Talb lill-Imħallef Ġust Huwa dak li huwa indirizzat lill-Mulej Ġesù Kristu l-uniku mħallef tagħna quddiem Alla l-Missier.

Huwa importanti li tkun taf li t-talb irid isir billi wieħed jemmen.

Il-kelma tal-Mulej tgħallimna li jekk irridu nfittxuh aħna rridu nemmnu li hu se jkun attent biex jisma 'lilna u dan hu s-sigriet ta' dan kollu, li nemmnu.

Mingħajr fidi talb huma kliem vojta biss li ma jilħqu l-ebda arti u ma jissodisfawx l-iskop li għalih kienu magħmula.

Għal dan kollu huwa meħtieġ li nkunu nafu x'inhuma r-raġunijiet ewlenin li jwassluna biex nitolbu, ħafna nies jistaqsu lill-imħallef ġust ta 'rutina biss imma mhux mill-qalb u allura t-talb jitlef l-effettività.

X’inhi t-Talb tal-Imħallef Ġust?

Talb tal-Imħallef Ġust

Il-Mulej Ġesù Kristu Huwa ħabib, ħu u l-Imħallef Eżatt tagħna. 

Huwa mitlub għal ħafna affarijiet u waħda mit-talbiet l-aktar komuni hija għall-protezzjoni għalina u għall-familji tagħna.

Bosta Nsara jagħmlu dan it-talb kuljum u dan għandu jkun hekk peress li kull jum il-ħażin qed iħares u huwa dejjem tajjeb li titlaq mid-dar bil-protezzjoni tal-Imħallef Ġust dwar kull wieħed u waħda minna. 

Dan huwa talb li jsir mill-qalb billi npoġġu f'idejk l-eqreb ħaġa li għandna li huma dejjem uliedna u l-familja in ġenerali.

Agħmel dan it-talb qabel tibda l-vjaġġ ta ’kuljum, mal-familja kollha waqt il-kolazzjon Hija idea tajba ħafna billi nħeġġu wkoll il-prattika tal-għaqda fil-familja u nwettqu dak li tgħid il-kelma ta ’Die soque jekk tnejn jew tlieta jaqblu u jitolbu lill-Missier f’isem Ġesù li hu se jagħti l-petizzjonijiet mis-sema. 

Talb tal-Imħallef oriġinali Kattoliku biss

Oh Imħallef divin u ġust li inti testendi idek lil foqra u sinjuri!

Min iħobb etern tal-maħfra u l-karità, dawl spiritwali li jdawwal il-mogħdijiet l-iktar mudlama, Kelma tal-ħajja u mħabba profonda, Tagħlim u xhieda li titma 'magħna bit-talb.

Int li ġarrab l-aktar maltrattamenti u umiljazzjonijiet terribbli, Li tkun Qaddis u pur aċċettat bl-umiltà l-agħar kastigi, Int li int is-sultan tas-slaten, li tgħix u ssaltan fuq il-ħażen u l-umanità kollha, intlaqgħet mingħajr ma murmura jew toffri l-aktar Daqqa ta ’uġigħ, U int tajt kollox għas-salvazzjoni tagħna, jalla t-talb tagħna u t-talba tagħna jiġu lilek.

Ix-xjaten u l-posseduti minnkom ħarbu bil-qawwa tat-talb tiegħek, Int qajjem nies morda mis-sodod tagħhom, Int fejjaq lill-għomja mill-għama tagħhom, Int bagħtet is-saħħa lill-lebbrużi, Int tajt ħajja u ħobż lil dawk li warajk.

Int immultiplikajt il-ħut u l-ħobżiet biex tagħtih lill-folla, Int ftaħt l-ilmijiet u tlaqt minnhom, Int tajt lejl u nhar, Paċi u armonija, Int l-Imħallef Eżatt tagħna bla tlaqliq takkumpanja lin-nies tiegħek, Mingħajr limitazzjonijiet għandek tagħti kollox, U twettaq il-wegħda tiegħek, Meta devot jidħol għalik, Inti ma timmiljax jew tittradixxi, Ma toffendix jew iweġġgħu, Tgħallimna permezz tal-parabboli, Tħallix wirt etern fl-Iskrittura Mqaddsa, Int tisma 't-talb tagħna u tidħol favur tagħna.

Amen.

It-talb huwa dejjem mod kif tqajjem, minbarra t-talbiet tagħna, it-tifħir tagħna u grazzi għal dak Alla li jagħtina u l-membri tal-familja tagħna protezzjoni kuljum tad-dinja.

Meta nagħmlu dak it-talb nafu u nemmnu li l-protezzjoni divina tmur quddiemna f’dak kollu li nagħmlu dak il-jum.

Il-Knisja Kattolika għandha mudell ta ’talb lill-Imħallef Ġust oriġinali, f’dan l-eżempju ta’ talb naraw li nibdew billi nirrikonoxxu l-attributi kollha ta ’Ġesù Kristu u mbagħad nagħmlu t-talba u nispiċċaw billi nirringrazzjaw il-favur mogħti, dan tal-aħħar bħala att ta’ fidi li jafda dak Il-miraklu diġà sar.

Talb lill-imħallef ġust għall-irġiel 

Beasts li jattakkawni, Iljuni li jgħajtu lejja, l-ħażin jipprevali fuq naħa tiegħi, inħoss biża 'u dieqa. M'għadnix kapaċi nimxi, nibża 'mill-inġustizzja,

L-avversarji tiegħi jitlagħbu, Jemmnu li għandhom il-poter, U għalkemm jidher il-kodard tiegħi, Hemm Li Suprema, Min żgur jasal għall-għajnuna tiegħi.

Eżatt l-Imħallef ġej, malajr malajr, Ibdel il-ħażen kollu, Irġiel oħra jattakkaw u turment, Eżatt L-Imħallef ġejja malajr.

I scream u infittex il-preżenza tiegħek f'ħajti, jien raġel fraġli, infittex għalik u ma nistax insibek, Ejja, niġi l-Imħallef Maħbub tiegħi.

Jalla s-sorċerija u l-ħażin, Dak l-okkultiżmu u s-santeria, jalla x-xitan u l-midneb, Tgħawweġ rasek, mur 'il bogħod minn naħa tiegħi, Irtirat fil-pront, Imħallef Just jasal għall-għajnuna tiegħi, nitlobkom jekk jogħġbok.

Il-kalma u s-serenità ġejjin, l-Irġiel diġà jfaħħru u jqimu l-isem Qaddis tiegħek, Grazzi, Jiena nagħtik Imħallef Eżatt tiegħi, Grazzi għal dejjem, Hallelujah, Amen

Dan it-talb speċifiku jeżisti minħabba l-grad ta 'vjolenza li qed jiġi esperjenzat f'dawn l-aħħar żminijiet, huwa diffiċli ħafna li titlaq fit-triq fi kwalunkwe ġurnata partikolari u ma tipperċepix l-ambjent mimli enerġiji ħżiena.

Huwa għalhekk li dan it-talb huwa daqshekk importanti billi nitolbu lill-Imħallef Ġust biex iġib il-paċi u s-serħan lejn il-qalb tal-bniedem sabiex il-vjolenza ma tibqax b'dan il-mod.

Biss il-qalb it-tajba ta ’Ġesù Kristu tista’ tittrasforma l-qalb f’waħda tajba u xewqat tajba fi tberik.

Aħjar li ttemm l-abbuż u l-vjolenza minn talb mimli intenzjonijiet tajba ta 'fidi, mingħajr egoiżmu u magħmul mir-ruħ.

It-talb jiġġudika biss biex jeħles priġunier 

Għażiż Mulej Ġesù. Inti twieldu ħielsa.

L-ispirtu omnipotenti tiegħek hu ħieles, anke jekk il-ġisem fiżiku tiegħek jidher li mhux.

Hu, li huwa l-preżenza divina tiegħek, jinsab ġewwa tiegħek. Hu dejjem jakkumpanja lilek. Invokajt dik il-preżenza spiritwali fik u nitlob lilu biex teħles, dik il-libertà li tikkorrispondi għal kull persuna ħajja bid-dritt tal-kuxjenza.

Jiena l-bieb miftuħ li l-ebda bniedem ma jista 'joqrob lejja u dak il-bieb li jwassalna għall-paċi, għall-imħabba ta' Alla u tal-proxxmu tiegħek, għat-tajjeb u għall-kuntentizza tiegħek, se tiftaħ wiesa 'u sinċerament, issa u Għal dejjem.

Amen.

Din is-sentenza tikkompleta biss imħallef biex jeħles priġunier huwa qawwi ħafna.

Li tgħix dan il-mument ħażin ma 'membru tal-familja jew ħabib hija bla dubju waħda mill-agħar esperjenzi li tista' tgħaddi minnha.

Għal dawk li huma mċaħħda mil-libertà huwa proċess ta 'uġigħ li fih ħafna drabi t-talb huwa l-uniku wieħed li jista' jipprovdi ftit paċi u tama.

L-Imħallef Ġust Ġesù Kristu huwa mitlub sabiex id-deċiżjonijiet meħuda rigward il-kundanna jerġgħu jiġu kkunsidrati, li l-ftehim jinfetaħ u li jkunu jistgħu jaġixxu fuq in-naħa ta ’ Ġustizzja

Bl-istess mod, it-talba tista 'tiġi estiża biex titlob ftit paċi u paċenzja, billi tipprova tagħmel dak li tgħid il-kelma ta' Alla, tinterċedi għall-proxxmu tagħna.

Talb tal-imħallef ġust għal każijiet diffiċli 

Imħallef Divin u Ġust tal-ħajjin u tal-mejtin, xemx eterna tal-ġustizzja, inkorporata fiż-żaqq kastrat tal-Verġni Marija għas-saħħa tan-nisel tal-bniedem.

Imħallef Eżatt, ħallieq tas-sema u l-art u miet fuq is-salib għal mħabbti.

Int, li kont imgeżwer f'tazzija u mqiegħda f'qabar li minnu trabbejt fit-tielet jum, rebbieħ ta ' mewt u mill-infern. Imħallef Ġust u Divin, isma 'l-motivi tiegħi, attendi t-talbiet tiegħi, isma' t-talbiet tiegħi u agħtihom dispaċċ favorevoli.

Il-vuċi imperjuża tiegħek ikkalmat il-maltempati, fieqet lill-morda u qajmet il-mejtin bħal Lazzru u l-iben tar-romol ta 'Naim.

L-imperu tal-vuċi tiegħek ħarab mid-demonji, u ġiegħelhom jitilqu l-iġsma tal-pussess, u taw ħarsa lill-għomja, ikellmu lill-mutu, jisimgħu t-torox u jaħfru l-midinbin, bħalma huma l-Magdala u l-paralitiku. mill-pixxina.

Int sar inviżibbli għall-għedewwa tiegħek, dawk li marru l-ħabs waqgħu lura l-art għal leħnek, u meta skadejt fuq is-Salib, fl-aċċent qawwi tiegħek l-orbs irribattew. Inti fetħet il-ħabsijiet lil Pietru u oħroġ minn barra mingħajr ma rajt mill-gwardja ta 'Erodi.

Int salvajt lil Dimas u ħafer lill-adulterija.

Nitlobkom, Imħallef Eżatt, ħelesni mill-għedewwa kollha tiegħi, viżibbli u inviżibbli: il-Qaddis Imqaddes li fih ġejt imgeżwer ikopri lili, id-dell sagru tiegħek jaħbi lili, il-velu li jgħatti għajnejk lil dawk li jippersegwitaw lili u lil dawk li jixtiequ lili ħażen, għandek għajnejja u ma tarax saqajn għandek u ma jilħqux lili, idejhom għandhom u ma jitħajjrux, widnejn għandhom u ma jisimnux, ilsien għandhom u ma jakkużanaxx u xufftejn se jkunu siekta fil-qorti meta jippruvaw jagħmlu ħsara.

Oh, Jesus Christ Just and Divine Imħallef!, Favurni f’kull tip ta ’dieqa, affliction, kast u impenn, u agħmelni nirrevokak u nfaħħar l-imperu tal-leħen qawwi u qaddis tiegħek li jsejħilkom għall-għajnuna tiegħi, il-ħabsijiet miftuħa, il-ktajjen u r-rabtiet huma miksura, il-qajdien u l-biċċiet imkissrin, is-skieken huma mgħawweġin u kull arma li hi kontrija hija ma taqtax u ssir inutli. La ż-żwiemel ma jilħqux, u lanqas l-ispiji ma jħarsu lejja, u lanqas isibu lili.

Id-demm tiegħek jgħum miegħi, il-mantell tiegħek ikopri lili, ibni ibierekni, il-qawwa tiegħek taħbi lili, is-salib tiegħek jiddefendi lili u jkun it-tarka tiegħi fil-ħajja u fil-mument tal-mewt tiegħi.

Oh, Imħallef Just, Iben il-Missier Etern, li miegħu u bl-Ispirtu s-Santu int Alla veru wieħed!

Oh Kelma Divina magħmula mill-bniedem!

Jiena nitolbok tkopri lili bil-mantell tat-Trinità Mqaddsa sabiex tkunu ħielsa minn kull periklu u jigglorifikaw l-Isem Qaddis tiegħek.

Amen.

Itolbu t-talba tal-imħallef divin u ġust għal każijiet diffiċli b'fidi kbira!

Ġesù Kristu, meta kien fuq l-art, kien xhud dirett ta ’dak li l-moħħ tal-bniedem jista’ jħaddan, huwa ħassu fil-laħam tiegħu stess meta ddeċieda li jagħti ħajtu għall-imħabba ta ’magħna.

Huwa għalhekk li ħadd aħjar minnu ma jifhem proċessi diffiċli, jaf kif inħossuna, dak li naħsbu u jiggwidana biex nagħmlu dak li hu tajjeb li nagħmlu anke jekk bħalissa mhuwiex daqshekk ċar.

M'hemm l-ebda talba diffiċli li ma tistax tissolva minn talb b'ħafna fidi, Alla dejjem iżomm il-wegħdi tiegħu.

Meta nista 'nitlob it-talb?

Tista 'titlob it-talb tal-Imħallef kull meta trid.

M'għandu l-ebda ħin, minuta, jum tal-ġimgħa jew skeda. Int trid titlob meta jkollok bżonn u meta jkollok rieda u fidi.

Aktar talb: