Nzira yekuwedzera kushamwaridzana uye kufanana nevanhu. Kusiyana nezvinofungwa nevanhu vazhinji, hapana anogona kuve akanaka kana akashata nguva dzese. Vamwe vanhu vangave vachinyanya kunyara, kutaura, uye kusachengeteka, asi ivo vanogara vaine mhinduro dzakanaka uye dzakanaka kune vamwe vanhu kana mamiriro ezvinhu. Izvo zvinoitikawo kuti vanhu vanobuda uye vane hupenyu vanogona kubviswa nguva nenguva. Kusada kana kunzwira tsitsi mhinduro kukudyidzana kwevanhu uye kunosanganisira zvinhu zvakawanda uye zvakasiyana.

Muchinyorwa chinotevera tiri kuzokupa makiyi ekuva anoshamwaridzana uye kufarirwa nevanhu. Uri kuzoipotsa here?

Chii chinoburitsa tsitsi kana kusada?iva anoshamwaridzana uye vanhu vakaita sewe

Zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogona kuunza mhinduro isina kunaka, senge hunhu, chitarisiko, hunhu, kugona, uye mamiriro emanzwiro. Kunewo akati wandei zvinhu zvinoparira kunzwa kwakanaka, zvakadai sekuzivikanwa neunhu, zvinofarirwa uye zviroto, kuyemura, tsitsi uye kubatana kwechikonzero chimwe chete.

Pese paunenge uine hukama nemumwe munhu, unomutsa zvese zvemukati memukati, izvo zvinogona kukonzeresa ndangariro dzekurwadziwa kana rudo, mufaro kana kusuwa, kutya kana kutsamwa. Kudai waiva naamai vanodzora zvikuru, somuenzaniso, unganzwa uchishatirwa zvikuru apo uri kubatirana nomunhu anoita sokunge akarurama uye asingasiyi nzvimbo yokuti mumwe munhu ataure.

Izvi zvinoreva kuti kugona kwesKushamwaridzana kune zvakawanda zvekuita nekuzviziva pane kunzwira tsitsi. Kudyidzana nevamwe kunotsamira zvakanyanya pakukwanisa kwemunhu kuratidza manzwiro avo uye kunzwisisa nhoroondo yehupenyu hwavo.

Maitiro ekunyanya kushamwaridzana uye vanhu vanokuda nhanho nhanhoMaitiro ekunyanya kushamwaridzana uye vanhu vanokuda nhanho nhanho

Ziva iwe pachako

Danho rekutanga pakuwana kuzviziva uye kuva anoshamwaridzana zvikuru svika pakuziva hunhu hwako zvakadzama, pamwe chete nezvaunogona, zvausingakwanisi uye nhoroondo yehupenyu. Izvi zvinodaro nekuti vanhu magirazi anoratidza chaizvo zvatiri. Tinowanzoshatirwa kana kusafarira mumwe munhu nemhaka bedzi yokuti munhu iyeye akafanana nesu, kana kuti chimwe chinhu chatinoda kuva.

Zvide iweZvide iwe

Dzidza kuzvida, nesimba rako rose noutera. Kana ukasazvigamuchira sezvauri, zvichakuomera chaizvo kugamuchira vanhu sezvavari, uchingogara uchifunga kuti dambudziko riri kune vamwe.

Iva nechivimbo mauri

Todo nyika ine nyaya yakanaka yekutaura, ine mienzaniso yakanaka nedzidziso. Kana uchizvivimba, unorasikirwa nechido chekufananidza nekukwikwidzana nevanhu.

Remekedza kusiyana

Ramba uchifunga kuti munhu mumwe nomumwe akasiyana uye ane zvaanogona nezvaasingagoni. Kubva paruzivo urwu, dzidza kurarama uye kuremekedza kusiyana pakati pevanhu, kwete kugadzira zvinotarisirwa uye kuvhiringidzika muhukama.

Usatya kukanganisaUsatya kukanganisa

Vanhu vazhinji vanosarudza kuzviparadzanisa nevamwe pane kuisa pangozi kutaura zvisina maturo uye kukanganisa pachena. Vanhu vanokanganisa, uye zviri pachena kuti uchakanganisa kakawanda, asi hapanakufa acharega kukugamuchira kana kukuda nekuda kwekukanganisa. Hwisisa kuti hauna kukwana sezvakaita vamwe vanhu vose.

Iva zvauri

Usaedze kuve wakasiyana, mumwe nemumwe ane kwaakakurira uye nyaya, uye vanhu vanokuda sezvauri. Isu tose takasiyana uye takasiyana uye hazvina kufanira kuti vanhu vese vatifarire. Iva iwe uye uzvikomberedze nevanhu vanokuda iwe zvauri.

Wana mhinduro dzako

Fungisisa kuti sei usina kugadzikana nemunhu, manzwiro aanoita mauri, zvaunoda kugamuchira kana kuregerera. Izvi zvakakosha, kwete chete kuvaka hukama hwakanaka, asi kune kuwedzera kuzviziva kwako uye gadzirisa kusawirirana kwako mukati.

Aya anga ari ese mazano ekuziva nzira yekuva anoshamwaridzana uye kufanana nevanhu. Tinovimba unoashandisa uye anokubatsira muchinangwa chako. Kana iwe uchida kuwedzera ruzivo rwako, ramba uchitsvaga chemada.online uye usapotsa zvimwe zvinyorwa zvedu.

Sei