Talb lill-Imbierek Hija liturġija li fil-fidi Kattolika normalment tagħmel dejjem. Kull min jemmen għandu jkun jaf dawn it-talb biex ikunu jistgħu jagħmlu dan kull meta jkollna bżonnu.

Ftakar li t-talb huma riżors li nistgħu nużaw kull darba li nħossu l-bżonn, m'għandniex nagħmluhom mingħajr fidi iżda pjuttost bis-sentiment veru f'qalbna li dak li qed nagħmlu huwa att spiritwali u bħala tali għandu jittieħed bis-serjetà . 

Talb lill-Imbierek

Dan it-talb isir, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet biex inqimu lil Sidna Ġesù Kristu, billi nagħrfu s-sagrifiċċju li għamel għall-umanità fuq is-salib tal-Kalvarju. 

It-talb lill-Imqaddes Kif nitlob?

1) Talb għall-adorazzjoni tal-aktar qaddis 

«Missier Etern, nirringrazzjak għax Int infinito L-imħabba ssalvani, anke kontra r-rieda tiegħi stess. Grazzi, Missieri, tal-paċenzja immensa Tiegħek li stennietni. Grazzi, Alla tiegħi, għall-kompassjoni bla qies Tiegħek li kellu ħniena minni. L-uniku premju li nista 'nagħtik lura bi tpattija għal dak kollu li tajtni huwa d-dgħufija tiegħi, l-uġigħ u l-miżerja tiegħi.

Jiena quddiemek, Spirtu tal-Imħabba, li inti nirien li ma jistgħux jinxtingu u rrid nibqa 'fil-preżenza sabiħa tiegħek, irrid isewwi l-ħsarat tiegħi, inġedni lili nnifsi fil-ħrara tal-konsagrazzjoni tiegħi u nagħtik omagg ta' tifħir u adorazzjoni.

Imbierek Ġesù, jiena quddiemek u nixtieq inqajjem Qalb innumerabbli mill-Qalb Divin Tiegħek, grazzi lili u lill-erwieħ kollha, lill-Knisja Mqaddsa, is-saċerdoti u r-reliġjużi tiegħek. Ħalli, O Ġesù, li dawn is-sigħat huma tassew sigħat ta ’intimità, sigħat ta’ mħabba li fihom jiena ngħata biex nirċievi l-grazzji li l-Qalb divina Tiegħi rriżervat għalija.

Verġni Marija, Omm Alla u Ommi, jingħaqad miegħek u nitolbok biex taqsam fis-sentimenti tal-Qalb Bla Tebgħa Tiegħek.

Alla tiegħi! Nemmen, inħobb, nispera u nħobbok. Niskuża ruħu għal dawk li ma jemmnux, ma jadurawx, ma jistennewx u ma jħobbokx.

Ħafna Trinità Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, jien inħobbok profondament u noffrilek l-iktar Ġisem prezzjuż, Demm, Ruħ u Divinità ta ’Sidna Ġesù Kristu, preżenti fit-Tabernakli kollha tad-dinja, bħala riparazzjoni għall-għajb kollu, sagrileġġi u indifferenza li bihom Hu nnifsu huwa offiż. U permezz tal-merti infiniti tal-Qalb Imqaddsa tiegħu u tal-Qalb Bla Tebgħa ta ’Marija, nitlobkom għall-konverżjoni tal-foqra midinbin."

Talb ta ’adorazzjoni lejn l-iktar qaddis juri ċediment sħiħ mill-qalbHuwa għalhekk li dan it-talb partikolari huwa ta ’importanza kbira għaliex fih mhux se nkunu qed nitolbu xi ħaġa speċjali imma aħna nkunu qed inwasslu qalbna lil dak li jistħoqqilha bi qalb kontrita u umiljata kif mgħallem fil-kelma ta’ Alla. 

L-adorazzjoni, dik li ssir mill-qalb u sinċerament hija arma qawwija ħafna fil-qasam spiritwali. 

2) Talb lill-iktar qaddis biex jitlob miraklu

«Missier il-Qaddis tas-Smewwiet
Grazzi, l-ewwelnett
Għas-sagrifiċċju tal-imħabba li għamilt, billi tmut għal dnubietna
Huwa għalhekk li nagħraf int, bħala l-Mulej tiegħi, u s-Salvatur biss
Illum irrid inpoġġi lil Missieri l-maħbub tiegħi quddiemek, ħajti
Int taf minn dak li għaddej minnu, u dak li jien umli ruħi quddiemek
Missier il-kelma tiegħek jgħid li bil-ġrieħi tiegħek aħna fiequ
U nixtieq inwettaq dik il-wegħda, biex intom tfiqni
Mulej nitlobkom biex tkun f'idejn l-ispeċjalisti li għandhom il-każ tiegħi
Li ttih l-istrateġiji neċessarji sabiex ikunu jistgħu jgħinuni
Jekk hu l-iktar qaddis Missier tiegħek
Għaddi idek il-fejqan fuqi, u tnaddaf ġismi minn kull ħana
Neħħi l-mard kollu minn kull ċellula tiegħi
Irrestawra l-fejqan tiegħi
Nitlobkom, Missier qaddis
Jalla tibqa ’widnejk biex tisma’ t-talb tiegħi
U l-wiċċ divin tiegħek isib grazzja quddiemni
Jiena fiduċjuż li smajt it-talb tiegħi
U dażgur, qed taħdem fi fejqan fija
Ir-rieda tiegħek isir Missier Maħbub
Amen "

Għandek bżonn il-preżenza ta 'Alla f'ħajtek? Imbagħad trid titlob it-Talb l-Aktar Imqaddes biex titlob miraklu.

Din it-talb tgħinek tikseb miraklu. Kemm jekk faċli jew diffiċli, it-talb sempliċement jaħdem.

Itlob b’fidi kbira f’qalbek u dejjem emmen fil-poteri ta ’Alla Sidna.

3) Talb biex ifaħħar l-artal l-iktar qaddis sagrament 

«F'dan il-jum nirċievi d-dawl, il-paċi u l-ħniena
Bierek tal-mulej tas-smewwiet kollha;
Nirċievi Ġesù ġisem u ruħ
Għal ħajti tkun mimlija bil-gratitudni, ix-xewqa, l-hena,
Kariżma u stabbiltà qabel iż-żjara tiegħek;
Inżomm fil-fond fija
Jiena nżomm il-fidi sagra li tippermettili
Ibqa 'fil-wiċċ fi żminijiet ta' kriżi;
Nieħu pjaċir bliss tal-kumpanija tas-sema
Qabel il-vjaġġ ta ’din il-ħajja tiegħi dak
Hija mgeżwra mill-iktar qaddis.
Nieħu dan is-sagrament fir-ruħ tiegħi
U nirċieviha bil-ħniena, il-ġid u l-imħabba.
Jalla l-paċi tal-ispirtu tkun magħna lkoll
U dik il-purtiera tad-dlam titlaq meta
Il-fidi tiegħi tidher.
Amen.«

Ikollok fidi f’dan it-talb biex tfaħħar l-iktar sagrament qaddis tal-artal.

It-tifħir huwa eżaltazzjoni li jsir mill-qalb u bl-għarfien li jkun jaf li ma hemm ħadd bħal dik. F’dan il-każ qegħdin nagħtu tifħir lill-Mulej, sultan tas-slaten li ta lilu nnifsu għall-imħabba. Li hu ġarrab l-uġigħ u l-umiljazzjoni sabiex illum aħna ngawdu l-libertà vera fih. 

It-tifħir huwa parti importanti mit-talb ta 'kuljum li ma nistgħux ninjoraw għaliex dejjem irridu nirrikonoxxu l-qawwa tal-Mulej f'ħajjitna.

4) Talb għas-Sagrament qabel ma torqod 

«Oh Ġesù Divin! li matul il-lejl int solitarju f’tant tabernakli tad-dinja, mingħajr ma xi kreaturi tiegħek imorru jżuruk u jadurahom.

Noffrilek il-qalb fqira tiegħi, bit-tama li t-taħbita kollha tagħha huma daqs l-imħabba u l-adorazzjoni. Int, Mulej, int dejjem imqajjem taħt l-ispeċi Sagramentali, l-imħabba ħniena tiegħek qatt ma torqod jew tinsa tħares fuq il-midinbin.

Oh ħafna mħabba ta ’Ġesù, Oh Ġesu’ solitarju! Agħmel qalbi bħal fanal li jaqbad; Fil-karità tkun infjammat u dejjem tinħaraq fl-imħabba tiegħek. Ara oh! sentinella divina!

Oqgħod attent għad-dinja miżerabbli, għas-saċerdoti, għall-erwieħ ikkonsagrati, dawk mitlufa, għall-foqra morda, li l-iljieli bla tarf għandhom bżonn is-saħħa u l-kumdità tiegħek, għall-imut u għal dan il-qaddej umli tiegħek li jaqdik aħjar il-mistrieħ iżda mingħajr ma titbiegħed minn Int, mit-Tabernaklu tiegħek ... fejn tgħix fis-solitudni u s-skiet tal-lejl.

Jalla l-Qalb ta ’Ġesù dejjem tkun imbierka, imfaħħra, adorata, maħbuba u meqjuma fit-Tabernakli kollha tad-dinja. Amen. "

Din it-talba lis-Santissimu Sagrament u lis-Santissimu Sagrament qabel ma torqod hija waħda mill-aktar qawwija minn kulħadd.

Qabel ma torqod huwa importanti li tagħmel xi talb jew nitolbu lis-Santissimu Sagrament speċjali biex jgħinna nieqfu f’ trankwillità sħiħa. Li nitolbu talb lejn is-sagrament l-iktar qaddis qabel immorru fis-sodda hija xi ħaġa li rridu nagħmlu kuljum u anke, li ndaħħlu din il-prattika lit-tfal hija ta ’importanza kbira. 

Fil-knisja Kattolika dan huwa wieħed mill-aktar talb importanti billi jsaħħaħ il-fidi tal-Kristjaneżmu u jsaħħaħ l-ispirtu.

Huwa talb ta ' rikonoxximent, tifħir y Ġesù qima u s-sagrifiċċju tiegħu għall-umanità. Aħna nafu li t-talb dejjem iġib benefiċċji għal ħajjitna għaliex permezz tagħha aħna nsaħħu u nimlewkom bil-paċi, u għalhekk li jkollok ħajja ta 'komunjoni mal-Mulej hija meħtieġa. 

Min hu l-iktar qaddis?

L-iktar sagrament qaddis huwa att ta ’fidi li jsir fil-knisja Kattolika fejn aħna nagħrfu u naċċettaw is-sagrifiċċju tal-Mulej Ġesù Kristu. Dan l-att ġeneralment isir fit-tielet Ħadd ta ’kull xahar fejn ikun espost biex dawk li jemmnu jkunu jistgħu jgħollu l-qima tagħhom.  

L-ospitat ikkonsagrat huwa simbolu tal-ġisem ta ’Kristu li ġie mgħaffeġ għal dnubietna għall-imħabba tal-umanità u huwa meħtieġ li kull min jemmen ikollu dan l-għarfien sabiex iċedi fl-adorazzjoni quddiem il-Mulej.  

Nista 'tixgħel xemgħa meta nitlob talb lill-iktar qaddis?

It-tweġiba hija iva, jekk ix-xemgħat jistgħu jinxtegħlu meta titolbu. Madankollu, dan mhux obbligatorju peress li t-talb jista 'jsir fi kwalunkwe ħin u post u mhux dejjem nistgħu inkunu xemgħa biex nitolbu. Ħafna twemmin ġeneralment jagħmel artali speċjali lill-qaddisin tagħhom fejn għandhom xemgħat li jixegħlu f’ħinijiet speċifiċi bħala offerta ta ’qima.  

Fil-każ tat-talb u ta 'kull att spiritwali, il-fidi li biha huma magħmula hija super importanti għax hemm l-effettività tagħhom.

Il-kelma tal-Mulej tgħallimna li ma nistgħux inqajmu t-talb b'moħħ sħiħ ta 'dubji jew naħsbu li dak li nitolbu huwa diffiċli wisq għaliex dak iż-żmien it-talb isir ħela ta' ħin li minnu ma nibdew l-ebda benefiċċju. 

Nispera li ħadt gost fit-talb għas-Sagrament Imqaddes. Kun ma ’Alla

Aktar talb: