د خدای آرم

د خدای آرم

ایا تاسو د خدای زغره پیژنئ؟ لکه په جګړه کې چې عسکر ځانګړي زغرې ته اړتیا لري لکه واسکټونه ...

نور ولولئ