Ndezvipi zvikamu zveBhaibheri zvikuru pamusoro petariro?


Indekisi yezviri mukati

Zvikamu zvikuru zveBhaibheri zvine chekuita neTariro

Tariro ndiyo imwe yedzidziso huru dzebhaibheri. Rutivi rweshoko raMwari rinotibatsira kuti tifemerwe. Pazasi pane mamwe mavhesi makuru eBhaibheri ane chekuita netariro:

 • Pisarema 147: 11: Jehovha anofadzwa naavo vanomutya, naavo vanoisa tariro yavo munyasha dzake.
 • VaRoma 15:13: Mwari wetariro ngaazadze vose vanoita kuda kwake nomufaro norugare, vachirarama maererano noMweya Mutsvene.
 • Pisarema 71: 5: Nokuti imi muri nhare yangu noutiziro hwangu; Shoko renyu rinondipa tariro.
 • VaHebheru 10:23: ngatichengetei kupupura kwetariro tisingazununguki, nokuti iye wakapikira akatendeka.
 • Johani 14:1: Usarega mwoyo wako uchinetseka. Tendai muna Mwari, tendaiwo mandiri.
 • Zvirevo 23:18: Uyo anorarama netariro achava noupenyu hunofadza; avo vane tariro muna Jehovha vachava nesimba idzva.
 • Pisarema 31: 24: Ivai nesimba uye shingai, imi vanomirira Jehovha.
 • VaRoma 5:3-5: Zvisati zviri izvo chete, asi tichizvikudzawo mumatambudziko, tichiziva kuti dambudziko rinouyisa kutsungirira; uye kutsungirira muedzo; nemuidzo tariro; tariro hainyadziswi, nokuti rudo rwaMwari rwakadirwa mumoyo yedu noMweya Mutsvene unopiwa kwatiri.

Ndima dzeBhaibheri dzinotikurudzira uye dzinoita kuti tive netariro munguva dzakaoma. Magwaro anotiyeuchidza kuti Mwari anogara ari parutivi rwevaya vanovimba naye.” Jehovha haatisiyi tiri toga; Anotipa shoko rake rorudo netariro muupenyu hwedu.

Zvikamu Zvikuru zveBhaibheri NezveTariro

Bhaibheri rine ndima dzakawanda pamusoro petariro, inova chivimbo mune ramangwana, chinhu chinogona kuwanwa nokuva rutivi rwoupenyu hwechiKristu. Verenga kuti uone zvimwe zvezvinyorwa zvepamusoro zveBhaibheri nezvetariro!

Jesu Kristu Akataura Nezve Tariro Muushumiri Hwake

 • Mateu 24: 13: “Uye munhu ane mwoyo murefu kusvikira kumugumo, iyeye achaponeswa.”
 • Lucas 1: 37: "Nekuti kuna Mwari hapana chisingagoneki."
 • Johani 3:16: “Nokuti Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

Mamwe Mabhuku eBhaibheri Anotaura Nezvetariro

 • Jobho 19: 25-26: “Ndinoziva kuti Mudzikinuri wangu mupenyu, uye kuti pakupedzisira achakwira kumusoro kweguruva. Uye kana muviri uyu waparadzwa, munyama yangu ndichaona Mwari.
 • 16 Mapisarema: 11: “Haiwa Jehovha, ndinovimba nemi; Ndirege kunyara.
 • VaRoma 8: 24-25: “Nokuti tinovimba pazvinhu izvi, kuti tinoponeswa nenyasha dzake, dzakapiwa muna Kristu Jesu.

Zvinyorwa zvouprofita Nezvetariro

 • Isaya 40: 29-31: “Iye ari Mwari anoziva nzira yokubuda nayo mukutambudzika. Iye achatiratidza nzira yatinofanira kufamba nayo, uye nesimba rake achatipa hope.
 • Jeremia 32:40: “Ndichaita navo sungano isingaperi, isingazoparadzwi”;
 • Jeremia 29: 11-12 : “Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo wamunotarira.

Ndima dzeBhaibheri idzi dzinokurudzira vatendi kuwana tariro munguva dzakaoma, uye kuramba vachivimba naMwari. Kufungisisa nezvazvo kuchaita kuti tinzwisise kuti tariro chipo chinobva kuna Mwari, chisingafaniri kurerutswa. Mwari anoda kuti munhu wose ararame murudo rwake netariro yake, yaakatipa kubudikidza naJesu Kristu.

Ndima dzeBhaibheri pamusoro peTariro

Bhaibheri rinotipa mavhesi akasiyana-siyana anotaura nezvetariro. Iyi tariro inokosha nokuda kwomuKristu, sezvo yakavakirwa pachipikirwa choupenyu husingaperi kupfurikidza naJesu Kristu. Heano mamwe mavhesi akakosha emuBhaibheri nezvetariro:

147 Mapisarema: 11

“Jehovha anofarira vaya vanomutya uye vanoisa tariro yavo murudo rwake rukuru.

VaRoma 5: 3-5

“Zvisati zviri izvo bedzi, asi ngatifare vo mumatambudziko, tichiziva kuti dambudziko rinobereka kutsungirira; kutsungirira kusimba; uye hunhu tariro. Uye tariro hainyadzisi, nokuti Mwari akadurura rudo rwake mumwoyo yedu kubudikidza naMweya Mutsvene, uyo watakapiwa.

1 Petro 5: 10

“Zvino Mwari wenyasha dzose, iye wakatidanira kukubwinya kwake kusingaperi muna Kristu Jesu, kana tatambudzika zvishoma, iye uchakuperedzerai, nokukusimbisai, nokukusimbisai, nokukusimbisai.

Isaya 40: 31

“Asi vanomirira Jehovha vanovandudza simba ravo; vanosimuka nemapapiro samakondo; vanomhanya, vasinganeti; vanofamba, uye havaneti.”

VaFiripi 4: 6-7

“Musafunganya pamusoro pechimwe chinhu; asi nguva dzose isa mikumbiro yenyu pamberi paMwari nomunyengetero nomukumbiro. Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kwose, rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu.”

Pisarema 33: 18-19

“Tarirai Jehovha nesimba rake; tsvakai chiso chake nguva dzose. Nokuti Jehovha ndiye anopa uchenjeri; mumuromo make munobuda murayiro nokungwara.

VaKristu vanofanira kuva netariro, sezvo tichiziva kuti Mwari akativimbisa rudo rwake nokuvapo kwake. Mavhesi aya anotikurudzira kutenda kuti Jehovha achakudza zvaakavimbisa uye achazadzisa zvinotaurwa neShoko rake.

Inogona kufarira iwe:  Chii chinonzi Basilica yeSan Sebastian?
Ziva Maitirwo Azvo
Tsvaga Nucleus
Spanish uye Latin maitiro
Kuwedzera