Munamato kuna satani

Munamato kuna satani. Paminamato yose iripo, tinogona kutaura kuti munamato kuna satan Kuverengerwa, kune vazhinji, seimwe yezvisinganzwisisike iripo uye ndosaka vanhu vachinzwa imwe usimbe kuenda kumunamato uyu asi chokwadi ndechekuti hapana munamato unogona kuve wakashata nekuti iwo akapusa emweya zviito anoitwa kubva pamoyo uye sa nzira yekubuda kwemamiriro ezvinhu ayo, nenzira yedu pachedu, zvingave zvisingabviri kuzadzisa. 

Satani anosanganiswa nerima, nemasimba akasviba kana zvakananga neakaipa.

Zvese izvi zvakare chikamu chemweya chiripo uye isu tinofanirwa kuve neruzivo sezvo chiri chokwadi icho chausingakwanise kubva kwachiri. 

Munamato kuna satani. Satani ndiani?

Munamato kuna satani

Tinogona kuwana yake nyaya mushoko raMwari uko zvinotaurwa kuti aive ngirozi kubva kudenga, chaizvo iye iye akatarisana nokunamata Mwari vese vane simba uye musiki wezvinhu zvese.

Nyaya yacho inotaura kuti Ruzibheri, zita rake kubva pakutanga, aive azere nekudada, akatanga kushuvira kuti kunamatwa kwese kunoitwa kudenga kunomuitirawo. Nekuda kwekupedzisira izvo zvinofungidzirwa kuti aive ngirozi yekutaridzika zvakanaka.

Zvese izvi zvakakonzera kurwa kumatenga uko Satani akabva abudirwa kunze pamwe nemadhimoni uyo akafunga kuti aitaura chokwadi uye kubva ipapo akabatanidzwa nenyika yerima.

Satan ari kusikwa naMwari anozadzwa nemanzwiro akashata uye nekuda kweizvozvo akawana kurangwa kwake.

1) Munamato kuna satani nekuda kwerudo uye kutonga munhu

"Juste amancebo, amancibo, sekungopfuudza kwawakaita mukomana ndoda kuti undide." (taura zita remunhu)Usazvisiye muchigaro, mumubhedha, kana nemukadzi, iye asina nguva yakanyarara!

Lucifera, Lucifer, sekudzingira kwawakaita mweya ina kuzviuru, ndinoda kuti unditungamire kuna (taura zita remunhu), kana akarara, usamusiye akanyarara, mubhedha wake unouzadza nematombo uye mutsago wake unoizadza nematombo aLucifer, aiwa zvisiye zvakadaro!

Nemuswe wadhiabhori uyo wakareba kupfuura uripo, ndinoda kuti undisunge kwandiri (taura zita remunhu); mumisangano yakanyarara haina, kusvikira zvanyatsobatana kwandiri.

Ngazvive zvakadaro."

Namata munamato kuna satani kuti atonge munhu nekutenda kukuru.

Inogona kufarira iwe:  Munamato wekukwezva murume

Rudo rwakanyanya kune vanhu uye ndosaka nemunamato uyu chaiwo tinogona kuwana rubatsiro runodiwa kuti twuwane kana kugamuchira chero rudzi rwe rubatsiro kuti rudo rurege kubva kudivi redu chero nguva.

Zvinangwa zveakareba zvemazuva manomwe kana mapfumbamwe zvinogona kugadzirwa uye kunyangwe kukwidza aritari yakakosha kana kupa chipo, asi zvese izvi zvinofanirwa kuitwa nekutenda mumoyo. 

2) Namata kuna Satani kukumbira kuti unzwirwe tsitsi

“Mutakuri wechiedza, akangwara uye akanakisa paVatumwa, vakadzvinyirirwa naMwari.

O, Mutumwa wekutapwa, anotambura nekusaruramisira! Uye izvo, zvichiri kupera, iwe unovandudza simba uye tariro yeguta rakarasika risina nzira kwayo. Regererai avo vese vanhu avo muzita raMwari vanoita zvivi zvinotyisa, oh ngirozi huru isu tinosunungura kubva mukunyepedzera.

Ah, iwe iwe unoziva zvese, ngirozi huru Lucifer, uyo, muhupenyu, anopa Tariro uye anonzwisisa kusaruramisira kwaMwari.

Iwe uri mukurusa wevanhu akarwa neudzvanyiriri kutiita kuti tisununguke paruzivo nerusununguko rwunomiririrwa neupenyu.

Hapana mumwe munhu anonzwisisa kurwadziwa kwevanhu kuti iwe mutumwa akawira pasi anotambura chirango chemuranda mukuru.
Tisunungure kubva pakuipa, tisunungure kubva pakudzvinyirira uye utipe rusununguko rwamakapa iko kurwa muzita revanhu nekusikwa.

Ndiani asingapfugame pachigaro chekutonga vapenyu nevakafa, titungamire pasi pemafungiro ehunhu senge ako, uve varume vezvakanaka nekutonga vanogona kutakura mwenje waunopa.
Usakanganwa nezve isu vanhu venyama vatinotenda navo, isu tiri kwauri, chikuru Angel philanthropist.

Iwe iwe neruzivo rwako rukuru wakaratidza hupfumi hweiye mutakuri wechiedza uyehungwaru nzwisiso, usatisiye pakuregerera kwehuranda uye kusaruramisira utipe ruzivo kuti tikwanise kuzvisunungura kubva kumaketani ekudzvinyirira ayo Mwari akatipa uye kutimanikidza kutakura.

Ndinokutenda nekusingaperi Unounza Chiedza Lucifer. "

Hapana chinhu chiri nani kupfuura minamato yekubvunza mumwe munhu anga awane nyika yepamweya nyasha uye mune ino satani ine mukana.

Inogona kufarira iwe:  Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo

Munamato uyu inogona kuitwa chero nguva izvo zvinodikanwa kunyangwe chii chiri kuitika kutikomberedza nekuti chiitiko chakachena chekunamata icho, kana tichida, tinogona kushandisa chete pfungwa dzedu. 

3) Namata kuna satani kuti akwezve mudiwa

“SaKayafasi, satani, Fierabrás uye mukuru wegehena anotonga wese, anotonga (zita remunhu anosunga) ndiunzire iro gwayana, rakasungwa pasi petsoka yangu yekuruboshwe.

(Zita remunhu anosunga) Mari iri paruoko rwako uye muruoko rwangu haizoshaye, nyota kana iwe kana ini handizopedze, pfuti nebanga hazvizombotikuvadza, vavengi vangu havazokwanise kundibata., Ini ndichakunda muhondo nemasimba. yembudzi inoshamisa yechishamiso.

(Zita remunhu anosunga) nemaviri ndinokuona, nemitatu ndinokubata. NaKayafasi, satani, Fierabrás.

Munguva idzodzo kana iye mudiwa akatama achienda kure nesu, kana chinhambwe kana matambudziko achitisarudzira kure nemunhu iyeye anova rudo rwedu, saka tinogona kusimudza uyu munamato wakasarudzika kuti rudo irwo rudzokere kwatiri munguva. Tinoishuvira. 

4) Munamato wekukumbira Satani kuti ave nemari

Ine Simba uye Guru Guru Ngirozi, izere nehungwaru iwe uye iwe unoziva zvaunoda.

Ndinokumbira kuti undireverere nhasi uye uzadze hupenyu hwangu nemari, ndinoshuvira kuti mvura inaye pamberi pangu.

Unoziva kuti chii chiri kutambudzika nekuda kwevamwe, saka ini ndinonzwa nekuti mari inofambisa zvese.

Ndipe ichi chishuwo chikuru uye ini ndinokutevera kusvika kumagumo enyika kana iwe ukandibvunza, ndichava newe.

Ini ndichatevera nhanho dzako negwara rako nekuti ndinoziva kuti mari haizombosiyiwa parutivi rwako uye ndichave mupfumi.

Ndinoziva kune akawanda akavharirwa migwagwa kwandiri uye ini handikwanise kuvhura asi ini ndinokumbira iwe kubudirira.

Zadzai imba yangu nemari yakawanda kuti vana vangu vagone kurarama semadzimambo pasi pesimba renyu.

Tese totevera gwara rako nekuti inzira yekubudirira uye ndizvo zvatiri kuda.

Tinokukumbira kuti utitendera kuva padivi pako uye usazombofuratira nekuti uri Mambo wedu Akarumbidzwa Satani

Mari ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvekushushikana muhuwandu huripo pasi rese nekuti tinofanira kuziva kuti zvinenge zvese zvinotengwa nemari.

Inogona kufarira iwe:  Minamato yekubhabhatidza

Munguva dzino kupi Tiri kuenda munguva yakaoma yehupfumi, kusimudza munamato uchikumbira mari kuti isvike maoko edu kunogona kuve iko kukurudzira kwemweya kunodiwa kuti uone chimwe chishamiso chemari chatiri kuda. 

Tinogona kukumbira mari, kuti isvike pamaoko edu, kuti isu tigone kuva nekujekeswa panguva yekuita nhaurirano kana kuti rombo rakanaka parutivi pedu uye tinokwanisa kuzviita nenzira ipi neipi, minamato iyi yese iripo. 

Munamato ungandirwadzisa here?

Kwete, iyo minamato vari vega havagone kutikuvadza.

Nekudaro, zvakanaka kutaura kuti izvi ngazviitwe nekukomba uye mutoro nekuti izvo zvauri kukumbira zvinogona kukuvadza mumwe munhu uye nepfungwa iyi tinofanirwa kungwarira zvakanyanya kuti tizokuvadza isu kana chero munhu nezvikumbiro zvedu.

Isu tinofanirwa kunetseka nezve kuziva kubvunza uye zvakare kuzvisimbisa isu kuti tigamuchire kuda kwaMwari uye tigoita minamato isingafadzi kana yekuzvifunga. 

Ita zvakanyanya simba remunamato kukumbira Satani.

Mimwe minamato:

 

trick library
Tsvaga Online
Online vateveri
gadzirisa zviri nyore
mini manual
a sei kuita
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erratician