Munamato kuna Mwari

Pese patinonamata nekunamata tinowana mukana mukuru wekutaura nekutaura kuna Mwari zvese zvatinonzwa, zvingava zvese zvinotinetsa uyezve zvese zvinotifadza, kunyangwe iye achitoziva zvese nekuti anoziva zvese, asi iwe. vanoda kuti tikuzivise.

Nzira iri nyore yekunamata ndeyekutaura zvese zvatinonzwa zviri nyore kwazvo, tichigara tichizvininipisa pamoyo, tichigara tichifunga kuti. Mwari vachagara varipo kwatiri.

Munyengetero kuna Mwari chii?

“Haiwa Jehovha, ndimi makasika zvinhu zvose. Makavapa hunhu hwavo uye makavaisa muchiyero nerunyararo. Vazere nezvakavanzika zvenyu, zvinobaya moyo kana zviri zvekunamata.

Nesuwo, Ishe! Ndimi makatidana kuti tivepo uye makatiisa pakati penyu nezvinhu. Zvinoenderana nemuenzaniso wenyu makatisika uye makatipa chikamu chehuchangamire hwenyu. Makaisa nyika yenyu mumaoko edu, kuti itishandire uye tigopedzisa basa renyu mairi. Asi tinofanira kuzviisa pasi penyu, uye hutongi hwedu huchava kumukira nokupamba kana tikasakupfugamirai, iye oga anopfeka korona isingaperi uye ari Ishe pachake.

Zvinoshamisa, oh Mwari!, irwo rupo rwenyu. Hauna kutya uchangamire hwako nekugadzira zvisikwa zvine simba pamusoro pavo uye nekuisa kuda kwako kurusununguko rwavo. Mambo mukuru uye wechokwadi ndimi!

Makaisa mumaoko angu rukudzo rwekuda kwenyu. Shoko rimwe nerimwe rechizaruro chako rinoti unondiremekedza uye unovimba neni, unondipa chiremerera nebasa. Ndipei ruzhinji rutsvene, runogona kugamuchira murayiro wamunochengeta uye nokutora mutoro wamunotamisa kwandiri. Chengetedza mwoyo wangu wakamuka kuti uve pamberi penyu nguva dzose, uye itai kuti kuita kwangu kuve iyo nzvimbo uye nokuteerera kwamakandidanira.

Ameni.

Munamato kuna Mwari

Chii chinokumbirwa muminyengetero kuna Mwari?

Kune minamato yakawanda kuna Mwari, kune marudzi ese ezvikonzero, asi zvakanaka kuti usashandise mhando dzeminamato iyi kukumbira, kana kusiri kuzivisa Mwari nezvehupenyu hwako nepfungwa dzako, kumutenda uye kungokumbira zvinhu. sechikomborero chake, kana kuti shamwari yako yose, uye kwete nokuda kwezvikonzero chaizvo.

Minyengetero kuna Mwari yorudzi urwu inofanira kurangarirwa sezvokudya zvomudzimu, senguva yokukurukura zuva nezuva naMwari ndokuita kuti azive kuti ari mupfungwa dzedu.

Kunyange zvazvo Mwari ari mumunhu wose, uye achiziva zvinhu zvose, zviri nani kuti tizvininipise uye tichimutenda muminamato iyi sezvo tine vamwe vakaita seavo San Benito kana the zvine simba kuita zvikumbiro zvakananga uye zvakaoma.

Iwe unogona zvakare kufarira mune izvi zvinoenderana nazvo: