Sei vachiti Jesu Mwanakomana waDavidi? Mubvunzo unobvunzwa nevaKristu vazhinji ndewokuti sei Jesu, achizvarwa makore anoda kusvika chiuru mushure maDhavhidha, achiziviswa semwanakomana wake. Kune vanhu vazhinji icho chinhu chakaoma kunzwisisa, zvisinei, chikonzero chaicho chinogona kuwanikwa muBhaibheri. Ramba uchiverenga pazasi kuti uwane mhinduro yauri kutsvaga.

Sei vachidaidza Jesu kuti Mwanakomana waDavidi?

Sei vachiti Jesu Mwanakomana waDavidi

Sei vachiti Jesu Mwanakomana waDavidi

Jesu akanzi mwanakomana waDavidi nekuti aive iye wedzinza raDhavhidhi uye mugari wenhaka kuvimbiso yaDavidi. Jesu aive mwanakomana waMwari, asi akazove murume. Semunhu, aive wedzinza raMambo David.

"NezveMwanakomana wake, Ishe wedu Jesu Kristu, aive wedzinza raDavidi panyama, akanzi Mwanakomana waMwari nesimba, maererano neMweya woutsvene, nekumuka kuvakafa."

VaRoma 1: 3-4

Dhavhidhi akararama makore chiuru pamberi paJesu. Vanhu pavakadaidza Jesu kuti "mwanakomana waDavidi," yaive mupfungwa ye "chizvarwa«. Josefa, baba vaJesu, akadaidzwawo kuti mwanakomana waDavidi, zvine chirevo chimwe chete.

"Zvino achifunga izvi, tarira, mutumwa waIshe wakaonekwa kwaari muchiroto, ndokuti kwaari: Josefa, mwanakomana waDavidi, usatya kugamuchira Maria mukadzi wako, nekuti icho chakaberekwa maari ndecheMweya Mutsvene. . "

Mateu 1: 20

Naizvozvo, kuti tinzwisise pfungwa iyi tinofanira kunzwisisa iro izwi "mwanakomana wa", ine zvirevo zvakawanda kupfuura izvo zvazvino. Ndiri kureva, zvakare inogona kunzwisiswa se "wedzinza ra."

Paaive pasi pano, Jesu aionekwa semwanakomana waJosefa. Sezvo Josefa aive wedzinza rakananga raMambo David, Jesu aivewo nekodzero yekuzivikanwa semuzukuru waDavidi.

Zita rekuti "Mwanakomana waDavidi" rakakosha zvakadii?

Rakakosha sei zita rekuti zita Mwanakomana waDavidi

Rakakosha sei zita rekuti zita Mwanakomana waDavidi

Mwanakomana waDavidi aive Mesia, Muponesi aitarisirwa nemaJuda. Zvinoenderana nezvivimbiso zvakaitwa naMwari muTesitamende Yekare, maJuda vaiziva kuti Muponesi wenyika achave:

  • Jewish:  Mwari iwe akavimbisa Abrahama, tateguru wevaJudha vese, avo kubudikidza nedzinza ravo vanhu vese venyika vacharopafadzwa; Ichi chivimbiso chakapihwa kumwanakomana wake Isaka nemuzukuru wake Jacob:

    «Zvino iwe ndichakuita rudzi rukuru, uye ndichakuropafadza, uye ndichaita zita rako rive guru, uye uchava wakaropafadzwa. Ndicharopafadza vanokuropafadza, nekutuka unokutuka; uye marudzi ose epanyika acharopafadzwa mauri » (Mavambo 12: 2-3).

  • Kubva kurudzi rwaJuda: Jakobho akaporofita izvozvo dzinza raJudha raizotonga pamusoro pemamwe marudzi ese aIsraeri.

    «Tsvimbo yeJudha haizobviswi, Kana mudonzvo wemitemo pakati petsoka dzake, Kusvikira Shiro auya; Marudzi achaunganira kwaari ”((Genesisi 49:10).

  • Kubva kumhuri yaDavid: Mwari akavimbisa David kuti mbeu yake ichatonga nekusingaperi.

    «Ndakaita sungano nomusanangurwa wangu, ndikapika kuna Dhavhidhi muranda wangu, ndichiti, Ndichasimbisa mbeu yako nokusingaperi, nokuvaka chigaro chako choushe kusvikira kumarudzi namarudzi. Sera»(Mapisarema 89: 3-4).

Sewe muzukuru wakananga, maererano nevanhu, waDavidi, Jesu akasangana nezvose zvinodiwa kuti ave Mesia. Kuzivikanwa kwake semwanakomana waDavidi kwaive kwakakosha kuratidza kuti Jesu ndiye mugari wenhaka kune izvo zvipikirwa, Muponesi munhu wese aive akamirira.

Vanhu pavakadaidza Jesu kuti mwanakomana waDavidi, vaibvuma kuti ndiye Muponesi. Vakanga vari kureurura kutenda kwavo muna Jesu.

"Vanhu vese vakashamisika ndokuti: Uyu ndiye Mwanakomana waDavidi here?"

Mateu 12: 23

Mwanakomana kana ishe waDavidi?

Aive ani Jesu mwanakomana kana ishe waDavidi

Chii chaive Jesu: Mwanakomana kana ishe waDavidi

Jesu akaedza vaFarisei, achibvunza kuti Muponesi angave sei mwanakomana waDavidi uye zvakare Ishe wake panguva imwechete. Maporofita akataura kuti aizove wedzinza raDavidi, asi David akaporofitawo kuti Mesia ndiye achave ishe wake. Mwanakomana aive asina masimba pamusoro pababa vake, saka David aigona sei kuve muranda wemwanakomana wake?

«Zvino vaFarisi vari pamwechete, Jesu akavabvunza, achiti: Munofungei pamusoro paKristu? Baba vake ndiani?

Vakati kwaari: RaDhavhidhi.

Akati kwavari: Zvino Dhavhidhi muMweya unomuidza sei Ishe, achiti:

Ishe vakati kuna She wangu:
Gara kurudyi kwangu
Kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako?

Zvakanaka, kana David achimuti Ishe, mwanakomana wake akaita sei?

Mateu 22:41-45

Jesu akabvunza uyu mubvunzo nekuti vaFarisi vaifunga kuti vane chokwadi, asi havana kuda kubvuma kuti ndiye Muponesi. Jesu akaratidza kuti vaisaziva zvese. Mhinduro kuchirahwe yaive yekuti Jesu akabva kunaDhavhidha mumunhu chete. Jesu aivewo Mwari, saka aive ariko kare David asati azvarwa uye aive mukuru kwaari.

Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kunzwisisa chikonzero che sei vachiti Jesu mwana waDavidi. Kana iwe ikozvino uchida kudzidza ku maitiro ekuwedzera hukama hwako naMwari, tinokuratidza mumatanho mashanu.

Sei