Talba lill-Verġni minn Karmenu, m'hemm l-ebda sitwazzjoni diffiċli li ma tistax tissolva b'sentenza u f'dan il-każ talb lill-verġni ta ’Carmen Hija l-istrateġija devozzjonali li ħafna drabi rridu niffaċċjaw il-jum għal jum, għax ma nafux f'liema ħin se jkollna ngħixu xi ħaġa diffiċli u huwa tajjeb li ma nħallux.

It-talb huwa dik l-arma qawwija li nistgħu nużaw kull meta rridu jew neħtieġuha.

Din il-verġni hi meqjusa ddisprata u dan għaliex huwa mirakli u t-tweġibiet jistgħu jibdew jidhru fi ftit minuti wara li jsir it-talb, dan huwa fil-biċċa l-kbira tal-każijiet.

Li tkun taf li aħna għandna xi ħadd fis-sema li jifhem magħna u jista 'wkoll jitlob favurna fi kwalunkwe ċirkostanza jimliena bil-paċi u l-kunfidenza li kollox se jkun tajjeb.

Talb lill-Virgen del Carmen Min hu l-Virgen del Carmen? 

Talb lill-Vergni tal-Carmen

Magħruf bħala Il-Madonna tal-Carmen, hija waħda mill-avukati mogħtija lill-Verġni Marija. Isimha ġej mill-Muntanja Karmeli fl-Iżrael li t-tifsira tiegħu hija Ġnien.

F’xi pajjiżi hija meqjusa bħala l-qaddisa patruna tal-baħar u f’oħrajn, bħal fi Spanja, hija meqjusa bħala l-qaddisa patruna tal-Armada Spanjola. Jingħad li fis-sena 1251 din il-verġni dehret lil San Xmun Stock li kien superjur ġenerali tal-Ordni. 

F’dik il-laqgħa r-raġel ingħata skapulari u d-drawwiet tiegħu, iż-żewġ simboli ta ’dak li hu magħruf bħala l-kult Marjan tal-Karmelitani madwar id-dinja.

Id-devozzjoni lejn il-Verġni Marija hija drawwa tal-knisja Kattolika li tenfasizza l-importanza tal-verġni fil-wasla ta ’Sidna Ġesù Kristu bħala forma ta’ bniedem fuq din l-art.

Strument ta ’Alla l-Missier biex iwettaq għanijiet divini sal-lum.

Talb lill-Virgen del Carmen għal każijiet diffiċli 

Għandi elf diffikultà: għinni.

Mill-għedewwa tar-ruħ: ħliefni.

Fl-iżbalji tiegħi: iddawwalni.

Fid-dubji u n-niket tiegħi: għidli.

Fil-mard tiegħi: issaħħaħni.

Meta jispriżawni: ferħanni.

Fit-tentazzjonijiet: tiddefendi lili.

Fis-sigħat diffiċli: ikkomforti.

Bil-qalb materna tiegħek: ħobbni.

Bil-qawwa immensa tiegħek: ipproteġini.

U f’idejk meta jiskadi: irċievi.

Verġni tal-Carmen, itlob għalina.

Amen.

Bħala omm, il-Verġni Marija taf x'inhi d-dieqa għal persuna maħbuba li tinsab f'qagħda perikoluża.

Hija kwalifikata u għandha l-awtorità li tiffavorixxi l-bżonnijiet tagħna quddiem Alla l-ħallieq tal-affarijiet. 

It-talb magħmul bil-fidi mir-ruħ huma effettivi, ma nistgħux nistaqsu jekk ma nemmnux li l-miraklu li qed nistennew jista 'jingħata lilna, irrispettivament minn kemm jidher diffiċli li dan huwa possibbli, ftakar li meta nitolbu huwa għaliex Qed nitolbu xi ħaġa li tista 'tinkiseb biss b'mod naturali. 

Talb tal-Virgen del Carmen għal kjarifika u protezzjoni

Oh qaddisa Verġni ta 'Carmen! Omm Sidna Ġesù Kristu u protettur ta ’dawk kollha li jilbsu l-iskapulari sagru tiegħek.

Illum nitlob quddiem il-mantar grazzju tiegħek li int dejjem tgħarrafni Permezz tat-triqat mudlama ta 'din il-ħajja li fiha nista' nitlaq mingħajr l-għajnuna tiegħek.

Aħfer id-dnubiet kollha tiegħi li nammirak tant u nirrispettawk jum wara jum. Twarrabx fil-mumenti ta 'perplessità Mingħajr l-għajnuna tiegħek inkun nagħaġ kemm jista' jkun.

Amen.

Li titlob dawl u protezzjoni għalina, għal membru tal-familja jew għal ħbiberija speċjali mhi xejn ġdida.

Fil-fatt hija meqjusa waħda mit-talbiet l-iktar frekwenti wara l-mirakli tas-saħħa.

Huwa normali li nħossuna insikura jew vulnerabbli f'dinja fejn jidher li l-ħażin qed jiżdied u huwa għalhekk li tgħolli talba ta 'talb lill-Virgen del Carmen jew lil xi qaddis ieħor li jista' jgħinna hija verament mirakuluża.  

Talb u offerta ta 'Radd il-Ħajr 

Oh Verġni Mqaddsa ta 'Carmen!

Qatt ma nistgħu nwieġbu b’dinjità għall-favuri u grazzi li tajtna billi tana l-qaddis Scapular tiegħek.

Aċċetta t-tifsira sempliċi, imma profonda tagħna, grazzi u, peress li xejn ma nistgħu nagħtuk denja ta 'Inti u l-ħniena tiegħek.

Noffru qalbna, bl-imħabba kollha tagħha, u ħajjitna kollha, li rridu nużaw fl-imħabba u s-servizz ta ’Ibnek, Sidna, u fit-tixrid tad-devozzjoni ħelwa tiegħek ...

Infittxu li l-aħwa kollha tagħna fil-fidi, li magħhom il-Providenza divina jġegħilna ngħixu u nirreferu, nistmaw u nirringrazzjaw ir-rigal il-kbir tiegħek, liebes l-Iskapulari Mqaddsa, u li lkoll nistgħu ngħixu u mmutu bl-imħabba u d-devozzjoni tiegħek.

Amen.

Tħobb il-Verġni ta ’Camen b’talb ta’ grazzi u offerta?

Ħafna drabi ninsew it-talb ladarba nirċievu dak li ilna nitolbu imma dan m'għandux ikun hekk.

Il-Bibbja tirrakkonta stejjer ta ’nies li ma wrew l-ebda grazzi u oħrajn li għamlu.

Bl-istess mod bl-offerti li nagħmlu, aħna ninsew kollox meta jkollna dak li ridna.

It-talb fil-gratitudni huwa ġest li ma jingħaddx fis-sema. Meta nagħmlu offerti u ma jissodisfawhomx, dan juri wkoll fis-sema.

Ma jimpurtax kemm tieħu biex tirringrazzja jew tagħti dak li wiegħed, l-importanti huwa li tagħmel dan.

Virgen del Carmen talb biex tilħaq l-imħabba tagħha

Oh Verġni tal-Carmen, Marija l-Aktar Qaddisa!

Int l-iktar ħlejjaq nobbli, l-aktar sublimi, l-aktar pur, l-isbaħ u l-aktar qaddis minn kulħadd.

Oh, jekk kulħadd jafek, Ommni u kieku kulħadd ħobbok kif ħaqqok!

Imma jien ikkonfortat għaliex tant erwieħ mbierka fil-Ġenna u fl-art jgħixu fl-imħabba mat-tjubija u s-sbuħija tiegħek.

U jien ferħan iktar għax Alla jħobbok waħdek iktar mill-irġiel u l-anġli kollha flimkien.

Ir-reġina l-iktar imħabba tiegħi, jien, midneb miżerabbli, inħobbok ukoll, imma nħobbok ftit meta mqabbel ma 'dak li ħaqqhom; Irrid, mela, imħabba akbar u aktar tenera għalik, u din ikollok tasal għandi, peress li nħobbok u ġġorr il-Qaddis Skapulari tiegħek huwa sinjal ta ’predestinazzjoni lejn il-glorja, u grazzja li Alla jagħti biss lil dawk li effettivament iridu jsalvaw.

Int, allura, li tasal minn għand Alla kollox, iġibu miegħi din il-grazzja: qalb tiegħi tinħaraq fl-imħabba tiegħek, skond l-għożża li turini; Jiġifieri nħobbok bħala l-iben veru, billi tħobbni bl-iktar mħabba tenera ta ’Omm, u b’hekk, li ngħaqad miegħek għall-imħabba li hawn fid-dinja, ma nagħmelx separat minn Tiegħek aktar tard fl-eternità.

Amen.

Dan it-talb lill-Virgen del Carmen biex tilħaq l-imħabba tagħha hija qawwija ħafna.

Li jkollok imħabba vera hija tħassib li huwa dejjem preżenti f'ħajjitna, speċjalment meta ċerta età diġà ntlaħqet jew meta tibqa 'waħedha wara li tgħix bħala koppja għal ċertu żmien.

Bl-istess mod dan it-talb huwa effettiv f'dawk il-każijiet fejn li jkollok sieħeb jirrapreżenta ċertu grad ta 'diffikultà jew f'każijiet fejn huwa diffiċli ħafna li tħobb jew tirbaħ lil xi ħadd, dawn it-talb jiksbu jew jilħqu l-imħabba tagħhom.

Ftakar li l-armi spiritwali huma b'saħħithom u ma nistgħux ninjorawhom anke jekk ma nafux kif jaħdem, hija strateġija qawwija li nistgħu nużaw fil-ħin li rriduha bi fidi u kunfidenza li dan it-talb se jitwieġeb b'qawwa.

Nista 'ngħid l-4 sentenzi?

Tista 'tgħid l-4 sentenzi mingħajr problema.

Kollha huma għall-ġid, biex jitolbu l-għajnuna u axulio u huwa ħażin li tagħmel dan aktar minn darba.

Ħu vantaġġ mill-qawwa tat-talb lill-Verġni tal-Carmen biex tbiddel ħajtek.

Aktar talb: