It-talb biex tneħħi l-għajn ħażina Huwa effettiv biex tneħħi dan il-ħażen li huwa pro spiritwali li huwa rifless fil-ġisem tal-persuna milquta.

Matul id-dinjaFid-diversi kulturi li jeżistu, jinżamm it-twemmin li dehra ta ’għira, ħsieb ħażin jew ix-xewqa li titwieled mill-għira tista’ tkun il-kawża ta ’mard fiżiku bħal mard, korrimenti u mard li jista’ jikkawża mewt.

Huwa magħruf bħala għajn ħażina peress li huwa maħsub li jiġi trasmess aktar permezz ta 'ħarsa ħażina mgħobbija b'vibes ħżiena u xewqat ħżiena.

Kwistjoni purament spiritwali li jista 'jkollha truf fatali jekk ma jittieħdux il-miżuri t-tajba, ħafna nies jistgħu jaraw lit-tabib u jistgħu jaraw xi titjib iżda l-ħażin għadu hemm li jikkawża ħsara.

Huwa ħażen deġenerattiv li qed jbiegħed lill-persuna, ħafna drabi timmanifesta fil-ġilda jew bi qtiegħ il-qalb, l-importanti hu li tinduna fil-ħin u tirribattiha bl-armi spiritwali.

It-talb biex tneħħi l-għajn ħażina

It-talb biex tneħħi l-għajn ħażina

L-iskop ta ’din is-sentenza huwa Teqred kompletament il-ħażen u kull ħsaraHuwa dak li seta 'kkawża fil-ġisem tal-persuna li tbati.

Huwa rrakkomandat li nitolbu mal-persuna milquta li ħafna drabi huma tfal żgħar imma l-adulti ma jkunux barra mill-periklu. 

Skond is-severità ta 'kull każ huwa rrakkomandat li jsiru diversi sentenzi bħala novenario, dan sabiex tieħu l-għerq ħażin huwa li tħalli segwiment fil-persuna iżda tista' tkun irkuprata għal kollox minn kollox.

Għandna nitkellmu b'mod ċar dwar il-kwistjoni anki jekk hija xi ħaġa li ħafna nies għadhom ma jemmnux li jeżistu.

Hemm każijiet reali ta 'nies li ġew salvati mill-mewt imminenti ikkawżat minn dan il-ħażen wara li għamel talb. 

Talb biex tfejjaq l-għajn ħażina

Insallik f'isem il-Missier ... (Semmi f'isem il-persuna) ta 'l-Iben ... (Semmi mill-ġdid fl-isem) u ta' l-Ispirtu s-Santu ... (Semmi mill-ġdid fl-isem) Amen.

Ġesù! Kreatura ta ’Alla

Naqta 'l-biża' tiegħek, ma naqtax b'sikkina, jew bil-ħadid, jew martell imqaxxar, għax ma tistax tinqata '.

Naqta 'f'isem il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Amen.

 

Għamilt it-talb biex tfejjaq u tneħħi l-għajn ħażina?

Hemm ħafna talb li jista 'jsir biex tfejjaq l-għajn ħażina, madankollu hemm dawk li jgħidu li xi wħud huma aktar effettivi minn oħrajn iżda li Jiddependi fuq kull każ.

Ejjew niftakru li din hija xi ħaġa b’mod ċar spiritwali, u hija għal din ir-raġuni li qabel issir it-talb, jeħtieġ li nkunu ċari dwar x’inhu dak li hemm bżonn isir biex jinkisbu r-riżultati mixtieqa.

Bħala sors ta 'mirakli qawwija, it-talb jagħtina, f'dan il-każ, fejqan komplet li f'ħafna każijiet jista' jidher kważi immedjatament, jiġifieri, m'għandekx għalfejn tistenna twil biex tibda tara bidliet sinifikanti fil-persuna .

It-talb ta ’San Luqa Beltran biex tneħħi l-għajn ħażina 

Ħlejqa t’Alla, inħajjar u nberikkom f’isem il-Missier tat-Trinità Qaddisa, + Iben + u Spirtu s-Santu + tliet persuni u essenza vera u tal-Verġni Marija Madonna Konċepita mingħajr tbajja ’tal- dnub oriġinali.

Verġni qabel it-twelid + fit-twelid + u wara t-twelid + u mill-glorjuża Santa Gertrude, il-mara għażiża u r-rigal tiegħek, ħdax-il elf Verġni, Lord San José, San Roque u San Sebastián u għall-Qaddisin u l-Qaddisin kollha tal-Qorti Ċelesti tiegħek. .

Għall-iktar inkarnazzjoni glorjuża tiegħek + l-iktar twelid glorjuż + Passjoni Mbierka + Aktar Qawmien Glorjuż + Ascension: għal misteri daqshekk għoljin u l-iktar qaddisin li nemmen u bil-verità, nitolbok il-Maestà divina tiegħek, billi tqiegħed lill-Omm Imbierka tiegħek bħala interċessur, l-avukat bla ħlas tagħna, biex tingħadd lil din il-morda. kreatura ta 'din il-marda, għajn ħażina, uġigħ, inċident u deni u kwalunkwe ħsara, korriment jew mard.

Amen Ġesù.

It-talb biex San Luis Beltran Għall-għajn ħażina huwa qawwi ħafna!

Il-qaddis li jgħinna neħilsu lilna nfusna mill-preġetti li xi nies iddominati mill-forzi tal-ħażen jistgħu jitfgħu fuqna.

San Luis Beltrán huwa espert fuq is-suġġett tal-fejqan, f'dawk li għandhom oriġini spiritwali.

Xi nies jirrakkomandaw li jakkumpanjaw it-talb tagħhom b'xi pjanti mediċinali li jgħinu l-proċess ta 'liberazzjoni iżda dan mhux obbligatorju peress li t-talb waħdu huwa mirakoluż u qawwi. 

Talb lil San Benedittu biex ibiegħed il-ħażen 

Oh San Benedittu! Maħbub u dejjem ftakart, Min qabel l-armati dejjem kien jaf kif jeħles, Min jiffavorixxi lill-poplu tiegħu, U huwa devot sod tal-Mulej tagħna.

Nitlobkom li bl-intersezzjoni Divina tiegħek, ir-Rimedji tal-bżonn tiegħi, Malajr kemm jista ’jkun, Biex twarrab l-influwenza tal-ħażen, Ta’ ħajti u tal-qraba tiegħi, Jalla l-qawwa li għandek, kunu t-tjubija u l-karità, kunu ta ’ teħles ruħ tiegħi mill-moħqrija u l-ħażin.

Bil-merti ta 'Sidna Ġesù Kristu, nitolbok biex takkumpanja l-ħin kollu ta' ħajti, nitolbok biex tipproteġini mill-ħażen u l-periklu kollu, miċ-ċawnija u l-ħażin, Jekk ikollhom idejhom ma jistgħux jaqbdu lili Jekk għandhom saqajn le jalla warajja, kull għedewwa jingħeleb u jitħawwad, bil-protezzjoni tiegħek u dak ta 'Alla.

Ix-xrara u lanqas it-tregħid, kont beżgħana u rnexxieli nikkonfoffa kontrija, Jalla xofftejja u ilsieni, Jkollhom biss elf grazzja għalik, Tifħir u barkiet, Trankwillità u paċi f'ruħi, Li la l-miżerja u lanqas l-għerja, La l- ġuħ jew dwejjaq, Huma jistrieħu ġewwa fija u f'ħajti, U anke jekk jgħaddu minn hemm, għandi s-saħħa li nakklama l-isem qaddis tiegħek.

Jiena nikkonsagra ruħi għalik, nafda u nispera fik, Amen.

Reza Talb ta ’San Benedittu biex ibiegħed il-ħażen bil-fidi.

San Benedittu li huwa magħruf bħala l-qaddej li Alla jagħti l-kunsens tiegħu hu għalhekk li jsir l-għajnuna tagħna f'każijiet fejn għandna bżonn ibiegħdu l-ħażin minn ħajjitna, home, xogħol, home y familja.

Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja tenfasizza l-użu ta ’ Midalja ta 'San Benedittu biex iżommna 'l bogħod jew immuni għal ml li hemm kullimkien. 

L-enerġiji ħżiena jinstabu f'kull ambjent li jeżisti, u huwa importanti li nkunu protetti, billi nitolbu lil San Benedittu kuljum jgħinna biex inżommu ruħna nodfa minn dawn l-enerġiji ħżiena u mill-ħażin kollu li jista 'jilħaqna. 

Talb għall-għajn ħażina fit-tfal

Fl-isem qaddis ta ’Alla l-missier;

Fl-isem qaddis tal-waqa 'u tal-protetturi tas-sema li jgħixu fis-sema, iħarsu r-rieda tad-devoti fidili.

Oh missieri! Illum nibki quddiem ismek biex tgħin lil dan iż-żgħir. F’dawn is-sigħat huwa invadut mill-għira ta ’min irid il-ħażen biss għall-proxxmu tiegħu.

L-iktar rieda qaddisa u ħanina tiegħek tista 'tagħmel kollox, Mulej, u naf li int se tagħmel is-saħħa tiegħek tirkupra dak l-istat tal-moħħ, il-kuntentizza u l-glorja ta' l-imgħoddi.

Għinu, Alla li jista ’kollox, għax int l-uniku wieħed li jista’. Amen.

It-tfal jidhru li huma l-iktar popolazzjoni vulnerabbli li tbati mill-għajn ħażina, dan iseħħ ħafna drabi minħabba li t-trabi jqumu, fil-qlub sħaħ tal-ħażen ta ’xi nies, dawk ix-xewqat tal-għira li jkollhom dak li għandu ieħor.

Kummenti li jidhru li ma jagħmlux ħsara lill-għajn jistgħu jiġu mgħobbija b’tant ħsarat li jispiċċaw jaffettwaw l-integrità fiżika tat-tfal. 

L-iktar rakkomandat hu tagħmel talb kull filgħodu dwar it-tfal biex tipproteġihom u żommhom hekk matul il-ġurnata, din trid issir tradizzjoni tal-familja.

Midalji u amuletti jistgħu jintlibsu imma xejn aktar qawwi mit-talb.

Nista 'ngħid l-4 sentenzi?

Tista 'tgħid l-4 sentenzi mingħajr problema.

L-importanti huwa li jkollok fidi waqt it-talb biex tneħħi l-għajn ħażina. Xejn aktar.

Nitolbu dejjem biex nemmen li kollox sejjer tajjeb.

Aktar talb: