Talb tad-demm ta ’Kristu. Fost l-elementi kollha li għandna fil-Knisja Kattolika, id-demm ta 'Kristu huwa wieħed mill-aktar b'saħħithom u huwa għalhekk li hemm talb għad-demm ta ’Kristu.

Huwa element li għadu ħaj sal-lum għaliex għadu f’idejn il-feruti ta ’Ġesù Kristu Rxoxt. Il-fidi tagħna żżomm l-immaġni ta 'Ġesù ħaj fuq is-salib fejn demm tiegħu fluss għall-imħabba ta' l-umanità.

Hi x’inhi t-talba li għandna, aħna nemmnu li d-demm qawwi ta ’Kristu għandu biżżejjed saħħa biex jagħtina dak li qegħdin nitolbu.

It-talb jista ’jsir kullimkien u kull ma hemm bżonn huwa li jkollok il-fidi li l-miraklu jingħata lilna.

It-talb tad-demm ta ’Kristu huwa qawwi?

Talb tad-demm ta ’Kristu

It-talb kollu lil Alla huwa qawwi.

Jekk titlob bil-fidi ser ikollok dak kollu li qed tfittex.

Ikollok fidi u emmnu fil-poteri ta ’Sidna Ġesù Kristu.

Talb tad-demm ta ’Kristu għat-tfal 

Oh Missieri, niġi nitolbok u nitolbok li tisma ’leħni, ninsab imdejjaq, nintervjeni sabiex ibni jitbiegħed minn kumpanija ħażina u ma jaqax fil-konsum ta’ drogi, alkoħol, hu jingħaqad mill-ġdid skola, nitlobkom b'qalbi kollha għall-qawwa tad-demm ta 'Ġesù Kristu, Mulej agħmel raġel ta' ġid mill-ġdid.

Mulej, Missier tas-sema, ippurifika r-ruħ ta 'ibnu, tnaddaf mill-ħażen, il-mibegħda, ir-riżentiment, il-biża', id-dieqa, is-solitudni, dwejjaq u uġigħ ... permezz ta 'demmek, aħna nitolbok tittrasformah fi bnedmin li jħobb lill-oħrajn , ferrieħa, kalma, xorta, mingħajr biża ', li tittrasmetti l-imħabba, mingħajr dieqa, moffa l-ispirtu li jipproteġiha bid-demm prezzjuż tiegħek.

Alla ħanin, intom li taf kollox, ara kollox, agħtina l-għerf għaliex aħna l-ġenituri li aħna u rridu nkunu aħjar, għinni nifhem magħhom, nafu kemm intom u meta huma aktar kwieti u / jew ribelli.

Oh, demm imbierek ta ’Ġesù Kristu jitfa’ lil Ġesù, fuq it-tifel tagħna, id-demm imbierek u purifikat tiegħek, sabiex ikun jista ’jagħtih is-saħħa.

Nitlobkom mill-fond ta 'dak tiegħi.

Amen.

Tista 'titlob it-talb tad-Demm ta' Kristu għat-tfal bit-tifel / tifla tiegħek.

It-tfal bl-isbaħ ħaġa li setgħu ġraw lilna. Qed frott tal-imħabba tagħna u nirċevuhom f’din id-dinja mimlija ferħ bil-fidi li kollox se jaħdem għalihom fil-ħajja.

Imma hemm drabi meta aħna, bħala ġenituri, ngħixu esperjenzi li mhumiex pjaċevoli u dan huwa meta d-Demm jista ' Kristu Din issir l-unika tama tagħna.

Li titlob għal uliedna hija l-iktar attiena ta ’mħabba li nistgħu nagħmlu.

Itolbu d-demm ta ’Kristu għal każijiet diffiċli 

O Demm imbierek ta ’Ġesù Kristu! Demm Immakulata, umana u divina, aħselni, tnaddaf lili, aħferni, imla bil-preżenza tiegħek; Purifikazzjoni tad-demm li jagħtini s-saħħa, inħobbok fil-preżenza Ewkaristika tiegħek fuq l-Artal, nemmen fil-qawwa u l-ħlewwa tiegħek, nafda lilek biex tippreserva lili mill-ħażen kollu u nitlobkom mill-fond ta 'l-esseri tiegħi: jippenetraw ruħi u Naddafha, imla qalbi u inflamha.

Demm Prezzjuż li jixxerred fuq is-Salib u li jtawwal fil-Qalb Imqaddsa ta ’Ġesù, inħobbok u noffrilek ġieħ il-tifħir u l-imħabba tiegħi, u nirringrazzjak Mulej Id-Demm Tiegħek u Ħajtek billi grazzi għall-irġiel aħna ġejna salvati u nibdew niddefenduhom qabel Kollox ħażin madwarna.

O Ġesu ', li tani r-rigal prezzjuż ta' Demmek, u fuq il-Kalvarju, b'kuraġġ u ċediment ġeneruż, ħassarni mit-tbajja 'kollha u ferra l-prezz tal-fidwa tiegħi; O Kristu Ġesù, li fuq l-artal hija l-ħajja tiegħi, int tikkomunika l-ħajja lili, inti s-sors tal-grazzji kollha magħrufa, u r-rigal kbir ta ’Alla għat-tfal tiegħu, int it-test u l-wegħda tal-Imħabba Dejjiema għalina.

Napprezza l-opportunitajiet kollha li fihom ġew salvati u mħarsa bis-saħħa u l-qawwa tiegħek, li jsostni lili fiċ-ċertezza tal-fehim assolut tad-dgħufijiet tiegħi, tal-vulnerabbiltà tiegħi u tal-kapaċità tiegħek li tipproteġini mill-ħażen li jdawwarni, ta ' il-lurks tax-xitan li dejjem jilbsu lil hinn mill-qawwiet u l-possibbiltajiet tagħna.

Grazzi talli intom Royal Blood li teħles ħajjitna mid-dlam u mill-istrumenti tal-ħażen li ħafna drabi jagħmluna.

Amen.

Id-demm ta ’Kristu nibtu fil-mument li fih ta ħajtu għall-imħabba tal-umanità u fiha l-qawwa ta’ Alla hija kkonċentrata biex tagħtina l-mirakli li għandna bżonn.

Jistgħu jkunu talbiet diffiċli. Vera mirakli fejn qawwa supernatural biss tista 'taġixxi u li tista' tkun il-qawwa tad-Demm ta 'Kristu.

Dan it-talb jista ’jsir mal-familja jew ma’ ħabib, l-importanti hu li nkunu nafu li rridu nemmnu, jiġifieri dak li jiggarantixxi li t-talb ikun effettiv. 

Talb għad-demm ta ’Kristu biex tkeċċi l-problemi 

Problemi, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, jibqgħu ġewwa fina u jagħmlu ħsara lilkom. Inqattgħu iljieli bla ngħidu biss naħsbu dwar is-sitwazzjoni problematika li għandna u dan iġib magħna konsegwenzi fiżiċi li jdejqu ħafna. 

Li nkunu kapaċi neħħu l-problemi barra minna, mid-djar tagħna u anke barra mill-qraba tagħna huwa att neċessarju u f'dan il-qawwa d-Demm ta 'Kristu jista' jgħinna.

Itolbu ma 'din it-talba speċifika u emmnu li r-risposta tal-Mulej tinsab fi triqitha.

Ta ’protezzjoni bid-demm ta’ Kristu

Mulej Ġesù, F Ismek, u bil-qawwa tad-Demm Prezzjuż Tiegħek aħna nissiġillaw kull persuna, fatti jew ġrajjiet li permezz tagħhom l-għadu jrid jagħmel ħsara lilna.

Bil-Qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nissiġillaw il-poteri qerrieda kollha fl-arja, fid-dinja, fl-ilma, fin-nar, taħt l-art, fil-forzi sataniċi tan-natura, fil-fond tal-infern, u id-dinja li fih se nimxu llum.

Bil-qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nkissru kull indħil u azzjoni ta’ dak ħażin.

Nitolbu lil Ġesù biex jibgħat lill-Verġni Mbierka fid-djar tagħna u l-postijiet tax-xogħol akkumpanjati minn San Mikiel, San Gabriel, San Rafel u l-qorti kollha tiegħu ta 'Santos Angeles.

Bil-Qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nissiġillaw id-dar tagħna, dawk kollha li jgħixu fiha (semmi lil kull wieħed minnhom), in-nies li l-Mulej jibgħatilha, kif ukoll l-ikel u l-oġġetti li Hu ġeneralment jibgħatilna għal tagħna appoġġ.

Bil-qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nissiġillaw l-art, bibien, twieqi, oġġetti, ħitan u pavimenti, l-arja li nieħdu n-nifs u npoġġu fidi f’ċirku tad-Demm Tiegħu madwar il-familja kollha tagħna.

Bil-Qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nissiġillaw il-postijiet fejn se nkunu llum, u n-nies, kumpaniji jew istituzzjonijiet li magħhom se nittrattaw (isem kull wieħed minnhom).

Bil-qawwa tad-Demm ta ’Ġesù aħna nissiġillaw ix-xogħol materjali u spiritwali tagħna, in-negozji tal-familja kollha tagħna, u l-vetturi, toroq, airs, toroq u kwalunkwe mezz ta’ trasport li nużaw.

Bid-Demm prezzjuż Tiegħek aħna nissiġillaw l-atti, l-imħuħ u l-qlub tal-abitanti u l-mexxejja kollha ta ’Pajjiżna sabiex il-paċi Tiegħek u l-Qalb Tiegħek fl-aħħar isaltan fiha.

Aħna nirringrazzjawk tal-Mulej għad-Demm Tiegħek u l-Ħajja Tiegħek, għax grazzi għalihom aħna ġew salvati u aħna mħarsa minn kull ħażen.

Amen.

Gloria TV

Dan it-talb ta ’protezzjoni bid-Demm ta’ Kristu huwa qawwi ħafna!

Nistgħu nitolbu li d-demm b’saħħtu ta ’Kristu jgħaddilna bħala mantell ta’ protezzjoni madwarna sabiex il-ħażin ma jmissx magħna. La aħna u lanqas it-trabi tagħna u l-ebda tal-familja u ħbieb tagħna.

Kif ġara f ' Testment il-ġdid dak id-demm imbexxex fuq il-lintel tad-djar bħala simbolu tal-protezzjoni, bl-istess mod bil-fidi li nagħmlu llum nitolbuha id-demm ta ’Kristu huwa fil-pussess tad-daħliet ta’ djarna u dwarna u tipproteġina mill-ħażen kollu.  

Talb għal kuljum

Alla tiegħi jiġi bl-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

Invoka l-ħarsien qawwi tad-Demm tal-Feddej Prezzjuż ta ’Kristu, Sultan tal-univers u Sultan tas-slaten.

Fl-isem ta 'Alla l-Missier, fl-isem ta' Alla l-Iben u fl-isem ta 'Alla l-Ispirtu s-Santu: bil-Qawwa tad-Demm ta' Ġesù Kristu l-Mulej, nissiġilla u nipproteġi, nipproteġi u nsiġilla, konxju, sensih, subkonxju, ir-raġuni tiegħi, qalbi, is-sentimenti, is-sensi tiegħi, l-ess fiżiku tiegħi, l-esseri mentali, l-esseri materjali u l-esseri spiritwali tiegħi.

Alla tiegħi jiġi bl-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

Dak kollu li jien, dak kollu li għandi, dak kollu li nista ', dak kollu li naf u dak kollu li nħobb huwa ssiġillat u protett bil-qawwa tad-Demm ta' Ġesù Kristu l-Mulej. Alla tiegħi, niġi għall-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

I ssiġilla l-passat tiegħi, il-preżent u l-futur tiegħi, nsiġilla l-pjanijiet, l-għanijiet, il-ħolm tiegħi, illużjonijiet, dak kollu li nwettaq, dak kollu li nibda, dak kollu li naħseb u nagħmel, huwa ssiġillat sew u protett bil-qawwa tad-Demm ta 'Ġesù Kristu. il-Mulej. Alla tiegħi, niġi għall-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

Issiġilla l-persuna tiegħi, il-familja tiegħi, il-possedimenti tiegħi, id-dar tiegħi, ix-xogħol tiegħi, in-negozju tiegħi, is-siġra tal-familja tiegħi, qabel u wara, kollox huwa ssiġillat u protett, bil-Qawwa tad-Demm ta 'Ġesù Kristu l-Mulej.

Alla tiegħi jiġi bl-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

Naħbi lili nnifsi fil-ferita tan-naħa ferita ta ’Ġesù, inħebi ruħi fil-Qalb Bla Tebgħa tal-Beata Verġni Marija, sabiex xejn u ħadd ma jista’ jolqotni bil-ħażen, il-kliem u l-għemejjel ħżiena tagħhom, bix-xewqat ħżiena tagħhom jew bl-ingann tagħhom, sabiex ħadd ma jista 'jagħmlilni ħsara fil-ħajja emozzjonali tiegħi, fl-ekonomija tiegħi, f' saħħti, bil-mard tagħhom mibgħut, bl-għira tagħhom, bl-għajnejn ħżiena, gossip u malafama, u lanqas bil-maġija, perjodi, perjodi jew hexes.

Alla tiegħi jiġi bl-għajnuna tiegħi, Mulej, għaġġel biex tgħinni.

L-esseri kollu tiegħi huwa ssiġillat, dak kollu madwari huwa ssiġillat, u jien ....... Jien protett għal dejjem bl-Aktar Demm Prezzjuż tar-Redentur tagħna.

Amen, amen, amen.

Nitolbu l it-talb id-Demm ta ’Kristu għal kull jum bi fidi kbira.

Din hija drawwa li tgħinna nżommu l-fidi ħajja fil-familja kif ukoll trawwem l-għaqda fiżika u spiritwali ta 'kull membru.

Jista 'jsir filgħodu biex tippreżenta l-ġurnata l-ġdida qabel il-preżenza ta' Alla qawwi kollu. Tista 'tagħmel sekwenzi ta' disa 'ġranet ta' sentenzi jew tagħmel talb spontanju. L-importanti mhix li tieqaf tagħmel dan.

Hemm etajiet fejn il-fidi tidher faċli ħafna biex tinkiser u huwa f'dawk il-mumenti fejn it-talb ta 'kuljum jibda jagħti l-frott. Li nitolbu li permezz tad-demm ta ’Kristu, l-imbierek kuljum tagħna huwa importanti u qawwi. 

Dejjem nemmen li t-talb tad-Demm ta ’Kristu għandu poter.

Aktar talb: