Chii chinonzi Zuva Rokumuka?


Indekisi yezviri mukati

Chii chinonzi Zuva Rokumuka?

Zuva Rerumuko nderimwe remitambo inokosha zvikuru muchiKristu. Inopembererwa kuyeuka kumuka kwaJesu Kristu. Kunyanya, inopembererwa muLent, apo vatendi vanogadzirira Easter. MaKristu mazhinji anorangarira zororo iri sezuva gurusa rekutenda.

Zvinoreva Zuva Rokumuka

Zuva reIsita rine zvarinoreva zvakasiyana kuvaKristu. Zororo iri rine chokuita nokupiwa kwoupenyu husingaperi. Vatendi vanotenda kuti Jesu Kristu akadzoka kubva kuvakafa uye akapa vanhu rusununguko rusingaperi nerudo. Zuva reIsita kupemberera rudzikinuro rwakapihwa na rufu nokumuka kwaKristu.

ipembererei

Vamwe vanhu vanopemberera Isita nechitendero. Iyi inzira yakanaka yekukudza kununurwa kwaMwari paMuchinjikwa. Vamwe vanhu vanosarudza kupemberera rumuko nomufaro uye nechivimbo.

Nzira yekupemberera Zuva Rokumuka?

 • Shanyira chechi uye uite sevhisi.
 • Chenesa uye shongedza imba mukutarisira Isita.
 • Pfeka mbatya dzako dzakanakisa kuti uende kuchechi.
 • Nakidzwa nezuva rekuzorora nemhuri.
 • Bata Isita brunch yeshamwari nemhuri.
 • Gadzirira kudya kwemangwanani kwemhuri kunofadza.
 • Bika kudya kunovaka muviri kuti uwedzere simba.
 • Shanyira imwe pedyo nenzvimbo.

Zuva Rokumuka nderimwe remazororo makuru echiKristu. Iyi inguva yekupemberera rudo rwaMwari uye kunakidzwa nerufaro rwehupenyu, ruregerero uye kununura. Ngatipembererei zuva rekumuka kuvakafa kuti tirumbidze Ishe neMuponesi wedu.

Chii chinonzi Zuva Rokumuka?

Resurrection Day izororo rechiKristu rinopembererwa gore negore kurangarira kumuka kwaJesu Kristu. Inomiririra chimwe chezviitiko zvikuru muhupenyu nebasa raJesu, uye zvinoreva kutenda kwekupedzisira kwechiKristu. Iri nderimwe remazororo akakosha uye anofananidzira muchiKristu.

Hunhu hwakakosha hweZuva reKumuka:

 • Ndiwo magumo eVhiki Tsvene uye kupembererwa kwePaseka yemaJuda
 • Rangarira kuoneka kwaJesu kuvateveri vake pashure porufu rwake
 • Inguva yekupemberera kukunda rufu tichitenda nekumuka kwaJesu
 • Inopedzerwa mukushamwaridzana kwemhuri neshamwari
 • Kukanganwirwa kwezvivi kunozivikanwa

Munguva yezororo rino, machechi mazhinji echiKristu anoita masevhisi emhuri uye kuungana kwakakosha kurangarira Kumuka. Nzvimbo yacho yakashongedzwa nemaruva uye matavi omuorivhi. Zuva reIsita rinopembererwa munyika yose paSvondo yeIsita, inowira pakati paMarch naMay.

Ngatirangarirei kuti Easter inguva yekupemberera rudo netariro. Chiyeuchidzo chechipo chekuti tine mukana wehupenyu husingaperi kuburikidza naJesu. Gore negore, ngaticherechedzei chiitiko ichi nemhemberero nemunyengetero.

Chii chinonzi Zuva Rokumuka?

Zuva reIsita izororo rakakosha kuvaKristu, iro rinopemberera kumuka kwaJesu kubva kuvakafa. Izuva rekupedzisira reIsita yechiKristu uye ndiro zuva rakakosha kwazvo regore rechiKristu.

Zvinokosha zvechitendero zveIsita Day:

KuvaKristu, Zuva Rerumuko rinomiririra kutenda kuti Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, akakunda rufu uye akava mupenyu. Izvi zvinomiririra kusafa kwemweya uye tariro yeupenyu husingaperi. Inomiririra kukunda kwaKristu pamusoro pechivi nerufu. Kune vaKristu, izvi zvinoreva kuti vanhu vanogonawo kuwana rumuko.

Easter Day Features:

 • Izuva dzvene mumakereke mazhinji echiKristu.
 • Inopembererwa mazuva makumi mashanu mushure meIsita.
 • Ndiko kuguma kwenguva yeLent.
 • Kune nhamba yakakosha yemasevhisi eChechi ane dingindira rerumuko.
 • Kune midungwe kubva manheru kusvika mangwanani, inofananidzira mafambiro akananga kuupenyu husingaperi.
 • Izuva rokuzorora remasangano mazhinji echiKristu.
 • Ruva rakawanda rinoshandiswa kupemberera rumuko.

Tsika dzeIsita dzemazuva ano:

Nhasi, Zuva reIsita rinopembererwa nemafaro akawanda. Iwe unodya nemhuri uye neshamwari, uye kugovera zvipo kana kudya kwakakosha. Dzimba dzakashongedzwa nemaruva uye shongedzo dzinoshandiswa kurangarira kumuka kwaJesu Kristu. Mitambo yekunze inoitirwa vana, senge mazai eIsita kana mijaho yemabhasikoro. Pakupedzisira, vabereki vanoshandisa nhambo yacho kudzidzisa vana vavo nhau yorumuko uye revo yeZuva reIsita.

Zuva reIsita izuva rakakosha kumaKristu sezvo richimiririra chishamiso chekumuka kwaJesu kubva kuvakafa. Izvi zvinopa shoko retariro yehupenyu husingaperi uye zvinopembererwa nemufaro mukuru nemafaro.

Inogona kufarira iwe:  Ndinoziva sei kuti ndeipi mirau yeEuro mota yangu inoenderana nayo?
Ziva Maitirwo Azvo
Tsvaga Nucleus
Spanish uye Latin maitiro
Kuwedzera