Munamato kuSan Marcos de León inouya

Namata kuna San Marcos de León huya uuye Izvo zvinoshanda kwazvo.

Rangarira izvozvo nyika Zvemweya ndezvechokwadi chaizvo kupfuura zvatingafungidzire uye, kuti tirwe machiri, tinodawo maturusi epamweya anotiita kuti tiwane kukunda kana chishamiso icho isu chatinoda zvakanyanya. 

Masimba akanaka anozunungurwa munharaunda mushure mekuita munamato anogona kunzwiwa uye zvakakosha kwazvo nekuti kuchengetedza imba izere nekuwirirana kunobatsira kuchengetedza kurongeka uye kwakanaka munharaunda dzese dzemba. 

Munamato kuMutsvene waMark waLeon, huya uuye Chii chiri munamato? 

Munamato kuSan Marcos de León inouya

Aihwa kune minamato vane udyire, kunyangwe kana vachiita sevakadaro.

Kuti ubvunze kuti munhu uyu arege kubva kwatiri zvachose kana kuti, zvisinei kuti aripi, anosvika zvakare segwayana nyoro kuvimba kuti San Marcos de León ichaisa chishuwo mumwoyo memunhu anokosha uyu kuuya kuzotiona nekukasira sezvinobvira. 

Zvakakosha kujekesa kuti munamato uyu haungoitirwe nyaya dzerudo nekuti tinogona kunge tichitaura nezveshamwari kana hama yakanyangarika kana iye akangoti fambe kubva patiri pasina chikonzero.

Munamato kuSan Marcos de León inouya

Ah Mutsvene Mako waLeon

Iwe wakadzora mhuka dzakakura kwazvo pasirese

Shumba nenyoka, nezvose zvinoyambuka panzira yako

Ini ndinokumbira usunungure uye ubvise moyo we (zita remunhu) kuuya tsoka dzangu

Ngaauye, ngaauye, pasina kana chero munhu anomumisa

Ngatimhanye, timhanye pasina anomubatsira

Ini ndinokumbira kuti nzira dzenyu ipfupikiswe uye nhano dzenyu dziedzerwe

Uye izvo zvinouya pamberi pangu nemweya wake wakakombama

Yakafanana negwayana, uye rinotenderera patsoka dzangu.

Ngaarege kurara, ngaarege kudya, uye apererwe netariro nekuda kwangu.

Ah San Marcos de León, ndipeiwo tsitsi idzi.

Ameni.

Kana uchida kuva nesimba rakawanda, iwe unofanirwa kunamatira munamato wekutonga mushure meiyo yeSt.Mark yaLeon anouya.

Inogona kufarira iwe:  Munamato kuna Mutsvene Oscar Romero

Nepo vamwe vanhu vachitsvaga kuzadzisa zvinangwa zvavo nekutendeukira kune wangi kana hunyepedzeri, kune nhamba yakakura yevatendi vachiri vakasungwa pakutenda kwechiKristu uye vanoramba vachivimba nesimba reminamato. 

Hazvina mhosva kuti ndezvekuda kukwezva shamwari, mushandi pamwe newe, mukuru, muvakidzani, nhengo yemhuri kana mumwe wako, mutsara uyu une simba zvakaenzana mune chero ipi neipi yenyaya inoshandiswa.

Munyengetero wekuwedzera ...

Kana iwe uchida kuwana iyo yakawanda simba, iwe unofanirwa kutaura munamato wesizinda.

Munamato unofanirwa kunamatwa uchiteverwa neumwe. Nenzira iyi iwe unokwanisa kuve nesimba rakawanda mumunamato.

Namata uine kutenda kukuru uye pakupedzisira mwenje 3 tsvuku makenduru. Makenduru ndeyekutenda San Marcos de León.

Muzita raMwari ndinokushevedzera, mweya wekutonga
Mweya weSt. Cyprian, uye yekusagadzikana
Don Juan wemigwagwa, mweya weJuan miner
Kune nzira, nzira, nenzvimbo, mweya yemhepo ina
Omweya waMutsvene Mako waLeon
Ini ndinokuita izvi Munamato kuna San Marcos de León, ngaauye, ngaauye
Ini ndinokushongedza kuti undibatsire kugona pfungwa shanu
Pfungwa, kutongwa, uye kuda kwe (zita remunhu)
Kuti handigoni kudya kana kurara, kuti handigoni kumwa kana kufamba
Rega kufunga kwako kungoiswa mandiri chete
Kusvikira pasi petsoka dzangu pamira kumira
Ita kuti auye apfidze uye azvininipise
Kundibata neruremekedzo rwese rwatinokodzera
Na 2 ini ndinokuona, ndine 3 ndinokusunga, iro ropa randinonwa uye moyo wandinokupa
Meso angu anokupofumadza uye kuda kwangu ndewako
Saka ngazvive saizvozvo, ngazvive saizvozvo, ameni

Munamato uyu une simba here?

Minamato ine simba kwazvo kana yaitwa nekutenda, ichi ndicho chakavanzika, chinongedzo chakakosha icho chinovimbisa kushanda kwemunamato.

Inogona kufarira iwe:  Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo

Mumagwaro matsvene Mwari anotidzidzisa kuti tinogona kumukumbira muzita remwanakomana wake Jesu Kristu kuti achatipa zvatinokumbira.

Hapana chinhu mupanyika chatisingakwanise kuwana nemunamato kubva kuSan Marcos de León inouya.

Mimwe minamato:

trick library
Tsvaga Online
Online vateveri
gadzirisa zviri nyore
mini manual
a sei kuita
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erratician