Idzidziso dzipi dzechiKristu dzakakodzera dziri muBhaibheri?

## Idzidziso dzipi dzechiKristu dzakakodzera dziri muBhaibheri?

Bhaibheri rinoratidza kuti vanhu vanorarama sei. Rugwaro rwakavakirwa pamisimboti isingachinji inopa chirevo, gwara, uye chiedza kumamiriro emazuva ese evanhu. Dzidziso idzi dzakaitirwa kuti tive neutano hwakanaka, tichiwirirana, uye kutidzoreredza patinenge tarasika.

Hedzinoi dzimwe dzedzidziso huru dzechiKristu dzinowanwa muBhaibheri:

* **Ida Mwari kupfuura zvinhu zvose.** Bhaibheri rinosimbisa kuti kuda Mwari kunofanira kuva pamusoro pezvinhu zvose, uye kuti hatifaniri kupa nzvimbo kuzvishuvo zvenyika kupfuura rudo rwechokwadi rwaMwari.

* **Ida vamwe sezvaunozvida iwe **. Jesu akadzidzisa zvakajeka kuti tinoda vavakidzani vedu sezvatinozviita. Izvi zvinoomera vaKristu, sezvo dzimwe nguva tinowanzobata vamwe nehasha, vasingakendengi kana kuti vanonyanya kutsoropodza. Bhaibheri rinodzidzisa kuti rudo runofanira kuva chimwe chinhu chinobva pamwoyo une rupo.

* **Fara nezvaunazvo**. Bhaibheri rinorumbidza kugutsikana nezvaunazvo. Panzvimbo pokuitira vamwe shanje, tinofanira kubvuma zvikomborero zvatinowana zuva nezuva uye kuramba tichionga.

* **Rarama hupenyu hwekutendeseka uye kurongeka **. Bhaibheri rinotsigira chokwadi chekurarama hupenyu hwakatendeseka, hwepamusoro uye hwakarurama. Izvi zvinoreva kusareva nhema, kusaba, kukudza zvipikirwa zvedu, uye kubatsira vanoshayiwa.

* **Zviregerere iwe nevamwe **. Vakawanda vane dambudziko rekubvuma kuzvidemba kwavo uye kuwana rugare. Bhaibheri rinodzidzisa izvozvo ruregerero isu nevamwe vedu chinhu chinodiwa kuti tiporeswe.

Dzidziso dzemubhaibheri dzechiKristu manyuko ekurudziro nenhungamiro yehupenyu hwezuva nezuva. Kuatora semaonero ezuva nezuva kunotipa gadziriro inodiwa yokurwa nokuda kwoupenyu hwakadzikama zvikuru ndokufarikanya zvibereko zvomufaro womudzimu.

Indekisi yezviri mukati

Dzidziso dzechiKristu Dzinoshanda maererano neBhaibheri

Bhaibheri rakazara nedzidziso dzechiKristu dzinoshanda dzinotiswededza pedyo naMwari uye dzinotitungamirira muupenyu hwedu. Izvi ndezvimwe zvacho:

Inogona kufarira iwe:  Munamato kuna Mutsvene Andrew

Dananai. Bhaibheri rinotirayira kuti tizvide isu nevamwe.

Ruregerero: Kukanganwira ndeimwe yedzidziso dzinonyanya kukosha muBhaibheri. Mwari anotirayira kukanganwira vamwe, kunyange patinenge tisingadi.

Rarama Nokuzvininipisa: Tinokurudzirwa kurarama takazvininipisa uye tisatsvage mbiri mazviri nyika.

Kurarama Hupenyu Hwemunamato: Munamato ndiyo imwe yenzira dzedu dzekukurukura naMwari. Iyi ndiyo imwe yedzidziso dzakajeka dzeBhaibheri kuvaKristu.

Iva nekutenda. Kutenda kunokosha muBhaibheri. Tinokurudzirwa kuva nokutenda muzviroto zvedu, muApostora Pauro akati:
“Naizvozvo, ivai nokutenda, nokuti kana vakatsungirira, vachaitika. Kana vakarwa mazuva ese, vakatobudirira. "

Ita Zvakanaka: Mumwe dingindira rinokosha muBhaibheri nderokuita zvakanaka. Tinokurudzirwa kuita zvakanaka pasinei nechitarisiko chomunhu.

Idzi ndidzo dzimwe dzedzidziso dzechiKristu dzakakodzera dziri muBhaibheri. Kuashandisa kunogona kutibatsira kuti tibatane naMwari uye kunogona kubatsira kuvaka kutenda kwedu.

Dzidziso dzechiKristu dzinonyanya kukosha muBhaibheri

Bhaibheri rine shoko raMwari kuvatendi vose vekutenda kwechiKristu. Bhaibheri rine dzidziso dzakasiana-siana dzechiKristu idzo manyuko anokosha efuridziro nenhungamiro youpenyu hwezuva nezuva.

Dzidziso huru dzechiKristu dzeBhaibheri

Pazasi, tsvaga dzimwe dzedzidziso dzechiKristu dzakanyanya kukosha kubva muBhaibheri:

 • Kuda Mwari nevamwe kwakakosha kuhupenyu hwechiKristu:
  “Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose” ( Dheuteronomio 6:5 )
 • Picar anouya panzvimbo yekutsiva:
  “Haazotsivi kana kuchengetera vanhu vokwake mafi. Kurangwa ndokwangu” (Revhitiko 19:18).
 • Mwari vanotidaidza kuti tiropafadze vavengi vedu:
  “Ropafadzai vanokuvengai, munyengeterere vanokutambudzai” (Mateo 5:44)
 • Shoko raMwari rine simba rekudzivisa zvakaipa:
  “Shoko raMwari ibenyu, rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri” (VaHebheru 4:12).
 • Mumwe nemumwe anofanira kuvimba nenyasha dzaMwari:
  “Nokuti dzakanga dziri nyasha dzaMwari dzakandiponesa nokutenda.” (VaEfeso 2:8)
 • Kristu ndiye ega Muponesi:
  “Jesu akati kwavari: Ndini nzira, nechokwadi, noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri” (Johani 14:6).
 • Munamato chikamu chakakosha chekutenda kwechiKristu:
  “Ramba uchinyengetera. Vongai pazvinhu zvose; Nokuti izvi ndizvo zvinodiwa naMwari kwamuri muna Kristu Jesu.”— 1 VaTesaronika 5:17-18 .

Dzidziso idzi dzechiKristu dziri muBhaibheri dzinotikurudzira kuda Mwari nevamwe asi dzichitikurudzira kurarama upenyu hwomutsa, kutendeka, uye ngoni.

Inogona kufarira iwe:  Bhuku ra1 na2 Samueri chii?
Ziva Maitirwo Azvo
Tsvaga Nucleus
Spanish uye Latin maitiro
Kuwedzera