ඔබන්න පිට වීම වසා දැමීමට

ඉගෙන

39 ලිපි
1619
5

ස්වාභාවික සංඛ්‍යා රවුම් කිරීම යනු කුමක්ද සහ එය සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? ඔබට කවදාවත් නොමැති නම් ...

991
5

අනන්තය යනු කුමක්දැයි ඔබ කවදා හෝ කල්පනා කර තිබේද? අද ඔබට සියල්ල තේරුම් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත ...

799
5

අප ප්‍රාථමික පාසලේ සිටින බැවින්, ලකුණ පිළිබඳ සංකල්පය සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට පටන් ගත්තේ, ...


IK4
අද යාවත්කාලීන කරන්න
සමාජ ජාල සඳහා උපදෙස්
PostPosmo
පොලිමෝටර්
ලයිෆ් බයිට්ස්
දැන ගැනීම