Talb lil San Injazju ta 'Loyola Huwa qawwi ħafna peress li minn meta kien fuq din l-art il-ħaġa prinċipali għalih kienet dejjem li temmen u tgħin lill-oħrajn.

Huwa għalhekk li kiseb affarijiet kbar minbarra li kien fidi ħerqana tal-kelma ta 'Alla u li jipprattika d-duttrina Nisranija. Kienet dik il-fidi qawwija li dejjem kellha dak li għenu sal-aħħar nifs tiegħu biex jagħmel ir-rieda tal-Mulej.

Issa huwa qaddis beatifikat u kanonizzat mill-Knisja Kattolika minħabba l-mirakli kbar li kien jagħti anke wara li ħalla din l-art.

Qaddej tal-kelma ta ’Alla kreattiv li llum isir alleat tagħna biex jgħinna noħorġu minn sitwazzjonijiet ħżiena.

Hi x’inhi l-ħtieġa li nkunu għaddejjin, żgur li San Ignacio de Loyola għandu l-għajnuna f’idejh biex jipprovdiha lilna.  

It-talb ta ’San Injazju ta’ Loyola Min hu? 

Talb ta ’San Injazju ta’ Loyola

L-istorja tgħidilna li Ignacio de Loyola twieled fl-1491. Huwa għamel karriera militari kif kienet id-drawwa tal-familja tiegħu. Madankollu, huwa sofra ġrieħi li ma ħallewhx ikompli bl-istudji militari tiegħu u b’hekk beda jkun fidil fidil fil-fidi nisranija. 

Bdejt tagħmel xi irtiri spiritwali u ddeċieda li jżid xi eżerċizzji oħra mat-taħriġ u dak kien meta beda jkun ikkritikat minn oħrajn li segwew mudell wieħed ta 'taħriġ. Wara ħafna proċessi li kellu jgħaddi minnu, beda bl- Kumpanija ta ’Ġesù li huwa organiżmu li qam illum jaħdem f'kollox id-dinja

Huwa miet fl Roma fis-sena 1556 u ġie megħlub fis-sena 1609 u mbagħad kanonizzat fl-1922. Huwa ngħata fil-31 ta 'Lulju biex jiċċelebra twelid tiegħu u huwa mfakkar fid-dinja kollha.     

Talba ta 'San Injazju ta' Loyola biex tbiegħed in-nies

Oh! Verġni Qaddisa, omm eżaltata u tas-sema, li ispirat bid-dawl matern tiegħek lil Sant’Injazju ta ’Loyola, biex issegwi t-triq tas-servizz saċerdotali, biex tiddedika ħajtu bl-ispiritwalità tiegħu biex isservi, bħala xogħol u eżempju, lill-umanità , Nitolbok, umilment, aħfir id-difetti tiegħi u ippermettili, bid-devozzjoni kbira li nipprofessak, li Sant’Injazju ta ’Loyola jipproteġini, bi il-forza tal-fidi, ineħħi nies mill-ambjent tiegħi li jridu biss iġegħluni l-ħsara, nitolbok biex iżżommhom min-naħa tiegħi u tgħarrafhom li huwa aħjar għalihom li jagħmlu l-ġid. Amen.

Jekk trid tbiegħed lin-nies, dan huwa t-talb korrett ta 'San Injazju ta' Loyola.

Wara li għadda San Ignacio de Loyola permezz ta ’persekuzzjonijiet multipli minħabba l-fidi tiegħu, huwa baqa’ ħaj.

Qawwi, ġellied u, sal-lum, eżempju ta ’qdusija minkejja l-ħafna sitwazzjonijiet. Huwa jista ’jgħinna nibqgħu sodi f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Jew biex inbiegħdu nies tedjanti, enerġiji ħżiena, sitwazzjonijiet ħżiena jew kull ħaġa li qed tisraq il-paċi tagħna.

Int trid biss temmen li hu għandu l-poter li javvana għalina quddiem il-missier tas-sema u għalhekk dik is-sitwazzjoni jew persuna titbiegħed kompletament minn ħajjitna. 

Talb lil San Injazju ta 'Loyola kontra l-għedewwa 

Patri Qaddis San Injazju ta ’Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta’ Ġesù; magħżula fost eluf biex ixerrdu l-glorja ta ’Alla mal-erba’ kantunieri tad-dinja; l-iktar bniedem eminenti f’kull tip ta ’virtujiet ...

Imma speċjalment fil-purità tal-intenzjoni li biha dejjem xtaqt għall-akbar glorja ta ’Alla; eroj distint tal-penitenza, l-umiltà u l-prudenza; infatigabbli, kostanti, l-iktar devot, l-iktar prodiġjuż; ta ’karità eċċellenti lejn Alla, ta’ fidi vivaċi u tama l-iktar soda ...

Nifraħ, Missier maħbub tiegħi, li narak mħeġġeġ b’tant prerogattivi tant u tant eminenti, u nitolbok biex tilħaq lil uliedek dak l-ispirtu li ħeġġiġna, u għalija tali intenzjoni dritta, li anke fl-inqas affarijiet infittex purament il-glorja divina, fl-imitazzjoni tiegħek, u b’dan il-mezz irnexxieli nkun fil-glorja tal-kumpanija tiegħek.

Amen

Nitolbu t-talb ta ’San Injazju ta’ Loyola kontra l-għedewwa b’ħafna fidi.

L-għedewwa kienu jeżistu mill-bidu tal-ħolqien u San Ignacio de Loyola kellu magħhom u ħareġ rebbieħ tas-sitwazzjonijiet kollha li għadda minnhom, ħadd minnhom faċli.

Huwa għalhekk li nitlob lilu speċjalment f'sentenza kontra l-għedewwa San Injazju ta 'Loyola jista' jgħinna nsolvu bosta sitwazzjonijiet li umanament jistgħu jkunu diffiċli biex jingħelbu.

It-talb magħmula bil-fidi huma qawwija u meta l-iskopijiet ikunu tajbin u t-talb jinħoloq bħal għajta mir-ruħ l-imsejken, m’hemm xejn li jista ’jinġieb magħna.  

Talb ta 'protezzjoni 

San Injazju Glorjuż ta ’Loyola, fundatur tas-Soċjetà ta’ Ġesù u avukat speċjali u protettur tiegħi!

Peress li int daqshekk għoli fil-Ġenna talli għamilt ix-xogħlijiet tiegħek għall-akbar unur u glorja ta ’Alla, tiġġieled l-għedewwa tal-Knisja, tiddefendi l-fidi mqaddsa tagħna, tkabbarha permezz ta’ wliedek mad-dinja kollha ...

Jilħaqni mill-pietà divina, għall-merti infiniti ta ’Ġesù Kristu, u għall-interċessjoni tal-Omm glorjuża tiegħu, maħfra sħiħa tad-dnubiet tiegħi, għajnuna effettiva biex inħobb lil Alla u naqdi lilu b’kull sforz minn issa’ l quddiem, fermezza u kostanza fit-triq tal-virtù, u l-ferħ li jmut fil-ħbiberija u l-grazzja tiegħu, li jarawh, iħobbuh, igawduh u jigglorifikawh fil-kumpanija tiegħek għas-sekli kollha.

Amen.

Ridt it-talb ta 'protezzjoni ta' San Ignacio de Loyola?

Kien jaf kif iżomm u jipproteġi l-fidi u t-twemmin tiegħu anke fl-agħar mumenti u dan jagħmillu protettur tal-knisja Nisranija.

Lilu nistgħu ngħollu t-talb tagħna titlob protezzjoni fi żminijiet diffiċli jew għalina jew għall-familja tagħna in ġenerali. 

Dawk is-sitwazzjonijiet kollha li jikkawżawna nuqqas ta ’kwiet għandhom jitħallew quddiem il-preżenza tiegħu sabiex ikun jista’ jgħinna. 

Biex tbiegħed lill-ġirien ħżiena 

San Injazju ta ’Loyola, qaddis fidil tal-fidi Kattolika, li pproteġha mill-paroli mgħawweġ, mill-apostasija u mill-ereżija ipokritika, li fuq il-Kattoliċiżmu nbena, nitolbok il-bogħod minni, hekk kif int u d-dixxipli fidili tiegħek Ġiżwiti tbiegħdu li ppromwoviet it-tkissir tagħhom fuq il-knisja, nitolbok, neħħi n-nies mill-għajxien ħażin minni, iċċaqlaq il-ġirien ħżiena, neħħi l-għedewwa tiegħi minn triqti, San Injazju ta 'Loyola, devot qaddis ta' Ġesù Kristu, għat-tjubija tiegħek u Grazzja nissottomettiha. Amen

Jekk trid tneħħi lill-ġirien ħżiena, inti għandek titlob it-talb lil San Injazju ta 'Loyola.

Il-ġirien, ħafna drabi, isiru familjari tagħna peress li f’ħafna sitwazzjonijiet huma l-eqreb li għandna.

Din tista 'tkun ħaġa tajba, għax li jkollok xi ħadd qrib tiegħek qatt ma hemm, imma meta jkunu ġirien ħżiena, kollox isir ikkumplikat. Huma dawk in-nies li jsiru għedewwa tagħna u li l-ħin kollu qed jagħmlu ħajjitna impossibbli.

Nitolbu, dik għandha dejjem tkun l-unika difiża tagħna anke f’dawk is-sitwazzjonijiet li ma nafux sew x’għandna nagħmlu.

San Injazju ta ’Loyola tista 'tgħinna nwarrbu dawk il-ġirien ħżiena li waslu biex ibiddlu t-trankwillità ta ’ħajjitna u ta’ dawk kollha ta ’madwarna.

Influwenzi ħżiena li jimlew il-komunità kollha b'enerġiji negattivi li rridu nitbiegħdu qabel ma jikkawżaw aktar ħsara lill-armonija sħiħa tal-ambjent.

Irridu itlobhom jitbiegħdu mingħajr ma jikkawżaw ħsara, mingħajr ma jħallu l-influwenzi tagħhom u jneħħu l-enerġiji negattivi kollha, talb qawwi li jgħinna f'kull ħin. 

Nista 'ngħid l-4 sentenzi?

Tista 'u trid.

Ikollok bżonn li jkollok fidi f'qalbek. Il-fidi se tagħmel ix-xogħol kollu tagħhom.

Aħna dejjem nemmnu fil-qawwa ta ’San Injazju ta’ Loyola bit-talb biex iwarrab in-nies u l-għedewwa.

B’hekk, tista ’tkun ċert li dejjem ser ikollok għajnuna divina.

Aktar talb: