Talb lil San Martin ta 'Porres, hija arma qawwija f'idejn nies li jżommu fidi b'saħħitha u b'saħħitha. Il talb f’San Martin de Porres Jirrappreżenta salvazzjoni f'ħafna każijiet mediċi u jinvolvi nies ta 'kulur.

Waqt li kien ħaj, kien ta ’għajnuna għal dawk li kienu rikoverati bi problemi serji ta’ saħħa. 

San Martín de Porres huwa qaddis popolari ħafna fl-Amerika t'Isfel minħabba l-ħafna mirakli attribwiti lilu ħafna qabel il-beatifikazzjoni tiegħu. 

Talb lil San Martin de Porres Min hu San Martin de Porres? 

Huwa twieled f'Lima, Peru fis-sena 1579, huwa l-anzjan ta 'żewġ aħwa, missieru Peruvjan u ommu mara ta' ġilda ta 'kulur imwielda fil-Panama.

Meta ma kienx aċċettat mill-familja paterna tiegħu, huwa tħalla taħt il-kustodja ta 'Doña Isabel García, li kienet tgħix f'San Lázaro, f'belt abitata minn nies ta' kulur.

Minn età bikrija beda jitħarreġ bħala spiżjar u minn hemm beda l-apprendistat kbir tiegħu ġewwa id-dinja Tal-mediċina. 

Huwa beda l-preparazzjoni reliġjuża tiegħu fil-kunvent tad-Dumnikani Madonna tar-Rużarju iżda kien miċħud ħafna minħabba t-ton mulatto tal-kulur tal-ġilda tiegħu.

Talb lil San Martin ta 'Porres

Madankollu, Martin baqa ’sod fil-prattiki tiegħu, attenda t-talb minn kmieni u ma tittraskura l-ebda waħda mill-attivitajiet tiegħu, u sar eżempju għal oħrajn. 

Ir-rigal tiegħu għall-fejqan kien jidher fil-bnedmin u fl-annimali, il-pazjenti kollha li Martin ikkurati rċevew fejqan, f’ħafna każijiet, immedjatament.

Dan ġiegħlu jikseb ftit fama u diġà il-marid ried li jieħu ħsiebu minnu.

Jingħad li, apparti mid-don tal-fejqan, huwa ngħata lil xi oħrajn, bħad-don tal-ilsna u anke r-rigal tat-titjir. 

Talb lil San Martín de Porres għall-annimali 

Ibierek, Alla li jista ’kollox, ħallieq tal-ħlejjaq ħajjin kollha.

Fil-ħames u s-sitt jum tal-ħolqien, Int ħoloq ħut fl-ibħra, għasafar fl-arja u annimali fid-dinja.

Int ispirat lil San Martín de Porres biex tikkunsidra l-annimali kollha bħala ħutu. Aħna nitolbok tbierek dan l-annimal.

Bil-qawwa ta ’mħabbtek, ħalli [l-annimal] jgħix skont ix-xewqa Tiegħek.

Imfaħħar dejjem għas-sbuħija kollha tal-ħolqien Tiegħek. Hieni int, Alla li jista ’kollox, fil-ħlejjaq kollha tiegħek!

Amen.

Nitolbu t-talb ta ’San Martin de Porres għall-annimali bil-fidi.

Staqsi għas-saħħa tal-annimali domestiċi tagħna huwa att ta ’mħabba li ħafna nies jaħsbu li huwa ħela ta 'ħin.

L-annimali domestiċi tagħna u dawk li jinsabu f'kundizzjoni ta 'triq, irrispettivament mir-razza jew l-annimal tagħhom, kull wieħed minnhom għandu assistent f'San Martín de Porres li jista' jagħtihom saħħa biex ikollhom ħajja b'saħħitha. 

Talb lil San Martín de Porres għall-morda 

https://www.youtube.com/watch?v=7QSB2adh43I

Għażiż San Martin de Porres.

Dawl ta ’l-umli, qaddis ta’ fidi immensa, li int mogħti lil Alla biex tagħmel għeġubijiet inkonċepibbli, illum niġi għalik f’din il-ħtieġa u n-niket li jegħlebni.

Kun il-protettur u t-tabib tiegħi, l-interċessur tiegħi u l-għalliem tiegħi fit-triq tal-imħabba għal Kristu.

Int li għall-imħabba ta ’Alla u ta’ ħutek, kont dejjem bla heda biex tgħin lil dawk fil-bżonn, tant li hu magħruf li Alla tak il-poter li tkun fl-istess ħin f’postijiet differenti, tisma ’lil dawk li jammiraw il-virtujiet tiegħek, għall-imħabba ta’ Kristu.

Jiena nafda fl-unjoni qawwija tiegħek ma 'Alla sabiex, jintervjeni quddiem il-Mulej, li quddiem erwieħ puri bħalek tkun it-tjubija kollha, id-dnubiet tiegħi se jiġu skużati u jien se nkun ħieles mill-ħażen u s-sfortuni.

Jilħaq lili l-ispirtu tiegħek ta 'karità u servizz biex inkun nista' naqdi miegħek imwassal lil ħuti u nagħmel il-ġid.

Dak li niskopri kif int, kif nagħmel ġid lil ħaddieħor, id-duluri tiegħi stess jinħelsu.

Jalla l-eżempju umli tiegħek li jkollok lilek innifsek, dejjem fl-aħħar post, ikun dawl għalija biex ma ninsa qatt inkun umli.

Jalla t-tifkira tal-fidi kbira tiegħek, dik li kapaċi tfejjaq, tqajjem, u tagħmel tant għeġubijiet, tkun għalija f’mumenti ta ’dubju, grazzja sostnuta li timla qalbi bin-nar tal-Imħabba bla kundizzjoni għal Kristu.

Missier tas-Smewwiet, bil-merti tas-servizz qaddej fidil tiegħek San Martin, għinni fil-problemi tiegħi u ħalli t-tama tiegħi titħawwadx.

Sidna Ġesù Kristu, li qal "staqsi u intom tirċievu", jien umilment nitolbok li, bl-interċessjoni ta 'San Martin de Porres, tisma' dan il-motiv.

Nitlob mill-imħabba, agħtini l-grazzja li nistaqsi jekk hix għall-ġid ta 'ruħ tiegħi.

Nitlob dan permezz ta ’Ġesù Kristu, Sidna.

Amen.

Dan it-talb ta ’San Martin de Porres għall-morda huwa mirakoluż!

Dejjem għaddejt minn marda Huwa wieħed mill-aktar proċessi diffiċli li jiġri kull ħaġa ħajjaFil-bniedem huwa sinonimu mal-mewt minħabba li ħafna mard m'għandux kura xjentifikament. 

Madankollu, hemm arma qawwija li hija l-fidi li taħdem permezz tat-talb.

Tista 'titlob għall-fejqan ta' kwalunkwe marda f'kull ħin, il-qaddisin u speċjalment San Martín de Porres huma lesti li jgħinuna u jagħtuna l-fejqan ta 'ġisimna jew ta' membru tal-familja jew ħabib li għandu bżonn il-miraklu. 

Meta nista nitlob?

It-talb jista 'jsir f'kull ħin irrispettivament mill-post jew mill-kundizzjoni.

Xi nies ġeneralment jagħmlu artal tal-familja fejn iqajmu talb filgħodu u matul il-ġurnata, familji li jitolbu flimkien jippreferu jagħmlu dan waqt il-kolazzjon, u b'hekk jiżguraw jum imbierek u protett. 

Agħmel sentenzi fin-novenas jew itlob ir-rużarju kompluta għal San Martín de Porres tista 'tkun id-differenza biex tara miraklu f'ħajjitna.

Imma dan kollu jrid isir billi nemmnu li hu se joqgħod attent li jisma 'lilna f'kull ħin, jekk mhux allura aħna se naħlu l-ħin billi t-talb lanqas biss jasal saqaf tad-dar.

Hija arma b'saħħitha imma taf kif tużaha u fuq kollox, dejjem niftakar biex nirringrazzjakom tal-miraklu li tajtna.

Nispera li ssib l-għajnuna li għandek bżonn bit-talb ta 'San Martin de Porres.

Aktar talb: