க்ளீட் பற்றி கனவு

தாஸ் க்ளீட் இஸ்ட் க்ளெயிடுங்ஸ்டாக் ஃபார் - lic பிளிச்சர்வீஸ் - ஃப்ரவுன், டாஸ் ஐன் ஓபர்டெயில் அண்ட் ஐனென் ராக் அன்ட்ரென்பார் ஐன்டெயிலிக் கோம்பினியர்ட். டை லாங்கே டெஸ் கிளீட்ஸ் அண்ட் ஆச் டை கெஸ்டால்டுங் டெஸ் ஓபரென் டீல்ஸ் கோன்னென் சேஹர் அன்டர்சீட்லிச் ஆஸ்ஃபாலன் அண்ட் சிண்ட் டெர் ஜுவீலிஜென் மோட் அண்ட் டெம் அன்லாஸ், ஜூ டெம் தாஸ் க்ளீட் கெட்ரஜன் வெர்டன் சோல், அன்டர்வொர்பென். Während Sommerkleider eher kurz und luftig geschnitten sind, bestehen Abendkleider und Hochzeitskleider meist aus langen Röcken und reich verzierten Oberteilen, vielleicht auch mit Pailletten.

டை க்ளீடெர்ச்னிட் ஹபேன் சிச் மிட் டென் ஜஹ்ருஹெர்டென்

Kleidungsstücke und auch Kleider erscheinen dabei in der Traumdeutung recht häufig und meist kommt es dabei auf இறப்பு விவரங்கள் ஒரு, உம் இறக்கிறது Traumbild richtig zu interpretieren. Auch ob man einen einfachen Unterrock oder einen weiten Reifrock unter einem Kleid trägt, kann von Interesse sein.

ஐங்கங்ஸ் எர்ஃபஹ்ரென் சாய் அலெஸ் ஜூ ஐனெம் ஆஃப் ட்ரம்பில்ட், டெம் எரோடிஷ்சன் ரோட்டன் க்ளீட். Anschließend erläutern wir die allgemeine, psycologische und spirituelle Deutung zum Traumsymbol "Kleid".டிராம்சிம்போல் "க்ளீட்" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

தாஸ் ரோட் க்ளீட்: சிக்னல்விர்குங், ஐம் ட்ராம்!

ஐன் ஸ்டார்ப்ஸ் செல்ப்ஸ்ட்பியூஸ்ஸ்டைன், அபெர் ஆச் ஏஞ்செபெரி கன் சிச் ஹின்டர் டெம் டிராம்பில்ட் டெஸ் ரோட்டன் கிளீட்ஸ் வெர்பெர்கன். Der Träumer weiß zwar im Wachleben u seine Fähigkeiten, soltte sich alerdings davor hüten, deshalb zu überheblich zu werden. வெர் இன் சீனம் Der einfache Anblick eines roten Abendkleides symbolisiert das Streben nach Ansehen.

ட்ராம்சிம்போல் "க்ளீட்" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

ஹேண்டெல்ட் என்பது சிச் உம் ஐன் க்ளீஸ், தாஸ் கோஸ்ட்பார் ஆஸிஹெட், டான் கன் சிச் ஹியர் டெர் வுன்ச் நாச் besseren Verhältnissen நட. மன்ச்மால் தொப்பி இறந்துவிட்டது ட்ருமெண்டே ஆச் ஸ்கான் கெஸ்காஃப்ட் அண்ட் கண்ணன் சிச் ஆம் க்ளாக் அண்ட் ஆம் ஜெசெல்சாஃப்ட்லிச்சென் அன்சென் எர்ஃப்ரூயன்.

Einen näheren Hinweis gibt meist auch die நிறம் des geträumten Kleides:

Ist is weiß, wird die Träumende freundlich empfangen werden und auch ein blaues Kleid wird இன்பம் சிற்றுண்டி. வென் தாஸ் க்ளீட் ஜெடோச் அழுகல் ஐஸ்ட், ஜீக்ட் சிச் டாடர்ச் டெர் ஹோச்மாட்டீஜ் சரக்டர் டெர் ட்ரெஜெரின் அண்ட் ஐன் கெல்ப்ஸ் க்ளீட் வீஸ்ட் அவுஃப் ஃபால்ஷீட் உண்ட் சூழ்ச்சி ஹின். தாஸ் க்ளீட் கன்டிக்ட் ஹாஃப்னுங்கன் ஆன், டை சிச் எர்ஃபெல்லன் வெர்டன், அண்ட் ஐன் ஸ்வார்ஸ் க்ளீட் பெட்யூடெட் பாரம்பரியம் ஐனென் ட்ரூர்பால். Ist Gold oder Seide in das Kleid eingearbeitet, dann zeigen sich dadurch hufig மகிழ்ச்சி und gute Geschäfte.

தாஸ் வெய் கொம்முனியன்-க்ளீட் கண்ணன் அல்ஸ் ட்ராம்பில்ட் அல்ஸ் ஐன் எச்சரிக்கை verstanden werden. மனிதன் சொல்லைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும். Ein Brautkleid குறியீடானது டெர் ரீஜெல் க்ளக் அண்ட் எர்ஃபோல்க், அலர்ஜிங்ஸ் சோல்டே ஃபார் டை டியூட்டங் டெர் மொமெடேன் பெசிஹுங்ஸ்டாண்ட் பெர்ச்சிச்சிக்ட் வெர்டன். Wer viele Jahre mit seinem Partner zusammen ist, darf eine tatsächliche Hochzeit ins Auge fassen.

Ist is ein schmutziges Kleid, das in der Traumwelt getragen wird, deutet is Misserfolg an, aber kann auch ein Hinweis dafür sein, dass das Verhalten anderen Menschen gegenüber schlecht ist. சூர் ஸ்பர்சம்கீட் im wachen Leben rät ein Billiges Kleid oder das Waschen des Kleides in der Traumwelt. இஸ்ட் ஐன் அம் பெகல் ஆஃப்கெஹாங்டஸ் க்ளீட் ஸு செஹென், டான் கன் சிச் டதுர்ச் ஐன் உடல் நலமின்மை ankündigen.

Neigt டெர் Träumende zu ஜுஹோர்ன், ஜீட் சிச் டைஸ் டர்ச் டாஸ் ஜெர்ரிசென் ஈன்ஸ் க்லைட்ஸ் இன் டெர் டிராம்வெல்ட். வெர்பிரென்ட் ஐன் க்ளீட், டான் ட்ரோஹென் பெலிடிகுங்கன் அல்லது வெர்லியும்டுங்கன்.

ட்ராம்சிம்போல் "க்ளீட்" - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

டெர் சைக்காலஜிசென் ட்ரூம்டியூட்டங் விர்ட் டாஸ் கெட்ரூம்டே க்ளீட் அல்ஸ் தாஸ் லெபென்ஸ்கிலீட் விளக்கம். டேபி ஹேண்டெல்ட் என்பது சிச் உம் டை ஹால் டெஸ் ட்ரூமென்டென், டை சீன் ஐஜென்ஸ்காஃப்டன் அண்ட் பெடார்ஃப்னிஸ் ஜீக்ட்.

Unordentliche Kleidung oder Ein schlecht sitzendes Kleid weist entsprechend der Traumforschung auf seelische சிக்கல் ஹின். Umgekehrt verhält என்பது sich entsprechend, sieht das Kleidungsstück ausgesprochen ordentlich, sauber und perfekt sitzend aus.

Trägt der Träumende als Erwachsener ein jugendliches Kleid, wird die als Hinweis auf seine immer noch கின்ட்லிச் சீட் gesehen. தாஸ் ஆஸ்ஸீஹென் ஈன்ஸ் க்ளீட்ஸ் வோர் ஆண்டெரென் மென்ஷென் இஸ்ட் என்ட்வெடர் ஐன் சின்னம் ஃபார் டை Überlegenheit bezüglich althergebrachter Moral oder der Träumende gibt sich eine Blöße.

டிராம்சிம்போல் «க்ளீட்» - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

டெர் ஸ்பிரிடுயெல்லன் டிராம்டியூடுங் சிம்பொலிசியர்ட் டாஸ் க்ளீட் அண்ட் மீஸ்ட் ஆச் ஆல்ஜெமைன் க்ளீடுங் டென் ஸ்பிரிடுஎல்லன் ஷூட்ஸ்.