വഴിപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

വഴിപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

വഴിപാടുകൾ സഭയുടെ ബലിപീഠത്തിലോ സംഭരണശാലയിലോ ഉപേക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് നൽകാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കർത്താവ് അർഹനാണെന്ന് നാം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. 

വഴിപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന

 ഇത് നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ഒരു തത്വമാണ്, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു വഴിപാട് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കുന്നത് കൃപയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്, സന്തോഷകരമായ ഹൃദയത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, കാരണം ഇത് ദാതാവ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 

1) വഴിപാടുകൾക്കും ദശാംശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

"സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ്,
ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതും ഉൽപാദനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയ അനുപാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ നോക്കുക.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സേവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അധരങ്ങളാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ സ്വമേധയാ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഗ moment രവമേറിയ നിമിഷമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നു.
ദൈവമേ, നിന്റെ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ മഹത്വം നൽകുന്നു; അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കോടതികളിൽ വരുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും നന്ദി, കാരണം നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനും പരമാധികാരത്തിനും നീതിയായിട്ടാണ് ഈ വഴിപാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ പ്രകടനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമാകട്ടെ.
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ മഹത്വം നൽകുന്നു; കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഉള്ള വഴിപാടുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കും, കാരണം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ,
ആമേൻ
"

വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ വഴിപാടുകൾക്കും ദശാംശത്തിനും വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  സാന്താ മൂർട്ടെയിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ മടങ്ങിവരും

വഴിപാടുകളും ദശാംശവും ഒരു വേദപുസ്തക തത്വമാണ്, അത് വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ഉള്ളവരും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവ പ്രയോഗിക്കുന്നവരുമായ വിമർശന വിഷയമാണ് ഇത്.

ദശാംശം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പന്നരായ ആളുകളാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നു. 

വഴിപാടുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാകാം, പക്ഷേ കർത്താവിന്റേതാണ് ദശാംശം, നമ്മുടെ ലാഭത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം, പണപരമായാലും അല്ലാതെയായാലും.

സമയബന്ധിതമായും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയും ദശാംശം നൽകിക്കൊണ്ട് നാം അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവം തന്നെ നമുക്കായി വിഴുങ്ങുന്നവനെ ശാസിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

2) ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന

"കർത്താവു നീ എനിക്കു തന്ന എല്ലാത്തിനും, നീ എന്നെ വളർത്തിയതിനും നന്ദി.
ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാൽ ഇത്തവണ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും.
ഇന്ന് ഞാൻ കൊയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വളർന്നു.
നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിയാക്കി.
എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ അടുത്ത ആളുകൾക്കും നന്ദി.
എനിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം കൂടി നൽകിയതിന് നന്ദി, 
നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒരു ദിവസം കൂടി.
നിങ്ങളില്ലാതെ അത് ആരും ആയിരിക്കില്ല, കർത്താവേ, നന്ദി. 
നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന എല്ലാത്തിനും പണം നൽകുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ കടം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാവില്ല.
ആമേൻ."

വഴിപാടുകൾ‌, ഞങ്ങൾ‌ അവ സ്റ്റോർ‌ഹ house സിൽ‌ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ മറ്റൊരാൾ‌ക്ക് നൽ‌കുകയോ ചെയ്‌താലും, അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് തേജസ്സുള്ള തനിക്കുള്ള സമ്പത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ഒരു വീട് വിൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

സന്തോഷകരമായ ദാതാവിനെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം പറയുന്നതുകൊണ്ട്, സന്തോഷപൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തോടെ വഴിപാടുകൾ നടത്താനാണ് ആഹ്വാനം, അതിനാൽ കൈപ്പും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ എന്തെങ്കിലും നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

3) വഴിപാടുകൾക്കുള്ള സാമ്പിൾ പ്രാർത്ഥന

"കർത്താവേ
ഇന്ന്‌ ഞങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലേക്കും ഉൽ‌പാദനത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു, 
ഞങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അതേ അനുപാതം.
ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നോക്കുക.
നിങ്ങളെ സേവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അധരങ്ങളാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിസ്വാർത്ഥമായി ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ആചാരപരമായ നിമിഷമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു,
ഞങ്ങൾ മര്യാദയോടെ പെരുമാറുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദൈവമേ, നിന്റെ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ മഹത്വം നൽകുന്നു; 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നന്ദി, 
നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിനും പരമാധികാരത്തിനും നീതിയായിട്ടാണ് ഈ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ പ്രകടനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമാകട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്താൽ മഹത്വം നൽകുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു.
ഇന്ന് സ്വമേധയാ ഉള്ള വഴിപാടുകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, കാരണം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ.
ആമേൻ"

ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അതേ വചനം അസംഖ്യം ഉദാഹരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് നാം കാണുന്നു. അവരിൽ ഒരാളും വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതേ അബ്രഹാമിൽ നാം അവനെ കാണുന്നു, അവനെ പരീക്ഷിച്ചു, കർത്താവ് ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ അർപ്പിക്കാൻ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകനെ വിടുവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം:  ഉത്കണ്ഠ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന

അനുസരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണാം, ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കലുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. 

വഴിപാടുകൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? 

അങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ധനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതേ ദൈവമായിരിക്കുക, അത് ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങളെ നയിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു വഴിപാട് നൽകാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട്. 

വഴിപാടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പണത്തിലല്ലെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പഴങ്ങളോ പുഷ്പങ്ങളോ കാണുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്, എല്ലാം കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്തീയ വഴിപാടുകൾക്കായി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം?

ഇത്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു  എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടെയും ചെയ്യണം.

പലതവണ, വഴിപാട് ഭ physical തികമായ ഒന്നായതിനാൽ, ഇത് ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഇത് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തത്വമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ വഴിപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അവനിലുള്ള സമ്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ്. മഹത്വം 

ശക്തമായ വഴിപാടുകൾക്കും ദശാംശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്, ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ശാരീരികമോ ആത്മീയമോ ആകട്ടെ, നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉത്തരം തരുന്നയാൾ തന്നെയാണെന്നും നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശക്തനായ എല്ലാ സ്രഷ്ടാവും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമയുമായി ദൈവവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം. .  

കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ:

 

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ