்வாண்ட் ஜெபன்ட், இம் சை டெர் நாச்வெல்ட் ஜுகாங்லிச் ஸு மச்சென். Ieltesten Malereien finden sich an jahrtausendealten Höhlenwänden, B denchern இல் உள்ள Dy Pyramide und இல்.

ஹூட்ஸுடேஜ் அஸ்ஸோஜியெரென் விர் டாஸ் வோர்ட் "ஜெமால்டே" நிச் மெஹர் மட்டும் மிட் ஐனெம் போர்ட்ரட், சோன்டர்ன் எஹர் மிட் குன்ஸ்ட் அண்ட் மியூசீன், ஜம் பெய்ஸ்பீல் ஃபார்ம் ஐனர் கேலரி மிட் வாண்ட்பில்டர்ன். விர் டெங்கன் எ எர்வர்டிகே அல்டே மேஸ்டர், அண்ட் ஐனெம் போர்ட்ரெய்ட் இன் hal ஹஃப்டெட் இன்ஸ்விஷ்சன் எட்வாஸ் எண்ட் பெசன்டெரஸ் அன். Wer einen Kunstdruck oder gar ein echtes -l- oder Acrylbild in der eigenen Wohnung aufhängt, offenbart damit immer auch etwas über sich selbst. ஜெமால்டே டச்சன் அல்ஸ் சின்னம் பெஹெர்ன் வை "தாஸ் பில்ட்னிஸ் டெஸ் டோரியன் கிரே" இல் ஃபில்மென் ஆஃப் அண்ட் உள்ள பொருள். Alltagsgegenstände sind sie längst nicht mehr.

டிராம்டியூடுங் ஷ்லீசனின் முதல் இறப்பு நன் டராஸ்? Weshalb träumen wir von Gemälden?டிராம்சிம்போல் "ஜெமால்டே" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

டெர் ட்ரூம்டேடுங் கெஹ்ட் என்பது பெய் ஐனெம் ஜெமால்டே வோர்னெஹ்ம்லிச் உம் தாஸ் அபில்டன் வான் எட்வாஸ். Die Abbildung ist hier metaphorisch zu verstehen - der Träumende macht sich ein Bild von jemandem, von einer நிலைமை oder auch von sich selbst. Dieses entspricht nicht unbedingt der Wirklichkeit, im Gegenteil, häufig deuten Träume mit diesem Traumsymbol auf உண்மையற்றது வோர்ஸ்டெல்லுங்கன் கீழ்.

Sehen wir Freunde oder Familienangehörig in einem Gemälde, dann lässt das häufig darauf schließen, dass wir un unwusststk mit ihnen beschäftigen. நிகழ்வைச் சேர்க்கவும். இது கன் சிச் பெய் டெம் டிராம் ஆச் இம் ஐனென் ஹின்வீஸ் ஹேண்டெல், டாஸ் டெர் ட்ருமெண்டே ஜெமண்டன் ஜு ரோஸிகன் ஃபர்பென் சிஹெட்டில், சிச் கூட ஐனென் ஃப்ரெண்ட் ஓடர் பெக்கன்டன் «ஸ்கான் டென்ட்».

ஜெமால்டென் டியூடன் அல்ஸ் டிராம்சிம்போல் ஆஃப் டாஸ் ஐஜீனில் உள்ள லேண்ட்ஸ்காஃப்டன் ஓடர் ஆல்டாக்ஸ்ஸெனென் உலகப் பார்வையை hin, das es eventuell zu überprüfen gilt. லேண்ட்சாஃப்டன் கோன்னன் டாரபர் ஹினாஸ் ஐன் பயண oder den Wunsch zu verreisen குறியீடானது.

வென் டாஸ் ஜெமால்டே டென் ட்ரூமென்டன் செல்பிஸ்ட் டார்ஸ்டெல்ட், வெர்வீயிஸ்ட் டைஸ் டராஃப், டாஸ் எர் சிச் வீல், வீலெய்ச்ட் ஸு வீல், மிட் சிச் செல்பஸ்ட் பெஸ்காஃப்டிக்ட். அச்சச்சோ வேனிட்டி Diesem Zusammenhang eine Rolle, insbesondere, wenn das Gemälde in einem besonders schönen oder verzierten Rahmen daherkommt.

Eine wichtige Rolle für die Deutung spielt neben dem abgebildeten Gegenstand außerdem auch die Art des Gemäldes. எனவே selbst மாணிக்கம் Bilder auf டைஃப் கெஃபெல் und டை ausführliche Beschäftigung des Unterbewusstseins mit einer தனிநபர் ஓடர் ஐனெம் தேமா ஹின்.

Sieht der Träumende dagegen ein Gemälde eines alten Meisters, so lsst das Traumsymbol darauf schließen, wie er mit der கடந்த காலம் umgeht. ஜெ நாச்ச்டெம், ஒப் எர் டெம் ஜெமால்டே பாசிட்டிவ் ஒடர் எதிர்மறை கெஃபாஹல் எண்டெஜென்ப்ரிங்க், இது வெர்ஹாங்கன், வெர்கவுஃபென் ஓடர் கர் ஜெர்ஸ்டரென் ஓடர் அபெர் ஃப்ரூடிக் பீட்ராச்செட், லாஸன் சிச் ராக்ஸ்லெஸ்ஸே ஆஃப் டாஸ் வாச்லபென் ஜீஹென்.

தாஸ் ஆஃபாங்கன் ஓடர் செஹென் வான் சேர் விலென் ஜெமால்டன் இம் ட்ராம் காண்டிக்ட் லாங் எர்செண்டே அனெர்கென்னுங் ஒரு.

ட்ரைம்சிம்போல் சிண்டில் இருந்து இறக்கும் போது

  • Ein schönes Gemälde sehen oder besitzen: Angst vor Verlust oder Betrug; ஃப்ரெண்டே வெர்டன் ஐனெம் கும்மர் பெரெடென்
  • க்ரோசி, அபெர் ஷ்லெக்ட் ஜெமால்ட் பில்டர் செஹென்: டெர் ட்ருமெண்டே விர்ட் நியூ அண்ட் குட்
  • ein Gemälde auf einer Staffelei sehen: glückliches Zeichen für die Zukunft
  • தாஸ் ஜெமால்டே ஸ்டெல்ட் ஐன் ஜிம்மர் டார்: கான்டிக்ட் டை பெலோஹுங் ஃபர் லாங்கே மஹென் ஆன்
  • எயின் குன்ஸ்ட்வெர்க் காஃபென்: ஏமாற்றம் அடைகிறார்
  • ein Gemälde bei einer Auktion versteigern: kann vor Verschwendung எச்சரிக்கை
  • வான் டெர் போஸி ஈன்ஸ் ஜெமால்டெஸ் வெர்சாபெர்ட் வெர்டன்: லிபெஸ்டிங்கன் எர்ஃபோல்க் ஹபனில் உள்ள மனிதர் விசித்திரமானவர்
  • ein Bild verkaufen: ein gutes Tauschgeschäft steht bevor.

டிராம்சிம்போல் "ஜெமால்டே" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

நாச் டெர் சைக்காலஜிசென் ட்ராம்டியூடுங் ஸ்டெல்ட் ஜெட் அப்ஜெபில்டேட் பெர்சன் டென் ட்ருமெண்டன் செல்பஸ்ட் டார், ஆச் வென் எர் சிச் நிச் எர்கென்ட். Sogar, wenn er eine konkrete உள்ள டெம் ஜெமால்டே சிஹெத், இம்ஸ்ட் டைஸ் இம்மர் ஆஃப் இஹ்ன் செல்ப்ஸ்ட் அண்ட் சீன் ஈஜெனன் கெடாங்கன் ஜுராக்சுஃஹரன். ஈஸ் கில்ட், டை ஈஜின் சிட்ச்வீஸ் ஸு எபெர்ப்ரெஃபென், ஆச் ஐம் ஹின்ப்ளிக் ஆஃப் டை செல்ப்ஸ்ட்வாஹர்னெஹ்மங்.

Wie würden Sie sich selbst gern sehen? ஸ்டிம்ட் டாஸ் பில்ட், டாஸ் சை வான் சிச் ஹேகன், மிட் டெர் விர்க்லிச்ச்கெய்ட் überein?
Sehr verzerrte oder entstellte Portraits weisen auf Schuldgefühle hin oder auf das Gefühl, nicht genegend Wert zu sein.

ஐன் வெயிட்டரர் அஸ்பெக்ட் டெர் சைக்காலஜிசென் டியூட்டங் பெஸ்டெத் டரின், சிச் வான் டென் அன்சிச்ச்டன் ஆண்டெரர் அன்ஹாங்கிங்கர் ஜூ மச்சென். Der Träumende soll sich auf sein ஈஜென்ஸ் யூர்டெயில் வெர்லாசன், அன்ஸ்டாட் சிச் டனச் ஆசுரிச்ச்டன், ஆண்டெர் மச்சென் ஆவார். எர் வேர்ட் என்பது ஒஹ்நேகின் நீ அலென் ரெக்ட் மச்சென் கோனென், அண்ட் மிட் டென் கொன்செக்வென்சென் சீனர் என்ட்ஸ்செய்டுங்கன் மஸ் எர் லெபென், நிச் சை. டாஸ் ஜெமால்டே குறியீடானது இங்கே டாஸ் ஸ்டார்ரே பில்ட், டாஸ் டெர் ட்ருமெண்டே கிளாப்ட் எர்ஃபெல்லன் ஸு மஸ்சென்.

டிராம்சிம்போல் «ஜெமால்டே» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

நான் ஆவிக்குரிய சின் ஸ்டெட் ஐன் ஜெமால்டே அல்ஸ் டிராம்சிம்போல் ஃபார் ஐன் ஐகோன் அல்லது ஒரு ஆவி நீரூற்றுகள் வோர்பில்ட். Mlicglicherweise weist eine gem Szene auch auf einen இடத்தில் அல்லது ஒன்று பெகெபென்ஹீட் ஹின், டெர் ஓடர் ஜுகுன்ஃப்ட் நொச் பெடெடுங் எர்லாங்கன் விர்டில் இறக்கும்.