Kuziva sei kana Mwari vandiregerera. Kana iwe uchida kuziva zvechokwadi kana Mwari akakuregerera uye achida kuti iwe uve mwanakomana wake, usatarise kumberi, nekuti mhinduro yakanyorwa mukati mako. Mwari anoregerera vese vanovimba naye. Aya ndiwo maratidziro anoitwa Magwaro apo mupostori Pauro paakanyora "Mwari ndiponesei kubva pakuzvikudza, kunze kwemuchinjikwa waIshe wedu Jesu Kristu."

Naizvozvo hapana ikozvino kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu, vasingafambi maererano nenyama, asi noMweya.

Nekuti mutemo weMweya wehupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura kubva pamutemo wechivi uye rufu.

VaRoma 8: 1-2

Kune avo vese vanonetseka kuti vazive sei kana Mwari vandiregerera, tiri kuzoratidza nzira ina dzekuziva.

Ungaziva sei kana Mwari akandikanganwira: nzira ina

ziva kana Mwari vandiregerera

Nzira ina dzekuziva kana Mwari vandiregerera

1. Bvuma zvivi zvako

Zvivi ndizvo chero chinhu chisina kunaka chisingafambire mberi muhukama naMwari, nzanga uye isu pachedu. Zvitadzo zvinopa kukuvadza kwakanyanya kwazvo pakuve kwedu nekuda kwemhedzisiro yavanounza nazvo. Iyi mhedzisiro inogona kuve yetsika hunhu, inokanganisa hutano hwedu kana avo vepedyo nesu. Kuziva zvivi zvedu kunobatsira zvikuru, sezvo kuchitibatsira inotibvumidza isu kuti tione izvo zvinoda kugadziriswa uye kupi kwekuita dzimwe shanduko.

Kuziva sei kana Mwari vandiregerera

Kumbira ruregerero

Pita ndine urombo Sara mushe Kugona kusununguka Unofanira kuzvitora zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuda kuzviita zvichibva pamoyo, kwete nekuda kwekuti mumwe munhu anokutarisa kana kukuudza kuti iwe unofanirwa kuzvikumbira. Izvi hazvireve kuti iwe uri munhu anotyisa, zvinongoreva kuti iwe waita zvimwe zvisirizvo uye unoda rubatsiro rwaMwari kuti unzwe zvirinani uye ugone kurarama hupenyu hwako zvizere. Mwari wangode kuti iwe ufare.

3. Inzwai Mweya Mutsvene

Kunyangwe tisingakwanise kuona Mweya Mutsvene, tinonzwa simba ravoku. Kana isu tasarudza kuteerera kurudziro dzake uye nekuteerera kurudziro dzeMweya, tinokudziridza kunzwa kwemweya uye tinoswedera padyo naMwari. Mwari chete paanotiregerera ndipo patinogona kuzvinzwa.