Talb tal-ħaruf żgħir ħafif. Il-ħaruf żgħir kien l-annimal li Alla uża biex tnaddaf id-dnubiet tad-dinja. Din hija r-raġuni għaliex it-talb tal-ħaruf meek Huwa att ta ’fidi bbażat fuq l-Iskrittura sagra.

Dan it-talb isir bi skopijiet multipli skont il-bżonnijiet li għandek. 

Madankollu, l-iskop l-iktar popolari huwa li jsaħħar lil xi ħadd billi l-ħaruf huwa simbolu tal-ħeġġa.

Huwa rrappreżentat mill-figura karatteristika tal-annimal li, mimdud fuq iż-żaqq tiegħu, jirrifletti l-paċi tas-sewwa tiegħu.

Meta tintalab, issir referenza għal din il-karatteristika, speċjalment biex titlob li din tkun il-persuna li għaliha qegħdin nitolbu.

Talb tal-ħaruf meek

Talb tal-ħaruf meek

Għalkemm il-ħaruf meek huwa rappreżentat minn annimal, din hija immaġni qaddisa użata minn dawk li jemmnu biex jidderieġu t-talb tagħhom.

Issir riferenza għall-ħaruf qaddis fil-Bibbja, speċifikament fil-Bibbja ktieb tal-evanġelju Skond San Ġwann, għalhekk hija xejn stramba għad-duttrina Nisranija.

Jidher b'awra li tinsab fuq rasek tissimbolizza l-qdusija; huwa jkollu salib li jissimbolizza s-sagrifiċċju li għamel għas-salvazzjoni tal-bniedem u, bl-istess mod, bandiera bajda li tista 'tidher fl-isfond tidher bħala simbolu tal-paċi.

Hija pittura li twassal serenità, paċi u ħeġġa.

Talb tal-ħaruf meek għall-maħbub 

Jiena nħeġġiġkom (l-isem tal-persuna li trid t-tame) fl-isem ta 'Ġesù, Marija u Ġużeppi.

B'dawn il-kliem inħajjarkom mill-ġdid ... sabiex inti tiġi għandi bħala ħaruf ġwejjed u mimli mħabba u attenzjoni lejja, ħlejqa ta 'Alla, nitolbok biex taħseb fija biss u tagħmlu mimli mħabba.

Jien ... (ismek) inħajrek, ir-raġel (jew mara) tiegħi.

Fl-isem ta 'l-ispirtu tal-ħakma, jien ... niddomina l-ħames sensi tiegħek, il-ġudizzju tiegħek, il-ħsieb tiegħek, u r-rieda tiegħek: sabiex int ... tibqa' ddominat-a, tibqa 'ġwejjed-f'saqajja u totalment marbut miegħi, it-tnejn il-preżent bħal fil-futur.

Li meta jien ... narah ... (jew hi) jarawni. Meta jien ... tismagħha hu ... (jew hi) jismagħni. Meta jien ... inħares lejh hu ... (jew hi) tħares lejja. Meta jien ... tmissu hu ... (jew hi) tmissni.

U meta jien ... inħeġġeġ hu ... (jew hi).

Allura l-ħames sensi tiegħek, moħħok, sentiment u qalb, se jintrabtu miegħi għal dejjem fl-istess ħsieb. Minn Alla nitlob għaliha u min-natura stess nirrikjediha. Amen

Meta ħaruf ħafif ikun talab lill-maħbub, il-ħeġġa tiegħu ssir poter għax ħadd mhu aħjar minnu biex jgħinna nħarsu l-paċi li ħafna drabi nitilfu minħabba sitwazzjonijiet li ma nistgħux nikkontrollaw.

Fl-imħabba, ħafna minn dawn is-sitwazzjonijiet ikkumplikati jseħħu.

Il-maħbub jista ’jibqa’ iġib ruħu b'mod li mhux tas-soltu y li tisraq il-paċi tal-moħħ tagħna. It-talb huwa qawwi u f'dawn is-sitwazzjonijiet nistgħu naħtfuh.

L-enerġiji ħżiena jaħarbu wkoll minn dar fejn il-ħaruf huwa dejjem preżenti fit-talb ta 'kuljum u jekk huwa mal-familja kollha allura huwa aħjar.

It-talb tal-ħaruf meek biex tamm, jiddomina u jorbot 

Irbaħ, tirbaħ, tirbaħ.

Ġesù Kristu huwa l-għajjien. Hekk kif din hija verità kbira, nirbaħ ……. il-qalba ta ’……., daqskemm umli bħal ħaruf wasal sa saqajja, hekk kif Ġesù Kristu mexa mas-salib.

Ħaruf ċkejken ħafif li int fuq l-artal, għeleb lill-għedewwa tiegħi li huma kontra tiegħi; jalla qalbi tinkorpora fih, bħalma Ġesù Kristu nkarna, u bagħat lil San Lazzru, mewt Huwa rebaħ, hekk kif għandi negħleb lil dan l-għadu traditur ...... Bi tnejn inħares lejk, bi tlieta naqbdek, bid-demm ta 'Ġesù Kristu qalbi se tkissrek.

Nara l-għedewwa tiegħi jiġi blindfolded u armi inutli.

Id-Demm ta ’Ġesù Kristu jistaqsini, u jien mhux se nagħtih. Nitlobkom, Mulej il-kbir, li int iġġibni ......, li trid iġġibha, ċeduta fuq saqajja, megħlub u skuraġġit: għandek il-qawwa biex tegħlebha.

Jekk xi ħaġa ix-xitan ipprova kontrija, iva a Ġustizzja jitlaq, ma jirbaħx; jekk ipoġġi difensuri, kollha jirrifjutaw. Ġesù Kristu, int tkun miegħi bħala ħaruf, u meta tħares lejn il-preżenza tiegħi, kulħadd iħoss ħażin.

Amen.

Din it-talba tal-ħaruf ċkejken biex tamma, tiddomina u torbot hija tant qawwija!

Dan it-talb irid isir b’responsabbiltà totali ’il bogħod minna ħsibijiet ħżiena u emozzjonijiet egoisti.

Li titlob li tkun tista 'tiddomina u torbot persuna mhix att ta' egoiżmu iżda ta 'mħabba għaliex ħafna drabi l-ideat tal-persuna l-oħra mhumiex ċari u huwa hawn li dan it-talb isir l-unika u l-iktar arma qawwija tagħna. 

Barra minn hekk, tapplika biss għall-koppja iżda għal kwalunkwe sitwazzjoni oħra fejn għandna bżonn nieħdu l-kontroll sabiex l-affarijiet ma jiġux barra mill-kontroll.

Madankollu, l-iktar ingredjent qawwi f'dan it-talb jew f'kull ieħor huwa l-fidi li biha jkunu saru, m'hemm l-ebda talb li jsir bil-fidi li ma tikseb tweġiba.

Biex tiddomina l-għedewwa 

Ħaruf żgħir u glorjuż ħafif li ssib fuq l-artal, għinni niddomina u negħleb l-għedewwa kollha li huma kontrija, li jinkorporaw qalbi bil-qawwa tiegħu, kif jinkarnana l-maħbub tagħna Ġesù Kristu, bħala kmand lil San Lazzru li għeleb, kif nixtieq Negħleb l-għadu traditur tiegħi, f'dan il-mument sagru nħares lejk, inqabad miegħek u norbotek, U għad-demm li jitfa 'mill-Mulej tagħna Ġesù Kristu, qalbha tkissret.

Missieri għeżież, Ibni u Spirtu s-Santu, Int li int Alla veru wieħed, ħalli l-għadu tiegħi jasal għas-sottomessi u għadu tiegħi, l-istess kif l-iben l-aktar għażiż tiegħek mar għand is-siġra.

Nara l-għedewwa tiegħi ġej, B'għajnejn dgħajfin u blindfolded, U jekk jitlob lili mid-demm imbierek tiegħek, jien qatt ma tagħtih lilu.

Nitlobkom il-mulej il-kbir tiegħi li tiġi għandi, bl-indiema u ċeduta f’riġlejja, iddominat, megħlub u mbagħbas, sabiex tegħleb lilu permezz tal-qawwa kbira tiegħek.

Jekk l-għadu tiegħi jasal biex jipprova xi ħaġa kontrija, jiddomina lil sidi u ma tħallihx, jekk irid jeħodni quddiem il-ġustizzja, jiċħadlu kull difensur li jista 'jkollu. L-iktar għeżież Ġesù Kristu tiegħi, bħala ħaruf inti tkun fija, għax meta l-għadu tiegħi jara l-preżenza tiegħi, il-ħażen kollu li jixtieq minni, jiġi mibgħut lura lilu.

Amen.

Jekk trid tiddomina l-għedewwa, dan hu t-talb tal-ħaruf meek korrett.

Dak kollu li jisraq il-paċi tagħna, dak li jinkwieta magħna, jagħmilna disprament jew jġegħelna nħossuna inċerti huma sitwazzjonijiet fejn dan it-talb jista 'jagħmilna niksbu l-kontroll tas-sensi tagħna u l-paċi ta' ġewwa tagħna. 

Li jkollok ħakma fuq sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu ma 'dawk kollha li ddikjaraw lilhom infushom għedewwa tagħna tista' tagħmel ħafna differenza fir-riżultati ta 'dawk is-sitwazzjonijiet.

Jistgħu jkunu l-għedewwa tagħna jew membri tal-familja. Dan it-talb qawwi jgħinna nżommu l-affarijiet fil-paċi għalina u għal kulħadd.

Hi x’inhi s-sitwazzjoni.

Bl-istess mod, dawk l-influwenzi negattivi kollha li l-għedewwa tagħna jitfgħu l-mibegħda u r-riżentiment se jinżammu 'l bogħod mill-inħawi tagħna.

It-tindif ta 'djarna u negozji minn kwalunkwe influwenza ħażina huwa importanti biex jinżamm kontroll fuq l-avvenimenti u d-deċiżjonijiet li jduru madwar l-għedewwa tagħna.

Talb tal-ħaruf meek għall-kap

Jekk trid tikkalma u t-tamm tal-boxxla tista 'titlob kwalunkwe sentenza hawn fuq. Inti sempliċiment għandek tibdel ismek.

Il-boxxli tagħna jistgħu kultant jagħmlu ħajjitna daqsxejn ikkumplikata.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, li titlaq mix-xogħol mhix għażla li għandha tiġi kkunsidrata u f'dawn iż-żminijiet huwa rrakkomandat li tagħmel dan it-talb sabiex tàffar lill-imgħallem tagħna u b'hekk tnaqqas il-pressjoni tax-xogħol.

Dawn is-sitwazzjonijiet tax-xogħol ġeneralment jinħassu d-dar u fl-ambjenti kollha fejn ninsabu u huwa meħtieġ li aħna nilliberaw lilna nfusna minn dawn il-vibrazzjonijiet ħżiena qabel ma jikkawżaw xi ħsara lil xi ħadd qrib.

Il-fidi, ir-responsabbiltà u fuq kollox l-intenzjonijiet tajbin għandhom ikunu l-magna tagħna biex nagħmlu kull talb għaliex allura biss inkunu rridu nwieġbu r-risposta li għandna bżonn. 

Nista 'ngħid it-talb kollu?

Tista 'u għandha titlob it-talb kollu.

L-importanti hu li it-talb tal-ħaruf ħafif ġie mitlub b’ħafna fidi u b’ħafna twemmin ġewwa qalbu.

Aktar talb: