Talb għall-mejjet. Fiha nistgħu nitolbu għal dawk l-erwieħ li jinsabu fit-triq tal-mistrieħ etern sabiex ikunu jistgħu jsibu l-paċi li għandhom bżonn fl-iqsar żmien possibbli.

Żgur li ħafna minna sofrew mewt ta 'xi ħadd viċin ħafna, ma jimpurtax jekk kienx membru tal-familja jew ħabib, l-importanti hu li m'għadux f'din id-dinja, mar għall-ħajja ta' wara.

Jingħad li jekk ma titolbux għall-mejjet, aħna wkoll ninsew meta jkollna nimxu f'dik it-triq.

Xi nies normalment jixegħlu xemgħat u jagħmlu altar speċjali biex jiftakru lill-maħbubin tagħhom waqt li jżidu t-talb.

Madankollu, dan it-twemmin ħafna drabi huwa kkritikat minn dawk li ma jifhmux mill-ġdid u huma inqas spiritwali. Dawn in-nies ma jinstemgħux, b'dan il-mod inżommu qalbna nadifa.

X'inhu t-talb għall-mejtin? 

It-talb għall-mejtin

Hemm it-twemmin li, ħafna drabi, in-nies li jmutu ma kinux ippreparati biex jiffaċċjaw dik id-dinja, u huwa għalhekk li aħna għandna bżonn inqajmu talb biex il-persuna mejta ssib mistrieħ etern.

Huwa maħsub li fuq dik it-triq, il-mejjet jista 'jippurifika r-ruħ tagħhom permezz ta' ħsieb sagru bħal talb.

Normalment huwa soltu li jsiru xi talb wara li l-persuna mejta tkun midfuna, madankollu mhuwiex biżżejjed li tkompli b'dawn talb Għal żmien twil u anke dan jgħin biex jiddejjaq u uġigħ għas-separazzjoni fiżika tal-membru tal-familja jew ħabib tagħna.

Jagħmilna nħossu li aħna konnessi minkejja d-distanza. 

Talb għal maħbub mejjet 

Alla, int l-uniku sid tal-ħajja.

Int tagħtina d-don li titwieled b'għan u bl-istess mod meta nissodisfawh, inti ssejħilna għas-saltna tal-paċi tiegħek, meta tqis li l-missjoni tagħna f'din id-dinja hija diġà mwettqa.

La qabel u lanqas wara ...

Illum nixtieq li tidher quddiemek b’umiltà profonda u żgur li t-talba tiegħi tinstema ’.

Illum irrid nimplimenta għar-ruħ tal (isem il-mejjet) lil min ċempilt biex tistrieħ minn naħa tiegħek.

Inqajjem dan it-talb, għalik Sinjur, għax anke fl-agħar tempesti int għandek paċi infinita. Missier Etern, agħti mistrieħ fil-ġenna tar-ruħ tiegħek u tas-saltna tiegħek lil dawk li diġà ħallew dan il-pjan tad-dinja.

Int Alla tal-imħabba u tal-maħfra, aħfru n-nuqqasijiet u d-dnubiet ta ’din ir-ruħ li issa tinsab min-naħa tiegħek u tagħtih il-ħajja ta’ dejjem.

Ukoll, nitlobkom missier, għal dawk kollha li kellhom mourn it-tluq ta 'xi ħadd li m'għadux mitluf, tiftaħ qalbek u tħaddanhom bl-imħabba tiegħek. Agħtihom l-għerf, sabiex ikunu jistgħu jifhmu dak li qed iseħħ.

Agħtihom il-paċi sabiex ikunu jistgħu jkunu kalmi waqt żminijiet diffiċli. Jagħtihom l-udjenza biex jegħlbu d-dwejjaq.

Grazzi Sinjur, talli smajtni b'din it-talb li bid-devozzjoni inqajjem lejk, sabiex fil-ħniena u l-paċi, int tista 'tagħti l-paċi lil dawk li m'għandhomx f'dan il-ħin.

Gwida l-passi tan-nies li issa huma diskonsolati u jagħmluhom igawdu l-ferħ tal-ħajja.

Grazzi Missier, amen.

Tħobb it-talb għall-mejtin?

Wara l-mewt, hemm dawk li huma assigurati, li jista 'jgħix xi mument ieħor ta' purifikazzjoni, li mhux kollox jintilef iżda li għandna opportunità oħra.

Fil-kelma ta ’Alla naraw xi referenzi biex niksbu maħfra f’din id-dinja jew li fiha se tasal; Ġesù Kristu nnifsu jgħid dan f'waħda mil-laqgħat mirakulużi tiegħu. 

Hija realtà li minnha ma nistgħux naħarbu, minbarra li nagħmlu żriegħ u għada xi ħadd ieħor se jagħmel dan għalina bl-istess mod. 

Talb għal mejta pjuttost

Oh Jesus, l-uniku wens fis-sigħat eterni ta 'uġigħ, l-unika kumdità fil-vojt immens li l-mewt tikkawża fost il-maħbubin!

Int, Mulej, li lilha s-smewwiet, l-art u l-irġiel rajt jiddejjaq fil-jiem ta ’niket;

Int, Mulej, li għajjat ​​fuq l-impulsi ta ’l-aktar għerf fuq il-qabar ta’ ħabib favorit;

Int, oh Ġesù! li ħadt ħasra fuq il-luttu ta 'dar miksura u qlub li qagħdu fiha mingħajr kumdità;

Int, Missier li tħobb ħafna, tħossok mid-dmugħ tagħna wkoll.

Ħares lejhom, Mulej, kemm hu d-demm tar-ruħ tal-uġigħ, għat-telfa ta 'dak li kien l-aktar għażiż, ħabib leali, Kristjan fervent.

Ħares lejhom, Mulej, bħala tislima li noffru għar-ruħ tiegħek, sabiex tkun tista 'tippurifikaha fid-demm l-iktar prezzjuż tiegħek u teħodha mill-aktar fis possibbli lejn is-sema, jekk għadek ma tgawdix fiha!

Ħares lejhom, Mulej, ħalli tagħtina s-saħħa, paċenzja, konformità mar-rieda divina tiegħek f’din it-test tremenda li ttortu r-ruħ!

Ħares lejhom, oh ħelwa, oh l-iktar twajba Ġesù! u għalihom jagħtuna li dawk li hawn fid-dinja għexu marbuta mal-irbit tal-għożża qawwi ħafna, u issa niddependu n-nuqqas momentarju tal-maħbub, nerġgħu niltaqgħu flimkien Miegħek fil-Ġenna, biex ngħixu eternament magħqudin f’qalbek.

Amen.

Mingħajr dubju, sabiħa talb għall-għeżież mejtin.

L-isbaħ talb għall-mejjet huma dawk magħmula mill-qalb u li fihom nistgħu inħallu dak kollu li nżommu fil-qalb.

Nitolbu għall-mistrieħ etern tiegħuBiex Jien insib il-paċi dak li għandek bżonn

Imbaghad nitolbu wkoll biex inkunu nistgħu nimlewna bil-qawwa u nistgħu negħelbu ż-żmien diffiċli li għaddejjin minnu.  

Hemm xi talb li jista 'jservi ta' gwida, speċjalment f'dawk il-mumenti fejn il-kliem ma joħroġx minħabba l-uġigħ u d-dwejjaq.

Talb għall-mejtin fl-anniversarju tagħhom 

O tajba Ġesù, li tul ħajtek ħassejt dispjaċir għall-uġigħ ta ’ħaddieħor, ħares bil-ħniena fuq l-erwieħ tal-maħbubin tagħna li jinsabu fil-Purgatorju.

O Ġesù, li ħabbtek bi predilezzjoni kbira, isma ’t-talba li aħna nagħmluk, u bil-ħniena tiegħek tagħti lil dawk li ħadt mid-dar tagħna biex tgawdi l-mistrieħ ta’ dejjem f’qalbek. infinito amor.

Agħtihom, Mulej, il-mistrieħ etern u jdawwalhom id-dawl perpetwu tiegħek.

Jalla l-erwieħ tal-fidili jitilqu bil-ħniena ta ’Alla jistrieħu fil-paċi.

Amen.

Jekk trid titlob lil membru tal-familja, din hija t-talb it-tajjeb għall-mejtin.

Li niftakru membru tal-familja jew ħabib li miet f'data importanti huwa, f'ħafna każijiet, inevitabbli.

Dan għaliex ġew mumenti ta ’ċelebrazzjoni u mhux qed tkun li dik il-persuna tħoss il-vojt, madankollu hemm talb jew talb speċjali x’tagħmel f’dawk id-dati.

Jista 'jkun anniversarju ta 'għeluq sninu, tieġ jew xi wħud Data importanti oħra

Il-ħaġa speċjali dwar dan kollu huwa li ma tinsah u titlob fejn int jista ’jkollu paċi u kwiet u dak kompli ssaħħaħ lil dawk li tħallew fuq il-pjan tad-dinja.

Kultant huwa d-drawwiet li tiltaqa 'ma' membri oħra tal-familja u tqajjem it-talb fit-taqsima tad-dar, ftakar li l-kelma ta 'Alla tgħid li jekk tnejn jew tlieta jitħajru jitolbu xi ħaġa f'isem Ġesù, il-Missier li huwa fis-sema jagħti l-għotja talba magħmula.

Talb għall-membri tal-familja mejta (Kattolika)

Alla, int li tagħti l-maħfra tad-dnubiet u trid is-salvazzjoni tal-irġiel, implora l-ħniena tiegħek favur l-aħwa kollha u l-qraba tagħna li telqu minn din id-dinja.

Agħtihom fis-saltna tiegħek il-ħajja ta 'dejjem.

Amen. "

Dan huwa talb għal mejta qasira, imma sabiħa ħafna!

It-talb għall-mejjet huwa wieħed mill-eqdem tradizzjonijiet li l-knisja Nisranija għandha madwarha id-dinjaSaret duttrina li temmen li l-mejtin jinsabu f’post fejn qed jiġu ppurifikati sabiex jidħlu fis-saltna tas-smewwiet.

Dan huwa post ta ’mistrieħ li Alla ħalaq b’mod speċjali għalihom, dan juri l-imħabba infinita li l-Mulej għandu għall-umanità.

Niżżel flimkien bħala familja Li nitolbu għal membru tal-familja mejjet jew li titlob għal quddiesa fejn nistgħu nagħmlu talb speċjali u talb flimkien ma 'ħbieb u membri oħra tal-familja.

Dan iservi wkoll ta ’kumdità, bħala sinjal li ma nsejnax il-familja tagħna u li nerġgħu niltaqgħu flimkien.

It-talb jagħmel il-mejjet sew?

Naturalment, iva.

L-iskop ta ’talb għall-mejtin huwa dak. Itlob għajnuna, għajnuna, protezzjoni u hena għal dik il-persuna li m’għadhiex fostna.

Se jmur tajjeb biss. Jekk nitolbu bil-fidi u b’ħafna mħabba dan iġib ħafna affarijiet pożittivi, kemm għall-mejjet kif ukoll għalik.

Aktar talb: