ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

ෆ්රේට්ස්

79 ලිපි
882
4

මම මෙම පද ඔබ වෙනුවෙන් ලියන්නේ වැදගත් හේතුවක් ඇතුව, එය ටිකක් අධික ලෙස පෙනුනත් ඔබ එය ප්‍රවේශමෙන් කියවන බව මම විශ්වාස කරමි ...


IK4
අද යාවත්කාලීන කරන්න
සමාජ ජාල සඳහා උපදෙස්
PostPosmo
පොලිමෝටර්
ලයිෆ් බයිට්ස්
දැන ගැනීම