സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ലോകത്തിലെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൃഗമായിരുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞാട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് സ me മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസപ്രവൃത്തിയാണിത്.

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒന്നിലധികം ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. 

എന്നിരുന്നാലും, ആട്ടിൻകുട്ടി സ ek മ്യതയുടെ പ്രതീകമായതിനാൽ ആരെയെങ്കിലും മെരുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ലക്ഷ്യം.

മൃഗത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ സമാധാനപരമായ സമാധാനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് റഫറൻസ് നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതായിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ.

സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഒരു മൃഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ചിത്രമാണിത്.

വിശുദ്ധ കുഞ്ഞാടിനെ ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സുവിശേഷ പുസ്തകം സെന്റ് ജോൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇത് ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന് വിചിത്രമല്ല.

നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രഭാവലയത്തോടെ ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നു വിശുദ്ധിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു; മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി താൻ ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരു കുരിശ് അദ്ദേഹം കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാവുന്ന ഒരു വെളുത്ത പതാക സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ശാന്തതയും സമാധാനവും സ ek മ്യതയും അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്.

പ്രിയപ്പെട്ടവനു വേണ്ടി സൗമ്യനായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന 

യേശുവിന്റെയും മറിയയുടെയും ജോസഫിന്റെയും പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ (നിങ്ങൾ മെരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര്) ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു… അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ me മ്യതയുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയായി എന്നിലേക്ക് വരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയേ, എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും നിറഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അത് പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞാൻ ... (നിങ്ങളുടെ പേര്) എന്റെ പുരുഷൻ (അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ) നിങ്ങളോട് ആലോചിക്കുന്നു.

ആധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പേരിൽ, ഞാൻ ... നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധി, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു: അതിനാൽ നിങ്ങൾ ... ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു-എ, സ ek മ്യതയോടെ എന്റെ കാലിൽ തുടരുക, എന്നോട് പൂർണമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭാവിയിലെന്നപോലെ വർത്തമാനം.

ഞാൻ ... അവനെ കാണുമ്പോൾ ... (അല്ലെങ്കിൽ അവൾ) എന്നെ കാണുന്നു. ഞാൻ… അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ… (അല്ലെങ്കിൽ അവൾ) ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ ... അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ... (അല്ലെങ്കിൽ അവൾ) എന്നെ നോക്കുന്നു. ഞാൻ ... അവനെ തൊടുമ്പോൾ അവൻ ... (അല്ലെങ്കിൽ അവൾ) എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു.

ഞാൻ ... അവൻ നെടുവീർപ്പിടുമ്പോൾ ... (അല്ലെങ്കിൽ അവൾ) നെടുവീർപ്പിടുന്നു.

അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, വികാരം, ഹൃദയം എന്നിവ എന്നെ ഒരേ ചിന്തയിൽ എന്നെന്നേക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ദൈവത്താൽ ഞാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആമേൻ.

സ me മ്യതയുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ സ ek മ്യത ശക്തിയായിത്തീരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അവനെക്കാൾ മികച്ച ആരും ഇല്ല.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ഒരു മനുഷ്യനെ കീഴടക്കാൻ വിശുദ്ധ മരണത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന

പ്രണയത്തിൽ, ഈ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംഭവിക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ടയാൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയും പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു y അത് നമ്മുടെ മന of സമാധാനത്തെ മോഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ശക്തമാണ്, ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് പിടിച്ചെടുക്കാം.

ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും മോശം g ർജ്ജം ഓടിപ്പോകുന്നു, അത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്.

മെരുക്കാനും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും കെട്ടാനും സ me മ്യമായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക 

ജയിക്കുക, ജയിക്കുക, ജയിക്കുക.

യേശുക്രിസ്തുവാണ് ജയിച്ചത്. ഇത് മഹത്തായ സത്യം പോലെ, ഞാൻ വിജയിച്ചു ……. യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിലേക്കു പോയതുപോലെയുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെ എന്റെ കാലിൽ വരുന്നതുപോലെ താഴ്‌മയുള്ള …….

നീ ബലിപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന സ ek മ്യമായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ, എനിക്കെതിരായ എന്റെ ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്ക; യേശുക്രിസ്തു അവതാരമെടുത്തു വിശുദ്ധ ലാസറിനെ അയച്ചതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയം അവനിൽ അവതരിക്കട്ടെ. മരണം ഈ രാജ്യദ്രോഹിയായ ശത്രുവിനെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതുപോലെ അവൻ ജയിച്ചു …… രണ്ടുപേരെ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുന്നു, മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളെ തകർക്കും.

എന്റെ ശത്രു കണ്ണടച്ച് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകില്ല. ഞാൻ, വലിയ കർത്താവേ, നീ എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് എന്റെ കാൽക്കൽ കീഴടങ്ങിയ പരാജയപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുന്നു ......,, നിരുത്സാഹവും:. അത് മറികടക്കാൻ ശക്തി.

എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡയാബ്ലോ എനിക്കെതിരെ ശ്രമിക്കുക, അതെ നീതി അവൻ ജയിക്കും; അദ്ദേഹം പ്രതിരോധക്കാരെ നിയോഗിച്ചാൽ എല്ലാവരും നിരസിക്കും. യേശുക്രിസ്തു, നീ എന്നോടൊപ്പം ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെപ്പോലെ ഉണ്ടാകും, എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കും.

ആമേൻ.

മെരുക്കാനും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും കൂട്ടിക്കെട്ടാനുമുള്ള ഈ സ me മ്യമായ ആട്ടിൻ പ്രാർത്ഥന വളരെ ശക്തമാണ്!

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

ദുഷിച്ച ചിന്തകളും സ്വാർത്ഥ വികാരങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്ന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത്.

ഒരു വ്യക്തിയെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത് സ്വാർത്ഥതയുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്, കാരണം മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ ആശയങ്ങൾ പലതവണ വ്യക്തമല്ല, ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഏകവും ശക്തവുമായ ആയുധമായി മാറുന്നത്. 

ഇതുകൂടാതെ, ഇത് ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്, എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മറ്റേതൊരു സാഹചര്യത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലെയും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഘടകം അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ്, ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല.

ശത്രുക്കളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ 

നിങ്ങൾ ശക്തിയായി എന്റെ ഹൃദയം തത്വങ്ങളെ ആ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കണ്ടെത്താൻ ആധിപത്യം സഹായം എനിക്കും എന്റെ എതിരായ എല്ലാ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നത്, മഹത്തായ സൌമ്യനായി ആട്ടിൻകുട്ടി, ഞാൻ ആഗ്രഹം പോലെ, ആർ ജയിച്ചു സെയിന്റ് ലാസർ കമാൻഡ് ആയി അവതരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയ യേശുക്രിസ്തു, പോലെ ഞാൻ എന്റെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ശത്രു, നിങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ നിമിഷം ഞാൻ ഭാവം, ഞാൻ നിന്നെ പിടികൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കെട്ടി രക്തപാതകം തന്റെ ഹൃദയം തകർത്തു, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തോറ്റു.

എന്റെ പ്രിയ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്നു എന്റെ ശത്രു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മകൻ ട്രീ പോയി എന്റെ കീഴ്പെട്ടിരിക്കുകയും സ്വസ്ഥതയും വരുമ്പോൾ ചെയ്യട്ടെ.

എന്റെ ശത്രു അവന്റെ ദുർബലമായ കൈകളോടും കണ്ണുകളോടും കൂടി വരുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത രക്തത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകില്ല.

ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവ് പശ്ചാത്താപം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്റെ കാൽ കീഴടങ്ങി എന്നു, നിങ്ങളുടെ ബലാധിക്യംകൊണ്ടു അത് മറികടക്കാൻ, ഭൂരിപക്ഷ കീഴടക്കി മരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു.

ശത്രു എന്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക വന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ യജമാനനായ ദൊമി́നലൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ നീതി എടുക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, എല്ലാ ഡിഫൻഡർ ത്യജിച്ചു ചെയ്യരുത്. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ യേശു ക്രിസ്തു, എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിൽ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ, എന്നെ ആവശ്യമായ എല്ലാ ദോഷം, അവനെ മടങ്ങും.

ആമേൻ.

നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഇതാണ് ശരിയായ സൗമ്യമായ ആട്ടിൻ പ്രാർത്ഥന.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  നഷ്ടപ്പെട്ടവ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥന

നമ്മുടെ സമാധാനം മോഷ്ടിക്കുന്ന, നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതായി തോന്നുന്ന എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. 

നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാവരുമായും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ആകാം.ഈ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്കും എല്ലാവർക്കുമായി സമാധാനത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

സാഹചര്യം എന്തുതന്നെയായാലും.

അതുപോലെ, വിദ്വേഷത്തിലൂടെയും നീരസത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എറിയുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടും.

ഏതെങ്കിലും മോശം സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളും ബിസിനസ്സുകളും വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ്.

സ .മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ശാന്തമാക്കാനും മെരുക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മുകളിലുള്ള ഏത് വാക്യവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം.

ഞങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമാക്കാം.

മിക്ക കേസുകളിലും, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനല്ല, ഈ സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ബോസിനെ മെരുക്കാനും ജോലിയുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും.

ഈ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ സാധാരണയായി വീട്ടിലും നമ്മൾ ഉള്ള എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശമുണ്ടാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ മോശം വൈബ്രേഷനുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മോചിതരാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

വിശ്വാസം, ഉത്തരവാദിത്തം, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഏതൊരു പ്രാർത്ഥനയും നടത്താനുള്ള നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കണം, കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കൂ. 

എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ?

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്യാം.

പ്രധാന കാര്യം അതാണ് സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻ പ്രാർത്ഥന വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടെ.

കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ:

 

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ