ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

ජනප්රිය

302 ලිපි
1495
4

ඔබේ පවුලට කිසියම් දුෂ්කරතාවයක් ඇත්නම් සහ ළමා ජේසුස් වහන්සේට කරන යාච් prayer ාවෙන් එයට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ...

1041
5

ආදරය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා පාදුවාහි ශාන්ත අන්තෝනි වෙත කළ යාච් yer ාවක් දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යය, එය බලවත් සහ ...

898
5

ඔබ දුෂ්කර හා මංමුලා සහගත හේතූන්හි අනුග්‍රාහකයා වෙනුවෙන් කැපවී සිටින්නේ නම්, ශාන්ත වෙත මෙම රෝසරි මඟ පෙන්වීම ...