ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤਾ ਮੂਰਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤਾ ਮੂਰਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਨਕਾਰਾਤਮਕ giesਰਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤਾ ਮੂਰਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ' ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿ. 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ।

ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੋ.

ਇਹ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿ interview 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਬੌਸ, ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ.

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:  ਅਸੰਭਵ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤਾ ਮੂਰਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ inੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:  ਮਸਕੀਲੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਚਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
Discoverਨਲਾਈਨ ਖੋਜੋ
Followਨਲਾਈਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼
ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ
ਮਿੰਨੀ ਮੈਨੂਅਲ
ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਫੋਰਮ ਪੀ.ਸੀ
ਟਾਈਪ ਰਿਲੈਕਸ
ਲਾਵਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ