Talb lil San Cipriano. Huwa magħruf għal ħafna poteri tas-sema. Agħmlu l- talb lil San Ciprian għall-protezzjoni, l-irbit li tame u jiddomina jistgħu jgħinna f’ħafna sitwazzjonijiet tal-ħajja.

Speċjalment f'dawk il-każijiet fejn naħsbu li m'hemm l-ebda soluzzjoni. Speċjalista fis-soluzzjoni ta ’problemi ta’ koppji fejn waħda mill-partijiet tiddeċiedi li titlaq is-sodda għal kwalunkwe raġuni.

Madankollu, il-poteri tagħhom jistgħu jgħinuna nħossuna protetti jew nirnexxu. Il talb huma dejjem b'saħħithom u meta tpoġġi fihom il-fidi kollha li għandek il-miraklu ma ddumx biex tilħaqna.

Issa, huwa sigriet li jġibilna benefiċċji żejda meta nkunu nafu lejn liema Qaddis it-talba għandha tkun diretta.

Kull wieħed hu ftit jew wisq effettiv skont il-każ li għalih qegħdin nitolbu l-għajnuna.

F'dan il-każ San Cipriano huwa qawwi u jista 'jgħinna f'każijiet li rridu ntaffru u niddominaw xi ħadd jew xi sitwazzjoni.

Għan tat-talb ta ’San Ciprian

Talb lil San Ciprian

San Cipriano jgħin lin-nies prattikament f’ħajjithom kollha.

Matul dan l-artikolu ser nuru mill-inqas 4 sentenzi għal skopijiet differenti.

It-talb iservi biex:

  1. Li jsejħuni;
  2. Għall-protezzjoni;
  3. Jorbot, imexxi u jiddomina l-imħabba;
  4. Il-flus u l-prosperità.

Bażikament, dan it-talb se jservi l-aspetti kollha ta ’ħajtek, mill-flus għall-imħabba.

Biex ikollok l-aqwa riżultati biss għandek bżonn titlob bil-fidi u dejjem temmen fil-poteri ta ’San Ċiprijjan.

It-talb lil San Ċipristjan biex isejħuli 

San Ciprian, mbierek fost il-qaddisin, nitlob il-favur tiegħek.

Agħmel (...) inħoss li għandek bżonn lili viċin, li ma tistax tissospendi l-assenza tiegħi u ċempelni. Agħmel it-telefon ċellulari tiegħi u nista 'nisma' l-vuċi ta '(...) fuq in-naħa l-oħra.

San Ciprian, benefattur omnipotenti, jagħtini din ix-xewqa sempliċi, nisma 'l-leħen artab ta' (...) U tkun kapaċi tħossha, tgawdiha u tqimha għal darba oħra. San Cipriano, jikkonvinċi (...) isejħli, kulfejn inkun u issa.

Għinni niddajlja t-telefon tiegħi għax trid tisma 'lili u tidħaq jew tibki ħdejk.

Maħbubin San Cripriano, nirringrazzjakom tal-immensità tiegħek u bħala qaddej umli se nxerred il-glorja tiegħek kull fejn immur.

Hekk ikun hekk. U hekk se jkun.

Dan it-talb jista 'jsir f'diversi każijiet, jew biex issir rikonċiljazzjoni ma' dik il-persuna jew biex tibda relazzjoni.

Huwa li anke biex tispeċifika negozju din is-sentenza hija effettiva.

Huwa importanti li l-isem tal-persuna li rridu nsejħu u l-iskopijiet li rridu li tingħad is-sejħa in kwistjoni.

Jekk għad m’għandniex dan ċar, forsi l-ewwel għandna nippjanaw għaliex it-talb huwa qawwi wisq u huwa tajjeb li tagħmel dan meta kollox ikun ċar sabiex ma titlobx ħażin.

Iddawwal ix-xemgħat jew le biex tagħmel dan sal-ħin li dan it-talb isir jiddependi mill-persuna, dak li huwa rrakkomandat huwa li tieħu ħin biex tikkonċentra fuq it-talb.

Ma nistgħux nitolbu meta l-moħħ ikun f'xi ħaġa oħra, irridu niffukaw fuq it-talbiet li jsiru biex tkun tista 'titlob dak li hu mixtieq.  

It-talb lil St. Ċipranjan għall-protezzjoni 

Virtuosísimo San Cipriano, Isqof ta ’Korintu, nitlobkom għall-imħabba li Sidna Ġesù Kristu jistqarr għalik, ħelesni mill-attakki ta’ l-għadu ħażin, agħmel li rrabjat miegħi.

Ħlief mill-mewt f'daqqa, maltempati, sajjetti, nirien, u ġirien inkonvenjenti. Jekk nieżel il-ħabs, nikkonsolani u għinni noħroġ minnu bl-unur, b 'rasi miżmuma għolja.

In-nies tal-għira u malizzjużi, ħudni.

U bil-ħwejjeġ tiegħek jgħattini fil-perikli kollha li jinqalgħu quddiemi, billi bl-interċessjoni tiegħek jien umilment nitlob lit-Trinità Qaddisa, Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu s-Santu.

Amen.

Din hija waħda mit-tħassib frekwenti fil-bniedem, kemm jekk titlob protezzjoni għalina jew għal membru tal-familja, San Cipriano huwa l-Qaddis li jista 'jagħtina din it-talba.

Protettur qawwi fil-każijiet kollha. 

It-talb ta ’San Ċiprijjan għall-protezzjoni għandu l-ewwel isir billi wieħed jagħraf il-poter ta’ San Ċiprijjan li jipproteġina, allura l-protezzjoni għandha tkun mitluba kemm jista ’jkun speċifika, mingħajr daqstant tibdil.

Issa, fl-aħħar pass, grazzi huma mogħtija għall-miraklu tal-protezzjoni bħala sinjal tal-fidi. B'dan il-mod aħna nissiġillaw it-talb qawwi biex niksbu protezzjoni f'kull ħin.

It-talb lil San Ċipristjan biex jorbot, imexxi u jiddomina

"Il-qawwa kbira tiegħek, oh, San Ciprianjan kbir, appostlu ta 'dawk li jbatu għall-imħabba, tista' s-setgħa inkomparabbli tiegħek tagħmel għalija, dak li nixtieq illum.

Agħmel f'isem id-devozzjoni tiegħi għal ismek, oh! Qaddis mirakuluż tiegħi u ta 'dawk fil-bżonn, dak (ngħidu l-isem ta' min trid) li jdur lejja, f'ġisem u ruħ u li ħadd mhu għalih / aktar għalija.

Li hu għandu bżonn lili u jħares minn għajnejja u jfittex lili kullimkien anke jekk jaf li mhux qiegħed hemm, li hu jispara għalija, talli qiegħed dejjem minn naħa tiegħi u li huwa jħaddan lilu nnifsu bit-tama li jkun fis-sodda tiegħi, fuq il-mejda tiegħi u f ' il-ħolm tiegħi

Oh, appostlu setgħan, li kont sorċier fil-mirakli tiegħek u qaddis fil-qdusija tiegħek, ma jabbandunax issa!

Għandi bżonn id-Dawl tiegħek, id-Dawl Immakulata, id-Dawl Mirakoluż, biex imexxi dan il-ġenn li jbiddel it-tama li jkun tiegħu għal dejjem ta ’dejjem.

Ħa javviċina llum biex jagħtini l-iskjavitù tiegħu fi sentimenti leali u r-ruħ ħelwa u tenera, oh! Mulej li int tisma 'kollox, ħallinix f'dan il-każ b'din id-dieqa li nħossni bla ħila jew mingħajr l-imħabba tiegħu u mingħajr is-sħana tiegħu.

Li tidħol fil-ħolm tiegħi u fir-realtà tiegħi bil-wegħdiet li nwettaq u max-xewqat li se nagħmilha realtà. San Ciprian, isma ’, fis-sħana ta’ dan it-talb, il-motiv tiegħi jmur!

Ġibni għal dak l-ess li nħobb, issa ġġibha għalija għax ma nħossx mingħajr il-preżenza tiegħu, jekk jogħġbok, qaddis mirakuluż ... isma ’t-talb tiegħi, flimkien mal-ħbieb tiegħek Justina u l-mara integrali, li miegħek takkumpanja l-missjoni tiegħek tant sagra għal dawk kollha li nitolbu ...

Oh glorjuż, isma 'lili! ... Amen. "

Li jkollok dan l-effett triplu fuq persuna hija kwistjoni kważi mirakuluża.

Huwa għalhekk li hemm talb speċjali għalih jiksbuha b'mod effettiv u dejjiemi.

Issa trid tkun konxju ħafna tal-intenzjonijiet tiegħek, żomm lil xi ħadd maġenbek għal il-forza jew li ġiegħlu jagħmel dak li rridu mhuwiex l-aħjar għas-saħħa fit-tul tal-koppja.

Madankollu, dawn it-talb tant qawwija li rridu nagħmluh sinċerament.

Hija perfetta għal jgħaqqad, imexxi u jiddomina Raġel, għarus jew konoxxenza. Jaħdem ma 'kulħadd.

Għall-flus

Għażiż u maħbub San Ċiprijanu, jiena konvint mit-tjubija qaddisa tiegħek kif ukoll mill-fervur u d-devozzjoni tiegħek lejk Ġustizzja u l-mulej tagħna.

Minn xorti ħażina, u sfortuna, għidni. Agħtini l-barka tiegħek u ttejjeb is-sitwazzjoni tiegħi. Ma nitlobx lotterija, jew flus immedjati biex tasal kuljum.

Xogħol deċenti huwa biżżejjed għalija biex naqla 'flus għall-familja tiegħi.

Oh Saint Cyprian, b’din it-talba umli nispera li nibda l-barka tiegħek biex nibdel id-destin tiegħi u dak tiegħi.

Amen.

F’dinja li qiegħda dejjem aktar fi kriżi, il-flus isiru mirakulużi biex ikollhom u jiddisponuha minn rajhom.

Huwa għalhekk li rridu nitolbu t-talb lil San Ċipritjan għall-flus.

Li titlob li l-flus dejjem jiċċirkolaw f'idejna hija għażla tajba biex niżguraw suċċess fin-negozji kollha li nidħlu.

Itolbu u staqsi lil San Cipriano għall-miraklu tal-flus u aħdem sabiex il-miraklu jasal malajr kemm jista ’jkun, ftakar li mhux biss nitolbu imma nagħmlu dak li hu possibbli biex niksbu dak li rridu. 

Nista 'ngħid it-talb kollu flimkien?

Il-verità hi li ħafna nies għandhom bżonn għajnuna f'diversi affarijiet f'ħajjithom. Meta jiġri dan, is-sentenzi kollha f'dan l-artikolu għandhom jintalbu.

Tista 'titlob kollox, iżda mhux fl-istess jum. Nirrakkomandaw li tħalli ġurnata ta 'mistrieħ bejn kull talb.

Huwa importanti li ma titlobx lill-istess qaddis diversi affarijiet differenti fl-istess jum, inkella hu ma jista 'jattendi l-ebda waħda mit-talbiet.

Għalhekk, nitolbu t-talb ta ’San Ċipristjan biex jorbot, jiggwida, jiddomina u għall-protezzjoni fi ġranet differenti.

Aktar talb: