Бурхны хуяг

Бурхны хуяг

Чи Бурханы хуяг дуулгаг мэдэх үү? Дайны үед цэргүүдэд хантааз шиг тусгай хуяг хэрэгтэй байдаг шиг ...

Леер Мас

Үрэлгэн хүү

Үрэлгэн хүү

Үрэлгэн Хүүгийн тухай сургаалт зүйрлэлийг Сайн мэдээний Библийн Гэгээн Лукийн бүлэгт бичсэн байдаг.

Леер Мас