അമർത്തുക ഇഎസ്സി അടയ്‌ക്കാൻ

70191
7

സാൻ മാർക്കോസ് ഡി ലിയോണിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ശക്തമാണ്, പക്ഷേ വിശുദ്ധ മർക്കോസിനുള്ള പ്രാർത്ഥന…

48264
1

മിന്നുന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ. നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് മിക്കവാറും ...

42575
8

നീതിമാനായ ന്യായാധിപനുമായുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ഏക ന്യായാധിപനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ...