സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

സ ek മ്യതയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന

സൗമ്യതയുള്ള കുഞ്ഞാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മൃഗമായിരുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞാട്. ഇത് വഴി…

കൂടുതല് വായിക്കുക

മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

മരിച്ചയാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. ശാശ്വതമായ വിശ്രമത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ നമുക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാം...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്നേഹത്തിനായി ഓഷുനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

സ്നേഹത്തിനായി ഓഷുനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

ഓഷൂനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ സമയത്തും സ്നേഹത്തിനുള്ള ശക്തി ആ ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ട്രിക്ക് ലൈബ്രറി
ഓൺ‌ലൈൻ കണ്ടെത്തുക
ഓൺലൈൻ അനുയായികൾ
എളുപ്പത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
മിനി മാനുവൽ
എങ്ങനെ ചെയ്യണം
ഫോറംപിസി
ടൈപ്പ് റിലാക്സ്
ലാവാമാഗസിൻ
തെറ്റുപറ്റുന്നവൻ