ChiKristu chinodyidzana sei nemweya wemagwaro?


Indekisi yezviri mukati

Chikristu neMweya weMagwaro

Chikristu chitendero chinonamata Mwari mumwe chete chakanangana nehupenyu nedzidziso dzaJesu weNazareta, ane matangiro akatangira kurudzi rwevaIsraeri. Kutenda uku kunobva pane zvakanyorwa nevatungamiriri vezvitendero vekare. Yakabatana zvakadzama nemweya wemagwaro.

ChiKristu chinodyidzana sei nemweya wemagwaro??

 • ChiKristu chinoturikira nhoroondo yevanhu senyaya yemhindumupindu, kubva pakusikwa kusvika pakumukirana kwekupedzisira nekuregererwa kuburikidza naJesu.
 • Magwaro echiKristu ane nyaya nekufungisisa zvinopa nhungamiro uye kurudziro yokurarama maererano naMwari.
 • ChiKristu chinotenda kuti Mwari akazivisa chokwadi chake muhupenyu nedzidziso dzaJesu, uye mweya weTestamente Yekare wakadzika midzi muchiKristu.
 • Magwaro echiKristu anoitirwa kutakura dzidziso idzi dzekutenda, kurarama hupenyu hwetsika dzechiKristu, uye kuva zvapupu zveShoko raMwari.

Mudzimu wamagwaro, pamwe chete nechiKristu, idenho yenguva dzose nokuda kwavakatendeka uye ndiyo nzira bedzi yavanogona kurarama nayo mukuwirirana nenheyo dzechiKristu. Kufunda Magwaro kuri madikanwa kuti tinzwisise mudzimu waMwari nokutenda kwechokwadi kwechiKristu. Zvakakosha kuva nehukama hwakadzama uye hwechokwadi naMwari. Nenzira iyi, chiKristu nemweya wemagwaro zvine hukama uye zvakanyatsobatanidzwa.

Chikristu neMweya weMagwaro

Mudzimu weMagwaro ndeimwe yedzidziso huru yekutenda kwechiKristu. Maererano nokutenda kwechiKristu, Mweya weMagwaro iratidziro yo“Mweya Mutsvene,” unotaura zvakananga kuvatendi. Hutungamiri hweMweya uhu hunoshandura hupenyu hwevanhu kuti vagorarama maererano nemagwaro matsvene. Nechikonzero ichi dzidziso dzakasiyana dzechiKristu dzine chekuita zvakananga neMweya weMagwaro.

 • Kuverenga Bhaibheri - Nekuverenga Bhaibheri, maKristu vanowana nhungamiro yavo yemweya kuti vararame hupenyu hwavo zvinoenderana nezvavanotenda. MaKristu anotarisirwa kuverenga magwaro ebhaibheri uye nekuteerera kuhutungamiri hunogamuchirwa kubva kuMweya Mutsvene.
 • Kunamatira - Kunamata Mwari ndiyo nzira huru inonamatwa nemaKristu. VaKristu vanonamata Mwari zvakasiyana uye vanoona kuvapo kwaMwari pavanonamata. Kuvapo kwaMwari uku ndiko kunovapa rugare nekunzwisisa Magwaro.
 • Ushumiri - Basa rechiKristu ndechimwe chezvisungo zvikuru zvingaitwa nemaKristu kubatsira vamwe. Izvi zvinosanganisira kugovera chiedza cheshoko raMwari, kutungamirira vamwe munzira yaMwari, uye kukurudzira upenyu kuburikidza neshoko. MaKristu anotungamirwa neMweya weMagwaro kupa nekushandira nemuzita raJesu Kristu.
 • Kubatana neChivanhu - Zvinotendwa kuti kuburikidza neMweya Mutsvene, madzitateguru echiKristu anobatana nevadikanwi vavo vakafa. Kubatana uku kunoburitsa kufambiswa kwehuchenjeri hweChechi, iyo vadikani vakawana kuburikidza nemireniyamu. VaKristu vakakomborerwa nekunzwisisa kwakafanana nevaya vanoverenga Magwaro.

Mukupedzisa, chiKristu chine hukama hwepedyo neMweya weMagwaro. Chechi yechiKristu inoedza kunzwisisa shoko raMwari, iro rinounzwa pedyo nevaKristu kuburikidza nehutungamiri hwemweya weMweya Mutsvene. Kubatana uku pakati peMweya Mutsvene nedzidziso dzakasiyana dzechiKristu ndeimwe yemakiyi ekutenda kwechiKristu.

Chikristu neMweya weMagwaro

Chikristu chitendero chinonamata Mwari mumwe chakavakirwa paupenyu, dzidziso, hushumiri, rufu, uye kumuka kwaJesu weNazareta. Mukati metsika dzechiKristu, mweya weMagwaro unovhura kutsananguro yakadzama yekutenda neshanduko yehupenyu hwevatendi.

Magwaro—Bhaibheri—ibhuku renhau, remabhuku, uye rechitendero rakagadzirwa nokunyorwa, kunyorwazve, uye kuunganidzwa nevanyori vakafuridzirwa, vatungamiriri venzanga yechiJudha nechiKristu muTestamende Yekare neItsva. Mudzimu weMagwaro, pasina mubvunzo, kududzira kwechiKristu, kutaura, uye kuita zvinowanwa muMagwaro.

ChiKristu chinodyidzana sei neMweya weMagwaro

ChiKristu chakanyatsobatanidzwa nemweya weMagwaro. Hukama uhu hunosanganisira:

 • Magwaro Matsvene: Uchapupu hwakanyorwa hune chekuita nekutenda, nhoroondo, zvakazarurwa nedzidziso dzechiKristu. Bhaibheri nderimwe remanyuko makuru oupenyu nokutenda kwevaKristu.
 • Tsika yechiKristu: ChiKristu chakatangira kuvateveri vokutanga vaJesu neChechi yechiKristu yokutanga. Tsika dzechiKristu ndiyo seti yezvinotendwa, dzidziso uye maitiro akatevedzwa nemaKristu kubva muzana rekutanga reChechi.
 • Kutenda kwechiKristu: Kutenda kwechiKristu kuvimba kwakadzama murudo rwaMwari, simba reshoko rake uye kuvapo kwake muhupenyu neuchapupu hwemaKristu. Kutenda kwechiKristu kwakavakirwa pachitendero chokuti Jesu weNazareta akanga ari Mesiya, Mwanakomana waMwari.
 • Munamato wechiKristu: Munamato chikamu chakakosha chechiKristu uye chave chichiitwa kubva kumazana emakore ekutanga eChechi. Munamato itsika yakadzama yemweya inosanganisira nhaurirano pakati pemukristu naMwari.
 • Hupenyu hwechiKristu: Upenyu hwechiKristu hwakavakirwa pamurayiro wokuda Mwari nevamwe. MaKristu anotsvaka kutevera misimboti yeBhaibheri uye kurarama upenyu hutsvene, hwakarurama, uye hwetsitsi.

Ukama huri pakati pechiKristu nemafungiro eMagwaro hwakajeka. Kuburikidza nekuteerera kwavo, kududzira kwavo uye nekuita kwavo kutenda, maKristu anorarama ruzivo rwaMwari kuburikidza neMweya Mutsvene kuburikidza nekudzidza Magwaro.

Inogona kufarira iwe:  Nzira yekugadzira bhegi re crochet
Ziva Maitirwo Azvo
Tsvaga Nucleus
Spanish uye Latin maitiro
Kuwedzera