Ndezvipi zvinonyanya kukosha zvetsika dzechiKristu?

## Hunhu hukuru hwetsika dzechiKristu

Maitiro echiKristu anoreva maitiro ehunhu anorairwa nechitendero chechiKristu. Inogadza hunhu hwehupenyu hwezuva nezuva hwakavakirwa pachitendero uye, semhedzisiro, inobatsira vatendi kurarama zvinoenderana neshoko raMwari. Pazasi pane mamwe emhando huru dzetsika dzechiKristu:

- **Tsika dzepasi rose:** Tsika dzechiKristu dzinoraira hunhu hunosanganisira mutoro, kuremekedza kusiyana-siyana, kushivirira, kuvimbika uye kubatana. Idzi tsika dzinogamuchirwa pasi rose uye dzinoonekwa sedzakakosha kuchengetedza runyararo nekuwirirana pakati pevanhu.

- **Kuremekedza vamwe:** Bhaibheri rinogara richisimbisa kuremekedza uye kuda vamwe. Izvi zvinoreva, pakati pezvimwe zvinhu, kuti vanhu vanofanira kubatwa neruremekedzo nechiremera, uye izvozvo Kururamisira pakati pavo panofanira kusimbiswa.

- **Kushumira vamwe:** Mukati metsika dzechiKristu, vatendi vanotarisirwa kuita mabasa ekusava nehanya uye kubatsira vamwe. Bhaibheri rinokurudzira vanhu kushumira vamwe vanhu norudo uye netsitsi.

– **Kuteerera Mwari:** Vatendi vechiKristu vanofanira kurarama hupenyu hwavo vachiteerera mirairo yaMwari. Izvi zvinosanganisira kuremekedza tsika dzechitendero chavo uye kutendeka pakutenda, zvinoreva kurarama kwakanangana nechiedza cheEvangeri.

- **Ndine urombo:** Tsika dzechiKristu dzinosimbisa ruregerero seimwe yemhando huru yekutevera. VaKristu vanosungirwa kukanganwira vamwe, kunyange kana vakaitwa vaitirwa kakawanda.

- **Chokwadi:** Vatendi vechiKristu vanotarisirwa kurarama hupenyu hwavo maererano nechokwadi. Tsika dzechiKristu dzinosimbisa kutendeseka uye tsika dzehunyanzvi kuti uwane kuvimbika uye kuzvipira kune zvakakosha zvemweya.

Inogona kufarira iwe:  Ukama huri pakati paMwari nevanhu hunotsanangurwa sei muzvitendero zvakasiyana?

Hunhu hwechiKristu hunopa chimiro chetsika chekutarisa kune vatendi vechitendero chechiKristu. Kunonyandura kufungisisa pamusoro perevo yetsika youpenyu uye kunobetsera vatendi kurarama upenyu maererano netsika dzetsika dzakagadzwa naMwari.

## Ndezvipi zvinonyanya kukosha zvetsika dzechiKristu?

Tsika dzechiKristu inzira yekutenda yakavakirwa pamaitiro uye dzidziso dzechiKristu. Inogamuchira Jesu sa“Kristu” uye “Mwanakomana waMwari,” pamwe chete nokugamuchira dzidziso youmwari yeBhaibheri. Aya ndiwo mamwe maitiro makuru etsika dzechiKristu:

– **Kuteerera kumitemo yaMwari.** VaKristu vanotenda mukuteerera mutemo unoitwa naMwari. Izvi zvakavakirwa pamutoro wokutevera tsoka dzaJesu.

– **Kunzwisisa nerudo.** VaKristu vanoedza kunzwisisa vamwe, vose vanotenda zvavanotenda nevasingatendi. Rudo, tsitsi neruregerero zvakakosha kumaKristu.

– **Unhu hwakanaka.** Hunhu hwechiKristu hunosanganisira kuzvininipisa, kuzvininipisa, kutendeseka, mwoyo murefu, uye kuvimbika. Unhu uhwu hunovavarira kuwana kuitira kuti uve nehupenyu hwakanaka, hwakatendeseka uye hwakanaka.

– **Nzvenga chivi.** VaKristu vanotenda mukunzvenga chivi nemaitiro akaipa. Izvi zvinodaro nekuti chivi chinoparadzanisa munhu naMwari. Saka, pane kutadza, vaKristu vanoedza kurarama maererano nezvinorayirwa naMwari muBhaibheri.

– **Kushumira vamwe.** Chinhu chakakosha chehupenyu hwechiKristu. VaKristu vanoedza kushumira vavakidzani vavo uye kutevera makwara aJesu somuenzaniso. VaKristu vanotarisirwa kubatsira vamwe, kutarisira kugara zvakanaka kwevamwe, uye kupa mazano pazvinenge zvakakodzera.

Inogona kufarira iwe:  Munamato wekunyaradza huvepo hwaMwari

Hukoshi hwetsika dzechiKristu ndiyo kiyi yehupenyu hwechiKristu hunobudirira. VaKristu vanotarisirwa kurarama upenyu hwokutendeseka uye hwetsika, vachitevera tsoka dzaJesu uye vachitsvaka kushumira vaya vakavapoteredza. VaKristu vane mutoro wokushandisa nheyo dzetsika dzechiKristu kuukama hwavo navamwe, kuratidza rudo rwaMwari mumativi ose oupenyu.

## Ndeapi maitiro makuru etsika dzechiKristu?

Tsika dzechiKristu ndiyo seti yemisimboti nehunhu hwakavakirwa vateveri vechitendero chechiKristu. Nheyo idzi dzakabva zvakananga mudzidziso dzaJesu, uyo akanga ari muvambi wechiKristu. Aya maitiro makuru ndeaya anotevera:

**Rudo netsitsi:** Dzidziso yaJesu pamusoro perudo netsitsi yakanga yakajeka zvikuru. Tinoudzwa kuti tinofanira kuda muvakidzani wedu sezvatinozviita. Iyi ndiyo nheyo inovakirwa tsika dzechiKristu.

**Usatonga:** Bhaibheri rinoyambira pamusoro pekutonga vamwe. Tinoudzwa kuti tinofanira kuva netsitsi nekuregerera kune avo vakatikomberedza. Ikoku kunobatanidza kusatonga, kugamuchira vamwe sezvavari, uye kurangarira kuti tose takaenzana mumeso aMwari.

**Kuteerera:** Nheyo dzetsika dzechiKristu dzinosanganisira kuteerera, tinosungirwa kuteerera mirairo nedzidziso dzaJesu muBhaibheri. Izvi zvinoreva kuti tinofanira kurarama maererano nezvatakapiwa uye kuti tisakuvadza munhu.

**Kuvimbika:** Kuvimbika kuna Mwari nedzidziso dzake kunoonekwa sechimwe chezvinhu zvikuru zvetsika dzechiKristu. Zvinoreva kuti takavimbika kunheyo dzeBhaibheri, kunyange kana munhu wose akatipoteredza akatiudza kuti tiri mapenzi.

Inogona kufarira iwe:  Nzira yekusarudza magirazi

**Batsira vanoshaya:** Francis wekuAssisi akamboti Mwari akatipa nzeve mbiri nemuromo mumwe kuti titeerere zvakapetwa kaviri pane kutaura. Musimboti uyu unosvika pakubatsira vanoshaya zvakare. Tinosungirwa kubatsira vaya vane zvishoma uye kuti tirege kukanganwa kutambura kwavo.

**Shandira vamwe:** Tsika dzechiKristu dzinotidzidzisawo kuti tiri pano kushandira vamwe. Izvi zvinoreva kuti tinofanira kushandira avo vakatikomberedza nerudo, rukudzo netsitsi. Tinofanira kubatsira hama nehanzvadzi dzedu padzinoshayiwa uye tisambobvumira chero munhu upi zvake kuti adzikinure.

Aya ndiwo maitiro makuru etsika dzechiKristu. Misimboti iyi inotungamirira hupenyu hwedu uye inotibatsira kurarama mukuwirirana nevamwe. Kana tichida kuva vanhu vari nani uye kurarama upenyu huzere norugare norudo, tinofanira kutanga nokutevera nheyo dzetsika dzechiKristu.

Ziva Maitirwo Azvo
Tsvaga Nucleus
Spanish uye Latin maitiro
Kuwedzera