சூஹேவைப் பற்றி கனவு காணுங்கள்

Sie sind unsere treuen Wegbegleiter im Alltag: Schuhe. Ein Schuh schützt unseren Fuß samt Zehen vor Verletzungen, mit einer guten Sohle machen wir häufiges Laufen angenehmer. Und doch sind sie mehr, denn viele Frauen sind ihnen regelrecht verfallen, nicht wenigen Männern Geht is Genoa. தாஸ் ஷுஹ்வெர்க் என்ட்ஸ்சைடெட் ஆஃப் டிமால்கள் über டென் எர்ஸ்டன் ஐன்ட்ரக், டென் ஃப்ரெம்டே வான் அன்ஸ் ஜெவின்னென்.

Unsere Fußbekleidung verrät மேலும் etwas über un: sie sind immer auch ein Statement. Sie geben Auskunft über den Lebensstil des Trägers, über den modischen Standpunkt und auch darüber, ob jemand wohlhabend ist oder eher nicht. ஷுஹே ஹபேன் மேலும் ஸ்கான் ஐம் ஆல்டாக் ஐனென் சிம்பொலிசென் சரக்டர். கெய்ன் வுண்டரும், தாஸ் சி ஆச் ஐன் ஹூஃபிக் ஆஃப்டauசெண்டிஸ் டிராம்சிம்போல் சிண்ட்.

Erscheinen Ihnen im Schlaf Schuhe auch für Plattfüße, அதனால் கண்ணன் தாஸ் verschiedene Bedeutungen haben. இம்மர் கெஹ்ட் டபேய் இம் டை ஆல்ஜெமைன் சிஸ்டுவேஷன் டெஸ் ட்ரெஜர்ஸ், இம் டெசன் ஸ்டாண்ட்பங்க்ட் இம் லெபென் அண்ட் டெர் வெல்ட், இம் சீன் ஐன்ஸ்டெல்லுங்கன் அண்ட் டாரும், வோஹின் இஸ் கெஹென் சோல். Gerade bei Frauen wird oft auch von einer sexuellen Bedeutungsebene ausgegangen - und zwar hinsichtlich ihrer Wünsche und Bedürfnisse.

Wie genau Schuhträume zu deuten sind, h vngt von den genaueren Umständen ihrer Erscheinung im Traum ab: Um Welche Art von Schuhen handelt e sich und Welche Farbe haben sie? Werden sie geschnürt oder mit einem Reißverschluss verschlossen? புட்ஸ் மேன் ஜெரடே டை ஷுஹே மிட் ஷுக்ரீம்? வெல்செம் ஜஸ்டாண்ட் பெஃபிண்டன் சை சிச்சில், ஷுஹ்சோஹ்லே அப்ஜெலாஃபென் ஓடர் நியூ? நீங்கள் பயன்படுத்தாத Gefühl gegenüber dem Schuhwerk und Welchem ​​Zusammenhang erscheinen sie im Traumgeschehen?

Genau wie im alltäglichen Leben können uns Schuhe auch im Traum begegnen. Dabei gibt என்பது ganz unterschiedliche Traumsituationen, இறப்பு auf verschiedene Weise interpretiert werden können. Im Folgenden Sie die häufigsten Träume, in denen Schuhe vorkommen:பொருளடக்கம்

ட்ராம்சிம்போல் "சூஹே" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

Auf geht's: Mit und ohne Schuhe im Traum unterwegs sein

அன்சிஹென் அண்ட் ஆஸிஜென். டெர் டிராம்வெல்ட் பென்ட்ஸனில் ஷுஹே

Ein paar Schuhe zu tragen gehört für un zum Leben dazu: Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen und mit ihnen durch die Welt zu gehen, lernt man schon als kleines Kind. வென் மேன் ஐம் ட்ராம் ஷுஹே ஆன்டர் ஆஸ்ஸிஹ்ட், கான் டைஸ் ஐன் ஹின்வீஸ் ஆஃப் செக்ஸுவெல்லே பெடார்ஃப்னிஸ் அண்ட் கர்பெர்லிச் நஹே சீன். Vermissen Sie vielleicht Zuneigung und Zärtlichkeit?

Verschiedene Schuhe விழுங்க, அச்சச்சோ. Ein seltsamer Traum

Chaotisch kann is im Traum zugehen, wenn verschiedene Schuhe im Traum erscheinen. Haben Sie in der Traumwelt unterschiedliche Schuhe, ungleiche Schuhe oder sogar zwei linke Schuhe gesehen oder selbst getragen? டான் கிப்ட் ஒரு உடனடி பிரச்சனை ஆகும். Zwei verschiedene Schuhe zu tragen versinnbildlicht zudem unterschiedliche Anteile Ihrer Persönlichkeit.

ஃபியூஜீஜன்! Barfuß oder auf Socken laufen im Traum

டெர் ட்ராம்வெல்ட் கெய்ன் ஷுஹே அன்ஹபென் அண்ட் ஓஹ்னே ஷுஹே ரusஸ்கெஹன் - அவர் எயின் எர்லிக்டெர்ன்டஸ் கெஃபாஹில் இருந்தார்! Barfuß ohne Socken und ohne Schuhe zu laufen und im Traum ohne Schuhe zu gehen ist laut der allgemeinen Traumdeutung ein positives சின்னம், das unterre für Freiheit und festen Stand Leben stehter கெஹ்ட் டை பார்பைகெயிட் அபெர் மிட் ஐனெம் நெகடிவேன் கெஃபெல் ஐன்ஹெர், சிம்போலிஸியர்ட் சை மிட்யூண்டர் ஐனென் மெக்லிசென் வெர்லஸ்ட் ஃபைனான்சியெல்லர் டிங்கே அண்ட் டெஸ் ஐஜெனன் ஸ்டாண்ட்பங்க்டஸ்.

டை ஷுஹே வெர்லோரன் - ஓ நீயின் ... ஐன் டிராம்டியூடுங்

நா சோவாஸ், ஹேபென் ஸீ எட்வா இஹ்ரே ஷுஹே இம் டிராம் வெர்லோரன்? Plötzlich standen sie barfuß oder nur auf Socken டா? டைம்ஸ் ட்ராம்சிம்போல் ட்ரிட் ரெஜெல்மிக் ஆஃப் அண்ட் காண்டிக்ட் மீஸ்ட் சிக்கல் அன்டர்சைட்லிச்சர் நேச்சுர் அன். Entscheidend daran ist, dass sich der Träumende diese Schwierigkeiten selbst zuzuschreiben தொப்பி. ஈவென்டூல் ப்ரெச்சென் நன் ஹார்ட் ஜீடென் ஆன்.

இது என்ன? டெர் ட்ரொமனலிஸில் ஐன் ஐன்செல்னர் ஷுஹ்

வேர் நூர் ஐனென் ஷுஹ் இன்ஹர்ஹால்ப் டெர் டிராம்ஹான்ட்லங் வெர்லியர்ட், டெர் அன்டர்டிராக்ட் மெக்லிஷர்வீஸ் ஐனென் டீல் சீன்ஸ் வாஹெரென் வெசன்ஸ், இம் வான் டெர் கெசெல்சாஃப்ட் ஆஞ்செனோமென் ஸு வெர்டன். ஆச் இஸ்ட் எஸ் மேக்லிச், டாஸ் டெர்ஜெனிக் சீன் மெய்னுங் நிச் வெர்ட்ரிட், சோண்டெர்ன் சிச் ஜெமண்டம் அன்டோர்ட்நெட். க்ரண்ட் ஹியர்ஃபர் இஸ்ட் வயெல்லிச் மேங்கெல்ண்டஸ் செல்ப்ஸ்ட்பெவஸ்ஸ்டீன். லெபென்ஸைல் வெர்டன் ஆஸெர்டெம் நர் மிட் ஹால்பர் கிராஃப்ட் வெர்ஃபோல்ட்.

ஷுஹே சுச்சென் அண்ட் (நிட்ச்ட்) கண்டுபிடிப்பு - இது ஐன் ஸ்ட்ரெஸ் இம் ஷ்லாஃப்!

சிண்ட் டை ஷுஹே வெக், துண்டு துண்டான மனிதர் சிச் சிச்செர்லிச், ஒப் எஸ் நிச் வில்லீச் அதனால் போர், தாஸ் டை ஷுஹே கெக்லாட் வுர்தன். Mlicglicherweise தொடங்குபவர் selbst im Traum die Schuhe zu suchen. அபெர் இஸ்ஸ்ட், வென் மேன் டை ஷூஹே நிச் ஃபைன்ட் கண்ணன்? Disese Fall verbirgt sich hinter dem Traum eine Warnung vor Problemen in der Wachwelt und der Hinweis, dass der Träumende in verschiedener Hinsicht Geduld benötigen wird.

Wurden im Traum Schuhe endlich gefunden, ist dys allergings positive zu deuten. தாஸ் சூஹே-ஃபைண்டன் அன்ஸ்டெஹெண்டெஸ் க்ளக் இம் லெபென்.

ஹோச்ஸீட் ஓஹ்னே ஷுஹே, நா சோவாஸ். Warum Sie davon träumen

கெலெஜென்ட்லிச் கோம்ட் எஸ் அவுச் ஜூ ட்ரூமன், டெனென் டெர் ஷ்லாஃபெண்டே ஐன் ஹோச்ஸீட் ஓஹ்னே ஷுஹே எர்லெப்டில். Für viele stellt der Brautschuh bei der Heirat ein wichtiges Element dar. ஃப்ஹால்ட் டைசர் இம் ட்ராம், ஹாட் டை ட்ரூமென்டே நபர் மெக்லிஷர்வீஸ் ஸ்வீரியிகைடென், ஜுர் ஐஜெனென் சிச் ஆஃப் டை டிங்கே ஜு ஸ்டீஹன். வெர் டைஸ் டிராம்பில்ட் ஹூஃபிகர் எர்லெப்ட், டெர் சோல்டே சிச் உம்சோ ட்ரிங்கெண்டர் டாசு இபெர்விண்டன், சீன் அன்சவுங்கன் ஸ்டுர்கர் ஜு வெர்ட்ரெடென் - செல்பஸ்ட், வென் மேன் டமிட் மென்ஷென் வான் சிச் வெக்ஸ்டாட்.

வைடர்லிச் அண்ட் அல்ட்? ட்ரூம் வான் அப்ஜெனுட்ஸ்டென் சூஹென்

இங்கே துர்நாற்றம் வீசுகிறது! Dreckige und stinkende Schuhe im Traum

Dreckige Schuhe trägt niemand gerne, besonders nicht, wen an Ihnen Hundekot klebt. Solche stinkenden Schuhe möchte man am libsten Direct ausziehen. Auch wenn un solche Schuhe in der Wachwelt mit Ekel erfüllen, sind dreckige Schuhe ein positives Traumsymbol, denn sie versinnbildlichen Glück und Wohlstand.

கோட்டில் உள்ள ட்ரிட் டெர் ட்ருமெண்டே மிட் சீனென் ஷுஹென், செட்ஜ் எர் சிச் மொமென்ட் மிட் டெம் ஐஜெனென் வெர்ஹால்டென் அவுசினாண்டர்.

டெர் ட்ரொமனலிசில் கெப்ரuக்டே சூஹே

Gebrauchte Schuhe im Traum zu sehen, weist meist darauf hin, dass man sich bei der planung der eigenen Ziele im Leben zu sehr auf andere verlässt. Abgelaufene Schuhe sollten genau wie abgenutzte Schuhe besser zum Schuster gebracht werden und ds gilt auch im übertragenen Sinne: Mit derartigen Schuhen wird es der Träumende im Leben nicht einchhender enernder deenernder derender deen wird es der Träumende im Leben nicht einfach haben, werden die Schuhe aber repariert und steve erneue eerne wanuet.

ஃபாஸ்ட் வை நியூ: ஷ்முட்ஸிகே ட்ராம்-சூஹே புட்சென்

தாஸ் ஷுஹே-புட்ஸென் அண்ட் ஷுஹே-ரெய்னிஜென் சிம்பொலிசியர் ஐன் சäபெருங், டை ஆக்டுவல் இம் ஈஜெனென் லெபன் ஸ்டாட்ஃபிண்டெட் அண்ட் டென் சரக்டர் சோவி ஸ்விசென்மென்ஸ்கிளிச் பெஸிஹுங்கன் பெட்ரெஃபென் கன். டியூ ட்ரூமென்டே நபர் ட்ரெக்ட் வொமக்லிச் சீலிசென் பல்லாஸ்ட் மிட் சிச் அண்ட் ஸ்டார்ட் நன், ஐன் ஆர்ட் "சீலென்ப்ளெஜ்" ஜு பெட்ரிபென். தாஸ் பெட்யூடெட், டாஸ் டெர்ஜெனிகே சீன் வெர்ட்ராங்க்டன் நெகடிவென் கெஃபிஹல் அண்ட் எர்லெப்னிஸ் அஃபரபீடெட் - வெர்சின் பில்ட்லிச் ஐம் ஷ்லாஃப் டர்ச் தாஸ் சுபர்ன் டெர் ஷுஹே.

காஃபென், ஷென்கென், பிண்டன்: தாஸ் கண்ணன் மன் மிட் ட்ராம்-சூஹென் மச்சென்

Schuhe im Traum binden mit Schnürsenkeln

Viele Schuhe müssen für einen festen Halt mit Schnürsenkeln geschnürt werden. Im Traum Schuhe schnüren oder Schuhe zubinden gilt in der Traumdeutung als Vorbereitung auf etwas. இஹ்னென் ஸ்டீஹன் ஹெராஸ்ஃபோர்டெருங்கன் பெவர், டெரன் பெவல்டிகுங் சை அபெர் நஹர் அன் இஹ்ரே ஜீலே ஹெரான்ஃபார்ட். ஆஃப்னே ஷுஹே சிண்ட் அல்ஸ் வார்னுங் ஸு வெர்ஸ்டெஹென், டாஸ் சிச் டெர் ட்ரூமர் நிச் ஆஸ்ரிச்சென்ட் அஃப் ஐன் அன்ஸ்டெஹெண்டே ஆஃப்கபே வோர்பெரிடெட்.

டெர் ஷுஹ்காஃப்: ஐன் ட்ராம், ஃபிரவுனுக்கு நிகர் நர் ஃபார்!

வெர் சூஹே ஹபேன் வில், மஸ் சிச் சூஹே கfஃபென். Häufig wird die gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund im Warenhaus erledigt. Vom Schuhkauf zu träumen, kann auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. Die Deutungen reichen von einer Wende im Leben über die Warnung vor leeren Versprechungen bis hin zu einer ausgeprägten Hilfsbereitschaft, die aber auch überhandnehmen kann.

டெர் ட்ராம்வெல்ட்டில் ஷுஹ்-ஆக்டியோன்

தாஸ் ட்ராம்சிம்போல் "ஷுஹே உம்டாஷ்சென்" குறியீடான டென் வுன்ச் நாச் ஐனெம் வாண்டெல் டெர் கீஸ்டிகென் ஐன்ஸ்டெல்லுங். Kostenlos Schuhe bekommen jene träumenden Personen, denen eine besonders leichte Lebensphase bevorsteht, während das Schuhe-Schenken ganz allgemein verschiedene Veränderungen in der Wachwelt mit sich bringt. Kommt is zum Schuhe ausleihen, kündigen sich Rückschläge an, aus denen is aber einen Ausweg gibt.

ஷுஹ்-வெயிட்வர்ஃப் ?! ட்ரூமன் வெர்ஃபெனில் உள்ள மிட் டென் ட்ரெடர்ன்

டெர் ட்ராம்வெல்ட் கேன் டாரபர் ஹினாஸ் அவுச் ஜூ மெர்க்வார்டிகன் சிஸ்டுவேஷன்ன் கொம்மன், ஜம் பெஸ்பியல் வென் மேன் ஜெமண்டன் ஷுஹெ வெர்ஃபென் சிஹெட் ஓடர் டைஸ் செல்பஸ்ட் மேச். டஹின்டர் வினைச்சொல் சிச் டை அப்கேர் வோம் பிஷெரிஜென் லெபென்ஸ்டில். மெக்லிச் இஸ்ட், டாஸ் டெர் வெர்ஃபெண்டே ஆலை, செயின் லெபென் வோல்கொமன் உம்சுக்ரெம்பெல்ன். Wer மேலும் schon immer einen Neuanfang wagen wollte, der sollte diesen umsetzen, sobald er volt Schuhwurf vermehrt träumt.

Pfui! சூஹெ எசன்ஸ், வார்ம் டைஸ் ட்ராம்சிட்டூஷன்?

Wirklich eigenartig scheint es, im Traum Schuhe zu Essen. ஜுரெக்ட் டென்ட் சிச் டெர் ட்ருமெண்டே டான், டாஸ் ஸோ ஈன் எசென் டோச் நிச் ஸ்க்மெக்கேன் கண்ணன். Dieser Traum signalisiert der betroffenen நபர் das Vorhandensein von ungestillten sexuellen Bedürfnissen, வரவேற்பு sie gerne ausleben möchte. ஷுஹே சம்மெல்ன் இம் டிராம் இஸ்ட் ஹைன்ட்லங், வோராஸ்ஸாஹெண்டெஸ் ஹேண்டல்ன் ஸ்டெட்டிற்கு அடையாளமாக இறக்கவும். தாதுர்ச் கெனென் ஸீ ஸு பெருஃப்ளிஷெம் அண்ட் பிரைவ்டிம் எர்ஃபோல்க் கெலாங்கன்!

Einpacken von geträumtem Schuhwerk

மேலும் ட்ரூம்ட் மேன் வோம் ஐன்பாக்கன் டெர் ஷுஹே, ஈனென் கோஃப்ஃபர் ஓடர் ஐன் டாஷ்சே, டெர் வாட்ச்வெல்ட் பால்ட் ஐன் என்ஷ்சேடுங், டை டென் வெயிட்ரென் வெர்லாஃப் டெஸ் லெபென்ஸ் மேஜெப்லிச் பீன்ஃப்ளூசென் வேர்ட். ஒப் எஸ் சிச் ஹைர்பேய் இம் தாஸ் என்டே ஐனர் பார்ட்னர் ஷாஃப்ட் ஓடர் டை ஆக்டிவ் காண்டிகுங் எயின்ஸ் வேலைகள் ஹேண்டெல்ட், இஸ்ட் அபஹங்கிக் வான் டெர்சிடிஜென் லெபன்சிஸ்டுடேஷன் டெஸ் ட்ரூமர்ஸ்.

Viele Schuhe spielen Eine Rolle im Schlaf

சுன்-ஃபேன்ஸ் இஸ்ட் எஸ் வோல், வைல் சூஹே ஸு செஹென், வோர் அலெம், வென் எஸ் சிச் டேபே இம் விலே நியூ ஷூஹே ஹேண்டெல். டீசர் டிராம் ஃபுஹர்ட் டெம் ட்ரூமெண்டென் வோர் ஆகென், டஸ் டாஸ் லெபன் வீல்ஃபுல்டிஜ் மெக்லிச்ச்கைடென் ஃபார் நியூவான்ஃபாங்கே அண்ட் வெரெண்டருங்கன் பைடெட். அக்டென் சை பெய் டெர் விளக்கம் வெல்பே ஃபர்பே ஹட்டன் டை ஷுஹே? Erfahren Sie mehr dazu im nächsten Abschnitt:

ஜெட்ஜ் விர்டின் குண்டர்பண்ட்: வான் ஷுஹ்பர்பென் ட்ரூமன்

ரோட் வீ ப்ளட் ... நால்ரோட், இளஞ்சிவப்பு மற்றும் இளஞ்சிவப்பு ஷுஹே அல்ஸ் டிராம்சிம்போல்

Rote Schuhe im Traum verweisen häufig darauf, dass der Träumer die Fähigkeit, das Durchsetzungsvermögen und DLidenschaft aufzubringen vermag, um Pläne und Ziele umzusetzen. Rosa Schuhe lassen den Träumenden in die Vergangenheit blicken und rufen dabei häufig Sehnsüchte கொதி. Zudem betonen Sie den freundlichen und einfühlsamen Charakter der schlafenden நபர். வெம் லிலா சூஹே இம் டிராம் எர்ஷைனென், டெர் பெஃபிண்டெட் சிச் ஆஃப் டெர் சுச்சே நாச் சீனெம் இன்னெரென் க்ளீச்ஜெவிச்.

Gedeckte Farben am Fuß: Schwarze, blaue und graue Traum-Schuhe

Ihrem Traum vielleicht di Schuhe blau வர்ன்? டெர் டிராம்டியூட்டங் ஹுஃபிக் ஃபார் ருஹே அண்ட் ஃப்ரீடனில் ஃபர்பே ப்லாவ் ஸ்டெஹ்ட் டை. Verbindung mit dem Traumsymbol der Schuhe ergibt sich daraus, dass der Träumende nach disen beiden Dingen im Leben Strebt.

Schwarze hohe Schuhe, wie Stiefel aus Leder, symbisieren Ausdauer und Standfestigkeit sowie die Kreativität der schlafenden Person, während graue Schuhe darauf hinweisen, dass man nicht immer alles zu ernst neh so

எடெல்: ட்ரூமனில் சில்பர் & கோல்ட் அல்ஸ் ஃபுபெக்லீடுங்

Erscheinen silberne Schuhe und Goldene Schuhe in der Traumwelt, is die ein positives Traumsymbol, das Glück, gute Eigenschaften und Anpassungsfähigkeit verkörpert. சீனம் டிரம் மிட் மெட்டலிஷ் க்ளான்சென்டன் ஷுஹென் எர்ஷெயின்ட், டெர் இஸ்ட் வெர்முட்லிச் ஐன் ஐன்ஃபிஹல்ஸ்மர் மென்ஷ், டெர் சிச் குடில் டை லேஜ் சீனர் மிட்மென்சென் ஹைன்வெர்செட்சென் கன்.

ஷுஹேக்கு அது இருந்ததா? Schuh-Arten im Traum

வைசோ செஹே இச் தேரே ஷுஹே அண்ட் முன்னர்-ஷுஹே மெய்னென் ட்ரூமென்?

Wenn teure Schuhe im Traum erscheinen, gibt die dem Träumenden zu verstehen, dass er sein eigenes Leben und das von anderen wertschätzt. சிண்ட் மெக்லிசெர்வைஸ் முன்னர்-ஷுஹே எர்ஷியென், வீலெய்ச் மிட் ஐனெம் டேஜுகேஹரிஜென் குடல் கெக்லைடெட்டென் மேன் இம் புகைப்பிடித்தல்? Dies betont die selbstbewussten Charakterzüge der betroffenen நபர், mit denen sie es schafft, ihrem Umfeld ein gutes Ansehen zu genießen.

கன்ஸ் ஷான் வாக்கெலிக்: ஹோஹே ஷுஹே அண்ட் இஹ்ரே ட்ரூம்டேடுங்

பெய் மான்சென் ட்ராம்-அவுட்ஃபிட்ஸ், வர் அலெம் ஃபார் ஃப்ரவுன், இஸ்ட் டாஸ் டிராகன் வான் சூஹென் மிட் அப்சாட்ஸ், பீஸ்பீல்ஸ்வைஸ் ஹை ஹீல்ஸ், யுனெர்லாஸ்லிச். ஹோஹே டாமென்ஷ்குஹே ஓடர் ஹோச்சகிகே ஸ்கூஹே ஸ்டீஹன் லாட் டெர் ஆல்ஜெமினென் ட்ரூம்டியூட்டங் ஃபர் ஆர் ஆஃப்மெர்காம்கெய்ட் அண்ட் டொமினான்ஸ், டை அண்டர் அண்டெரெம் டர்ச் டை ஈஜெனென் செக்ஸுவெல்லன் ரைஸ் எர்ரெய்ட் வெர்டன் கோனென். Zugleich können sich dahinter aber auch unerfüllte Wünsche verbergen.

தாஸ் டிராம்சிம்போல் "ஷுஹே ஸ்டீஃபெல்" versinnbildlicht unter anderem glückliche Entwicklungen und kann auf der spirituellen Ebene auch ein Hinweis auf die Bodenständigkeit des Träumenden sein.

வெயிட்டேர் ட்ராம்சிம்போல் ஜூம் தீமா ஷூஹே

Fremde Treter tauchen auf. இறக்கவும்

நெபென் டென் ஐஜெனென் சூஹென் கண்ணன் ஆவார் ஐஸ் டைஸ் டெர் ஃபால், சோல்டே மேன் டைசன் ட்ராம் அல்ஸ் வார்னுங் வோர் டெம் ஐன்ஃப்ளஸ் அண்ட்ரர் பர்ஸன் வெர்ஸ்டெஹென். Beachten Sie aber den Zustand der Schuhe und ihre Gefühle während des Traumes, Denn der Einfluss Anderer Menschen kann auch positive auf Sie wirken.

ஷ்வேர் வீ ப்ளீ ஓடர் ஜூ எங்: அன்ஸ்பாசெண்டே ஷுஹே அல்ஸ் ட்ராம்பில்டர்

Schwere Schuhe können den Träumenden im Schlaf regelrecht lähmen und zur கடைசியாக வெர்டன், டெர் வாச்வெல்ட் வைடர்ஸ்பீஜெல்டில் சிச் அச் இருந்தது: இஹ்ரெம் லெபென், டாஸ் ஸீ ஆஸ்ப்ரெம்ஸ்ட்? Disesem Zusammenhang sind auch enge Schuhe und unpassende Schuhe zu sehen, denn diese குறியீடாகிய Misserfolg. சிண்ட் டை ஷுஹே ஜு க்ளீன், சோல்டென் சை சிச் மிட் ஆக்டுவெல்லென் ப்ரொப்லெமன் ஆஸீனாண்டர்செட்ஜென் அண்ட் டைஸ் பெஹெபென், இம் மிட் லீச்சிக்கிட் ரிச்சுங் ஜுகுன்ஃப்ட் ஸு ஷ்ரேடென்.

நாசஸ் ஷுஹ்வெர்க், ட்ருமேனில் ஐன் ஹுஃபிகஸ் ஆர்கர்னிஸ்

சிண்ட் இம் ட்ராம் டை ஷுஹே நாஸ், சோல்டே மேன் சிச் ஜுன்ச்ஸ்ட் ஃப்ராஜென், வை சை நாஸ் ஜெவர்டன் சிண்ட். Der Tritt in eine Pfütze steht für Unstimmigkeiten oder ein Missgeschick. Allgemein steht Wasser in der Traumdeutung für die Gefühle des Träumenden, weshalb unterschiedliche Trauminterpretationen möglich sind.

உம் டை ஷுஹே இம் வாஸர் ரிச்ச்டிக் ஜூ டியூடென், இஸ்ட் ஆச் டெர் ஜஸ்டாண்ட் டெஸ் வாஸர்ஸ் சிச் விச்ச்டிக். ஹாண்டெல்டே சிச் இம் கிளாரெஸ், டங்க்ஸ் ஓடர் ட்ரிகிஸ் வாசர்? ஜெய் நாச்ச்டெம், வீ டாஸ் வாஸர் ஆஸ்ஸா, ஸ்டீத் எஸ் அன்டர் ஆண்டெரெம் ஃபார் வெயிப்லிச்செய்ட், நெகட்டிவ் எர்லெப்னிஸ் ஓடர் கம்மர் அண்ட் எண்டெசுஷுங்கன். Oder sind Sie sogar mit ihren Schuhen über Wasser gelaufen? ஐனெம் சொல்சென் ஃபால் ஸ்டீஹன் இஹ்னென் க்ளூக்கில், எர்ஃபோல்க் அண்ட் ஸுஃப்ரிடென்ஹீட் பெவர்.

ட்ராம்சிம்போல் "ஷுஹே" - அனைத்து ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

ஷுஹே வெர்வீசன் ஆல்ஜெமைன் ஆஃப் ஐனென் ஸ்டாண்ட்பங்க்ட் und dessen வளர்ச்சி. Wo stehen Sie gerade im Leben, wie geht es weiter und auf Welche கலை மற்றும் Weise verfolgen Sie Ihre Ziele.

இன்னும் இறக்கவும் ஃபர்பே டெர் சூஹே ஒரு முக்கியமான பாத்திரம்.

 • பிரவுன் சூஹே காண்டன் வான் ஐனர் வெண்டுங் ஜம் குடென் என் ஐனர் விச்சிகென் ஏஞ்சலேகன்ஹீட்; sie stehen für einen gesunden Realitätssinn und den Wunsch nach Geborgenheit
 • ரோட் ஷுஹே வெர்வீசன் டராஃப், டாஸ் ஸீ இஹ்ரே ஸீல் மிட் லைடென்ஷாஃப்ட் அண்ட் கம்ப்ஃஜீயிஸ்ட் வெர்ஃபோல்ஜென். Dabei kann is ach um eine sexuelle Eroberung oder die Suche nach der grßen Liebe gehen; வெய்டெர்ஹின் ஸ்டீஹன் ரோட் ஷுஹே ஃபெர் டென் வுன்ச் நாச் ஆஃப்மெர்க்சம்கெய்ட்
 • rosafarbene Schuhe Offenbaren ein freundliches, liebevolles Wesen, das sich nach mehr Liebe und Zärtlichkeit im Leben sehnt
 • Gelbe Schuhe sind ein Zeichen für eine நேர்மறை Herangehensweise und dass Sie Ihre Ziele mit frohem Mut und Optimismus verfolgen (sollten); உள்ளது
 • கோல்டன் ஷூஹே சிண்ட் ஆஃப் டி ஐன் குட்ஸ் ஓமன்: இஹ்ர் லெபென்ஸ்வெக் விட் சை பெரிச்செர்ன்
 • பிளே ட்ரெட்டர் டியூடன் ஆஃப் ட்ரூ அண்ட் லாயலிடட், ஆஃப் ரூஹே அண்ட் கெலாசென்ஹீட் ஹின்; டை ப்ளூயன் ஷூஹே கோன்னன் குறியீடாகவும், தாஸ் ஸீ இஹ்ரே ஸீல் எஸ்ப்ஷண்ட் எர்ரிச்சென் வெர்டென்; vielleicht கொண்டு வந்து ein solcher Traum aber auch Ihr Bedürfnis nach mehr Entspannung in disem Bereich zum Ausdruck
 • grüne Schuhe stehen für ein hoffnungsvolles Streben, f nr nicht agression, sondern kreative Lösungswege und den Wunsch nach Persönlichkeitsentfaltung und -entwicklung
 • Weiße Schuhe stehen für Reinheit. தாஸ் கன் பெடியுடென், டாஸ் ஸீ ஐனென் வெக் ஓஹ்னே லோகன் அண்ட் இன்ட்ரிஜென் பெஸ்க்ரைடென், வீலெய்ச்ட் அபெர் ஆச், எட்வாஸ் ஹைஇன்லாஃபெனில் டாஸ் ஸீ ஸு நைவ்; das Ziel des Träumenden ist häufig Perfektion
 • das Tragen von schwarzen Schuhen weist auf ein starkes Streben nach Macht - sei es beruflich oder privat.

Dieußerst wichtig für di Traumdeutung ist außerdem der ஜஸ்டாண்ட் டெர் சூஹே.

Allgemein stehen schöne und bequeme Schuhe für erfolg, பணக்காரன் Entscheidungen und einen hürdenfreien Weg zum Ziel. Neue Schuhe verweisen auf eine Ä டெண்டர்ங் டெஸ் வெஜஸ். Abgetragene, unqueme Schuhe குறியீடமைப்பு மிஸ்ஸர்பால்க்.

பாஸன் டை நியூன் ஷுஹே, இஸ் இஸ் ஈன் பாசிட்டிவ் வென்டுங், அன்ஸ்டன்ஸ்டன் இஸ்ட் வோர்சிட் ஜெபோடென். Alte Latschen können eine althergebrachte Geisteshaltung குறியீடமைப்பு. மிட் டைசன் ஷுஹென் விர்ட் டெர் ட்ரூகர் நிச் மெஹ்ர் ஆல்ஸு வெயிட் கொம்மன்: ஜீட் ஃபார் ஐனென் சின்னஸ்வாண்டல். ஸு க்ளீன் ஷுஹே மச்சென் டை ஜீலெர்ரிச்சுங் ஸ்வீரிக் அண்ட் ஸ்மெர்ஸ்வால். Vielleicht sind Sie einer நிலைமை, einer Vorstellung வோம் பணக்காரன் Leben oder Ihren Einstellungen entwachsen.

டாரபர் ஹினாஸ் இறப்பதற்குப் பதிலாக டிராம்டியூடுங் ஸு பீச்டென், மிட் டென் சூஹென் இம் ட்ராம் கெஸ்சீஹ்ட்:

Sehen Sie Schuhere, ielm Schuhregal இல் உள்ள vielleicht auch, kann dies bedeuten, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, aber noch eine weite Strecke zurücklegen müssen, um Ihr இலக்கு zu erreichen. சூஹனில் உள்ள ஜெஹென் ஸீ, அதனால் தாஸ் ஆஃப் வீல் ஜீடாஃப்வாண்ட் f er eine wenig lohnende Sache hin.

வென் சீ இம் ட்ராம் ஷூஹே காஃபென், வெர்வீயிஸ்ட் டைஸ் ஆஃப் டென் வில்லன் அண்ட் டை மெக்லிச்ச்கெய்ட், டெம் லெபென் ஐன் நியூ வென்டுங் ஸு கெபென். வெல்ச்சே ரிச்சுங் டைஸ் கெஹென் சோல், ஹாங்ட் ஸ்டார்க் வான் டெர் ஆர்ட் டெஸ் ஷுஹ்வெர்க்ஸ் அண்ட் டென் டமிட் வெர்புண்டெனன் டியூட்டங்ஸ்மாக்லிச்ச்கைடென் ஏபி. இது கண்ணன் ஐன் எச்சரிக்கை vor leeren Versprechungen anderer sein.

Sollten Sie im Traum anderen Menschen Schuhe kaufen, so deutet das auf den Versuch anderen auf dem Weg zu helfen; vielleicht aber auch, sie auf einen Weg schicken zu wollen, der fernab des eigenen Weges liegt. Schuhkäufe für Andere im Traum können auch anzeigen, dass Sie Anderen zu viel dienen.

Kommt es zu finanziellen Problemen beim geträumten Schuhkauf, எனவே அது இறக்கிறது Ein Hinweis darauf, dass eine நரம்பியல்பு n setig sein kann: Fragen Sie sich, ob der Preis, den Sie für eine gewissen Umstand zahlen, vielleicht zu hoch ist. Werden Schuhe im Traum gesthlen, verweist das auf einen Ideenraub, darauf dass andere profitieren und der Bestohlene auf der Strecke bleibt.

வெயிட்டேர் டியூடுங்கன் டெஸ் டிராம்சிம்பல்ஸ் "ஷூஹே":

 • ஷுஹே வெர்லிரென்: ஐன் நியூ பெகெங்னுங், ஐன் ஷிக்சல்ஸ்வென்டுங்
 • das Tragen hoher Schuhe: Wunsch nach Dominanz und Aufsehen; ஐன்சாட்ஸ் செக்ஸுவல்லர் மிட்டல், இம் ஐனென் வெக் பெஸ்க்ரைடென் சூ கோனென்
 • ஃப்ளேச் ஷுஹே வை சாண்டலென் ட்ரஜன்: வோர்பெரிடுங் ஆஃப் ஐனென் லாங்கன் வெக் ஸம் ஜீல்; ஈஸ் கெஹ்ட் நிக் டரும், ஸு கெஃபல்லென், சோன்டர்ன் டாரும் எட்வாஸ் ஸு லீஸ்டென்
 • ஸ்போர்ட்ஸ்சுஹே ஓடர் டர்ன்ஷுஹே: ஜீலே சிண்ட் ஷ்னெல் எர்ரிச்ச்பார்; geistige Fitness und hohe Denkfähigkeit
 • ஹோல்ஸ்சுஹே: கெஷோஃப்ட்லிச் சிக்கல்
 • ஷுஹே ஆஸ் லீனென்: கோனென் வெர்குங்குங்கன் அண்ட் வோஹல்ஸ்டாண்ட் மிட் சிச் கொண்டு.
 • Hausschuhe, Schlappen oder Pantoffeln: unmotiviertes Streben nach Zielen; vielleicht auch eine gewisse Unterdrückung durch andere bzw. டை உம்ஸ்டாண்டே - "மேன் ஸ்டெட் அன்டர் டெம் பாண்டோஃபெல்"
 • 2 verschiedene Schuhe: பிரச்சனை bei Entscheidungen, aber auch சின்னம் ஃபார் unterschiedliche Persönlichkeitsanteile
 • சூஹே ஃப்ளிக்கன்: ராக்ஸ்லோகன் ட்ரோட்ஸன்
 • reparaturbedürftige Schuhe: Verweis auf eine bereits bekannte Charakterschwäche, mit der Sie sich beschäftigen Sollten
 • ஷுஹே சிண்ட் வெர்ஷ்வுண்டன்: ஐனெர் பெஸ்டிம்ம்டன் சூழ்நிலையில் அன்ஜெமெசென்ஸ் வெர்ஹால்டென்.

ட்ராம்சிம்போல் «ஷுஹே» - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

சைக்காலஜிச் கெசெஹென் இஸ்ட் டெர் ஷுஹ் ஐன் டிராம்சிம்போல் ஃபார் டை சீலிஷே ஓடர் geistige ஐன்ஸ்டெல்லுங் அன் டென் ஸ்டாண்டார்ட் டெஸ் ட்ருமென்டன். என் மனோதத்துவவியல் Traumdeutung is immer äußerst wichtig, die Persönlichkeit und Lebenswirklichkeit des Träumenden in die Deutung einzubeziehen.

ஆஸ் சைக்காலஜிசர் சிச் கண்ணன் ஐன் ஷுஹ்ட்ராம் அன்சைஜென், டாஸ் டெர் ட்ருமெண்டே சீனென் ஐஜெனென் வெக் கெஹ்ட். இது கான் அபெர் ஆச் உம்கெஹெர்ட் ஆஸ்கெட்ரெக்ட் வெர்டன், டாஸ் ஜெமண்ட் அன்டர் டெம் பாண்டோஃபெல் ஸ்டெட்.

சிக்மண்ட் பிராய்ட் வெர்லி ஷுஹ்ட்ரூமன் ஐன் கிளார் பாலியல் பெட்யூடங். Nach Auffassung der Freudianer குறியீடாகிய தாஸ் Hineinschlüpfen in de Schuh den sexuellen Akt beziehungsweise den Wunsch nach Intimität mit einem anderen Menschen.

காண்டன் ட்ரூம் வான் ஷுஹென் டட்ச்ச்லிச் ஐன் கொமென்டெஸ் லைப்செர்லெப்னிஸ் ஆன். ஜெ நாச் மாடல், ஜஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபர்பே டீயுடன் ஷுஹே இம் ட்ராம் ஆஃப் யுனெர்ஃபெல்ட் வான்ஷே, ஐனென் ஃபெடிஷ் ஓடர் ஐனென் ட்ரீப் ஹின். எனவே, இந்த டிராம்டியூடுங் விச்சிக், ஜம் பெய்ஸ்பீல், ஓப் டை ஷுஹே இம் ட்ராம் ஷ்நார்சென்கெல் ஹேட்டன் ஓடர் நிச்.

இம் எக்ஸ்ட்ரீம்ஃபால் கோன்னென் ஷுஹ்ட்ரூமே கர் ஆஃப் ஐனென் ஷுஹ்-ஃபெடிசிஸ்மஸ் ஹின்வீசன். இங்கே விர்ட் டெர் ஷுஹ் ஜும் எர்சாட்ஜோப்ஜெக்ட் ஃபார் டாஸ் வெப்லிச் கெஷ்லெக்ஸ்டைல். சேர் ஹோச்சகிகே ஷுஹே ஓடர் ஸ்டீஃபெல் மிட் ஹோஹென் அப்சட்ஸன் கோன்னென் ஜம் பெஸ்பீல் ஆஃப் ஐனென் (பிஸ்லாங் வெர்போர்ஜெனன்?) ஹாங் ஜம் மசோசிஸ்மஸ் வெர்வீசன்

டிராம்சிம்போல் «ஷுஹே» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

சூஹே இம் டிராம் வெர்வீசன் ஆஃப் எர்ட்வெர்பன்டென்ஹீட் sowie auf den Standpunkt im und zum eigenen Leben.