ஃபார்பன் பற்றி கனவு

தாஸ் லெபென் பன்ட். Schwarz-Weiß இல் உள்ள டோண்ட் ட்ரூமென் விர் ஆஃப்ட், ஓடர் வெனிக்ஸ்டென்ஸ், டாஸ் டை ஃபார்பிகெய்ட் ஃபார் டாஸ் ட்ராம்ஜெஷெஹென் கீன் க்ரோஸ் ரோல் ஸ்பீல்ட். மாஞ்சே ஃபார்ஷர் சிண்ட் சோகர் டெர் அன்சிச்ட், டாஸ் வீல் மென்சென் கர் நிச் ஃபர்பிக் ட்ரூமன் கோனென். டெய் ஆச் சேய், ஐன்ஸ் இச்செச்சர்:

வென் Ihren Träumen einmal auffallend bunt zu geht இல் இருக்கிறார், தொப்பி தாஸ் meistens eine tyffe Bedeutung. Dabei kann eine Farbe im Traum für sich selbst stehen, meistens aber entfaltet sie ihre Bedeutung Erst in Combination mit einem oder mehreren weiteren Traumsymbolen. இது இண்டர் ஐன் இன்ஸ்டெர்ஷியட், ஒப் சை வான் ஐனெம் ரோட்டன் ரெஜென்சிர்ம் ட்ரூமன் ஓடர் வான் ஐனெம் நொல்கெல்பென்.

Wichtig ist zu beachten, dass die Deutung von Farbträumen stets sehr தனித்தனியாக உள்ளது. டியூடாங் இறக்கவும் டென் வ்ஹெரென்ட் ப்ளூட்டீன் டென் ஐனன் பெருஹிகன், தூண்டுதல்கள் மற்றும் மற்றவற்றுடன் தொடர்புடையது. Grelles Gelb oder Ocker-Töne mögen manchen Leuten den Tag versüßen, andere werden eher Abneigung verspüren. Rot ist belebend, macht manche Menschen jedoch aggreiv.

வில்லீச்சிற்கு Sie im Traum ein Tuch um den Hals oder den Oberkörper getragen, das bestimmte Farbtöne enthielt. Versuchen Sie sich a solche விவரங்கள் அல்லது Ihrem Traum zu erinnern!

ஃபார்பென் கன்னென்ஸ் அன் ஐம் ஷ்லாஃப் இன் verschiedenen Traumzusammenhängen begegnen und dabei ganz unterschiedliche Sinngehalte transportieren. டமிட் ஸீ இஹ்ரே ஃபார்ப்-ட்ரூம் டியூட்டென் கோனென், ஹாபென் விர் அன் டயஸர் ஸ்டெல்லே டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ஃபர்பென் அண்ட் இஹ்ரே பெடெடுங்கன் ஜூஸம்மெங்கஸ்டெல்ட்:பொருளடக்கம்

டிராம்சிம்போல் "ஃபார்பன்" - டை ஹுஃபிக்ஸ்டன் ட்ரூம் ஸம் சின்னம்

அழுகல், ஜெல்ப், ப்லாவ் - ட்ரூமனில் க்ரூண்ட்ஃபார்பன் இறக்கவும்

டை ஃபார்பே ரோட் இம் டிராம்

லெபன் அண்ட் லைடென்சாஃப்ட், மேட்ச் அண்ட் காம்ப்பெஸ்வில்லன் ஆகியவற்றில் ரோட் ஸ்டெஹ்ட். இது கேன் அபெர் ஆச் சோர்ன், வட் அண்ட் ஹாஸ் ஆஸ்ட்ராக்கன், ஓடர் டாஸ் ஆண்டெர் எக்ஸ்ட்ரீம்: லைபே அண்ட் செக்ஸுவல்லே பெகியர்டே. Eine genaue Deutung lässt sich nur unter Einbeziehung der weiteren Traumumgebung vollziehen. டபேய் சாக்ட் ஐன் ரெய்ன்ஸ், க்ளேர்ஸ் ராட் ஸ்டெட்ஸ்: அச்ச்டங்! ஹியர் சோல் இஹ்ரே ஆஃப்மெர்க்சம்கெயிட் ஆஃப் எட்வாஸ் ஜெலன்க்ட் வெர்டன். Hellrot verweist டென் Träumenden auf Gefühlswärme und echte Zuneigung, dunkles Rot auf energiegeladene Emotionen, பல சமயங்களில் எதிர்மறையான இயல்பு கொண்டவர். கிர்ஷ்ரோட் இஸ்ட் ஐன் கிளாரர் ஹின்வீஸ் ஆஃப் செக்ஸுவல்லே லஸ்ட்.

Zudem kann die Farbe Rot im Traum in Verbindung mit Kleidungsstücken, wie einem roten Kleid (Stolz und Hochmut), einem roten T-Shirt (Aggressivität oder erotische Ausstrahlung) oder roten Schuen: பென் Frhhng:

மெயினன் ட்ரூமனில் ஜெல்ப் எர்ஷெயின்ட்

Gelb ist die Farbe der Sonne und steht somit für das Tageslicht, லெபென்ஸ்கிராஃப்ட் மற்றும் வர்மே. டெர் ட்ராம்வெல்ட் குறியீட்டில், ஃபர்பே வெயிட்டெர்ஹின் டாஸ் கீஸ்டிகே, டை க்ளூஹீட் அண்ட் டென் இன்டெலெக்ட் சவ்வி கொம்முனிகேஷன் அண்ட் ஜெரெக்டிகிட். நான் நெகடிவன் சின் கான் கெல்ப் ஆஃப் நீட் அண்ட் வெராட் வெர்வீசன். Wird die Farbe Gelb im Traum verunreinigt, அதனால் kann das auf eine Trübung der positiven Eigenschaften verweisen - auf eine Gefährdung, dit mit den positiven Eigenschaften der Farbe im Zusammenhang steht. Erscheint டெம் Träumenden ein gelbes T-Shirt, weher ihm in naher Zukunft Glück im Leben begegnen. இஹிரேம் டிராம் பெடூயெட்டில் ஃபெர்பே டை டை ஜெல்பே!

Warum der Farbton Blau im Traum zu sehen ist

டை ஃபர்பே ப்லாவ் இம் ட்ராம் ஜு செஹென், பிர்ஜ்ட் ஐன் மெங்கே verschiedener Deutungsmöglichkeiten. ப்லாவ் ஈஸ்ட் டை ஃபர்பே டெஸ் ஹிம்மெல்ஸ் அண்ட் டெர் வெயிட். இது ஜீட் இம் கீஸ்டிக் ஜீலே, இம் இன்டர்லிச் ரைஃப். டெர் டிராம்டியூடுங் ஆச் மிட் ரெலிஜியோசிடட் வெர்பிண்டுங் ஜெப்ராச்ச்ட், மிட் டெர் சீலே, வார்ஹீட், ட்ரூ, ஃப்ரீடன் அண்ட் ரூஹே. ப்லாவ் சிம்பொலிஸியர்ட் ஆச் (மேட்டர்லிகென்) ஷூட்ஸ் அண்ட் ஹெய்லுங். ப்லாவ் பெடோன்ட் ட்ராம் இம்மர் டை டை சீலிஷ்-எமோஷனலன் அஸ்பெக்டே ஈன்ஸ் சின்னங்கள். கெஹ்ட் என்பது உம் என்ட்ஸ்பானுங், ஷ்லாஃப் அண்ட் ஃப்ரைட்ஃபெர்டிகீட்.

ப்லாவ் கன் ஆச் நெகடிவ் அல்ஸ் வெர்வீஸ் ஆஃப் ஐன் கோஹல்ஸ் வெர்ஹால்டென் கெடூட் வெர்டென். Ein getrübtes Blau kann Trauer, sngste und Verwirrung ausdrücken. தாஸ் டிராகன் வான் க்ளீடுங் இன் டெர் ஃபார்பே டன்கெல்ப்லாவ் இம் ட்ராம் கன் ஆஃப் டிப்ரெஷன்ன் வெர்வீசன். வேர் அலர்ஜிங்ஸ் வான் டெர் ஃபர்பே ஹெல்ப்லாவ் ட்ரூம்ட், டெம் விர்ட் டை எர்ஃபுல்லுங் டெர் ஐஜெனென் வான்ஷே ஏஞ்செகாண்டிக்ட். ஃபார்ம் டெஸ் ட்ராம்சிம்போல்ஸ் டெர் ப்ளூயன் ஆகென் விர்ட் டெர் பெட்ரோஃபெனென் பெர்யூஸ்ட் ஜெமாச்ச்ட், டேஸ் எஸ் இன் டெர் வாச்வெல்ட் ஐன் பெர்சன் கிப்ட், டை ஐஹெர் டைஃப் லைபெஸ்ஜெஃபெல் எண்டெஜென்பிரிங். சியட் மேன் டென் ப்ளூயன் எடெல்ஸ்டீன் அக்வாமரின், வெர்குர்பர்ட் டைசர் கெசுன்ட்ஹீட், ஜூஜென்ட் அண்ட் ஹாஃப்நங்.

வென் மேன் வான் ஸ்வார்ஸ், வெயிண்ட் அண்ட் கிரu ட்ரூம்ட்

ஸ்வார்ஸ் வெய் டை நாட்ச் - தொப்பி இறப்புகள் டிராம் -சிம்பல் ஜூ பெடூடென்?

ஆச் டை ஃபர்பே ஸ்வார்ஸ் லெஸ்ட் சிச் சோவோல் பாசிடிவ், அல்ஸ் ஆச் நெகடிவ் டியூடன். ஜம் ஐனென் ஐஸ் ஸ்வார்ஸ் இன் டெர் ட்ரூம்டியூடுங் அல்ஸ் மென்லிச் ஃபர்பே சின்னம் ஃபார் டாஸ் ஸ்காஃபெண்டே, டை ஃபர்பே டெர் கிரெடிவிடிட். ஃபின்ஸ்டெர்னிஸ், ஃபார் டாஸ் டங்கிள், ஆஸ் டெம் அல்லஸ் என்ஸ்ப்ரிங் ஸ்வார்ஸ் கான் ஆச் ஆஃப் டை டங்க்லென், அன்ஸ்வஸ்டன் அண்ட் வீலீச் பெங்ஸ்டிகெண்டன் சீடென் அசெர்செர் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட் வெர்வீசன்; சரக்டெரிஜென்சாஃப்டன், மிட் டெனென் டெர் ட்ருமெண்டே சிச் ஐன்மால் பியூவஸ்ட் அவுசினாண்டர்செட்சென் சோல்டே. Schwarze Träume sind häufig auch Anzeichen für எதிர்மறை Verstimmungen oder - im schlimmsten Ausnahmefall - Depressionen.

Abseits davon erscheinen Träumenden häufig schwarze Tiere Wie der schwarze Hund oder Ein stolzer Rappe. Die Bedeutung des jeweiligen Tieres verknüpft sich

Traumdeutung der Farbe Weiß

Weiß ist eine stark mehrdeutige Traumfarbe. ரெய்ன்ஹீட் அண்ட் அன்ஷுல்ட் ஸ்டீஹன், அபெர் ஆச் ஃபார் அன்ரைஃப் ஓடர் ஐன் வெர்ரர்ம்டெஸ் கெஃபெல்ஸ்லெபென். Auf der anderen Seite beinhaltet die weibliche Farbe Weiß das gesamte Farbspektrum und symbisiert Weisheit, aber auch Macht - ist aggreiv. Gleichzeitig ist Weiß immer verletzlich - weil leicht zu beschmutzen - man denke nur a ein verdrecktes Hochzeitskleid. இஹ்ரெம் டிராம் வில்லீச் இம் ஐன் ஆக்டிவ் ஓடர் பாஸிவ் வெருன்ரைனிகுங் ஓடர் வெர்லெட்சுங்கில் உள்ளதா? Disese Sinne kann Weiß auch eine Warnung sein இல், wenn wir im Traum etwas உள்ள dibeser Farbe bemalen oder übermalen.

டை ஃபர்பே க்ராவ் அண்ட் இஹ்ரே பெடெடுங் இம் டிராம்

வென் டாஸ் ட்ராம்சிம்போல் டெர் க்ரூயன் ஃபார்பே இம் ஷ்லாஃப் எர்ஷெயின்ட், வெர்விஸ்ட் டைஸ் ஆஃப் டை க்ரோசென் ஸ்வெர்மட் டெர் ட்ரூமென்டன் நபர். Zugleich verbergen sich hinter einem grauen Traumbild aber auch Angst und Langweile, die den Träumenden zeitweise plagen. வெம் க்ரூயர் ஷ்லாம் ஐம் ட்ராம் எர்ஷெயின்ட், டெம் எர் மெக்லிஷர்வீஸ் ஸோகர் ஃபெஸ்டெக்கெட், டெர் ஹெக்ட் டென் வுன்ச் ஆஸ் டெம் எயிண்ட்னிகன் ஆல்டாக் ஜூ எண்ட்கோம்மென்.

டெர் ட்ராம்-வெல்ட்டில் ஹுஃபிக்ஸ்டன் மிஷ்பர்பன் இறக்கவும்

ட்ரூம் வோம் க்ரான்

டெர் டிராம்டியூடுங் versinnbildlicht இல் Farbe Grün Naturverbundenheit und (seelisch-geistiges) Wachstum. வெய்டெர்ஹின் இஸ்ட் டெர் ட்ருமெண்டே ஐன் ஆஸ்ஜெக்ளிசெனர் மென்ஷ், டெர் அபெர் ஜெலஜென்ட்லிச் ஐனென் ஹாங் ஸு அன்ரைஃப் அண்ட் நைவிட் ஹாட். Beachten Sie auch den genauen Grünton: Hellgrün steht im Traum für Hoffnung, eine நேர்மறையான Lebenseinstellung und dafür, dass eine kommende Veränderung Glück கொண்டு வரப்பட்ட wird, während die Farbe Dunkelgndndend berebeverte in Werhvenderbeverte

ஆரஞ்சு - Traumanalyse des Farbtons

Unter den Farben ist Orange ein Farbton, der Whl in keinem Tuschkasten fehlen darf, denn wie sollte man sonst eine kleine Karotte oder das gleichnamige Obst, dare Orange, malen? ஹிண்டர் டயஸர் டிராம்ஃபார்பே வெர்பெர்ஜென் சிச் இன் டெர் ரீஜல் பாசிட்டிவ் ஈக்சாஃப்டன், வை லெபென்ஸ்ஃப்ரூட், எமோஷனல் வேர்மே, ஆன்மிகம் மற்றும் அன்அபாங்கிகீட். Ein sehr dunkles Orange kann jedoch auf Verbitterung und Enttäuschung hinweisen. வெல்ச்சே டயஸர் டியூட்டன்ஜென் ட்ரிஃப்ட் ஆம் எஹெஸ்டன் ஆஃப் ஸீ ஸு?

நார் எட்வாஸ் ஃபார் மேட்சன்? ட்ரூமனில் ரோசா அண்ட் பிங்க்

டை ஃபார்பன் ரோசா அண்ட் பிங்க் ஜெல்டன் ஹுஃபிக் அல்ஸ் டைப்பிச் மெட்சென்ஃபர்பன். டோச் இன் டெர் ட்ராம்வெல்ட் கன்னென் ஸீ சோவோஹல் ஃபார் ஃப்ரவுன் அல்ஸ் ஆச் ஃபார் மென்னர் வான் பெடெடுங் சீன். எனவே முதல் ரோசா அல்ஸ் எயின் டிராம்சிம்போல் ஃபர் டென் கிண்டிலிகன் வுன்ச் நாச் கெபோர்கன்ஹீட் அண்ட் லைப் ஓடர் அபெர் அல்ஸ் நைவ் அண்ட் ராக்வார்ட்ஸ்ஜெரிச்செட் செஹ்ன்சாச்ச்ட் இன்ட்ரெப்டியரன். Die Farbe Hellrosa ist ein Zeichen dafür, dass eine vormals bestehende Ablehnung gegen Liebe und Leidenschaft sich nun langsam auflöst. வேர் இம் டிராம் டை ஃபர்பே பிங்க் சிஹெத், டெம் வெர்டன் லீபே, ஃப்ரெண்ட்லிச்ச்கெய்ட் அண்ட் பீ பெடார்ஃப் அச் ஹெய்லுங் எண்டெஜென்கெப்ரக்ட்.

மிர் இஸ்ட் டை ஃபார்பே லிலா இம் டிராம் எர்ஷினென்

Die Farben Lila, Violett und Flieder sehen zwar ähnlich aus, besitzen in der allgemeinen Traumdeutung aber unterschiedliche Bedeutungen. Während Lila für Veränderungen im Leben des Träumenden steht, குறியீடமைப்பு இறப்பு Farbe Violett den Wunsch nach Innerer Ausgeglichenheit, aber ebenso Unentschlossenheit und das Bedürfnis nach geistiger Führungsner Inner டை ஃபர்பே ஃப்ளீடர் ஸ்டெட் ஜெனவ் வை டேஸ் க்ளீச்நாமிகே கெவ்ச்ஸ் ஃபார் டை செஹ்ன்சுச் நாச் லிபே அண்ட் ரோமாண்டிக்.

வென் டை டிராம்-ஃபர்பே மெஜந்தா ஸு செஹன் இஸ்ட்

இஹ்னென் டெர் ட்ரோம்வெல்ட் மெஜந்தா எர்ஷியெனென் அண்ட் ஹாபென் சை வில்லீச் எட்வாஸ் டெய்செம் ஃபார்ப்டன் ஜிஃபெர்ப்ட், டேபே மெக்லிஷர்வீஸ் ஐனென் க்ளெக்ஸ் ஹின்டர்லாசென்? நீர்வீழ்ச்சி ஜா, எர்வர்டெட் சை எர்ஃபோல்க், வோபே சை டராஃப் அச்ச்டென் சோல்டென், டாஸ் டயஸர் நிச் டர்ச் க்ளீன் ஃபெஹ்லர் வெரிங்கர்ட் விர்ட். Des Weiteren steckt hinter der Farbe Magenta die Verbindung des Materiellen und Spirituellen sowie die Selbstlosigkeit des Träumenden.

வான் மெட்டலிசென் ஃபர்பென் ட்ரூமன்

டார்ஃப் எட்வாஸ் சில்பர் செயின் இம் டிராம்?

Betrachtet மனிதன் இறக்கும் Farbe Silber vor dem Hintergrund der psychologischen Traumdeutung, zeigt sich, dass sie durch ihre Verbindung zum Mond ein Sinnbild für das Weibliche ist. வென் சில்பர் இன் டெர் ட்ராம்வெல்ட் எர்ஷெயின்ட், பெசிட் டெர் ட்ரூமெண்டே ஐன் ஆல்ஜெமைன் பாசிட்டிவ் ஐன்ஸ்டெல்லுங் பெசுக் ஆஃப் வெப்லிச் கேய்ட் அண்ட் டாரபர் ஹைனாஸ் ஸ்பெஸீல் ஜம் வெயிபிளிச்சென் ஆன்டெயில் சீனர் பெர்சான்லிச்ச்கெயிட்.

ஓடர் ட்ரூமன் சை லைபர் வான் தங்கம்?

வெர் ஐனென் ட்ராம் இம் ஜுஸம்மென்ஹாங் மிட் டெர் ஃபார்பே கோல்ட் எர்லெப்ட், கான் டைஸ் அல்ஸ் சிம்பல் ஃபார் சைன் பாசிட்டிவ் ஐஜென்சாஃப்டன் டியூட்டன். ஜுடெம் வெர்டென் விச்சிகே அஸ்பெக்டே டெர் பெர்சான்லிச்ச்கெய்ட் பெடோன்ட். Achten Sie daher bei Ihrer Trauminterpretation vor allem auf die genauen Traumumstände, um den Traum Vom Gold richtig zu deuten.

Weitere Farbtöne im Traum

ஹ்ம், ஸ்கோகோலேட்! வான் டெர் ஃபார்பே பிரவுன் ட்ரூமன்

பிரவுன் அண்ட் ஆக்கர் சிண்ட் எர்ட்பார்பன் அண்ட் கன்னென் சோமிட் ஃபார் எர்ட்வெர்புண்டன்ஹீட் ஸ்டீஹன். Erscheint das Braun als eine Zwischenfarbe, deutet die ein Übergangsstడియం an, வரவேற்பு அபெர் meist eher zum Negativen hin tendiert. Positiver ist dann schon das Traumsymbol Ocker, டென் இல் ihm kann sich Langlebigkeit sowie auf psycologischer Ebene ein glückliches Vorzeichen ausdrücken.

டெர் டிராம்-வெல்ட்டில் பீஜ் அல்ஸ் ஃபர்பே

Die Farbe Beige präsentiert einen Farbton, der eigentlich jedem gut steht und auch beim Anstreichen in der Wohnung keinen schlechten Eindruck Mct. Als Träumender beige Träume zu haben, gilt in der Traumdeutung als ein Anzeichen für d Nichtbeachtung einer Sache oder eines Umstandes. எண்ட்ஜெட் இஹ்னென் - ஜெவோல்ட் ஓடர் அன்ஜெவோல்ட் - இன் டெர் வாச்வெல்ட் இம் மொமென்ட் வீலீச் எட்வாஸ்?

Bedeutung der Traum-Farbe Weinrot டை

வெய்ன்ரோட் ஓடர் ஆச் டை ஃபர்பே போர்டியாக்ஸ், பென்னன்ட் நாச் டெர் ஃபர்பே டெர் வெய்ன் ஆஸ் டெர் பிராந்தியம் ஒரு க்ளீச்நாமிகே ஃபிரான்சிசிஷே ஸ்டாட், அல்ஸ் டிராம்பில்ட் எயின் தீவிர சிற்றின்பம் கொம்பொனென்ட் உள்ளன. டெர் வாச்வெல்ட் ஹின்வீசனில் அலர்ஜிங்ஸ் கோன்னென் சை அச் ஆஃப் கொன்குரென்டென். வெயின்ரோட் அபெண்ட்க்லிடுங் டூயட் ஆஃப் ஐன் பெசன்டெர்ஸ் எரெய்னிஸ் ஹின்: கிண்டிக்ட் சிச் ஹியர் வீலெய்ச்ட் ஐன் ஹைஸ் லிப்ஷாஃப்ட் ஆன்?

வைசோ ஹபே ஐச் வான் டென் ஃபார்பன் பெட்ரோல் அண்ட் டர்கிஸ் கெட்ரூம்ட்?

பெட்ரோல் அண்ட் டர்கிஸ் சிண்ட் ஃபார்பன், டை சிச் இர்ஜென்ட்வோ ஸ்விசென் ப்லாவ் அண்ட் க்ரான் பெஃபிண்டன் அண்ட் இன் டெர் டிராம்வெல்ட் இன்டர் ஆண்டெரெம் ஃப்ர் கிரியேடிவிட் அண்ட் ஃபாண்டஸி ஸ்டீஹன். Sieht der Träumende eine dieser beiden Farben in der Traumwelt, neigt er aber auch gelegentlich zur Selbstdarstellung und möchte das Außergewöhnliche an sich hervorheben.

வீடெர் டிராம்-சின்னம் இம் ஜுஸம்மென்ஹாங் மிட் ஃபார்பன்

குன்டர்பண்ட் - ஐன் ட்ராம் -சூழ்நிலை, டெர் எஸ் விலே ஃபார்பன் கிப்ட்

Träume, in denen viele Farben vorkommen, können mit einer Vielzahl unterschiedlicher Emotionen verbunden sein. சிச் அன் டைஸ் ஜூ எரின்ர்ன், இஸ்ட் பெஸான்டர்ஸ் விச்ச்டிக், வென் ஈஸ் எ டை டை ட்ரூம்டுடுங் கெத். Versuchen Sie sich auch erneut vor Augen zu führen, Sie genau im Traum gesehen haben. போர் என்பது vielleicht ein Regenbogen, eine Farbpalette, das Muster eines Kaleidoskops oder eines Perserteppichs, ein Blumenstrauß oder sogar eine große Tüte voll mit Gummibärchen? வில்லீச் ஆச் டை பன்டென் பாண்டர் ஈன்ஸ் மைபாம்ஸ்?

டியூட்டங் டெஸ் டிராம்-சின்னங்கள் "ஸ்லாஞ்ச் ஃபார்பே"

Farbträumen kann es durchaus vorkommen இல், dass die schlafende நபர் eine oder gleich zwei Schlangen in einer bestimmten Farbe sieht. டெர் ஆல்ஜெமெய்னென் ட்ராம்டியூடுங் ஸ்டெத் டை ஷ்லாஞ்ச் ஃபர் டை டை இன்ஸ்டிங்க்டே, ட்ரீபெ அண்ட் கெஃபிஹெல் டெஸ் ட்ருமெண்டன், வெல்சே சிச் மிட் டெர் ஃபார்பேடுடுங் வெர்பிண்டன். Ded Bedeutungen können aber ganz unterschiedlich sein: So steht eine grüne Schlange im Traum unterrem f innerr உள் Stärke und Hoffnung.

ஜீட் ஃபர் டென் டிராம்-லுக்: ட்ரூம் வோம் ஹாரே ஃபெர்பென்

வெர் டேவோன் ட்ரூம்ட், சிச் டை ஹாரே ஜு ஃபெர்பென், மேச் வஹர்ஷெய்ன்லிச் ஆச் ஐம் ரிச்ச்டிஜென் லெபென் ஐன் வெரெண்டெரங் ஹபென். Diese kann sich auch tatsächlich auf das ßußere Erscheinungsbild beziehen. Ein neues Oberteil, Make-up und ein hübscher Nagellack auf den Fingernägeln wird sicher gut zu Ihrer neuen Traum-Frisur Passage!

ஆட்டோ-ஃபார்பே இம் டிராம் டை

Häufig ஸ்டெல்ட் டாஸ் Traumsymbol "ஆட்டோ" டென் Träumenden selbst und damit auch seine Stärken und Schwächen dar. வெயில் டெர் ரியலன் வெல்ட் ஆச் இம் ட்ராம் அல் அண்ட் நியூ ஆட்டோக்கள், ஸ்கோனே அண்ட் ஹோஸ்லிச் ஆட்டோஸ் சோவி ஆட்டோஸ் என் ஃபீலன் ஃபெர்பன் கிப்ட், சோல்டென் சை வெர்சுவன், சிச் ஜெனு அன் ட்ரூம்ஸ்டுடேஷன் ஜு எரினர்ன், இம் டேன் இம்ரென் ட்ரோம் வோம் ஆட்டோ ஜு டி.

ட்ராம்சிம்போல் "ஃபார்பன்" - ஆல்ஜெமைன் டியூட்டங் டை

டெர் கெசெல்சாஃப்ட் விர்ட் பெஸ்டிம்ம்டன் ஃபார்பன் ஐன் ஃபெஸ்டே பெடெடுங் ஜுகெஸ்ரிபென். Rot ist die Farbe der Liebe, Schwarz குறியீடான ட்ரூயர் மற்றும் வெய்ன் ஸ்டீட் ஃபார் ரெய்ன்ஹீட். Diese hier und im Folgenden genannten Bedeutungszuweisungen gelten wohlgemerkt nur für die வெஸ்ட்லிக் கல்தூர். எனவே இஸ்த் ஜம் பெய்ஸ்பீல் டை ஃபர்பே வெயிம் இம் ஆசியடிச்சென் ரaumம் ஐன் ஜெய்சென் டெர் ட்ரூயர்.

Wichtig ist, auch auf die தீவிரம் டெர் ஃபார்பென் சூ ஆக்டென். Leuchtende, kraftvolle Farbtöne aus der Farbpalette verweisen auf eine stärkere Betonung der Symbolik als blasse Farben. மிஷ்ட் சிச் ஸ்வார்ஸ் ஓடர் வீய்சுர் ட்ரூம்ஃபார்பே, இஸ்ட் டைஸ் அல் ஸ்ட்ரூங் ஓடர் ஐன் வெர்ஃபைனெரங் டெஸ் சிம்பல்ஸ் ஜு லெசன்.

Allgemein verweisen ungebrochene Primärfarben, மேலும் பிளேவ், ரோட் ஓடர் கெல்ப், auf ursprüngliche Energien. டென் Sekundärfarben ligen dann energetische Mischformen vor. Die Bedeutung der Farbsymbolik setzt sich dann aus den beteiligten Farben und deren Verhältnis zueinander zusammen.

Erscheint im Traum etwas perlmutt-farben, அதனால் kann diets oftmals anzeigen, dass man sich nach der Anerkennung der eigenen Talente sehnt. டோச் ஆச் டை வார்னுங் வொர் ஐனர் சிக்கல்மேஷ்சென் லாகே கண் சிச் ஹிண்டர் டைம் டிராம் வெர்பெர்கன். வெர் இன் சீனெம் ட்ராம் டை ஃபர்பே ஹென்னா சிஹ்ட், டெர் செண்ட் சிச் இன் ஃப்லென் நாச் ஐனர் வெர்ன்டெரங்.

ட்ரம்ட் மேன் வான் மிட் ஃபர்பென் வெர்புண்டனென் செயல்பாடுகள், அதனால் கண்ணன் இறக்கிறார் டெர் ட்ராம் டேவோன், ஃபார்பன் அன்சுரென் ஓடர் ஜூ மிஷென், வெர்விஸ்ட் ஆஃப் கெஸ்காஃப்ட்லிச் எர்ஃபோல்ஜ்; sind die Farben wasserlöslich gilt is Risiken abzuwägen. Im Schlaf Farben zu kaufen kann darauf hindeuten, dass Sie in Ihrem Alltag einen neuen Anstrich brauchen: Sorgen Sie für Abwechslung.

ஸ்டெல்ட் மேன் ஐன் லெய்ன்வாண்ட் ஆஃப் ஐன் ஸ்டாஃபெலி அண்ட் ஸ்டார்ட் மிட் ஃபார்பன் ஜூ மாலன், எனவே ஸ்டீஹன் டெம் ட்ரூமென்டன் க்ளெக்லிச் அண்ட் ஐடியன்ரைச், கிரியேட்டிவ் ஜீடன் பெவர். Werden im Schlaf Acryl-Farben mithilfe eines Spatels aufgetragen, sollte man sich auf Anstrengungen in der Wachwelt einstellen.

மிட் ஃபர்பென் சூ ஆர்பிடென், ஜம் பெஸ்பியெல் ஐன் வோஹ்னுங் ஸு ஸ்ட்ரீச்சென் அண்ட் டை வான்டே ஸு டான்சென், கேன் அல்ஸ் எச்சரிக்கை வெர்ஸ்டாண்டன் வெர்டன் - வோர் ஃபால்சென் எர்வர்டுங்கன் அண்ட் ஹாஃப்னுங்கன், அபெர் ஆச் டேவர், ஆண்டெர் ஜூ பெலஜென். Sich selbst im Traum anmalen kann darauf hinweisen, dass Sie von anderen getäuscht, belogen oder lächerlich gemacht werden. Bepinseln Sie andere, எனவே அது இறக்கிறது ein Hinweis darauf, andere Menschen nicht zu verspotten.

ட்ராம்சிம்போல் «ஃபார்பன்» - சைக்காலஜிச் டியூட்டங் டை

Auf persönlicher Ebene sind Farben für d me meisten Menschen mit ஸ்டிம்முங்கன் verbunden. Sie können un aufmuntern, beruhigen oder depress.

ஹியர் கில்ட் என்பது அன்ர்காண்டே விர்குங்கென் மிட் பெர்சான்லிச்சென் எம்ப்ஃபிண்டன் அப்சுக்லீச்சென். Farbträume geben Auskunft über die augenblickliche லெபன்சிஸ்டியூஷன் அண்ட் டை வெயிட்டேர் வளர்ச்சி.

டிராம்சிம்போல் "ஃபார்பன்" - ஸ்பிரிடுயெல்லே டியூட்டங் டை

ஃபார்பன் சிண்ட் ஆன்மீகல் ஜெசென் ஐன் பெஸ்ட்டிகுங் டெஸ் லிட்ச்ஸ், சீனர் எக்ஸிஸ்டெஸ். Auf spiritueller Deutungsebene ist Rot die Farbe des Selbstbildnisses und der Sexualität.

பெசீஹுங்கன், ஃபார்பே ஆரஞ்சு ஸ்டெஹ்ட் ஃபார் ஃபர் ஃபர் ஃபர் பெர்ஜீயு வை ஜு ஆண்ட்ரென் மென்ஷென். ஜெல்ப் குறியீடானது தாஸ் உணர்ச்சிகரமான Selbst. Grün verweist auf für Selbstbewusstheit, Blau ist der Ausdruck des Selbst und die Weisheit. Indigo ist die Farbe der Kreativität und Violett stellt kosmische Verantwortung dar.