Talb lil Santa Katerina ta 'Siena bi skopijiet multipli.

Hija magħrufa bħala waħda mit-tobba tal-fidi Kattolika, għalhekk hija kapaċi tgħinna fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u l-benesseri fiżiku, emozzjonali u spiritwali. 

Kienet kittieb u predikatur tal-kelma ta ’Alla fid-dinja u dejjem b’qalb ġeneruża mimlija mħabba ta’ Alla biex tgħin lil dawk fil-bżonn. 

Matul is-snin sar wieħed mill-qaddisin li fil-fidi Kattolika huwa aktar meqjus u dan huwa dovut għall-qawwa kbira tiegħu u l-mirakli magħrufa. 

Talb lil Santa Katerina ta 'Siena Min hi Santa Katarina?

Talb lil Santa Katarina ta 'Siena

Twieldet f'familja kbira, hija t-23 tifla taż-żwieġ.

Huma kienu jappartjenu għal klassi soċjali aktar baxxa tan-nofs li ma ħallithiex tgawdi edukazzjoni tajba, madankollu meta kellu 7 snin iddeċieda li jiddedika ruħu għall-mortifikazzjoni u jagħmel patt ta 'kastità li huwa wettaq sa l-aħħar jiem tiegħu. 

Hija għexet sal-età ta ’33 sena u kien Patri Piju II li ddikjaraha bħala Santa de il-knisja kattolika 29 ta 'April, 1461.

Fil-ftit snin li ġejjin hija saret il-patruna tal-Italja, irċeviet it-titlu ta ’Duttur tal-Knisja u sussegwentement ġiet imsemmija parti mill-Qaddisin Patruna tal-Ewropa.

Is-Sant ħalla kitba importanti li sal-lum hija meqjusa waħda mill-iktar xogħlijiet importanti tal-Knisja Kattolika. 

Talb lil Santa Katarina għall-protezzjoni

Oh verġni glorjuża Katarina ta 'Siena mara virtuża bil-kbir imbierka minn Alla!

Strument tal-Aktar Għoli biex jaħdem għeġubijiet, fjamma mdawla tal-knisja, ħlejqa mogħnija bi rigali inkomparabbli, ta ’verġni sensibbli u prudenti bil-kuraġġ u l-kuraġġ tal-paladini.

Uri kemm il-qawwa tiegħek tmur, tinżergħa 'l Alla, taqla' l-entużjażmu tagħna biex imorru 'l quddiem fil-virtujiet evanġeliċi, speċjalment fl-umiltà, prudenza, paċenzja, ġid u diliġenza fil-prattika tad-dmirijiet ta' l-istat tagħna.

Hieni u maħbub tal-Mulej, Santa Katarina virtuża għal dak l-hena li rċevejt milli tkun tista ’tingħaqad ma’ Alla qaddis u li ksibt mingħandu l-grazzja li tkun tista ’tiffavorixxi bi pjaċir permezz tal-mirakli kontinwi tiegħek għal tant fil-bżonn li talbuha, tisma’ t-talbiet umli tiegħi u tasal għalija It-Tjubija Divina Tiegħek tgħin b’tant urġenza fil-ħajja sentimentali tiegħi, fil-familja tiegħi, fid-dar tiegħi:

(tagħmel it-talba)

Aqbad f 'idejh qawwija d-domanda mdejjaq u ddisprata tiegħi u ippreżentaha lill-Mulej tagħna biex ikun jista' jattendi fil-pront.

Nitlob ukoll li tagħti lili protezzjoni u protezzjoni, u billi nimita l-virtujiet tiegħek inkun nista 'nikber fl-għarfien ta' l-uniku Alla veru u nikseb ukoll il-fortuna tajba ta 'l-eletti.

Amen.

Jekk trid protezzjoni, din hija t-talb it-tajjeb lil Santa Katerina ta 'Siena.

Santa Catalina bħala patruna tal-Italja u tal-Ewropa tista 'tagħtina dak protezzjoni lilna wkoll Ma jimpurtax fejn int fid-dinja.

Il-ħażen u l- Enerġija ħażina Huma fl-ambjent u jagħmlu n-nies jimlew dawn il-vibes ħżiena biex jagħmlu l-ml, u huwa għalhekk li t-talb għall-protezzjoni huwa tal-akbar importanza u huwa rrakkomandat li jsir mill-inqas kuljum.

Fil-ħinijiet ta ’filgħodu u fil-kumpanija tal-familja jsir ritwali spiritwali li jieħu ħsiebna matul il-ġurnata ta’ kull jum. 

Talb lil Santa Katerina għall-ġustizzja

Oh Santa Katalina tiegħi, liema affarijiet impossibbli ksibt, int l-iktar ħelwa u l-iktar imħabba mill-gwardjan tagħna, nitlob l-għajnuna tiegħek sabiex tirritorna t-tamiet kollha tiegħi ...

Jiena nħeġġeġ l-għajnuna enormi tiegħek biex Alla bejn qalbi u ibnu, Ġesù, u dawk li huma lesti li jikkonsoljawni, nsejħilek li lest li tiftaħ idejk biex tinkuraġġini u toffri serħan u soluzzjoni meta kollox jidher li jintilef.

Santa Katarina, verġni b’saħħitha u mimli mħabba, illum niġi u nfittex il-protezzjoni tas-sema tiegħek, għax jien xejn mingħajr l-appoġġ tiegħek u dak ta ’Alla.

Il-mara ħelwa u sabiħa tiegħi, il-glow speċjali li tinsab fil-għoli, tużah biex tixgħel triqti.

Komdi lili u għinni ntaffi l-uġigħ li nġorr f’qalbi.

Nappella lill-qalb kbira tiegħek sabiex tkun tista ’tisma’ l-eċċezzjoni tiegħi.

Il-meqjusa pur u mbierka tiegħi Santa Katerina għall-qawwa bla limitu li tana Alla, nitlobkom biex b’umiltà tagħtini l-għajnuna tiegħek u l-medjazzjoni ta ’din id-diffikultà, bit-tama li poġġejt f’idejk ħelu u mbierek: għinni

(x'għandek bżonn tikseb)

Nirringrazzjak infinitament talli smajt il-motivi tiegħi, għaliex jiena ċert li t-talb tiegħi smajt minnek, u għalkemm huwa diffiċli ħafna biex tissolva, għandi s-sigurtà f'idejk, bla dubju se tissodisfa, peress li ħadd mhu dejjem iddiżappuntat. itlob il-favuri tiegħek, ma jimpurtax kemm huma impossibbli.

O mbierka Santa Katerina, int li tappella għall-impossibbli, itlob lil Alla għall-bżonn u d-dwejjaq tiegħi, nirritorna t-tama kollha tiegħi f'dan it-talb, nafda l-protezzjoni mħabba dejjem tiegħek.

L-għeżież tiegħi Catalina tbierek ħajti, tieqafx twassalni b’modi differenti.

Jien se nsegwihom b'fidi kbira, umiltà u dedikazzjoni.

Dan kien kif kien. Hekk ikun hekk. Hekk ikun hekk. Se jkun hekk.

Itolbu t-talba ta 'Santa Katerina għal Ġustizzja fi żminijiet ta 'bżonn.

Peress li kienet tifla, għaddiet minn tbatijiet minħabba li kienet ta 'klassi medja baxxa u li tagħmel parti minn familja kbira.

Kun af mill-qrib dak li jgħaddi minn diffikultajiet li jsiru inġustizzji quddiem għajnejn Alla, u huwa għalhekk li l-alleat tagħna jsir dak li nistgħu nafdaw biex jgħinna f'każijiet li għandhom x'jaqsmu ma 'l-applikazzjoni korretta tal-ġustizzja terrestri jew spiritwali. 

Talb lil Santa Katerina ta 'Lixandra għal imħabba

Santa Katalina int li tista 'ġġiegħel lil tant nies jirrikonċiljaw ...

Agħmel favur żgħir għalija, issib l-imħabba, agħmel qalbi nobbli u vera, li tagħmel l-imħabba, li f’qalbi tista ’tidħol u timla lili bil-ferħ.

Irrid inkun kapaċi nagħraf l-imħabba vera, is-sentiment veru, Santa Katalina, int li għandek daqshekk qawwa fiha ...

Agħtini dak il-favor, jalla t-talba tiegħi tiġi għandkom, sabiex inkun nista 'nirċievi l-barka tiegħek, iħobb Santa Katerina, ta' mħabba perfetta mingħajr gideb, int li għandek il-virtù u tant intqal għal kollox id-dinja sħiħ.

Mur lili u agħtini l-opportunità li nirċievi l-barka tiegħek, nixtieq li nibgħat mill-ġdid it-talb tiegħi.

It-talb tiegħi lil Alla sabiex hu jkun jista ’jagħmel ħajti mimlija mħabba, mimlija paċi, tista’ tagħmilha Santa Katalina mirakoluża ...

Nitolbok tagħtini imħabba, iktar imħabba u iktar imħabba, ferħ, ħafna ferħ, xewqat tajbin, ħsibijiet tajbin, azzjonijiet tajbin, għinni nirnexxi fiha, l-imħabba tkun għalija bħal pass, triq ...

Santa Katerina, int li tista ’tagħmel kollox, għotni lili u jkollok is-sentiment veru ta’ mħabba li ġejja għandi, nafda l-qawwa tiegħek u t-tjubija tiegħek.

Amen.

Għandek bżonn tibdel l-isem tal-persuna maħbuba fit-talb għal Santa Katerina ta ’Lixandra għall-imħabba.

Magħrufa bħala l-patruna ta ’dawk in-nisa li huma mingħajr sieħeb romantiku, għalliema u studenti.

Fil-ħajja huwa kellu l-għerf kbir, il-kuraġġ, is-saħħa, l-għaqal u l-intelliġenza. Għandu dak kollu meħtieġ biex jagħtina l-għajnuna meħtieġa fi kwistjonijiet sentimentali.

Dan jista 'jgħinna naqsmu t-triq tagħna ma' dik il-persuna destinata għalina jew, jekk ikun meħtieġ, jgħinna wkoll biex inżommu l-armonija fid-djar fejn l-imħabba tinsab fil-periklu tal-mewt.

Se nimxu lejn il - talb biex tiddispera raġel ta 'Santa Katalina de Siena.

Għal disprament ta 'raġel

Beata Santa Katarina Tiegħi,

Int li int sabiħ daqs xemx, sabiħa daqs la luna, u sbieħ bħall-istilel.

Li dħalt fid-dar ta 'Abraham u mgħaffeġ 50.000 raġel, kuraġġużi bħala iljuni, irattab il-qalb ta' (ngħidu l-isem tal-persuna) għalija.

(Isem l-isem tal-persuna) meta jara lili, se jitlaq mit-triq tiegħu għalija, jekk hu jorqod, ma jorqodx, jekk ikun qed jiekol, mhux se jiekol.

Hu mhux se jkun kalm jekk ma jidħolx ikellimni.

Hu se jibki għalija, għadni daqqa għalija, hekk kif il-Verġni Marija ffirmata bl-ibierek binha.

(Ngħid l-isem tal-persuna tliet darbiet, laqtu s-sieq tax-xellug fuq l-art),

Taħt sieq ix-xellugija għandi jew bi tlieta, jew b'erba 'kelmiet, jew b'qalbek.

Jekk trid torqod, ma torqodx, jekk għandek tiekol, ma tiekolx, ma toqgħodx bilqiegħda sakemm ma tiġix miegħi biex titkellem u tgħidli li tħobbni, u agħtini l-ġid kollu li għandek.

Int se tħobbni fost in-nisa kollha fid-dinja, u jien dejjem se nidherlek warda sabiħa u friska.

Amen

Sors

Taħseb, dan it-talb lil Santa Katerina għad-disprament ta 'raġel huwa mirakuluż!

dan it-talb Mhuwiex għodda għall-manipulazzjoni tan-nies kontra r-rieda tagħhom, għall-kuntrarju jsir att ta ’mħabba u ta’ fidi li mis-sema jbierek dak li ħafna drabi nnaqsu bl-atti tagħna. 

Dak ir-raġel li jkun telaq mid-dar, li jkun iddeċieda titlaq mid-dar jew relazzjoni ta ’mħabba Huwa jista 'jirritorna ddisprat biex ikollu dak li ħalla mill-ġdid. Din hija r-raġuni ewlenija għal dan it-talb speċjali. 

Santa Katerina ta 'Siena hija qawwija?

Kull meta jkollok fidi hi kapaċi tgħinna f'kull sitwazzjoni fejn għandna bżonnu.

Tkun xi tkun is-sitwazzjoni diffiċli jew impossibbli li nsibu ruħna, nistgħu dejjem nitolbu b'fidi żgura li l-miraklu ġej mill-jealousy aktar kmieni milli nistennew. 

Dejjem ħa vantaġġ mill qawwa ta ’talb lil Santa Katerina ta’ Siena!

Aktar talb: