Talb għat-Trinità Qaddisa Kattolika għall-imħabba, każijiet diffiċli u urġenti u l-protezzjoni hija waħda mill-aktar qawwija peress li titlob lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu bl-istess mod.

Il-kelma ta ’Alla jurina lil Alla l-Missier ta’ kull ħaġa, allura jdaħħalna lil Ġesù Kristu li hu l-istess Alla magħmul bniedem, kien fostna u ta ħajtu għall-fini tal-umanità, meta mar is-sema huwa ħallielna l-Ispirtu Santo u issa nistgħu nistrieħu fuq it-tlieta.

Il-Missier u l-Iben huma fis-sema u l-Ispirtu s-Santu jiċċaqlaq f’qalbna bħal nar.

Il-Knisja Kattolika għandha serje ta ' talb li huma diretti speċjalment lejn it-tlieta li flimkien huma wieħed, it-trinità divina.

Huma talb li jogħlew f’diversi każi fejn il-bniedem ma jistax jaħdem u allura nistgħu niddependu fuq talb għax miraklu ta ’Alla biss huwa biżżejjed. 

Talb lit-Trinità Qaddisa Min hu t-Trinità Qaddisa?

Talb għat-Trinità Qaddisa

L-għaqda tal-Missier; L-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma dawk li jiffurmaw it-Trinità Qaddisa.

Id-dehriet tiegħu kienu gradwali u nistgħu narawhom matul Biblia.

Fil-bidu, fil-ġenesi Alla jidher li joħloq is-smewwiet u l-art u kull ħlejjaq ħaj.

Imbagħad fl-Evanġelji Testment il-Ġdid naraw li jasal Ġesù Kristu, imwieled minn verġni bil-ħidma u l-grazzja tal-Ispirtu s-Santu. 

Hemmhekk aħna nibdew inkunu nafu l-ħajja kollha tas-Salvatur, imbagħad meta jmut, jitla 'u jitla' s-sema, huwa jħalli lilna l-wegħda ta 'l-Ispirtu s-Santu, iżda dan ma kienx manifestat sa wara żmien fil-jum ta' Pentekoste narrat fil-ktieb ta 'l-Atti ta' l- Appostli u tkompli takkumpanjana sal-lum. 

Trinità Qawwi mogħtija lilna mit-talbiet ta ’qalbna, dawk li ħafna drabi nagħmlu mir-ruħ.

It-Trinità Qaddisa hija dejjem lesta li tisma 'lilna.

Talb għat-Trinità Kattolika Mqaddsa

Inħobbok, paraklito tal-Ispirtu s-Santu, għal Alla u għall-Mulej tiegħi, u nirringrazzjak infinitament bil-qorti tas-sema kollha f'isem il-Verġni Mbierka, il-Mara mħabba tiegħek għar-rigali u l-privileġġi kollha li bihom imżejnin magħha, speċjalment għal dak perfett u divin il-karità li biha intom il-qalb l-iktar qaddisa u safja tiegħu fl-att tal-Assunzjoni l-iktar glorjuża tiegħu lejn is-sema; u b’umiltà jien nitolbok f’isem Mara Immakulata tiegħek, agħtini l-grazzja li taħferni d-dnubiet kollha gravi li wettaq mill-ewwel mument li nista ’dnub; sal-preżent, li niddejjaq infinitament, bl-iskop li tmut aktar milli toffendi mill-ġdid il-Maestà divina tiegħek; u bil-merti għoljin ħafna u l-protezzjoni effiċjenti ħafna tal-iktar mara mħabba tiegħek Nitlobkom li nagħtu lili u lil N. l-iktar rigal prezzjuż tal-grazzja tiegħek u l-imħabba divina, li nagħtuni dawk id-dwal u l-għajnuna partikolari li bihom il-Providenza eterna tiegħek predeterminat biex issalvuni, u twassalni għal iva

It-talb tat-Trinità Qaddisa Kattolika għandu effetti immedjati.

It-talb, arma qawwija li tappartjeni biss għal dawk minna li emmnu fil-qawwa tal-Mulej.

Għodda qawwija li l-Knisja Kattolika għarfet tuża u li tħallilna mudell, eżempju biex inkunu nafu nistaqsu, liema kliem nużaw. 

It-talb mhux ħażin, huma opportunità biex jidraw it-talb, biex nitgħallmu nitolbu b'mod korrett, huwa għalhekk li jeżistu talb biex jiggwidana fil-proċess. 

Talb lit-Trinità Qaddisa għall-imħabba 

F’isem il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, Amen.

Trinita ’Qaddisa, il-bidu u t-tmiem tagħna, is-saħħa u l-għajnuna tiegħi u l-għajnuna divina tiegħi, li tgħix f’qalbi u li hija preżenti fir-ruħ tiegħi u tiksi l-benesseri kollu tiegħi.

Imbierek Trinità Qaddisa, li jistħoqqilhom kull ġieħ, glorja u tifħir, nemmen fil-qawwa Tiegħek, Alla l-Missier, Alla l-Iben, Alla l-Ispirtu s-Santu.

Jiena nafda bl-addoċċ ir-rigali tiegħek u nispera fik, u t-tama u l-karità tiegħi npoġġi f'idejk, jgħinni nżid il-fidi tiegħi u kuljum bl-imħabba tiegħek inkun persuna aħjar u nqum sħiħ ta 'inkoraġġiment u entużjażmu.

Alla l-Imbierek, int is-sors li minnu joħroġ l-imħabba u l-ħajja, li ħloqtna skont ix-xbieha u x-xbieha tiegħek, u li mill-imħabba għalina bgħatt lil Alla l-Iben biex b’ħajtu jkun jista ’jifdina u jsalvana mid-dnub, jien ...

(Ngħid ismek)

Jiena nagħtik u tikkonsagra dak kollu li jgħammar fil-benesseri tiegħi u jiddispjaċini ħafna li nitolbok taħferni għall-iżbalji kollha li għamilt u għad-dnubiet li għamilt sal-lum u li jifirduni minnek.

Trinita ’Qaddisa, nitolbok li jkollok ħniena minni, u agħtini l-għajnuna tiegħek, sabiex ir-ruħ tiegħi tkun mimlija serenità, tittrasforma ruħi f’pazjent, tifhem, umli u mlibbes fit-tjubija tiegħek.

L-Ispirtu s-Santu Imbierek, sors ta ’kull kumdità, nitlobkom biex tarrikkixxi r-ruħ tiegħi bl-abbundanza tad-doni tiegħek.

Int it-tama u t-tarka tiegħi fil-battalji tiegħi, inti s-saħħa tiegħi fl-avversitajiet u l-ansjetajiet.

Għal din ir-raġuni ġejt fl-irkopptejn tiegħi quddiemkom biex nitolbok jekk jogħġbok itawwal idek għall-għajnuna u tintervjeni għalija quddiem Alla l-Missier biex jirċievi l-għajnuna fil-pront tiegħu.

L-Ispirtu s-Sema Mqaddes, iġġedded il-qawwa tiegħi u żżid il-kuraġġ tiegħi biex inkompli niffaċċja din il-battalja, jekk jogħġbok idlew il-widna tiegħek lejn is-talbiet tiegħi u agħtini dak li nixtieq u nitlobkom f'dan il-jum.

Jekk jogħġbok ħalli f’qalbi l-imħabba ta ’Alla li ddawwal il-qlub tas-segwaċi fidili tiegħek. Għall-Imħabba, il-Qawwa u l-Ħniena Tiegħek nitolbok biex teħlesni mill-avversità kollha, u li xejn ma jtellef il-paċi tiegħi jew iġiegħelni tbati.

Trinita 'Qaddisa, niġi b'kunfidenza sħiħa miegħek, u bil-fidi kollha ta' ruħ tiegħi, sabiex int tista 'ttaffi d-duluri li jikkawżaw tbatija kbira, jekk jogħġbok ifejjaq il-feriti ta' qalbi u ferra l-ħniena tiegħek fuqi u li għandi bżonn tant urġenza:

(Għid lit-Trinità Qaddisa dak li għandek bżonn b'urġenza u staqsi għall-għajnuna glorjuża tagħhom)

Alla l-Missier, grazzi għax tisma ’t-talb tiegħi, għall-imħabba Tiegħek infinito, u għas-sigurtà li tagħtini l-imħabba tiegħek, li tgħarrafni u ġġibli kumdità.

Nitlobkom biex tgħinni, Trinità Qaddisa, nitlobkom għall-interċessjoni u l-mertu tal-Beata Verġni Marija, Omm Ġesù u ommna.

Amen.

Ridt it-talb tas-Santa Trinità għall-imħabba?

L-imħabba hija dejjem il-magna tat-talb tagħna, kemm jekk iqanqalna biex nitolbu għal ħaddieħor kif ukoll jekk nitolbux l-imħabba biex jaqsmu t-triq tagħna.

Ikun xi jkun il-każ, l-importanti huwa li titlob mill-qalb, mir-ruħ u b’ħafna fidi.

Dak li jagħmel it-talb tagħna qawwi u jikseb tweġibiet huwa li nemmnu li dak li nitolbu jista 'jingħata.

Li titlob l-imħabba, sabiex inkunu nafu kif nidentifikawha fil-mument li taqsam it-triq tagħna hija ta 'importanza kbira peress li l-kelma ta' Alla tgħallem li l-qalb qed tqarraq u tista 'tagħmilna nemmnu li nsibu l-imħabba meta ma tkunx. 

Huwa għalhekk li l-gwida tat-Trinità Qaddisa hija kważi att ta ’ħajja u mewt. 

Talb tat-Trinità Qaddisa għal każijiet diffiċli u urġenti

Trinita ’Qaddisa, Alla Triune u Wieħed, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, il-bidu u t-tmiem tagħna, prostrate quddiemkom I jagħmlek ġieħ: mbierek u mfaħħar tkun it-Trinità Qaddisa !; Lilek, Trinita ’Qaddisa tkun kull unur, glorja u tifħir għall-eternita’ kollha, nemmen fik b’qalbi kollha u nixtieq inkun id-devot fidil tiegħek, niġi għandkom b’fiduċja sħiħa biex nitolbok biex tara lili dejjem ħieles mill-ħażen kif ukoll minn kulħadd. l-avversitajiet u l-perikli, u fil-bżonnijiet tiegħi, nitolbok, agħtini l-favor tiegħek.

Missier il-Ġenna, Ġesù Ragħaj it-Tajjeb, Spirtu s-Santu, Nitlobkom għall-interċessjoni u l-mertu tal-Beata Verġni Marija, agħtini l-għajnuna, il-gwida u l-protezzjoni tiegħek f’kull kwistjoni u tħassib ta ’ħajti.

Glorja lilek Alla l-Missier, sors ta ’tjubija u għerf etern, il-ħajja ġejja minnek, l-imħabba ġejja minnek, agħmel kull mument jaħdem bi tjieba u prudenza biex tgawdi l-oġġetti u l-konsolazzjonijiet li tibgħatli; ftakar li jien it-tifel / tifla tiegħek u ħasra it-tbatijiet tiegħi, il-ħtiġijiet tiegħi u agħtini għajnuna f'din is-sitwazzjoni diffiċli:

(staqsi b'rieda kbira dak li trid tikseb)

Grazzi, Missier ħanin talli qiegħed hemm.

Glorja lilek Alla l-Iben tal-Missier tas-Smewwiet li fil-Qalb Imqaddsa tiegħi r-ruħ tiegħi ssib kenn, tgħallimni nimita b'mod leali ħajtek u l-virtujiet tiegħek, agħtini s-saħħa u l-kostanza biex inwettaq it-tagħlim tiegħek u tagħmli nipprattika l-karità li taħdem aktar spiss, ma jabbandunax il-ġlidiet ta 'kuljum, meħluni mir-rabtiet li l-għadu għandu għalija, iwarrabni u tipproteġini mill-avversità kollha li tfixkelni u agħtini l-għajnuna mirakoluża tiegħek f'din il-problema: (irrepeti t-talba b'tama kbira).

Grazzi lil Ġesu ’tajjeb talli qiegħed min-naħa tiegħi f’mumenti ta’ disprament u dwejjaq.

Glorja lilek l-Ispirtu s-Santu, ċarezza li tdawwal kollox, u li int il-ferħ, l-armonija u l-ferħ tal-ħolqien, tagħmilha dejjem docile għall-ispirazzjonijiet divini tagħtini l-paċi, agħtini l-għajnuna fin-nuqqasijiet u l-problemi tiegħi u agħtini l-għajnuna tiegħek sabiex inkun nista 'nikseb dak li tant għandi bżonn issa.

Grazzi tal-Ispirtu Divin tal-Imħabba talli għinni meta kollox jidlam u jkolli bżonn Dawl.

Omm u s-Sultana tieghi, Lady of Heaven Int li tkun daqshekk viċin tat-Trinità Qaddisa nitolbu għalija u l-problemi u n-nuqqasijiet preżenti tiegħi, kunu l-avukat tiegħi u nofs sabiex it-talbiet tiegħi jattendu, jagħmluni nikseb il-miraklu li tant għandi bżonn f ' ħajti

Grazzi Omm għeżież tiegħi, imbierka Verġni Marija, talli qed tifhem u dejjem tattendi għat-talbiet tagħna.

Trinità Divina, Missier, Iben u l-Ispirtu s-Santu, agħtini l-ħniena tiegħek, agħtini t-tjubija tiegħek u agħtini soluzzjoni malajr fid-duluri u l-ansjetajiet tiegħi.

Missier, Iben u Spirtu s-Santu, Imbierek u l-Iktar Trinita Qaddisa, inħobbok, inħobbok u nagħtik il-benesseri tiegħi.

O Trinità tal-Imħabba, Alla tal-kompassjoni, jiena nabbanduna ruħi għar-Rieda Divina tiegħek, għax iż-żminijiet tiegħek huma perfetti u biss Taf x’inhu l-aħjar għalija, Glorja lill-Missier, Glorja lill-Iben, Glorja lill-Ispirtu s-Santu, Glorja lill-Imbierek u Maqsum Trinidad, kif kien fil-bidu, issa u għal dejjem, għal dejjem ta 'dejjem.

Hekk ikun hekk.

 

Dawk il-każijiet fejn m'hemm xejn umanament possibbli li nistgħu nagħmlu.

Dawk il-każijiet fejn tana dijanjosi medika, fejn membru tal-familja jkun sparixxa, fejn tifel għandu bżonn l-għajnuna ta ’Alla u ma jafx jew ma jridx jitlobha, tbatija, uġigħ, impotenza, nuqqas ta’ kwiet u xi sitwazzjonijiet u emozzjonijiet li jagħmilna aktar iddisprati huma fejn il-qawwa setgħana ta ’Alla timxi bil-qawwa. 

It-talb tat-Trinità Mqaddsa jista ’jkun l-għajnuna tagħna dalwaqt fin-nofs tal-aktar problemi diffiċli biex tissolva.

Kollox hu att ta ’fidi u ta’ fiduċja fil-Mulej, għax jemmen li hu għandu kontroll tal-affarijiet kollha u li jaf dak li qed jagħmel.

Qasir għall-protezzjoni 

Nirrikonoxxi lilek u jqimek, O Verġni Qaddisa, Reġina tas-Sema, Sinjura u Patruna tal-univers, bħala Bint il-Missier etern, Omm l-Iben l-iktar maħbub tiegħu, u l-Konjuġi l-iktar imħabba tal-Ispirtu s-Santu; u qiegħed taħt saqajn il-Maestà l-kbira tiegħek bl-akbar umiltà nitolbok għal dik il-karità divina; li kont estremament mimli fl-Assunzjoni tiegħek fis-sema, li tagħtini l-grazzja u l-ħniena singulari li tpoġġi lili taħt il-protezzjoni l-aktar sigura u l-iktar fidila tiegħek, u li tirċevini fin-numru ta ’dawk l-aktar qaddejja kuntenti u fortunati li ġġorr imnaqqax fuq sider verġinali tiegħek.

Iddissenja ruħkom, oh Omm u l-iktar mara ħanina tiegħi, li naċċettaw il-qalb miżerabbli tiegħi, il-memorja tiegħi, ir-rieda tiegħi, u s-setgħat oħra ta 'ġewwa u ta' barra u s-sensi tiegħi; Aċċetta għajnejja, widnejn, ħalqi, idejja u saqajja, imexxuhom skont l-approvazzjoni ta ’Ibnek, b’tali mod li bil-movimenti kollha tiegħu għandu l-intenzjoni li jtik glorja infinita.

U għal dak l-għerf li bih l-iktar Iben maħbub tiegħek illumina lilek, nitolbok u titolbok biex tilħaqni dawl u ċarezza biex tkun taf lili nnifsi sewwa, xejn tiegħi, u partikolarment id-dnubiet tiegħi, li ndejquhom u niddetestixxuhom dejjem, u nilħqu wkoll dawl biex inkun naf l-bebbux. tal-għadu infernali u l-ġlied moħbi u manifest tiegħu.

Speċjalment, Omm alla, nitlob il-grazzja tiegħek ... (isemmi).

Dan talb mirakoluż Ala Santísima Trinidad li titlob għas-saħħa, il-protezzjoni u l-prosperità tagħna hija qawwija ħafna!

Jipproteġina, jieħu ħsiebna y tiggwidana li tagħmel biss dak li hu r-rieda ta ’Alla. Nistgħu nitolbu protezzjoni għalina nfusna jew għall-familja u l-ħbieb tagħna.

Ftakar li dawn l-enerġiji pożittivi kollha joħorġu minna li jinxtered dak kollu li hemm madwarna.

M'hemm xejn li t-trinità Divina ma tistax tipproteġina minnu, m'hemm xejn li huwa aktar b'saħħtu jew aktar b'saħħtu minn Alla, huwa għalhekk li aħna nafdaw li hu hu li jieħu ħsiebna u tagħna irrispettivament minn fejn huma.

Meta nista nitlob?

Tista 'titlob kull meta trid.

It-talb għat-Trinità Qaddisa m'għandux ġurnata ideali, siegħa jew mument.

Irridu nitolbu meta rridu nitolbu. Irid ikollna fidi u nemmnu dejjem li kollox sejjer tajjeb.

Aktar talb: