प्रेस ESC बन्द गर्न

कसरी

108 लेखहरू
336
7

कसरी थाहा छ कि भगवान मेरो विवाह पुनर्स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ। दुई-तरफा सम्बन्ध विभिन्न को लागी कठिन परिस्थितिहरु बाट जान सक्छ ...

277
3

इभान्जेलिकल चर्चको पदानुक्रम कस्तो छ। प्रत्येक इभान्जेलिकल सम्प्रदायको आफ्नै पदानुक्रम छ। अ स् ति त् व मा छै न…

262
5

म कसरी जान्न सक्छु कि भगवान म संग हुनुहुन्छ? हामी एक उमेर मा बाँचिरहेका छौं जहाँ हामी निर्णय गर्न को लागी आवश्यक छ ...

244
6

बाइबल को अनुसार भगवान लाई कसरी प्रार्थना गर्ने। हामी विश्वास संग प्रार्थना गर्नु पर्छ, भगवान को पूजा, हाम्रो आफ्नै प्रयोग गरेर ...

227
3

कसरी मुक्तिदाता को रूप मा येशू लाई स्वीकार गर्ने। धेरै जसो मानिसहरु येशू लाई एक असल मानिस को रूप मा देख्छन् ...