ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

සිහින

154 ලිපි
917
4

ජීවිතය බොහෝ රැස්වීම් වලින් පිරී ඇති අතර සමහර ඒවා හොඳයි, නමුත් අනෙක් ඒවා අවාසනාවකට මෙන් නරක ගෙන එයි ...

817
3

පෝලිමක් ගැන සිහින දැකීම පෝලිමේ සිටීමේ සිහිනයේ තේරුම සැමවිටම අප්‍රසන්න දෙයකි ...

786
3

ඔවුන් ඔබව මරා දැමීමට කැමති යැයි සිහින දැකීම නරක දෙයක් යැයි පොදු අදහස වුවද, යථාර්ථය වෙනස් ය….

759
1

පෙනෙන දෙයට පටහැනිව, වැටෙන ගුවන් යානයක් ගැන සිහින දැකීම නරක පෙර නිමිත්තක් නොවේ, එයින් අදහස් වන්නේ ...

718
3

බොහෝ දෙනෙකුට සිදුවන්නේ ඔවුන් අතුගා දැමීමට සිහින දකින බවත්, වීදිය අතුගා දැමීමට සිහින දකින බවත්, කුණු කසළ හෝ ...